1988 – Rok Maryjny: OŚWIETLCIE ZIEMIĘ

Dongo (Como), 1.01.1988, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

371 Oświetlcie ziemię

a Wpatrujcie się dziś w waszą Niebieską Mamę i wzywajcie Ją wszyscy, aby otrzymać wielki dar pokoju. Uroczystością Mojego Boskiego Macierzyństwa rozpoczynacie ten nowy rok, mający szczególnie Mnie uczcić, ponieważ Mnie został ofiarowany. Noszę w Moim Niepokalanym Sercu głębokie pragnienie. Chcę wam je dzisiaj wyjawić, Moje małe dzieci, które powierzyłyście Mi się zupełnie przez wasze poświęcenie.

b – Przede wszystkim zwierzam się wam z goryczy ogarniającej Mnie na widok tak wielu synów Kościoła, którzy przeżywają ten upływający rok w największej obojętności. Jestem głęboko wdzięczna Mojemu Papieżowi Janowi Pawłowi II za gorliwość, z jaką wszystkim przypomina o darze tego roku Mnie poświęconego. Muszę jednak wyrazić Moje głębokie cierpienie w obliczu postawy całkowitej obojętności ze strony tak wielu Biskupów, Kapłanów, osób zakonnych i wiernych świeckich. W jakże wielu diecezjach nic jeszcze nie uczyniono z tego, co mogłoby przyczynić się do należytego przeżycia roku Mnie poświęconego. Nie zachęca się do okazywania Mi czci, do pielgrzymek do Moich sanktuariów, w których można uzyskać specjalny odpust jubileuszowy.

c Mój przeciwnik – atakujący obecnie ze szczególną gwałtownością – czyni wszystko, żeby w tym roku przeszkodzić powszechnej odnowie nabożeństwa i modlitwy do Mnie. Siły ateizmu i masonerii, które przeniknęły aż na sam szczyt Kościoła, zawiązały przymierze, by w sposób przebiegły i ukryty zbojkotować ten Rok Maryjny. Zasłona ciemności rozciąga się nad Kościołem i słowa Mojego Papieża padają coraz bardziej na ogromną pustynię.

d – Wyjawiam wam Moje Matczyne pragnienie, Moi ulegli i posłuszni synowie, ponieważ słuchacie Mojego głosu i stanowicie część Mojego zwycięskiego zastępu.

e Proszę was o wynagradzanie za obojętność i wielki brak odpowiedzi ze strony wielu Moich synów. Uczyńcie to, przeżywając z większą wspaniałomyślnością i wyjątkową gorliwością drugą połowę Roku Maryjnego. Proszę was o odpowiedź na Moją ponowną prośbę o poświęcenie się. Dokonujcie często aktu poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, a przede wszystkim żyjcie nim. Doprowadźcie możliwie jak największą liczbę Kapłanów, osób zakonnych i wiernych do dokonania upragnionego przeze Mnie poświęcenia się, o które tyle razy proszę także obecnie.

f Powiększajcie liczbę waszych modlitewnych Wieczerników. Módlcie się więcej, módlcie się ze Mną, odmawiajcie Różaniec Święty. Pragnę, by rodziny chrześcijańskie poświęcały się Mojemu Niepokalanemu Sercu i stawały się Wieczernikami modlitwy, miłości i życia ze Mną. Niech Kapłani należący do Mojego Ruchu gromadzą powierzonych im wiernych w Wieczernikach modlitwy, ponieważ w tym roku potrzebuję wielkiej siły wstawienniczej i wynagradzającej, by doprowadzić do końca plan powierzony przez Trójcę Przenajświętszą Mojemu Niepokalanemu Sercu.

g – Przyrzekam wam, że przyjmę wasz synowski hołd i pobłogosławię powierzony Mi czas. W ciągu tego roku odczujecie Moją obecność. Stanie się ona silniejsza i bardziej nadzwyczajna. Wielkie wydarzenia, na które was przygotowywałam, zaczną się spełniać.

h Proszę was dziś również o to, byście pozwolili przeniknąć się tajemnicy Mojego Boskiego i powszechnego Macierzyństwa. Idźcie naprzód z ufnością i nadzieją! Wasza Niebieska Mama prowadzi was, abyście trwali w samym sercu życia Bożego i czyni was narzędziami Jego Pokoju. Będziecie więc gotowi do spełniania powierzonego wam przeze Mnie zadania. Idźcie i oświetlajcie ziemię w tych dniach nieprzeniknionych ciemności! Wtedy – za waszym pośrednictwem – będzie mogła powstać i spowić cały świat nowym światłem wielka tęcza pojednania ludzkości z Bogiem.

Porto Alegre (Brazylia), 2.02.1988, Święto Ofiarowania Pańskiego

372 W was jestem otoczona czcią

a Kroczcie, synowie najmilsi, ze Mną – niosącą w ramionach Dzieciątko Jezus do Świątyni Jego Światłości i Chwały! Pozwólcie się również nieść w Moich matczynych ramionach, z pokorą, uległością i łagodnością. Wiodę was do Świątyni Pańskiej. Prowadzę was do pełnego ujawnienia się Jego Światłości i Chwały.

b To są czasy waszego pełnego ujawnienia się. Nadeszła godzina waszego publicznego świadectwa. W tych ostatnich czasach ukazujcie się wszystkim jako małe dzieci Mnie poświęcone i jako wielcy apostołowie Niebieskiej Mamy. Nadeszła godzina, w której chcę być w was otoczona czcią, na oczach Kościoła i świata.

c – Doznaję w was chwały, jeśli idziecie ze Mną, w światłości wiary. Przyjmijcie z pokorą Boże Słowo, rozmyślajcie nad nim waszym umysłem, zachowujcie je w sercu, żyjcie nim w codziennym życiu. Niech Boskie Pismo, zwłaszcza Ewangelia Jezusa, będzie jedynym światłem oświecającym was w tych czasach ciemności! Wierzcie w Ewangelię, żyjcie Ewangelią, głoście Ewangelię w jej pełni!

d Wobec rozszerzających się błędów, w obliczu wielkiej zdrady, której dopuścili się liczni Moi synowie – którzy porozdzierali Jezusową Ewangelię interpretacjami ludzkimi, racjonalistycznymi i naturalistycznymi – bądźcie dziś wy, Moi umiłowani, Ewangelią żywą i głoszoną dosłownie. Tak, za waszym pośrednictwem, rozbłyśnie na nowo światło wiary i zostanę w was otoczona czcią.

e – Doznaję w was chwały, jeśli idziecie ze Mną w światłości miłości. Kochajcie Przenajświętszą i Boską Trójcę uderzeniami Mojego Niepokalanego Serca.

Kochajcie Ojca, który otacza was Swą czułością, niesie was w ramionach i towarzyszy wam zawsze poprzez Swą Opatrzność.

Kochajcie Syna, który stał się waszym Bratem i dał wam nowe serce i nowego ducha, abyście mogli wy sami stać się żywym wyrazem Jego Boskiej miłości. Jezus oczekuje od was tylko miłości.

Kochajcie Ducha Świętego. On mieszka w was, aby was doprowadzić do doskonałej miłości, i udziela wam Swoich siedmiu Świętych Darów, abyście mogli się dziś stać wyraźnym świadectwem miłości.

f Sercem Jezusa kochajcie również wszystkich waszych braci – zwłaszcza najbiedniejszych, grzeszników, oddalonych, chorych, zranionych, przygnębionych, z marginesu, słabych, najmniejszych. Sprawcie, by w tych dniach przemocy i nienawiści, niepohamowanego egoizmu i jałowości zstąpiła na ogromną pustynię świata niebiańska rosa Boskiego miłosierdzia.

W ten sposób za waszym pośrednictwem błyszczy na nowo światło miłości, a Ja jestem w was otaczana chwałą.

g – Doznaję w was chwały, jeśli idziecie ze Mną w światłości świętości. Chodźcie drogą pogardy dla świata i dla samych siebie, drogą nieustannej modlitwy, umartwienia zmysłów i pokuty. Przeciwstawcie się duchowi świata, który wszędzie szerzy tolerancję moralną, zaspokajanie wszelkich namiętności, pragnienie przyjemności i dążenie do niej, grzech – popełniany dobrowolnie i z jawną pogardą dla świętego Prawa Pańskiego.

h Rozsiewajcie zapach świętości w tych dniach bezbożności i bardzo wielkiej niemoralności. Za waszym pośrednictwem zalśni na nowo światło czystości i Bożej łaski, a Ja zostanę w was otoczona chwałą.

i Otaczacie Mnie chwałą, kiedy jesteście pokorni, ubodzy, mali, czyści i miłosierni. Doznaję w was chwały, kiedy postępujecie w światłości wiary, miłości i świętości; wtedy szerzycie Moją chwałę, uprzedzacie Mój tryumf, stajecie się promieniami światłości, która zstępuje z Mojego Niepokalanego Serca dla oświetlenia ziemi w tych dniach nieprzeniknionej ciemności.

j Dziś niosę was wszystkich z radością do Świętej Świątyni nowej epoki, która ma właśnie nadejść dla świata.

Nanaus-Amazonia (Brazylia), 11.02.1988 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

373 Pan posyła Mnie do was

a Wspominacie dziś Moje objawienie się Mojej małej córce Bernadecie w ubogiej grocie massabielskiej. Od tamtego czasu pomnożyłam Moje nadzwyczajne objawienia. Są coraz częstsze i w coraz liczniejszych miejscach. Ten wiek został naznaczony Moją silną obecnością pośród was. Aby wszyscy ją zauważyli, pomnożyłam wszędzie Moje cudowne objawienia.

b Dlaczego w tych czasach staję się obecna pośród was w nowy, stały i nadzwyczajny sposób? Ponieważ są to czasy panowania Mego przeciwnika, czerwonego Smoka, szatana, starodawnego węża, któremu zmiażdżę głowę. Pod jarzmem jego władzy wzrastają wasze cierpienia i próby, rany i upadki. Przez to zagraża wam wszystkim większe niebezpieczeństwo potępienia się.

c Objawiam się wam w nadzwyczajny sposób, aby zachęcić was do zaufania, nadziei, schronienia się we Mnie – przez wasz akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

d Moja obecność staje się tym silniejsza, im bardziej zbliża się Moje zwycięstwo i ostateczna klęska szatana. To dlatego zapraszam was wszystkich do patrzenia na Mnie z ufnością i wielką nadzieją.

e Pan posyła Mnie do was, żeby wam przynieść Jego zbawienie. Składajcie Mu dziękczynienie za ten dar i przyjmijcie go z pokorą i wdzięcznością. Przychodzę jako zapowiedź Jego zwycięstwa. Jestem posłana, by przygotować drogę na chwalebny powrót Jezusa.

f Postępujcie w Mojej światłości i w tych ostatnich czasach stańcie się apostołami Niebieskiej Mamy. Rozsiewajcie wszędzie zapach Mojej obecności i matczynej czułości. Błogosławię was z radością.

Récife-Pernambuco (Brazylia), 17.02.1988, Środa Popielcowa

374 Nawracajcie się i powróćcie do Pana

a Z tej ziemi – tak atakowanej przez Mojego przeciwnika, gdzie zwłaszcza w ostatnich czasach wielu Moich synów stało się wykonawcami władzy szatana, zwodzącego wszystkie narody ziemi kielichem nieczystości i rozwiązłości – zwracam się do was z Moim ponownym i pełnym troski zaproszeniem do nawrócenia.

b Nawróćcie się i powróćcie do Pana drogą szczerej skruchy i osobistego wyznania waszych grzechów przed Kapłanami.

c Nawróćcie się i powróćcie do Pana drogą dobrowolnego i poważnego postanowienia unikania grzechu i trzymania się z dala od wszelkiej okazji, mogącej narazić was na popadnięcie w grzech.

d Nawróćcie się i powróćcie do Pana drogą umartwienia zmysłów, pokuty i postu.

e Dziś rozpoczyna się Wielki Post Roku Maryjnego. To okres, w którym Kościół zaprasza wszystkie swoje dzieci do pełnienia dzieł miłości i pokuty. Ja, wasza Niebieska Mama, zapraszam was dziś do dobrego przeżycia okresu Postu w tym poświęconym Mi roku.

f Czas udzielony ludzkości przez Pana na jej nawrócenie dobiega już końca. Wzmocnijcie więc Mój zatroskany głos, przynaglający was do czynienia tego, o co was teraz proszę dla zbawienia całej ludzkości.

g – Chcę przede wszystkim, aby każdy z was bardziej zobowiązał się do życia w łasce Bożej, odrzucając szatana i jego złe dzieła oraz świat z jego licznymi pokusami. Kroczcie cały czas drogą czystości, miłości i największej świętości.

h – Proszę was następnie o osobiste dzieła umartwienia i pokuty. Ofiarujcie Mojemu Niepokalanemu Sercu każdego dnia koronę uformowaną z wielu małych, ukrytych umartwień, wypełnionych dla zbawienia licznych waszych braci żyjących stale w grzechu i znajdujących się w niewoli szatana.

i – Proszę was także o oddalenie się od wszystkiego, co może zaciemnić czystość waszego serca i czystość waszego życia. Nie bierzcie udziału w złych spektaklach. Nie traćcie czasu patrząc na telewizję, będącą najmocniejszym narzędziem w rękach waszego przeciwnika dla szerzenia wszędzie ciemności grzechu i nieczystości. Telewizja jest bożkiem, o którym mówi Apokalipsa, utworzonym, aby odbierać cześć od wszystkich narodów ziemi. Zły nadaje jej formę i ruch, aby stała się w jego rękach straszliwym środkiem zwodzenia i deprawowania.

j Jeśli uczynicie to, o co was dziś proszę, włożycie w Moje ręce potężną moc wstawienniczą i wynagradzającą. Pozwala Mi to stanąć przed tronem Pana, wielkiego i straszliwego, sprawiedliwego i świętego, aby wypraszać dla was Jego Boskie miłosierdzie: Przebacz, o Panie, nieprawość Twego ludu, który nabyłeś za cenę Swej drogocennej Krwi.

k Zanim skończy się czas przyznany wam na nawrócenie, będziecie mogli zobaczyć znaki tryumfu miłosiernej miłości Jezusa – w pierwszych nadzwyczajnych działaniach waszej Niebieskiej Mamy.

S. Paolo-Itaici (Brazylia), 25.02.1988 Wieczernik dla Kapłanów i wiernych z K. R. M. z całej Brazylii

375 Moje matczyne wezwanie

a Jakże pocieszacie w tych dniach Moje bardzo zbolałe Serce, Moje umiłowane dzieci i synowie Mi poświęceni, przybyli z wszystkich części tego wielkiego narodu! Jestem zawsze obecna wśród was, jak byłam pośród Apostołów i uczniów w Wieczerniku w Jerozolimie. Jednoczę się z waszą modlitwą. Uczestniczę w waszych braterskich spotkaniach.

b Z tego Wieczernika chcę zwrócić się dziś z Moim matczynym wezwaniem do całej Brazylii, tej ziemi, którą bardzo atakuje Mój przeciwnik, lecz którą wasza Niebieska Mama tak kocha i chroni.

c Wielka boleść przytłacza Moje Serce z powodu sytuacji dotykającej tu Mój Kościół. Jest on wewnętrznie podzielony. Zagraża mu utrata prawdziwej wiary, wiele błędów szerzy się w jego łonie.

d Przyczyną tej sytuacji są Pasterze, którzy nie trwają już w jedności z Papieżem. Zajmują się wyłącznie problemami społecznymi i zapominają, że Jezus umarł na Krzyżu i zmartwychwstał, aby otrzymać dla was wielki dar Odkupienia i aby zbawić dusze. Tak szerzy się coraz bardziej nauczanie teologii wyzwolenia, będącej prawdziwą zdradą Chrystusa i Jego nauczania. Biskupi i Kapłani Świętego Kościoła Bożego, powróćcie do pełnej jedności z Papieżem! Nauczajcie na nowo odważnie i wiernie Prawdy, którą objawił wam Jezus. Głoście Ewangelię w całości i troszczcie się o powierzoną wam owczarnię. Schizma i odstępstwo zagrażają dziś Kościołowi żyjącemu w waszym narodzie.

e Moje Serce jest przygnębione, widząc niebezpieczeństwo zagrażające waszej ojczyźnie z powodu szerzenia się przemocy i nienawiści, zła i niemoralności. W imię fałszywej koncepcji wolności zezwala się dziś na największy nieporządek moralny i usprawiedliwia go. Nieczystość jest pochwalana i propagowana przez środki społecznego przekazu. Przez to zstąpiła zasłona ciemności i okryła dusze wielu Moich synów.

f Jeśli nie nastąpi ogólny powrót do Pana – drogą nawrócenia i pokuty – wielka kara może wkrótce uderzyć wasz naród.

g Chcę wam powiedzieć, że wasza odpowiedź – przez poświęcenie się i modlitwę – pociesza dziś Moje Niepokalane Serce. Doprowadźcie jak najwięcej Moich dzieci do poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Tego pragnę i o to proszę. Wy, którzy uczestniczyliście w obecnym Wieczerniku, stańcie się apostołami poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu w całej Brazylii. Powiększajcie liczbę modlitewnych Wieczerników! Rozszerzajcie przede wszystkim Wieczerniki rodzinne – ogromną deskę ratunkową.

h Przez to stajecie się promieniami światła wychodzącymi z Mojego Serca dla oświetlenia całej Brazylii w tych dniach nieprzeniknionej ciemności. Stajecie się znakami Mojego matczynego tryumfu. Jesteście narzędziami Mojego zwycięstwa. Odpowiedzieliście Mi i za waszym pośrednictwem wasza Niebieska Mama przyniesie waszemu Kościołowi i waszej ojczyźnie dar zbawienia i pokoju.

San Marco (Udine), 22.03.1988

376 Chwała Maryi

a Z jaką radością przyjmuję twój akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu w dniu twoich urodzin! Wzięłam twe serce i sprawiłam, że wniknęło jeszcze głębiej w Mój matczyny ogród. Włożyłam je w gorejące ognisko miłości Boskiego Serca Mojego Syna Jezusa. Twoje serce należy odtąd całkowicie do Nas i chcemy je uczynić doskonałym narzędziem naszej czystej miłości. Proszę cię, byś kochał coraz bardziej.

b Kochaj każdego dnia, w każdej chwili twojego życia. Niech nic nie zakłóca czystości i siły twej miłości!

c Kochaj Przenajświętszą i Boską Trójcę, uwielbiając Ojca, naśladując Syna i przyjmując dar Ducha.

d Kochaj wraz z Boskim Sercem Jezusa wszystkich twoich braci, zwłaszcza małych, najuboższych, ostatnich, zrozpaczonych, z marginesu, grzeszników. Bądź jasnym promieniem Mojej matczynej i miłosiernej miłości.

e Kochaj twych braci Kapłanów, zwłaszcza najsłabszych, najbardziej narażonych: tych, którzy upadają, znajdują się w więzach namiętności – zwłaszcza pychy i nieczystości. Każdego dnia składaj się w ofierze za nich – w ciszy, w skrytości, w pokorze i uległości. Stań się ofiarą pełną słodyczy i łagodności, ofiarowaną przeze Mnie dla dobra i zbawienia wszystkich Kapłanów.

f Kochaj zawsze, nigdy się nie zniechęcając. Niech wszystko, co czynisz, wypływa jedynie z miłości. Z miłości idź drogą, którą musisz przejść dla Mnie. Z miłości dźwigaj krzyż, który masz nieść. Z miłości wykonuj ciężką pracę. Z miłości niech się dzięki tobie rozwijają Wieczerniki. Z miłości przemierzaj kraje. Z miłości odwiedzaj dalekie kontynenty. Z miłości wznoś intensywne modlitwy, których pragnę od ciebie. Z miłości znoś cierpienie, o które proszę każdego dnia, oraz ogarniające cię zmęczenie. Z miłości przyjmij przytłaczające cię wyczerpanie i dręczące cię własne ograniczenia. Z miłości znoś towarzyszące ci słabości. Z miłości oddaj Mi całe twe życie.

g Tylko wtedy staniesz się tu, na ziemi, chwałą Maryi. Tylko wtedy będziesz mógł wypełnić misję, którą ci powierzyłam, i sprawisz, że zakwitnie w twej osobie, w twym życiu i twej pracy ogród Moich największych i najwspanialszych cudów.

h Z Papieżem i wszystkimi Kapłanami, Moimi umiłowanymi, z wszystkimi Moimi synami Mnie poświęconymi błogosławię cię z miłością i radością.

Dongo (Como), 31.03.1988, Wielki Czwartek

377 Janowie Jezusa Eucharystycznego

a Moi umiłowani Kapłani, dziś jest wasze święto. To dzień przypominający Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie – w Wieczerniku w Jerozolimie – Eucharystii i nowego kapłaństwa. To wasze święto, ponieważ wy, mający udział w służebnym kapłaństwie Jezusa, również byliście duchowo obecni w Wieczerniku.

b Jestem waszą Mamą – Mamą Kapłanów – ponieważ Jezus powierzył Mi was w szczególny sposób w osobie waszego brata Jana. Wejdźcie dziś do Wieczernika Mego Niepokalanego Serca. Otwórzcie przede Mną drzwi waszego kapłańskiego domu, abym mogła tam wejść jako Mama, która was kocha, wychowuje i prowadzi. Spełnijcie też pragnienie, które przekazał wam dziś w swoim liście Mój Papież, pierwszy syn Mego matczynego upodobania. Będzie to najpiękniejszy sposób przeżycia Wielkiego Czwartku poświęconego Mi Roku Maryjnego!

c Prowadzę was do pełnej realizacji tajemnicy miłości waszego kapłaństwa. Pomagam wam być wiernymi zobowiązaniom, które podjęliście – szczególnie celibatowi. Wskazuję wam drogę, którą powinniście przemierzyć, by odpowiedzieć na tak wielki dar, ofiarowany wam przez Mojego Syna Jezusa.

d Prowadzę was, byście się stali Kapłanami według Jego Boskiego i miłosiernego Serca.

e Sprawiam, że w prosty i spontaniczny sposób wzrastacie w głębokiej zażyłości ze Mną, tak że mogę żyć z wami w mieszkaniu waszego kapłańskiego życia, jak przebywałam w domu Apostoła Jana.

f Popatrzcie na dzieci, jak pozwalają się prowadzić swej mamie: idą za jej wskazaniami, słuchają jej pouczeń, wszystkiego od niej oczekują. Wy czyńcie tak samo. Przyzwyczajcie się wszystko czynić ze Mną: wstawać, modlić się, odprawiać Mszę św., odmawiać Liturgię Godzin, oddawać się pochłaniającej was działalności apostolskiej. Nawet kiedy upiększacie kościół, kiedy planujecie coś nowego, czyńcie to ze Mną – w duchu dziecięcej ufności i stałej zależności. Wtedy nic nigdy nie zakłóci pokoju waszego serca. Gdy Mój przeciwnik będzie robił wszystko, by wzbudzić w was niepokój, zastanie wokół was nieprzenikniony pancerz. Zawsze będziecie trwali w niezamąconym pokoju. Zostaniecie zaprowadzeni na najwyższy szczyt wewnętrznego pokoju i kontemplacji.

g Prowadzę was także do stałej zażyłości, miłości, adoracji, dziękczynienia i wynagradzania Jezusowi obecnemu w Eucharystii. Z porywem wiary, która was oświetla, z płomieniem miłości, która was pochłania, z siłą szczerych zakochanych, z czujnością wartowników musicie przechodzić ponad tym, co zewnętrzne, by doświadczyć w duszy obecności Jezusa Eucharystycznego. Pod białą osłoną każdej konsekrowanej Hostii Jezus jest rzeczywiście obecny między wami.

h Nie możecie Go widzieć. To tak, jak gdybyście wy byli tutaj, a On – za zamkniętymi drzwiami. Jedynie ta zasłona przeszkadza wam Go zobaczyć waszymi oczyma, słyszeć Go waszymi uszami, komunikować się z Nim poprzez zewnętrzne zmysły waszego ciała. Powinniście jednak przejść ponad tymi pozorami, aby zdolnościami duszy wejść we wspólnotę z Nim.

i Zdolność poznawania pozwala wam widzieć Jezusa we wspaniałości Jego chwalebnego Ciała, takiego jaki Mi się objawił po Swym zmartwychwstaniu: całego w światłości, z zachwycającym obliczem, złocistymi włosami, oczami w kolorze nieba; ze stopami, które tyle dla was chodziły, promieniejącymi jeszcze zadanymi im ranami; z uśmiechem nieskończonej dobroci i zranionym Sercem, z którego wytrysnął świetlisty zdrój miłości i łaski. W świetle poznania patrzcie na Niego, na wspaniałość Jego Boskości. Jezus objawi się wam jeszcze bardziej, będzie się wam intensywniej udzielał i dzięki temu będziecie Go kontemplować doskonalej, niż gdybyście Go widzieli zmysłami waszego ciała.

j Siła woli kieruje was, byście zawsze pełnili Jego Boską Wolę. Jak igła busoli kieruje się ku biegunowi północnemu, tak Jego Wola przyciąga waszą wolę w sposób nie do odparcia. Kiedy czasem się od niej oddalacie – prawie tego nie zauważając – jest w was siła zwracająca was w dobrym kierunku, ponieważ Jego Boska Wola ustawicznie pochłania waszą wolę. Umysł wasz jest wtedy coraz bardziej oświecony. Myślicie tak, jak On myśli, i pragniecie tego, czego On pragnie. Żyjecie zatem w głębokiej zażyłości z Jezusem. On poprzez wasze kapłańskie życie nadal wypełnia dziś Swą Boską misję wypełniania woli Ojca: «Przychodzę, o Boże, pełnić Twoją wolę. Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie.»

k Siła miłości Jego Boskiego i miłosiernego Serca przyciąga was w sposób nie do odparcia. Moje małe dzieci, niech wasze serca zanurzą się zupełnie w Jego Eucharystycznym Sercu, byście mogli wejść w osobową wspólnotę życia z Nim. Wtedy Jezus weźmie wasze małe serca, otworzy je, powiększy, napełni Swoją miłością. To On kocha przez was, a wy kochacie w Nim. Jesteście zatem coraz bardziej zanurzeni w zdumiewającym ognisku Jego Boskiej i doskonałej miłości. Na wzór Jana – umiłowanego apostoła, powołanego do głębokiej jedności życia z Jezusem żyjącym w Swym ludzkim Ciele – staniecie się nowymi Janami, wezwanymi do głębokiej jedności życia z Jego chwalebnym Ciałem, rzeczywiście obecnym jako ofiara i ukrytym pod postaciami konsekrowanego Chleba, przechowywanego we wszystkich Tabernakulach świata.

Najmilsi synowie, szukajcie Jezusa, aby zaspokoić wasze pragnienie szczęścia. Idźcie do Niego, aby ugasić wasze wielkie pragnienie miłości. Złóżcie również głowę na Jego Sercu, by usłyszeć Jego bicie. Żyjcie zawsze w Nim, zostaliście bowiem wezwani do bycia Janami Jezusa Eucharystycznego.

l Wyrażam wam obecnie Moją matczyną wolę, by Jezus Eucharystyczny znalazł w waszych kościołach Swój królewski tron, przy którym – stale otoczony niezliczonymi zastępami Aniołów, Świętych i dusz czyśćcowych – byłby również czczony i adorowany przez wiernych. Zróbcie tak, by Najświętszy Sakrament był otoczony kwiatami i światłem – znakami wyrażającymi waszą miłość i waszą pobożność. Często wystawiajcie Go, aby doznawał czci ze strony wiernych. Mnóżcie godziny publicznej adoracji dla wynagrodzenia za obojętność, zniewagi, liczne świętokradztwa i straszliwą profanację, będącą celem czarnych mszy, kultu szatana i świętokradztw. Szerzą się one coraz bardziej i osiągają szczyt w ohydnych i bezwstydnych aktach wobec Najświętszej Eucharystii.

m Dlatego właśnie świat pogrążony jest w najgłębszej nocy, w ciemności grzechu i nieczystości, egoizmu i nienawiści, chciwości i bezbożności. Obecnie wydaje się, że nie ma już nic, co byłoby zdolne powstrzymać go przed upadkiem w przepaść bez dna.

n Wielka godzina sprawiedliwości i Bożego miłosierdzia właśnie nadeszła. Do was, Moi umiłowani Kapłani, nazwani światłością świata, należy teraz oświetlanie ziemi w tych dniach nieprzeniknionej ciemności. Proszę was dziś, abyście Mi pozwolili wejść do domów waszego kapłańskiego życia, ponieważ nadeszła godzina tryumfu w was Niepokalanego Serca waszej Niebieskiej Mamy.

Dongo (Como), 1.04.1988, Wielki Piątek

378 Oto Matka twoja

a Synowie najmilsi, przyjmijcie dziś największy dar Mojego Syna Jezusa umierającego na Krzyżu.

b Oto Matka twoja.

c Znajduję się pod Krzyżem, przeszyta mieczem boleści. Widziałam Mojego Syna, jak wchodził na Kalwarię, przygnieciony ciężarem Krzyża. Jego głowa – zraniona koroną cierniową. Jego Ciało stało się całe jedną raną z powodu ubiczowania. Twarz – zniekształcona krwią i bólem. Oczy – zalane łzami, Serce – przygniecione ciężarem niewdzięczności i braku miłości.

d Usłyszałam uderzenia wbijania gwoździ, przeszywających Jego ręce i stopy, silny odgłos Krzyża wstawianego do ziemi. Z powodu tego wstrząsu Jezus zadrżał z bólu. W ostatnich godzinach krwawej agonii ukrzyżowanego Ciała słyszałam Jego jęki. Stoję teraz pod Krzyżem i przygniata Mnie ciężar bluźnierstw i krzyków nienawiści oraz nieludzkiej złośliwości tych, którzy asystują przy Jego egzekucji.

e Zbieram do matczynego kielicha Mego Niepokalanego Serca każdą kroplę Jego cierpienia, Jego wielkie pragnienie, przebaczenie nawróconemu łotrowi, modlitwę za tych, którzy Go krzyżują, Jego odczucie opuszczenia nawet przez Ojca, Jego gest synowskiego zdania się na Wolę Ojca.

Na kilka chwil przed zakończeniem ziemskiego życia Jego Boskie Serce udziela Swego ostatniego daru: Oto Matka twoja.

f Tak stałam się Matką całej ludzkości, odkupionej przez Mego Syna. Jestem prawdziwą Matką was wszystkich. Nowy grobowiec – przyjmujący Go zaraz po śmierci – przemienia się w kolebkę, w której wszyscy rodzicie się do Życia. Przyjmijcie z miłością ten nadzwyczajny dar, synowie umiłowani, gdyż przy kolebce, w której ponownie się narodziliście, obecna jest Matka, dana wam przez Jezusa.

g Przyjmijcie Mnie w waszym życiu, abym mogła pomóc wam przemierzyć tę samą drogę, którą szedł przed wami Jezus.

h Otwórzcie Mi drzwi waszych kapłańskich domów, abym mogła je upiększyć i przyozdobić świętością i czystością.

i Żyjcie ze Mną każdego dnia, abym mogła pomóc wam nieść wasz krzyż i iść za Jezusem aż na Kalwarię.

j Pozwólcie Mi się formować, jeśli chcecie, aby wasze kapłańskie życie zostało otoczone zapachem wszelkich cnót.

k W ten Wielki Piątek Roku Maryjnego zrozumcie całą wartość daru udzielonego wam przez Jezusa, wypowiadającego słowa, których nigdy nie powinniście zapomnieć: «oto matka twoja». Żyjcie też zawsze we wdzięczności wobec Jezusa, który udzielił wam tego ostatniego daru.

Wielka Sobota, 2.04.1988

379 W boleści Mojego strapienia

a Jest Wielka Sobota. To dzień Mojej wielkiej boleści. To dzień Mojej nieustannej modlitwy.

b W tym poświęconym Mi Roku Maryjnym dzień ten zbiega się z pierwszą sobotą miesiąca. Przybyłam z Nieba prosić was o ofiarowanie Mi pierwszych sobót miesiąca. Prosiłam o to Moją córkę, siostrę Łucję, kiedy znajdowała się w klasztorze w Pontevedra, 10 grudnia 1925. Prosiłam, aby przeżywano ten dzień w duchu wynagrodzenia za zniewagi zadane waszej Niebieskiej Mamie.

c Dlaczego z wszystkich dni tygodnia poprosiłam was o ofiarowanie Mi soboty? Zrobiłam to dla przypomnienia bolesnych godzin, które spędziłam w czasie jedynego dnia, kiedy pozostałam bez Syna.

Ciało Jezusa leży martwe, złożone w nowym grobie, a Ja czuwam – cały czas skupiona w dziewiczym bólu, w głębokiej jedności wiary, miłości i nadziei z Ojcem Niebieskim, który pochyla się nad ranami Mego niewypowiedzianego oczekiwania, z pocałunkiem Boskiego pocieszenia.

d Pragnę mieć was wszystkich dziś blisko Siebie, Matki Bolesnej, abyście Mnie pocieszyli i abym nauczyła was modlić się z ufnością, cierpieć z uległością, kochać w czystości serca, wierzyć wiarą niewzruszoną, ufać heroicznie, nawet wbrew dostrzeganym faktom.

e To dzień, w którym gromadzę was w boleści Mojego strapienia i otwieram wam drzwi, abyście mogli wszyscy wejść do bardzo bezpiecznego mieszkania Mojego duchowego macierzyństwa. To dzień, który rozkwitł jak kwiat na heroizmie Mojej miłości, Mojego bólu, Mojej wiary i Mojej niezachwianej nadziei. To dzień waszego nowego odpoczynku.

f Dlatego właśnie zapraszam was do ofiarowania Mi go przez odmówienie Różańca Świętego i rozważanie jego tajemnic, przez spowiedź sakramentalną i wynagradzającą Komunię, przez odnowienie waszego aktu poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Możecie w ten sposób wynagrodzić zadane Mi zniewagi, wywołujące bardzo wielki ból Mojego Serca.

g Pomiędzy szerzącymi się dziś błędami są i takie, które dotykają osoby i honoru waszej Niebieskiej Mamy. Niektórzy zaprzeczają Memu niepokalanemu poczęciu i Mojej pełni łaski. Inni odrzucają wielki przywilej stałego dziewictwa oraz Boskiego i powszechnego macierzyństwa. Oddalają się ode Mnie właśnie te Moje dzieci, które szczególnie Mnie potrzebują – małe, ubogie, proste i grzeszne. Często usuwa się też Moje wizerunki z miejsc kultu.

h Dla wynagrodzenia zniewag zadanych Niepokalanemu Sercu waszej Niebieskiej Mamy proszę was znowu o szerzenie dziś nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca. Prosiłam o to na początku waszego wieku, proszę o to ponownie dziś, kiedy obecny wiek dobiega swego najboleśniejszego końca.

i Jeśli uczynicie to, o co was proszę, okazywana Mi cześć będzie się coraz bardziej rozszerzać. Wtedy będę mogła użyć wielkiej mocy udzielonej Mi przez Najświętszą Trójcę. W ten sposób będę mogła przygotować całą ludzkość na nową epokę jej zupełnej odnowy – w chwalebnym tryumfie Mojego Syna Jezusa.

Dongo (Como), 3.04.1988, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

380 Cieszcie się ze Mną

a Zmartwychwstał Jezus, którego nosiłam z niewypowiedzianą radością w Moim dziewiczym łonie i któremu przez dziewięć miesięcy służyłam Moim ciałem i krwią, aby Go przygotować do Jego ludzkiego narodzenia!

b Cieszcie się ze Mną! Zmartwychwstał bowiem Jezus, którego pieściłam w ramionach od najmłodszych lat i którego uczyłam stawiać pierwsze kroki, którego – jako Mama pełna miłości i zatroskania – formowałam i wychowywałam.

c Cieszcie się ze Mną, ponieważ zmartwychwstał Jezus, którego kontemplowałam w dzieciństwie, którego widziałam wzrastającego – zgodnie z rytmem ludzkiego rozwoju – i dostrzegałam, jak z młodzieńca stawał się młodym mężczyzną!

d Cieszcie się ze Mną! Zmartwychwstał bowiem Jezus, który doświadczył niezrozumienia, odsunięcia, pełnego zawziętości odrzucenia ze strony religijnych autorytetów, a najbardziej przyjmowali Go mali, ubodzy, chorzy i grzesznicy, którzy szli za Nim.

e Cieszcie się ze Mną! Zmartwychwstał bowiem Jezus, którego uczniowie opuścili, wyparli się i zdradzili Go; Jezus skazany na śmierć przez trybunał religijny, Jezus zaprowadzony przed Piłata, Jezus ubiczowany, ukoronowany cierniem, doprowadzony na miejsce kaźni i ukrzyżowany!

f Cieszcie się ze Mną! Jezus, który został zabity na Krzyżu i złożony w grobie, zmartwychwstał!

g Najmilsi synowie, cieszcie się ze Mną w tym dniu Wielkanocy! Uczestniczcie w niewysłowionej radości, której Moje Niepokalane Serce doświadczyło, kiedy Moje oczy – jeszcze napełnione łzami – ujrzały przed sobą Mojego Syna Jezusa w Boskiej wspaniałości Jego chwalebnego Ciała.

h W tej chwili boleść przemieniła się w radość dla całej ludzkości, ciemność – w światłość, złośliwość – w dobroć, grzech – w łaskę, nienawiść – w miłość, śmierć – w życie, sprawiedliwość – w tryumf Boskiego miłosierdzia.

i Cieszcie się ze Mną, synowie najmilsi, przeżywając wspólnie radosną tajemnicę Wielkanocy poświęconego Mi Roku Maryjnego.

j Dziś również biedna ludzkość – zamknięta jeszcze w zimnym grobowcu grzechu, odrzucenia Boga, nienawiści, przemocy, wojny, nieczystości i nieprawości – wzywana jest do wyjścia ze swego grobu ciemności i śmierci.

k Cieszcie się ze Mną, bo w dniu Jego Wielkanocy ogłaszam wam, że Jezus zmartwychwstały powróci w Boskiej wspaniałości Swej wielkości i chwały.

Dongo (Como), 1.05.1988, Wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika

381 Ofiarujcie Mi pachnące kwiaty

a Rozpoczynacie dziś miesiąc maj Roku Maryjnego, Mnie poświęconego. Zapraszam was do spędzenia go ze Mną, w większej wspólnocie życia z waszą Niebieską Mamą.

b Nadeszły Moje czasy i mam właśnie opuścić pustynię, na której się znajduję, dla dokonania Moich wielkich cudów i odniesienia Mojego zapowiedzianego zwycięstwa.

c Dlatego właśnie potrzebuję was dzisiaj, najmilsi synowie. Poprzez was – którzy całkowicie powierzyliście Mi siebie, dokonując aktu waszego doskonałego oddania się – chcę zlać na cały świat światło Mego Niepokalanego Serca. Chcę działać za waszym pośrednictwem. Chcę kochać i zbawiać przez was. Pragnę się wszystkim ukazać i odnieść dla was tryumf Mojego Niepokalanego Serca.

d Proszę was o spędzenie tego miesiąca w głębokiej jedności życia ze Mną.

e Ofiarujcie Mi pachnące kwiaty waszej modlitwy. Módlcie się więcej, módlcie się z miłością i wytrwale. Módlcie się modlitwą serca. Zgromadźcie znowu wokół siebie wiernych, którzy zostali wam powierzeni, dla utworzenia z waszą Niebieską Mamą prawdziwego Wieczernika nieustannej modlitwy. Może ona sprowadzić na Kościół i na świat dar drugiej Pięćdziesiątnicy.

f Ofiarujcie Mi pachnące kwiaty waszej ufności. Mój przeciwnik doświadcza was pokusą zwątpienia i zniechęcenia. To chytry podstęp, którego będzie zawsze używał, aby was zatrzymać na drodze całkowitego zaufania Mi. Iluż z was zatrzymało się z powodu wątpliwości, niepewności, niedowierzania! Zacznijcie znowu Mnie słuchać z czystością małych dzieci. Zacznijcie Mi znowu wierzyć z prostotą ubogich. Na nowo postępujcie za Mną z synowskim oddaniem.

g Ofiarujcie Mi pachnące kwiaty waszej miłości. Kochajcie bardziej. Kochajcie mocniej. Waszym przykładem pokażcie wszystkim, jak trzeba żyć nowym przykazaniem: «Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem». Nie osądzajcie. Nie krytykujcie. Nie potępiajcie. Bądźcie dobrzy, delikatni i miłosierni wobec wszystkich. Bądźcie rosą Mojej matczynej czułości, spadającą na pustynię egoizmu i nienawiści, braku miłości i jałowości.

h W tych czasach szatan bardzo atakuje również Moje Dzieło miłości, dążąc do wprowadzenia podziałów między wami. Dlatego też zapraszam was do większej uległości i pokory, do większego posłuszeństwa i jedności z Moim małym dzieckiem, które wybrałam na narzędzie rozpowszechniania wszędzie na świecie Mojego Kapłańskiego Ruchu Maryjnego.

i Moje małe dzieci i odważni apostołowie, wybrani dla tryumfu Mego Niepokalanego Serca, pachnące kwiaty modlitwy, ufności i miłości, które ofiarowujecie Mi w maju tego Roku Maryjnego, zostaną przeze Mnie przyjęte jak najcenniejszy hołd z waszej strony.

Marienfried (Niemcy), 13.05.1988 Rocznica pierwszego objawienia fatimskiego

382 To są czasy

a Synowie umiłowani, żyjcie w Moim Pokoju. Wspominacie dziś Moje pierwsze objawienie się w ubogim Cova da Iria w Fatimie. Zstąpiłam z Nieba jako wasza Mama i Królowa. Ukazałam się wam we wspaniałości Mojej niepokalanej światłości. Objawiłam się jako Niewiasta obleczona w słońce, której zadanie polega na formowaniu zastępu na decydujące chwile walki.

b To są czasy Mojej wielkiej światłości.

c To są czasy modlitwy i pokuty. Dzisiaj znowu zapraszam was do modlitwy – szczególnie o nawrócenie biednych grzeszników, ateistów i zagubionych. Odmawiajcie ciągle Różaniec Święty. Wznoście modlitwy i składajcie ofiary za zbawienie dusz, ponieważ – powtarzam wam to dziś na nowo – wielu idzie do piekła, ponieważ nikt się za nich nie modli ani się za nich nie poświęca.

d To są czasy nawrócenia i powrotu do Pana. Jako Mama biorę was za rękę i prowadzę po drodze dobra, miłości i świętości. Otrzymuję dla was łaskę skruchy, abyście mogli żyć z dala od grzechu, zła i egoizmu. Niech każdego dnia większa będzie liczba Moich synów odrzucających grzech, by iść drogą łaski Bożej! Niech Prawo Pańskie będzie coraz bardziej zachowywane i praktykowane! Wtedy wielu z waszych braci będzie podążało za wami drogą powrotu do Pana i zbawienia.

e To są czasy Mojego Pokoju. Synom, którzy Mnie słuchają i poświęcają się Mojemu Niepokalanemu Sercu, udzielam daru Mojego Pokoju. Prowadzę was do życia w pokoju serca i duszy. Zachowuję w was spokój – nawet pośród wielkich wstrząsów. Doświadczacie Mojej obecności, zwłaszcza w chwilach niebezpieczeństwa i próby. Naznaczam was Moją pieczęcią, abyście mogli wszędzie szerzyć światło wiary, świętości i miłości w tych dniach nieprzeniknionych mroków.

f To są czasy wielkiego miłosierdzia. Serce Jezusa jest gotowe rozlać potoki Swej Boskiej i miłosiernej miłości. Nadeszła godzina wielkiego miłosierdzia dla świata. Zstąpi ono jak rosa na wszelkie zranienie, otworzy najbardziej zatwardziałe serca, oczyści dusze pogrążone w grzechu, doprowadzi grzeszników do nawrócenia i udzieli wszystkim łaski całkowitej odnowy.

g W tym dniu poświęconego Mi Roku Maryjnego proszę was: pozwólcie się wszyscy przeniknąć Moim niepokalanym światłem, byście mogli sami stać się Moimi promieniami – oświetlającymi słońcem czystości i miłości ziemię pogrążoną w najgłębszej ciemności.

Heede (Niemcy), 22.05.1988, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

383 Zstąpi Duch Święty

a Synowie najmilsi, zgromadźcie się we wszystkich częściach świata, aby przeżyć ten dzień w Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca. To dzień przypominający zstąpienie Ducha Świętego na Apostołów, zjednoczonych na modlitwie ze Mną w Wieczerniku w Jerozolimie. W dniu Zielonych Świąt Roku Maryjnego Mnie poświęconego zapraszam was do zjednoczenia waszej modlitwy z modlitwą Niebieskiej Mamy dla otrzymania wielkiego daru drugiej Pięćdziesiątnicy. Nadszedł czas drugiego Zesłania Ducha Świętego.

b Przyjdzie Duch Święty – jak niebiańska rosa łaski i ognia – i odnowi cały świat. Pod Jego działaniem miłości nie do odparcia Kościół otworzy się na życie nowej epoki swej największej świętości i rozbłyśnie tak mocnym światłem, że przyciągnie do siebie wszystkie narody ziemi.

c Przyjdzie Duch Święty, by wypełniła się wola Ojca Niebieskiego i stworzony wszechświat odzwierciedlił na nowo Jego wielką chwałę.

d Przyjdzie Duch Święty, aby wprowadzić chwalebne królowanie Chrystusa. Będzie to królowanie łaski, świętości, miłości, sprawiedliwości i pokoju. Swą Boską Miłością otworzy drzwi serc i oświeci wszystkie sumienia. Każdy człowiek zobaczy sam siebie w płonącym ogniu Jego Boskiej Prawdy. Będzie to jakby sąd w pomniejszeniu. Potem Jezus rozszerzy Swe chwalebne królowanie na świecie.

e Duch Święty przyjdzie przez tryumf Mojego Niepokalanego Serca. Dlatego właśnie proszę dziś was wszystkich, byście weszli do Wieczernika Mojego Serca. Dzięki temu będziecie przygotowani na przyjęcie daru Ducha Świętego. On was przemieni i uczyni narzędziami, za pomocą których Jezus ustanowi Swe królestwo.

Klasztor Bouveret (Valais, Szwajcaria), 11.06.1988 Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

384 Wielkie odstępstwo

a W święto Mego Niepokalanego Serca w tym poświęconym Mi Roku Maryjnym proszę was wszystkich, synowie umiłowani, o wejście do niebiańskiego ogrodu. Zbudowałam go dla was na te bolesne i krwawe chwile oczyszczenia.

b Nadeszła godzina wielkiego odstępstwa. Realizuje się właśnie to, co zostało przepowiedziane przez Boskie Pismo w Drugim Liście św. Pawła do Tesaloniczan.

c Szatanowi, Mojemu przeciwnikowi, udało się podstępem i oszukańczym zwodzeniem rozszerzyć wszędzie błędy, ukryte pod postacią nowych interpretacji i pozornie lepszego naświetlenia Prawdy. Skutecznie doprowadził wielu do dobrowolnego wybrania życia w grzechu, w kłamliwym przekonaniu, że to nie jest już złem, lecz przeciwnie – nawet wartością i dobrem.

d Nadeszły czasy ogólnego zamieszania i wielkiego zamętu umysłów. Zamęt pojawił się w duszach i w życiu wielu Moich synów.

e To wielkie odstępstwo rozszerza się coraz bardziej także w łonie Kościoła katolickiego. Naucza się błędów i rozszerza je. Z wielką łatwością zaprzecza się fundamentalnym Prawdom, których autentyczny Urząd Nauczycielski Kościoła zawsze nauczał i zdecydowanie bronił przeciw wszelkim heretyckim wypaczeniom.

f Biskupi zachowują dziwne milczenie i już nie reagują. Kiedy Mój Papież mówi odważnie i ponownie potwierdza z mocą Prawdy wiary katolickiej, odmawia się słuchania go. Więcej nawet – publicznie krytykuje się go i wyśmiewa. Istnieje subtelna, diabelska taktyka – uknuta potajemnie przez masonerię – używana dziś wobec Ojca Świętego dla ośmieszania jego osoby i jego działania, dla udaremniania jego posługi.

g Ofiarami wielkiego odstępstwa stają się Moi synowie, którzy czasem nieświadomie pozwalają się pociągnąć zalewowi błędów i zła.

h Ofiarami wielkiego odstępstwa staje się wielu Biskupów, Kapłanów, osoby zakonne i wierni świeccy.

i W tych czasach pozostanie w Kościele katolickim tylko mała reszta wierna Chrystusowi, Ewangelii i całej Jego Prawdzie. Ta mała reszta utworzy małą trzódkę, strzeżoną w największych głębinach Mego Niepokalanego Serca. Tę małą trzódkę utworzą ci Biskupi, Kapłani, osoby zakonne i wierni, którzy pozostaną silnie zjednoczeni z Papieżem. Wszyscy oni będą zgromadzeni w Wieczerniku Mego Niepokalanego Serca, na nieustannej modlitwie, w stałym składaniu siebie w ofierze, całkowitym oddaniu, aby przygotować bolesną drogę na drugie i chwalebne przyjście Mego Syna Jezusa.

j W to święto ku Mojej czci, w Roku Maryjnym, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą należeć do tej małej trzódki. Po macierzyńsku zapraszam do poświęcenia się Memu Sercu, do życia w zażyłości ze Mną, do stania się Moimi odważnymi apostołami w tych ostatnich czasach. Nadszedł bowiem moment, w którym Moje Niepokalane Serce zostanie otoczone czcią wobec Kościoła i całej ludzkości.

Sanktuarium w Knock (Irlandia), 29.06.1988 Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

385 Z wiarą Piotra

a Najmilsi synowie, rozjaśnijcie ziemię światłością Chrystusa. Synowie najmilsi, z wiarą Piotra prowadźcie ludzi do Chrystusa.

b Właśnie na Piotrze Chrystus zbudował Swój Kościół. To za Piotra Jezus się modlił, by jego wiara pozostała zawsze nienaruszona. To Piotrowi Pan powierzył zadanie utwierdzania braci w wierze.

c Dziś obchodzicie uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – w tym poświęconym Mi Roku Maryjnym.

d Jako Mama, bolejąca i zatroskana, zapraszam was wszystkich do spojrzenia dziś na następcę Piotra, Papieża Jana Pawła II. To jest Mój Papież. To jest Papież ukształtowany przeze Mnie w największych głębinach Mojego Niepokalanego Serca. To jest Papież Mojego wielkiego światła w tych czasach największej ciemności.

e Wiarą Piotra oświetla on ziemię i utrzymuje cały Kościół w Prawdzie. Jako nowy Piotr Papież ponownie potwierdza dziś pełnię wiary w Chrystusa, Syna Bożego. Jako nowy Paweł przemierza wszystkie regiony świata, by odważnie głosić Jezusową Ewangelię zbawienia.

f Podtrzymujcie Papieża waszą synowską jednością. Módlcie się za niego, cierpcie z nim, miłujcie go, otaczajcie potężną siłą pokornego i odważnego posłuszeństwa.

g Serce Papieża krwawi dziś z powodu Biskupa Świętego Kościoła Bożego, który przez samowolne konsekrowanie biskupów – podjęte niezgodnie z jego wolą – otwiera w Kościele katolickim bolesną schizmę.

h Lecz to dopiero początek. Dziś bowiem wielu Biskupów nie trwa już w jedności z Papieżem i idzie drogą sprzeciwu wobec jego wskazań. Ten podział jest większy i bardziej niebezpieczny – choć jeszcze niewidoczny. Wywołuje on cierpienie i krwawienie Mojego Serca Mamy oraz sprawia, że Mój Papież prawie chwieje się pod ciężarem zbyt ciężkiego krzyża.

i Przygotowałam was, abyście mogli pomóc mu nieść jego wielki krzyż. Nadeszła godzina ukazania się – w całej mocy i wspaniałości – wielkiej armii, którą przez te lata formowałam, w milczeniu i ukryciu, we wszystkich częściach świata przez Mój Kapłański Ruch Maryjny, dla obrony i silnego wsparcia Papieża.

j Tak więc zaczyna się jasno zarysowywać plan dotyczący małej trzódki – strzeżonej w ogrodzie Mojego Niepokalanego Serca – która pozostanie wierna Chrystusowi i Jego Kościołowi.

Rubbio (Vicenza), 15.08.1988, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczyste zamknięcie Roku Maryjnego

386 Zadziałałam z mocą

a Synowie umiłowani, żyjcie w Moim Pokoju. Dziś w dniu, w którym cały Kościół czci przywilej wzięcia Mnie z ciałem do Nieba, kontemplujecie Mnie – Niewiastę obleczoną w słońce.

b Mój Papież wybrał dzisiejszą uroczystość, aby oficjalnie zamknąć okres czasu Mnie poświęcony. Był nim specjalny Rok Maryjny, ogłoszony na Moją cześć, rozpoczęty w dniu Zesłania Ducha Świętego ubiegłego roku. Chociaż ten rok nie został przeżyty zgodnie z oczekiwaniami i pragnieniami Mojego Niepokalanego Serca, jednak przyjęłam szczególny hołd, który Mój Papież zechciał Mi ofiarować w imieniu całego Kościoła.

c W zamykanym dziś Roku Maryjnym mocno wpływałam na życie Kościoła i ludzkości.

d W tym Roku Maryjnym mogłam oddziaływać po macierzyńsku na serca, dusze i życie wielu Moich synów, którzy otwarli Mi drzwi swego istnienia. Mogłam przede wszystkim posłużyć się Swą wielką mocą w życiu wszystkich tych synów, którzy całkowicie powierzyli Mi siebie przez akt oddania się Niepokalanemu Sercu. W Moim niebiańskim ogrodzie przygotowałam liczne ziarna wielkiej świętości dla nowej epoki, która znajduje się u waszych drzwi.

e W tym Roku Maryjnym mocno wpływałam na życie Kościoła. Ciemne moce zła napadają go właśnie ze wszystkich stron. Mrocznym spiskom – uknutym przez masonerię z pomocą jej licznych adeptów, którzy przeniknęli na szczyt Kościoła – udało się sparaliżować jego działalność i zgasić jego apostolską żarliwość.

f Nawet wśród samych Pasterzy wielu opada z sił z powodu suszy i obojętności, a Kościół – Moje bardzo umiłowane Dziecko – przeżywa godzinę agonii. Staję u boku Kościoła, aby przeżywać z nim bolesne chwile jego agonii i wielkiego opuszczenia, aby skosztować goryczy jego kielicha, aby dzielić jego cierpienia i uczestniczyć we wszystkich jego głębokich zranieniach.

g W tym Roku Maryjnym działałam z mocą, aby ocalić tę biedną, zagubioną ludzkość. Niestety Moje wezwanie do nawrócenia nie zostało usłyszane. Dalej podąża się drogą odstępstwa, buntu przeciw Bogu, drogą grzechu, zła społecznego, bluźnierstwa, nienawiści i nieczystości. Zaprosiłam więc wszystkich Moich synów, którzy Mnie słuchają i idą za Mną, do gromadzenia się w Wieczernikach modlitwy i pokuty dla otrzymania od Jezusa wielkiego daru Jego Boskiego Miłosierdzia.

h Jak wielką pociechę odczuło Moje zbolałe Serce widząc, że Wieczerniki rozszerzyły się wszędzie i że w tym Roku Maryjnym stały się liczniejsze i pełne wspaniałomyślności! Dzięki odpowiedzi wielu Moich synów – w postaci modlitwy i pokuty – mogłam jeszcze wyjednać u Bożej Sprawiedliwości odsunięcie ogromnej kary, która już miała uderzyć całą ludzkość.

i Obecnie – wraz z zamknięciem Roku Maryjnego – zbliża się ku końcowi czas dany ludzkości przez Pana dla jej nawrócenia. Znajdujecie się właśnie u progu przepowiedzianych wam wydarzeń.

j Dlatego zapraszam was wszystkich do kroczenia drogą Bożej łaski i świętości, czystości i modlitwy, synowskiego oddania i ufności. Wierzcie w to, co wam powiedziałam, trwajcie w Moim pokoju i światłości. Jedynie w ten sposób będziecie mogli oświetlić ziemię w tych dniach nieprzeniknionych mroków.

k Z tej góry patrzę na was miłosiernymi oczami i błogosławię was.

Wiedeń (Austria), 31.08.1988, Rekolekcje w formie Wieczernika dla Kapłanów z K. R. M. z Austrii, Niemiec, Jugosławii i Węgier

387 Oczy wzniesione ku Maryi

a Umiłowani synowie, jakże pociesza Moje Niepokalane Serce widok was wszystkich zgromadzonych tu razem z okazji tygodniowego stałego Wieczernika! Jednoczę się z wami na modlitwie. Zanosicie ją ze Mną i przeze Mnie.

b Uczestniczę z radością w waszym braterstwie i powiększam miłość między wami. Pomagam wam rozumieć się wzajemnie, kroczyć w większym zjednoczeniu po trudnej drodze waszego czasu. Przyjmuję z radością wasz akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, który odnawiacie każdego dnia podczas odprawiania Mszy św. Wypraszam dla was w nadobfitości dar Ducha Świętego. Ojciec i Syn udzielają Go wam dzięki potężnemu wstawiennictwu waszej Niebieskiej Mamy.

c Weszliście w Moje czasy. Jesteście wezwani do bycia Moimi apostołami w tych ostatnich czasach.

d Pragnęłam tego Roku Maryjnego – oficjalnie zamkniętego w tym miesiącu – jako początku okresu czasu, w którym wasza Niebieska Mama będzie działać w sposób coraz silniejszy w sercach, duszach i w życiu Swoich synów, aby doprowadzić do tryumfu Swego Niepokalanego Serca w świecie.

e Obecnie zaczyna się czas oczu wzniesionych ku Maryi, jak powiedział wam to Mój Papież Jan Paweł II.

f Dzięki oczom wzniesionym ku Maryi oświetla was dziewicze Światło Mojej wiary. Prowadzi was ono do przyjęcia z pokorą Słowa Bożego, do strzeżenia Go z miłością, do życia zgodnego z Nim, do wiernego głoszenia Go. Oświetlam drogę, którą powinniście iść, aby na zawsze pozostać w prawdziwej wierze i abyście sami stali się odważnymi świadkami wiary.

g W waszych krajach szerzy się wiele błędów. Powoduje je często pełna pychy postawa licznych teologów, nie akceptujących już Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Przez to wielu Moich synów oddala się każdego dnia od prawdziwej wiary i wpada w głęboką ciemność odstępstwa.

h Bądźcie dziś mocnymi świadkami wiary, przyjmując ulegle to, czego uczy ciągle Papież i autentyczny Urząd Nauczycielski Kościoła, oraz głosząc wszystkie prawdy wiary katolickiej – zwłaszcza te, które zaprzestano już przekazywać. Dzięki temu staniecie się światłością dla wielu waszych braci kroczących w najgłębszej ciemności.

i Dzięki oczom wzniesionym ku Maryi oświetla was dziewicze światło Mojej czystości i świętości. Iluż żyje ogarniętych ciemnością grzechu, zła, nieczystości, pychy, bluźnierstwa, bałwochwalstwa i niegodziwości! Powinniście iść za Mną drogą świętości. Osiąga się ją przez silne zaangażowanie się w zwalczanie wszelkich podstępnych przejawów grzechu, aby żyć w łasce Bożej, kierować się miłością, czystością, miłosierdziem i praktykować wszystkie cnoty.

j Przez to będziecie się przyczyniać do leczenia wielkiej rany materializmu. Wprowadził on do waszych krajów chorobę niemoralności, gorączkowego poszukiwania przyjemności, dobrobytu, niepohamowanego egoizmu, chciwości, nieczułości na potrzeby małych, ubogich, najbardziej odrzuconych.

k Dzięki oczom wzniesionym ku Maryi oświetla was dziewicze światło Mojej modlitwy i Mojej matczynej miłości. Powiększajcie liczbę waszych modlitewnych Wieczerników. Odmawiajcie zawsze Różaniec Święty. Szerzcie w waszych krajach Wieczerniki rodzinne jako lekarstwo na wielkie, zagrażające waszym rodzinom choroby. Wywołują one podziały, rozwody, legalizują aborcję i wszystkie środki, które stają się przeszkodą dla życia.

l Niech wasza modlitwa zawsze będzie skierowana ku Jezusowi w Eucharystii! Niech stanie się modlitwą nieustannej adoracji, wynagrodzenia, uwielbienia i dziękczynienia składanego Jezusowi Eucharystycznemu! Niech wszędzie rozkwitnie miłość i adoracja Jezusa obecnego w Eucharystii!

m Nadejście chwalebnego Królestwa Chrystusa zbiegnie się z tryumfem Eucharystycznego Królestwa Jezusa. Kochajcie Jezusa, naśladujcie Go, kroczcie drogą pogardy dla świata i dla samych siebie. Kiedy będziecie przeżywać czas wielkiego ucisku, niech Światłość Chrystusa stanie się jedyną światłością oświetlającą was – pod spojrzeniem Moich matczynych i miłosiernych oczu!

n Moja Światłość jak wstająca jutrzenka pojawia się na Wschodzie, staje się coraz silniejsza i stopniowo okrywa cały świat.

o Opuśćcie ten Wieczernik ze Światłością Chrystusa i waszej Niebieskiej Mamy i idźcie rozjaśniać ziemię w tych dniach głębokiej ciemności.

p Błogosławię stąd Austrię i Niemcy oraz sąsiednie kraje znoszące jeszcze wielkie jarzmo niewolnictwa. Ogłaszam wam dziś, że bliska jest chwila ich wyzwolenia.

Paryż, Bazylika Sacré-Coeur, Montmartre (Francja), 11.09.1988 Wieczernik dla Kapłanów i wiernych należących do K. R. M.

388 Miłość nie jest kochana

a Najmilsi synowie, jak bardzo Jezus was kocha! Jego Boskie Serce jest ogniskiem bardzo żarliwej miłości do was.

b Z miłości do was Słowo zstąpiło z łona Ojca w Moje dziewicze łono Matki i stało się Człowiekiem.

c Z miłości do was Jezus przeżył pokorne, ubogie, ukryte życie. Spędził je na modlitwie i pracy.

d Z miłości do was Jezus wziął na Siebie cierpienie, upokorzenie, odrzucenie.

e Z miłości do was Jezus stał się Mężem boleści i złożył z Siebie ofiarę na Krzyżu.

f Z miłości do was pozwolił się skazać, zlekceważyć, torturować, ukrzyżować i zabić.

g Z miłości do was zmartwychwstał i wstąpił do Nieba, gdzie siedzi po prawicy Ojca.

h Z miłości do was Jezus pozostaje zawsze obecny pośród was – jako Ofiara – w sakramencie Eucharystii.

i Z miłości do was dał wam również Swoją Matkę.

j Moje biedne dzieci, tak doświadczane w tym czasie wielkiego ucisku, gdybyście wiedziały, jak bardzo Serce Jezusa was kocha! Jezus kocha was, a spotyka się z waszej strony z niewdzięcznością, obojętnością i brakiem odpowiedzi. Jezus was kocha, a wy żyjecie tak, jak gdyby On nie istniał. Jezus was kocha i pała miłością do was w Eucharystii, wy tymczasem pozostawiacie Go samego, opuszczonego, otoczonego wielką pustką i ogromnym niedowiarstwem.

k Jak nigdy dotąd Miłość nie jest kochana w tych czasach zawieruchy.

l Pozwólcie, by wasza Niebieska Mama wychowywała was do miłości i przyczyniała się do jej wzrostu. Pozwólcie, by Mama prowadziła was każdego dnia po drodze doskonałej miłości. Jedynie w ten sposób Moje Niepokalane Serce będzie mogło odnieść tryumf. Jedynie tak będziecie mogli oświetlić ziemię słońcem Boskiej Miłości, która zdoła w końcu oddalić wszelką ciemność, by mogła wreszcie rozbłysnąć nad światem nowa epoka cywilizacji miłości.

Lourdes (Francja), 18.09.1988, Wieczernik dla Kapłanów i wiernych należących do K. R. M., Wspomnienie św. Stanisława Kostki, wigilia rocznicy objawienia się Matki Bożej w La Salette

389 Okres dziesięciu lat

a Przybywacie dziś ze wszystkich części Francji do stóp skały, na której ukazałam się jako Niepokalane Poczęcie. Jesteście tu, aby zorganizować wasz wielki Wieczernik modlitwy i braterstwa oraz odnowić wspólnie akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Błogosławię z tego miejsca Mój Ruch. Błogosławię stąd każdego z was. Błogosławię stąd Kościół i całą ludzkość.

b Weszliście w Moje czasy. Proszę was dziś o poświęcenie Mi całego czasu, dzielącego was jeszcze od końca tego wieku.

c To jest okres dziesięciu lat. To dziesięć bardzo ważnych lat. Dziesięć decydujących lat. Proszę was o spędzenie ich ze Mną, ponieważ wchodzicie w końcowy okres drugiego Adwentu, który prowadzi was do tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w chwalebnym przyjściu Mojego Syna Jezusa.

d Pełnia czasów w okresie tych dziesięciu lat dopełni się, jak wam to ukazywałam – poczynając od La Salette aż po ostatnie i obecne objawienia.

e W okresie tych dziesięciu lat oczyszczenie, które przeżywacie od wielu lat, osiągnie szczyt. Przez to wzmogą się cierpienia wszystkich.

f W okresie tych dziesięciu lat zakończy się przepowiedziany wam przez Boskie Pismo czas wielkiego ucisku, który ma nadejść przed drugim przyjściem Jezusa.

g W okresie tych dziesięciu lat ujawni się tajemnica nieprawości, przygotowana przez szerzenie się coraz większego odstępstwa.

h W czasie tych dziesięciu lat spełnią się wszystkie tajemnice, które objawiłam niektórym Moim dzieciom, i spełnią się wszystkie wydarzenia, które wam przepowiedziałam.

i Dlatego właśnie proszę was dziś o poświęcenie Mi tego okresu czasu, aby był jakby przedłużonym i stałym Rokiem Maryjnym. Otwórzcie przede Mną drzwi waszych serc i pozwólcie Mi w was działać. Otwórzcie przede Mną drzwi waszych rodzin, waszych parafii, domów zakonnych. Pozwólcie, by weszła w nie niepokalana światłość Mojej obecności.

j Powiększajcie liczbę Wieczerników modlitewnych i żyjcie w największej ufności i dziecięcym oddaniu Mi siebie. Nie pozwalajcie się ponosić próżnej ciekawości, chcąc wiedzieć, co was czeka.

k Niech woda Boskiego miłosierdzia oczyści was z wszelkiego grzechu i przemieni w nowe ziarna dla epoki łaski i świętości, którą przygotowuję dla was każdego dnia w Mym Niepokalanym Sercu! Błogosławię was wszystkich z tego bardzo czczonego sanktuarium.

Madryt (Hiszpania), 29.09.1988, Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Wieczernik dla Kapłanów z K. R. M. w Hiszpanii

390 Do Aniołów Kościołów

a Najmilsi synowie, zakończyliście rekolekcje, które przeżywaliście w tych dniach w formie stałego Wieczernika. Przybyliście ze wszystkich stron Hiszpanii, tej ziemi tak przeze Mnie kochanej, a szczególnie atakowanej i uderzanej przez Mojego przeciwnika. Przyjęłam hołd waszej modlitwy, braterstwa, miłości. Sprawiłam, że z Mojego Niepokalanego Serca zstąpił obfity deszcz łask – na was, na powierzonych wam wiernych oraz na Kościół i na waszą ojczyznę.

b Przy pomocy trzech zasadzek szatan usiłuje was dziś zwieść i oddalić od Jezusa i ode Mnie.

c – Pierwsza zasadzka dotyczy waszej ojczyzny, która oficjalnie zeszła z drogi swej wielowiekowej wierności tradycji chrześcijańskiej, by przyjąć ideologie ateistyczne i materialistyczne. W ten sposób przyjęto błąd obojętności w życiu politycznym i społecznym. W imię fałszywej wolności zalegalizowano rozwód, aborcję, wszelkie środki zapobiegania narodzeniu się życia. Cóż chrześcijańskiego pozostało dziś w waszym narodzie, który – dzięki przykładowi danemu przez tylu świętych i przez tylu męczenników – był przecież światłością dla całego świata? Powróć, o Hiszpanio, na drogę nawrócenia i twej największej wierności Chrystusowi!

d – Druga zasadzka dotyczy Kościoła w waszym narodzie. Jest on przeniknięty sekularyzmem, który uderzył szczególnie w życie Kapłanów i wielu osób zakonnych. Kościół jest rozdarty głębokim wewnętrznym podziałem, zraniony w swych Pasterzach, którzy – z obawy przed narażeniem się na krytykę – milczą i nie bronią już stada powierzonego im przez Chrystusa.

e Z powodu waszego braku wiary, gorliwości, modlitwy i świętości kieruję dziś do was – którzy jesteście Aniołami Kościołów – pełne niepokoju upomnienie Mojego matczynego Serca. Pan ma was właśnie poprosić o zdanie rachunku z tego, jak zarządzaliście Jego winnicą. Pozwoliliście wejść do niej wilkom – porywaczom przebranym za baranki – by pożarły zdeptane i rozproszone stado.

f – Trzecia zasadzka dotyczy życia Moich dzieci – szczególnie młodzieży, zagrożonej ogromnym szerzeniem się niemoralności. Proszę o powrót na drogę powszechnego nawrócenia do Pana – przez zachowywanie Prawa Bożego, przez praktykowanie cnót chrześcijańskich, zwłaszcza pokuty i miłości. Niech zapach waszej czystości rozpogodzi na nowo otaczającą was atmosferę wielkiego zagrożenia i niebezpieczeństw!

g Powierzcie się opiece Aniołów Stróżów, zwłaszcza Archaniołów: świętego Gabriela, świętego Rafała i świętego Michała, których uroczystość dziś obchodzicie. Dzięki temu zostaniecie przyobleczeni cnotą męstwa, tak dziś koniecznego. Głębokie rany, które wam zadano, zostaną uleczone. Zwłaszcza święty Michał zawsze będzie was bronił w tej straszliwej walce toczącej się w ostatnich czasach pomiędzy Niebem i ziemią.

h Na koniec staniecie się częścią zwycięskiej armii – kierowanej przez waszego Niebieskiego Wodza, Niewiastę obleczoną w słońce – dla bardzo bliskiego tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w świecie.

Fatima (Portugalia), 13.10.1988 71 rocznica ostatniego objawienia fatimskiego

391 Otwieram przed wami zapieczętowaną księgę

a Tu, w Fatimie, kończysz Wieczerniki, które w Roku Maryjnym prowadziłeś we wszystkich krajach Europy dla Kapłanów i wiernych należących do Mojego Ruchu. Moja wielka sieć miłości i zbawienia właśnie się rozpostarła na wszystkie części ziemi.

b W tym miejscu, gdzie ukazałam się jako Niewiasta obleczona w słońce, zapowiadam wam, że czas oczyszczenia doszedł do szczytu. Dlatego też jesteście wezwani do przeżywania najboleśniejszych, przepowiedzianych wam chwil. Pan przysyła Mnie do was, abym doprowadziła do końca zadanie, które Przenajświętsza Trójca obecnie Mi powierzyła.

c Otwieram przed wami zapieczętowaną księgę, aby zostały ujawnione zawarte w niej tajemnice. Zgromadziłam was ze wszystkich stron i uformowałam, abyście byli gotowi na wielkie, czekające was wydarzenia. Tylko dzięki temu będziecie mogli zrealizować waszą ważną misję.

d W wielkim odstępstwie, które się wszędzie rozszerzyło, powinniście pozostać silnie zakorzenieni w prawdziwej wierze i być odważnymi świadkami wiary.

e W wielkim ucisku, w którym żyjecie, macie stać się znakiem Mojego Pokoju i Mojej matczynej Opieki.

f W wielkiej karze, spadającej właśnie na świat, powinniście być dla wszystkich pomocą, aby wspomóc ich w kroczeniu drogą ufności, modlitwy, nadziei i dziecięcego zdania się na miłość waszego Niebieskiego Ojca. Moja Światłość będzie się stawać coraz silniejsza, aby ogłaszać przyjście Jezusa, Króla sprawiedliwości i pokoju, który wszystko odnowi.

g W tym otaczanym czcią sanktuarium proszę was o przyjęcie Mojego słowa i o wiarę w Moje przesłania.

h Otwórzcie Mi drzwi waszych serc i żyjcie w Pokoju i Łasce Pana. Jestem Królową Różańca Świętego i błogosławię was wszystkich znakiem Mojego pewnego zwycięstwa.

Zagrzeb (Jugosławia), 27.10.1988 Wieczernik dla Kapłanów mówiących po słoweńsku i chorwacku

392 To wasza godzina

a Najmilsi synowie, jakże jestem radosna widząc was tu zgromadzonych jak kochający się bracia, na modlitwie ze Mną w Wieczerniku odnawiającym cudowną rzeczywistość Wieczernika Jerozolimskiego! Spotkaliście się w tym domu także po to, by okazywać sobie wzajemną miłość, modlić się wspólnie i rozważać, jak żyć poświęceniem się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

b Ileż łask zesłałam w tych dniach na Kościół i na świat! Ileż łask wytrysnęło z Mego Niepokalanego Serca na was, na cały Mój Ruch i na waszą ojczyznę, przeżywającą chwile cierpienia i trudności i tak bardzo potrzebującą pomocy waszej Niebieskiej Mamy.

c Jestem Matką i Królową waszej ojczyzny. Kocham was ze szczególną macierzyńską czułością. Chcę dziś przynieść umocnienie i pociechę wszystkim żyjącym na tej ziemi, którą kocham miłością szczególną. Dlatego właśnie posługuję się wami, Kapłani i synowie poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu.

d To jest wasza godzina. Godzina waszego publicznego świadectwa.

e Bądźcie świadkami miłości. Kochajcie swoich braci Sercem Jezusa i Moim matczynym Sercem. Kochajcie wszystkich, szczególnie najbardziej oddalonych, najbiedniejszych, najbardziej potrzebujących, najbardziej cierpiących. Moim Sercem kochajcie grzeszników, wszystkich idących drogą odrzucania Boga, ateizmu, nienawiści, przemocy i nieczystości. Niech wasza miłość zstąpi obecnie – jako Moje matczyne lekarstwo – na wiele otwartych i krwawiących ran! Dzięki temu staniecie się budowniczymi pokoju, wspólnoty i wielkiego braterstwa.

f – Bądźcie świadkami modlitwy. Módlcie się zawsze, módlcie się więcej, odmawiajcie Różaniec Święty. Powiększajcie liczbę modlitewnych Wieczerników wśród was, Kapłanów, i wśród wiernych. Szczególnie szerzcie wokół siebie Wieczerniki rodzinne. Pragnę ich jako lekarstwa na wielkie choroby, zagrażające dziś istnieniu chrześcijańskich rodzin – z powodu zalegalizowania aborcji, rozwodu i wszystkich sposobów uniemożliwiających zrodzenie się życia.

g Dzięki modlitwie wszystko możecie otrzymać od Pana. Dzięki modlitwie ze Mną, waszą Niebieską Mamą, możecie otrzymać wielki dar przemiany serc i nawrócenia. Przez modlitwę możecie oddalić każdego dnia wiele niebezpieczeństw i zła – od siebie i od waszej ojczyzny.

h – Bądźcie świadkami miłosierdzia. Powinniście być dziś przede wszystkim wielkim i wspaniałym znakiem Bożego Miłosierdzia. Niech wasze serce upodobni się do Serca Jezusowego – dobrego, cierpliwego, łagodnego, pokornego i miłosiernego! Wtedy będziecie zawsze udzielać światła miłości Bożej i wprowadzicie cały świat na drogę zbawienia.

i Nigdy nie osądzajcie. Nie potępiajcie nikogo. Wasze zadanie polega jedynie na ratowaniu nadprzyrodzoną siłą waszej modlitwy, cierpienia i składania siebie w ofierze.

j W obecnym czasie ma się właśnie zrealizować Tajemnica miłosiernej miłości Jezusa. Tryumf Mojego Niepokalanego Serca polega na największym tryumfie miłosiernej Miłości Jezusa, która przemieni cały świat i wprowadzi was w nową epokę miłości, świętości i pokoju.

k Z tego Wieczernika błogosławię was wszystkich: Mój Ruch, waszą ojczyznę, Kościół i całą ludzkość.

Dongo (Como), 12.11.1988 Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika

393 Będziecie prześladowani

a Najmilsi synowie, ponieważ nadeszła wasza godzina, dlatego jesteście coraz bardziej wzywani do cierpienia. Jezus zaprasza was do podążania za Nim drogą na Kalwarię. Widzę, jak wielki jest krzyż, który musicie dziś nieść, i dlatego z Moją matczyną czułością stoję blisko każdego z was!

b – Nie pozwólcie, by ogarnęło was zniechęcenie. Mój przeciwnik uderza was, posługując się często dobrymi ludźmi i tymi, którym na różne sposoby dobrze czyniliście. Czasem posługuje się też waszymi współbraćmi. Nadeszły przepowiadane przeze Mnie czasy, gdy Kapłani – którzy Mnie czczą, słuchają, idą za Mną – są wystawiani na pośmiewisko, pogardzani, zwalczani przez innych Kapłanów, chociaż i ci też są Moimi szczególnie umiłowanymi synami.

c Jesteście zatem wezwani do wejścia do ogrodu Getsemani z Jezusem, waszym Bratem, który w was chce przeżyć ponownie bolesne godziny Swej wewnętrznej agonii. Zakosztujcie wy również goryczy Jego kielicha i powtórzcie z Nim w synowskim oddaniu: «Ojcze, nie nasza, lecz Twoja Wola niech się stanie».

d Przygotujcie się na przeżywanie niewymownego cierpienia opuszczenia przez najwierniejszych, wystawienia na pośmiewisko przez współbraci, odsunięcia na bok przez przełożonych, zwalczania przez przyjaciół, prześladowania przez tych, którzy poszli na kompromis ze światem i przyłączyli się do tajemnego zastępu masonerii.

e – Nie pozwólcie jednak, by ogarnęło was zniechęcenie. To są czasy odwagi i świadectwa. Wasz głos powinien przekazywać w coraz silniejszy sposób Słowo Ewangelii i wszystkie prawdy wiary katolickiej. Musicie demaskować błędy – jakiekolwiek by nie były – pokonywać podstępne zasadzki, odrzucać wszelki kompromis z duchem świata, dawać wszystkim przykład wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi.

f Nadeszły czasy, w których powinniście kochać i uwielbiać Jezusa ukrzyżowanego. Noście Go zawsze w sobie i ukazujcie wszystkim jako jedynego Zbawiciela i Odkupiciela. Tylko w Jezusie ukrzyżowanym znajduje się możliwość waszego ocalenia.

g – Nie pozwólcie, by ogarnął was lęk. Nadszedł czas waszego złożenia siebie w ofierze. Będziecie prześladowani. Więcej jeszcze, ci, którzy się wam przeciwstawią, przeklną was, wzgardzą wami, odsuną was na margines. Wasi prześladowcy będą sądzić, że to, co czynią, miłe jest Ojcu Niebieskiemu, a nawet Mnie, waszej Niepokalanej Mamie.

h To stanowi część mrocznych czasów, w których żyjecie, ponieważ wchodzicie obecnie w najboleśniejszą i najciemniejszą fazę oczyszczenia. Wkrótce Kościół zostanie wstrząśnięty straszliwym prześladowaniem – nowym, jakiego do dziś nigdy jeszcze nie zaznał.

i Żyjcie modlitwą. Żyjcie w ufności. Przeżywajcie drogocenną godzinę waszego kapłańskiego składania siebie w ofierze ze Mną, waszą czułą Mamą. Gromadzę was wszystkich w ogrodzie Mojego Niepokalanego Serca, aby ofiarować was Ojcu Niebieskiemu jako miłe Mu dary ofiarne dla zbawienia świata.

Rubbio (Vicenza), 8.12.1988 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

394 Znak nadziei i pocieszenia

a Patrzcie dziś wszyscy na Mnie – na waszą Niepokalaną Mamę. Aby kontemplować Mnie jako znak nadziei i pocieszenia, zjednoczcie się z zastępami Aniołów i ze Świętymi w Niebie, z wszystkimi duszami modlącymi się i cierpiącymi w Czyśćcu oraz z Kościołem ziemskim i pielgrzymującym, żyjącym jeszcze w czasie i kroczącym po pustyni świata.

b Wolność od wszelkiej zmazy grzechu, nawet grzechu pierworodnego, pozwoliła:

Mojej duszy – być całkowicie napełnioną życiem Bożym;

Mojemu umysłowi – być wypełnionym Duchem Mądrości, który pozwolił Mi zrozumieć Boskie Słowo;

Mojemu Sercu – otworzyć się na najdoskonalszą formę miłości;

Mojemu Ciału – być ogarniętym niepokalaną jasnością dziewiczej czystości.

c Popatrzcie na Mnie – waszą Niebieską Mamę, we wspaniałości Jej nadludzkiej piękności – i biegnijcie wszyscy śladem Mojego rajskiego zapachu. W Moim pięknie ma głębokie źródło wasza nadzieja i wasza pociecha.

d Jako «cała piękna» – tota pulchra – jestem dla was znakiem nadziei w przeżywanych przez was dniach, w których Mojemu przeciwnikowi udało się wszystko skalać plamą grzechu i nieczystości. Żyjecie pod znakiem jego największego zniewolenia, zamazującego w was każdy ślad duchowego piękna. Grzech zaciemnia dusze, przeszkadzając im przyjąć wspaniałość życia i wspólnoty z Bogiem. Ciała są stale zezwierzęcane przez panowanie namiętności i nieczystości. Cywilizacja bez Boga przygniata swym ciężarem człowieka, zniekształcając w nim obraz jego pierwotnej godności. Uporczywe odrzucanie Boga rzuca cień na świat. Głębokie ciemności zstąpiły obecnie, aby wszystko okryć.

e Dlatego w tym czasie ukazuje się Niepokalana Mama – jako znak waszej niezawodnej nadziei. Moje matczyne zadanie polega na prowadzeniu dusz do łaski, serc – do miłości, ciał – do czystości, człowieka – do wielkiej godności dziecka Bożego, świata – do doskonałego uwielbienia Przenajświętszej Trójcy.

f Jako «cała piękna» – tota pulchra – jestem dla was także znakiem pocieszenia. Żyjecie w czasie wielkiego ucisku. Wzrastają próby i cierpienia wszystkich. Źli z uporem kroczą nadal drogą zła i grzechu, nie przyjmując Moich powtarzających się wezwań do nawrócenia i powrotu do Pana.

g Dobrzy stali się letni i jakby sparaliżowani szkodliwą atmosferą, w której żyją. Osoby konsekrowane oddają się poszukiwaniu przyjemności i przyciąga je duch świata, odrzuconego z powodu ich powołania. Kapłani tracą siły, wielu jest złych i niewiernych, trwonią skarb świętego Kościoła Bożego.

h Godzina kary właśnie nadeszła. Dlatego też bardziej niż kiedykolwiek potrzebujecie oddania siebie Mnie, waszej Niebieskiej Mamie. Mnie bowiem Pan powierzył zadanie prowadzenia was wszystkich drogą dobra, zbawienia i pokoju.

i Zapraszam dziś wszystkich do popatrzenia na Mnie, na waszą Niepokalaną Mamę – znak pewnej nadziei i pocieszenia. W tych dniach głębokiej ciemności i powszechnego zamętu pozwólcie się ogarnąć Moją Światłością, abyście – kierowani i prowadzeni przeze Mnie – mogli iść i oświetlać wszystkie zakątki ziemi.

Dongo (Como), 24.12.1988, Święta Noc

395 W nocy waszego czasu

a Czuwajcie ze Mną, synowie najmilsi, w tych godzinach oczekiwania. To jest Święta Noc. Uczestniczcie także i wy w radości Mego matczynego Serca. Moje Boskie Dzieciątko, Oczekiwane od wieków, Pierworodny Ojca, Emmanuel, Bóg z nami, właśnie ma się narodzić.

b Chcę was wprowadzić w największe głębiny Mojego Niepokalanego Serca, aby również wam, Moje małe dzieci, przekazać uczucia, których doświadczałam w godzinach poprzedzających narodzenie Mego Syna Jezusa.

c Moja Dusza była pogrążona w oceanie pokoju i szczęśliwości. Obecność Słowa – które od dziewięciu miesięcy żyło jako Człowiek, uformowane w Moim dziewiczym łonie – napełniała Moją duszę światłem i szczęściem całego Raju. Przenajświętsza Trójca ustanowiła w Mojej duszy Swą stałą siedzibę. Zastępy Aniołów upadały w niej na twarz w stałej adoracji i nuciły najsłodsze melodie niebiańskich śpiewów. Światło Boga przemieniało Moją duszę, która stawała się najczystszym odbiciem Jego Boskiego piękna. Przygotowywałam w ten sposób drogocenną i świętą kołyskę, aby móc w niej złożyć Światłość właśnie rozbłyskującą pośród ogromnej ciemności.

d Moje Serce otwierało się na doświadczenie wielkiej miłości – takiej, jaka nigdy nie została udzielona żadnemu innemu stworzeniu. Jakiegoż uczucia niewyrażalnej miłości doświadczało Moje Serce uświadamiające sobie, że właśnie nadeszła bardzo oczekiwana chwila narodzenia się Boskiego Dzieciątka! Moja matczyna miłość stała się jeszcze doskonalsza dzięki Mojemu dziewictwu i dzięki świadomości, że mające się właśnie ze Mnie narodzić Dziecko – to Syn Boży.

e Dzięki temu, w chwili poprzedzającej Jego narodzenie, Moje Serce napełnione było miłością tych wszystkich, którzy oczekiwali Go od wieków. I tak miłość Adama, Abrahama, Mojżesza, wszystkich proroków i sprawiedliwych Izraela, małych, ubogich Jahwe napełniała Moje dziewicze Serce. Zaczynało Ono kochać rodzące się właśnie Dziecko miłością całej odkupionej i zbawionej przez Nie ludzkości.

f Moje Ciało zatopiło się w światłości. Stawała się ona coraz silniejsza, coraz żywsza, w miarę jak wchodziłam w ekstazę modlitwy i głębokiej jedności z Ojcem Niebieskim.

g W tę noc cały Raj znalazł się w ubogiej i zimnej grocie. Jak promień światła przenika przez kryształ – nie dotykając go – tak Moje Boskie Dzieciątko przeszło przez zasłonę Mojego dziewiczego łona, nie naruszając cudu Mojego doskonałego dziewictwa. W taki to wspaniały sposób dokonały się narodziny Mojego Syna. To jest największy cud, jaki dokonał się w pełni czasów.

h Synowie najmilsi, Pan – który przyszedł kiedyś w dniu Swego pierwszego Bożego Narodzenia – właśnie powraca do was w chwale. Bliskie jest Jego drugie i chwalebne Boże Narodzenie. Dlatego w nocy waszego czasu Moje matczyne zadanie polega na przygotowaniu was na przyjęcie Go w taki sposób, w jaki Ja Go przyjęłam w czasie Jego pierwszego przyjścia.

i Niech wasze dusze oświetla światło Bożej łaski i Jego nieustannej obecności w was!

j Niech wasze serca otworzą się na nową i większą zdolność kochania! Miłość powinna zapłonąć w was tak silnym płomieniem, by ogarnął cały świat i spalił w nim to co złe, egoistyczne, pełne nienawiści i nieczystości!

k Niech płaszcz świętości i czystości przyodziewa wasze ciała! Rozbłyśnijcie na nowo bielą lilii! Zacznijcie na nowo rozsiewać wokół siebie Mój dziewiczy i niepokalany zapach.

l Dzięki temu – zanurzeni w światłości Mojego Niepokalanego Serca – w nocy waszego czasu wy również będziecie przygotowywać drogocenną kołyskę na Jego chwalebny powrót.

Dongo (Como), 31.12.1988, Wspomnienie św. Sylwestra I, papieża

396 Matka wstawiennictwa i wynagrodzenia

a Na końcu roku, który był Mi szczególnie poświęcony, skupcie się na modlitwie ze Mną, synowie najmilsi. Jestem waszą Mamą Niebieską.

b Jestem Matką wstawiennictwa i wynagrodzenia.

c – Moje zadanie polega na wstawianiu się każdego dnia za wami u Mojego Syna Jezusa. Jako Mama – uważna i troskliwa – wypraszam dla was wszystkie łaski niezbędne do kroczenia drogą dobra, miłości i świętości.

d Dla Moich synów grzeszników otrzymuję łaskę nawrócenia, przemiany serca, powrotu do Pana. Moim chorym synom udzielam daru zrozumienia sensu wszelkiego cierpienia, przyjmowania go z uległością, składania go w ofierze z miłością, niesienia krzyża z ufnością i w dziecięcym zdaniu się na wolę Pana. Dla Moich dobrych synów otrzymuję dar wytrwania w dobrym. Za Moimi synami Kapłanami wstawiam się, aby byli sługami świętymi i wiernymi Jezusowi oraz Jego Ewangelii.

e Ponawiana modlitwa waszej Niebieskiej Mamy towarzyszy każdemu nowemu, wstającemu dniowi. Pragnie Ona was nią wspomóc – na pustyni waszego czasu – w kroczeniu drogą miłości i wiernego spełniania woli Bożej, którą powinniście wykonywać z dziecięcą uległością.

f – Moje macierzyńskie zadanie polega również na wynagradzaniu za wielkie zło, które ciągle dziś popełnia się na świecie. Łączę się z każdą odprawianą Mszą św., aby ofiarować Ojcu Niebieskiemu drogocenną Krew Mego Syna Jezusa, który składa Siebie w ofierze i poświęca się ciągle za was na każdym ołtarzu świata. Jedynie Boska Krew, przelana za was, może obmyć wszelkie zło, grzech, nienawiść, nieczystość i nieprawość okrywającą świat.

g W duchu matczynego wynagrodzenia łączę z Krwią Chrystusa wszelkie cierpienia, które każdego dnia zbieram na waszej drodze.

h Łączę z Krwią Jezusa krew przelaną przez miliony dzieci – zabitych jeszcze w łonach swych matek – oraz krew wszystkich ofiar nienawiści, przemocy i wojen.

i Łączę z Krwią Jezusa wszystkie cierpienia chorych – szczególnie tych, których dotykają choroby poważne, przykre do znoszenia i nieuleczalne.

j Łączę z Krwią Jezusa ostatnie drgnienia umierających, cierpienia ubogich, ludzi z marginesu, małych, wyzyskiwanych i prześladowanych.

k Łączę z Krwią Jezusa wszystkie cierpienia ludzi dobrych, osób konsekrowanych, Kapłanów. Łączę z Krwią Jezusa wielki Krzyż, jaki Kościół musi dziś nieść dla zbawienia całej ludzkości.

l Przy końcu tego roku, który został Mi szczególnie poświęcony, pragnę także was włączyć w Moje matczyne dzieło wstawiennictwa i wynagradzania za wszystkie Moje dzieci.

m Pomimo ciemności i chłodu ciągle jeszcze okrywającego świat zapraszam was do życia nadzieją i w wielkiej ufności. Cały czas modlę się i wynagradzam, aby wyprosić dla wszystkich nowe dni pokoju i zbawienia.