Rola i cele masonerii w świecie i Kościele, w świetle Orędzi "Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" (1973-1996) 

Doniesienia prasowe, audycje rozgłośni świeckich i katolickich przepełniły w ostatnim czasie liczne informacje o masonerii. Coraz więcej jest książek i artykułów, w których utytułowani autorzy – stawiając na szali cały swój autorytet – skupiają się na skrupulatnym wyliczaniu osób życia publicznego świeckiego i kościelnego, które rzekomo należą do tej organizacji. W całym stworzonym z tego powodu zamęcie nie powinniśmy zapominać, że masoneria to organizacja tajna. Jak to się więc dzieje, że pewne osoby twierdzą, iż dobrze znają jej członków? Pada wiele nazwisk, publikuje się listy rzekomych masonów, rzuca oskarżenia na konkretne osoby. W każdym zamęcie wskazówką dla rozeznania ducha, który kimś kieruje, pozostają słowa Chrystusa: "Po owocach ich poznacie" (por. Mt 7,16). Nie skupiajmy się więc na nazwiskach, lecz na owocach działania różnych osób, ruchów, organizacji. Masoneria wnika bowiem obecnie w każde środowisko i nie tyle stara się zwerbować nowych członków do przynależności, lecz oddziaływać na ludzkie poglądy, a przede wszystkim na to, co najistotniejsze: na wiarę i moralność. Sposoby działania masonerii, jej zadania i cele scharakteryzowała wyczerpująco i systematycznie Matka Boża w Swoich Orędziach, przekazywanych ks. Gobbiemu, a zatytułowanych "Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" (1973-1995).

«NA KONIEC MOJE SERCE ZWYCIĘŻY...» DECYDUJĄCA FAZA WALKI POMIĘDZY NIEWIASTĄ I SMOKIEM 

Spis treści:

Czy właśnie dziś rozgrywa się decydująca faza walki pomiędzy Niewiastą i Smokiem?

Kim jest przeciwnik Maryi z apokalipsy?

      Smok: ateizm marksistowski

      Bestia podobna do pantery: masoneria świecka

      Bestia podobna do baranka: masoneria kościelna

Aby należeć do zastępu Maryi i skutecznie przeciwstawić się złu należy włączyć się do walki duchowej, słuchając wskazań Maryi

Zwycięstwo Boga i Maryi bliskie i pewne!

CZY WŁAŚNIE DZIŚ ROZGRYWA SIĘ DECYDUJĄCA FAZA WALKI POMIĘDZY NIEWIASTĄ I SMOKIEM?

Życie nasze przepełnia coraz więcej niepokojących wieści, prób wiary, trudnych spraw, ważnych wyborów. Już pobieżna analiza sytuacji świata i Kościoła wystarczy, by ten, kto nie zamyka oczu ani nie zatyka uszu, stwierdził, że właśnie dziś weszliśmy w decydującą fazę walki pomiędzy Bogiem a szatanem, pomiędzy Dobrem i złem. Każdy z nas – chcąc tego, czy nie – jest w nią zaangażowany (Ap 12,17). Walkę tę zapowiedział i opisał św. Jana. W 12 rozdziale Apokalipsy czytamy (1-7): «Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia... I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna – mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga... I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie...»

Wielokrotnie o toczącej się aktualnie walce mówiła ks. Gobbiemu Maryja. Ona chce nam uświadomić, że nadszedł czas decydującej walki. Mówi o tym z naciskiem, wbrew tym, którzy twierdzą: "świat zawsze był taki"; "nic się nie zmienia"; "nie ma nic szczególnego w naszej epoce, ludzkość przeszła już tyle kryzysów", "zło istniało zawsze". Maryja mówi tym wszystkim, którzy chcą niejako "zmienić czasy" (przed czym ostrzega Pismo Święte – por. Dn 7,25) poprzez nie przyjmowanie faktu, że właśnie dziś jest czas decydującej walki: «Teraz walka między waszą Niebieską Mamą a Jej przeciwnikiem weszła w decydującą fazę. Niewiasta obleczona w słońce walczy otwarcie, wraz ze Swoim zastępem, przeciwko armii dowodzonej przez czerwonego Smoka, na którego usługi oddała się czarna Bestia» (267).

«Nadeszły czasy wielkiej próby dla Kościoła, tak bardzo atakowanego przez duchy zła, tak rozbitego i zaciemnionego w świętości. Popatrzcie, jak szerzy się w nim błąd, który doprowadził go do utraty prawdziwej wiary. Wszędzie rozszerza się odstępstwo... Nadeszły czasy wielkiej próby dla całej ludzkości. Rozrywa ją nacierająca przemoc i niszcząca nienawiść, szerzą się groźne wojny, poważne choroby... zagrożenie straszliwą trzecią wojną światową staje się coraz silniejsze i niepokojące. Iluż będzie musiało znieść plagę głodu, niedostatku, niezgody, walk bratobójczych, które rozleją wiele krwi na waszych drogach.» (486)


KIM JEST PRZECIWNIK MARYI Z APOKALIPSY?

Św. Jan pisze o trzech przeciwnikach przystępujących do walki. Symboliczny język Księgi Objawienia sprawia, że nie jest ona w pełni zrozumiała ani dla małych, ani dla wielkich. Bez pomocy Ducha Świętego jej analiza zawsze będzie niedoskonała. Maryja, chcąc nam udzielić pomocy, niejako odpieczętowuje tę Księgę Pisma Świętego i wyjaśnia, kim jest w naszej rzeczywistości: Smok (Ap 12); Bestia wychodząca z morza, podobna do pantery (Ap 13,1-10) oraz Bestia wychodząca z ziemi, podobna do baranka (Ap 13,11-18). Matka Boża powiedziała 5 sierpnia 1995: «Poprzez Moje Orędzia prowadzę was do zrozumienia tego, co zostało napisane w Księdze jeszcze zapieczętowanej. Wyjaśniłam wam już treść licznych stronic Apokalipsy świętego Jana. Przede wszystkim ukazałam wam wielką walkę, jaka toczy się pomiędzy Niewiastą obleczoną w słońce i czerwonym smokiem, wspomaganym przez czarną bestię, to znaczy przez masonerię. Ujawniłam wam podstępne i diabelskie zasadzki, zastawiane na was przez masonerię, która weszła do wnętrza Kościoła i ustanowiła już ośrodek swej władzy tam, gdzie Jezus ustanowił centrum i fundament jego jedności. Nie niepokójcie się, bowiem stanowi to część Tajemnicy Bezbożności, którą Kościół zna od chwili narodzin. Istotnie, szatan wdarł się już do kolegium Apostołów i nakłonił do zdrady Judasza, jednego z dwunastu. W waszych czasach Tajemnica Bezbożności ujawnia się w całej swej straszliwej mocy.» (548)

Spróbujmy zrozumieć -  poddając się kierownictwu Maryi – kim są przeciwnicy, ukazani św. Janowi w prorockiej wizji.


SMOK: ATEIZM MARKSISTOWSKI

W Apokalipsie czytamy (12,3-4): «I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów – i ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię.» Maryja wyjaśniła 29 czerwca 1983: «Czerwony Smok to marksistowski ateizm...»

Podstawowy cel działania Smoka: doprowadzić ludzi do obchodzenia się bez Boga

Cel ten Matka Boża określiła następująco: «...podbił cały świat i prowadzi ludzkość do utworzenia nowej cywilizacji bez Boga. Oto dlaczego świat stał się jałową i zimną pustynią, pogrążoną w chłodzie nienawiści, w ciemności grzechu i nieczystości.» (267) A 3 czerwca 1989 powiedziała: «Czerwony Smok usiłuje doprowadzić całą ludzkość do obywania się bez Boga, do odrzucenia Go, dlatego rozszerza błąd ateizmu.» To podstawowe zadanie apokaliptycznego Smoka, zamierzającego pokonać Niewiastę i Jej Dziecko. Jednak choć marksistowski ateizm zwiódł wiele narodów, nie udało mu się odnieść pełnego zwycięstwa...


BESTIA PODOBNA DO PANTERY: MASONERIA ŚWIECKA

Na pomoc Smokowi, któremu nie udało się pokonać Niewiasty i Jej Dziecka przychodzi Bestia. Św. Jan (Ap 13,1-8) tak ją przedstawia: «I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej - jakby niedźwiedzia, paszcza jej - jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią; i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę? A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka» (Ap 13,1n). Maryja – za pośrednictwem ks. Gobbiego -  wyjaśnia: «W czasie tej straszliwej walki wyłania się z morza Bestia podobna do pantery, aby pomóc czerwonemu Smokowi. Czerwony Smok to ateizm marksistowski, natomiast czarna Bestia to masoneria. Smok ujawnia się w całej swej potędze, zaś czarna Bestia działa w ukryciu. Chowa się i maskuje tak, by móc wszędzie wejść. Ma łapy jak u niedźwiedzia i paszczę lwa, to znaczy działa wszędzie przebiegle i poprzez środki społecznego przekazu - przez propagandę. Siedem głów oznacza różne loże masońskie, które działają wszędzie w sposób podstępny i niebezpieczny.» (405)

Pierwszy cel masonerii: doprowadzić dusze do zatracenia

«Zadaniem masonerii jest prowadzenie dusz na zatracenie – przez doprowadzanie ich do kultu fałszywych bogów» – powiedziała Maryja 13 czerwca 1989.

Drugi cel masonerii: doprowadzić ludzkość do adorowania fałszywych bogów

«Loże masońskie mają za zadanie działać przebiegle, by wszędzie doprowadzić ludzi do pogardzania świętym Prawem Bożym, do otwartej opozycji wobec dziesięciu Przykazań. Dążą one do zniesienia kultu należnego samemu tylko Bogu, aby oddawać go bogom fałszywym – wychwalanym i adorowanym przez bardzo wielu ludzi. Tymi bogami są: rozum, ciało, pieniądz, niezgoda, władza, przemoc, przyjemność. Dusze wpadają przez to w mroczną niewolę zła, wad i grzechów, a w chwili śmierci i sądu Bożego – w jezioro wiecznego ognia, którym jest Piekło.» (405)

Trzeci cel masonerii: bluźnić Bogu

«Celem masonerii nie jest odrzucanie Boga - wyjaśnia Matka Boża 3 czerwca 1989 - lecz bluźnienie Mu. Bestia otwiera usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego Imieniu i Jego przybytkowi, i przeciw wszystkim mieszkańcom Nieba. Największym bluźnierstwem jest odrzucanie kultu należnego tylko Bogu, a oddawanie go stworzeniom i samemu szatanowi. Dlatego też obecnie – w ślad za deprawującym działaniem masonerii – rozszerzają się wszędzie czarne msze i kult szatana. Ponadto masoneria działa wszelkimi sposobami, aby przeszkodzić duszom w osiągnięciu zbawienia. Chce ona uczynić nieskutecznym dzieło Odkupienia dokonane przez Chrystusa.» (405) W tym samym orędziu Maryja wyjaśnia i ukazuje, jak masoneria realizuje swe cele. Apokalipsa opisuje Bestię, wychodzącą z morza, jako posiadającą dziesięć rogów oraz siedem głów. Maryja wyjaśnia (3 czerwca 1989), iż stanowią one symbol władzy masonerii.


SYMBOL DZIESIĘCIU ROGÓW BESTII: SZERZENIE PRAWA NIEZGODNEGO Z PRAWEM BOŻYM

«Ta czarna Bestia ma dziesięć rogów, a na nich – dziesięć diademów oznaczających panowanie i władzę królewską. Masoneria panuje i rządzi na całym świecie za pomocą dziesięciu rogów. W świecie biblijnym róg był używany jako narzędzie wzmacniające, pozwalające lepiej słyszeć czyjś głos, jako potężny środek komunikacji. Bóg ogłosił Swą wolę ludowi przy pomocy dziesięciu rogów, które pozwoliły poznać Jego Prawo: przy pomocy dziesięciu przykazań... Za pośrednictwem dziesięciu przykazań Pan przekazał Swe Prawo, masoneria zaś – mocą swych dziesięciu rogów – szerzy wszędzie prawo pozostające w zupełnej sprzeczności z Prawem Bożym.

Przeciwstawiając się przykazaniu Pańskiemu: «Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie», masoneria ustanawia fałszywe bożki, przed którymi wielu upada na twarz w adoracji.

 Przeciwstawia się przykazaniu: «Nie będziesz wzywał Imienia Pana nadaremno» – i bluźni Bogu i Jego Chrystusowi. Czyni to bardzo wieloma podstępnymi i diabelskimi sposobami. Wprowadza się nawet Jego imię w niestosowne nazwy produktów handlowych i realizuje świętokradzkie filmy o Jego życiu i Boskiej Osobie.

 Wbrew przykazaniu: «Pamiętaj, abyś dzień święty święcił», masoneria przekształciła niedzielę w weekend, w dzień sportu, zabaw i rozrywek.

 Przykazaniu: «Czcij ojca swego i matkę swoją», przeciwstawia ona nowy model rodziny, polegający na współżyciu nawet homoseksualistów.

 Na przekór przykazaniu: «Nie zabijaj», masonerii udało się zalegalizować wszędzie aborcję, doprowadzić do przyjęcia eutanazji i sprawić, że prawie zanikł szacunek dla wartości ludzkiego życia.

 Przeciwstawiając się przykazaniu: «Nie popełniaj grzechów nieczystych», usprawiedliwia ona, wychwala i szerzy wszelkie formy nieczystości – usprawiedliwiając nawet akty przeciwne naturze. l Wbrew przykazaniu: «Nie kradnij», masoneria pracuje nad tym, by coraz bardziej rozszerzały się kradzieże, przemoc, uprowadzenia i rabunek.

 Przeciwstawiając się przykazaniu: «Nie mów fałszywego świadectwa», stara się ona o coraz większe rozprzestrzenianie się i uprawomocnienie oszustwa, kłamstwa i obłudy.

 Na przekór przykazaniu: «Nie pożądaj żony bliźniego swego ani żadnej jego rzeczy», masoneria usiłuje zepsuć do głębi sumienie, oszukując umysł i ludzkie serce. I tak popycha się dusze na zepsutą i złą drogę nieposłuszeństwa wobec Prawa Pańskiego. Pogrążają się one w grzechu i uniemożliwia się im przyjęcie daru Łaski i Bożego Życia.» (405)

Wystarczy spojrzeć na nasze życie, na życie bliskich, na otoczenie, w którym żyjemy, na całe społeczeństwa, by odpowiedzieć sobie na pytanie: ile trucizny masońskiego sposobu myślenia, podważającego Boże Prawo wlało się już w nasze serca?


SYMBOL SIEDMIU GŁÓW BESTII: ZASTĘPOWANIE CNÓT GRZECHAMI GŁÓWNYMI

    «Łaska Odkupienia udzielana jest za pomocą siedmiu sakramentów - mówi Maryja 3 czerwca 1989. Przez łaskę wszczepiane są w dusze ziarna nadprzyrodzonego życia, którymi są cnoty... W Boskim słońcu siedmiu Darów Ducha Świętego cnoty te kiełkują, wzrastają, rozwijają się coraz bardziej i prowadzą dusze świetlaną drogą miłości i świętości... Siedmiu cnotom teologicznym i kardynalnym -będącym owocem życia w łasce Bożej – masoneria przeciwstawia siedem grzechów głównych, które są owocem ciągłego życia w stanie grzechu. I tak wierze przeciwstawia pychę; nadziei - rozwiązłość; miłości - chciwość; roztropności - gniew; męstwu - lenistwo; sprawiedliwośc - zazdrość; umiarkowaniu - łakomstwo. Człowiek stający się ofiarą siedmiu grzechów głównych stopniowo jest prowadzony do odrzucenia kultu należnego Bogu, aby oddawać cześć fałszywym bożkom, będącym uosobieniem wszystkich tych wad. Na tym polega największe i najstraszniejsze bluźnierstwo. Dlatego właśnie na każdej głowie Bestii wypisane jest imię bluźniercze. Każda loża masońska ma za zadanie doprowadzenie do adorowania innego bożka.

Pierwsza głowa nosi bluźniercze imię pychy. Wada ta przeciwstawia się cnocie wiary i prowadzi do oddawania czci bożkowi, którym staje się ludzki rozum, wyniosłość, technika i postęp.

 Druga głowa nosi bluźniercze imię rozwiązłości. Przeciwstawia się cnocie nadziei i prowadzi do adorowania bożka seksualności i nieczystości.

 Trzecia głowa nosi bluźniercze imię chciwości. Przeciwstawia się cnocie miłości i szerzy wszędzie kult boga pieniądza.

 Czwarta głowa nosi bluźniercze imię gniewu. Przeciwstawia się cnocie roztropności i prowadzi do oddawania czci bogu niezgody i podziału.

 Piąta głowa nosi bluźniercze imię lenistwa. Przeciwstawia się cnocie męstwa i szerzy kult bożka strachu, opinii publicznej i wyzysku.

 Szósta głowa nosi bluźniercze imię zazdrości. Przeciwstawia się cnocie sprawiedliwości i prowadzi do oddawania czci bożkowi przemocy i wojny.

 Siódma głowa nosi bluźniercze imię braku umiaru w jedzeniu i piciu. Przeciwstawia się cnocie umiarkowania i prowadzi do oddawania czci bożkowi tak wychwalanego hedonizmu, materializmu i przyjemności.» (405)


BESTIA PODOBNA DO BARANKA: MASONERIA KOŚCIELNA

Jednak ani Smokowi, ani Bestii podobnej do pantery nie udaje się pokonać Niewiasty i Jej dziecka. Nadchodzi więc ostatni atak, pomoc, która ma uderzyć w samo serce Niewiasty: w Jej dziecko - Chrystusa i w Jej dziecko - Kościół, w każdego z nas. I tak św. Jan ujrzał jeszcze jedną postać w tej decydującej walce. Tak o tym pisze: «Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć» (Ap 13,11-18). Maryja wyjaśniała od pierwszych orędzi przekazanych ks. Gobbiemu, że «czarna Bestia to masoneria, która przeniknęła nawet do Kościoła» (267). Dodała też: «Jako Mama chciałam was przede wszystkim ostrzec przed wielkim niebezpieczeństwem zagrażającym dziś Kościołowi z powodu licznych diabelskich ataków, usiłujących go zniszczyć. W tym celu - na pomoc czarnej Bestii, która wyszła z morza – wychodzi z ziemi Bestia o dwóch rogach, podobnych do rogów baranka» (406).

DLACZEGO BESTIA POSIADA ROGI PODOBNE DO ROGÓW BARANKA?

I na to pytanie odpowiada najlepsza z Matek, pragnąca nas ostrzec i ocalić: «Baranek w Piśmie Świętym zawsze był symbolem ofiary. I tak w noc Wyjścia baranek zostaje złożony w ofierze, a odrzwia domów Hebrajczyków – pokropione jego krwią, dla uchronienia przed karą dotykającą wszystkich Egipcjan. Żydowska Pascha co roku przypomina ten fakt przez ofiarę z baranka, którego składa się w ofierze i spożywa. Na Kalwarii Jezus Chrystus składa siebie w ofierze dla Odkupienia ludzkości. On sam staje się naszą Paschą i prawdziwym Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Bestia ma na głowie dwa rogi, podobne do rogów baranka. Z symbolem ofiary głęboko wiąże się symbol kapłaństwa: dwa rogi. W Starym Testamencie najwyższy kapłan nosił nakrycie głowy z dwoma rogami. W Kościele Biskupi noszą mitrę – z dwoma rogami – oznaczającą pełnię ich kapłaństwa. Czarna Bestia, podobna do pantery, oznacza masonerię. Bestia o dwóch rogach, podobna do baranka, oznacza masonerię, która wniknęła w łono Kościoła. Symbolizuje masonerię kościelną, która rozszerzyła się zwłaszcza wśród członków Hierarchii. To przeniknięcie masonerii do wnętrza Kościoła przepowiedziałam wam już w Fatimie, kiedy ogłosiłam, że szatan wejdzie aż na szczyt Kościoła» (406).

PODSTĘPNA TAKTYKA BESTII

W wielu orędziach Matka Boża odsłoniła przed nami taktykę Bestii podobnej do baranka, czyli masonerii, która przeniknęła do Kościoła. Najlepsza z matek nie mówi tego jedynie po to, by nas przerazić, lecz by ukazać jasne i proste sposoby bronienia się przed obecnym atakiem zła, by żyć w łączności z Bogiem, wynagradzać i ocalić życie wieczne. Św. Jan, przedstawiając w Apokalipsie przedmiot ataku Smoka napisał, iż walczy on z Niewiastą (12,13), Jej dzieckiem (12,4) oraz z resztą Jej potomstwa (12,17). Maryja wyjaśnia, że masoneria stawia sobie za cel zaatakowanie Chrystusa - Jej Syna oraz mistycznego Ciała Chrystusa – Kościoła. 29 czerwca 1983 r. powiedziała ks. Gobbiemu, że masoneria: «atakuje i rani [Kościół], usiłuje go zniszczyć podstępną taktyką. Jej duch rozszerza się wszędzie jak trująca chmura, która prowadzi do paraliżu wiary, tłumi gorliwość apostolską, oddala coraz bardziej od Jezusa i Jego Ewangelii» (267).

ŁĄCZNOŚĆ MASONERII KOŚCIELNEJ Z MASONERIĄ ŚWIECKĄ

Bestia, która wyłoniła się z ziemi, pomaga Bestii, która wyszła z morza, pokonać – zaatakowaną przez Smoka – Niewiastę, Jej Dziecko i resztę Jej potomstwa. Dlatego masoneria świecka współdziała ściśle z masonerią kościelną dla osiągnięcia tego najważniejszego celu: odniesienia zwycięstwa nad Dobrem i oddania władzy w ręce Zła. «Masoneria kościelna otrzymuje polecenia i władzę od różnych lóż masońskich i pracuje nad tym, aby wszystkich włączyć potajemnie do tych tajnych sekt. Ambitnych przyciąga perspektywą łatwej kariery. Napełnia dobrami spragnionych pieniędzy. Pomaga swym członkom w górowaniu nad innymi i w zajmowaniu najważniejszych stanowisk. Równocześnie – w podstępny, lecz zdecydowany sposób – odsuwa na bok tych wszystkich, którzy odmawiają uczestniczenia w jej planie. Bestia podobna do baranka posługuje się całą władzą pierwszej Bestii, w jej obecności. Zmusza wszystkich mieszkańców ziemi do oddawania pokłonu pierwszej Bestii. Ponadto masoneria kościelna wznosi posąg na cześć Bestii i zmusza wszystkich ludzi do oddawania mu pokłonu. Zgodnie jednak z pierwszym przykazaniem Świętego Prawa Pańskiego jedynie BOGU samemu można oddawać pokłon. Tylko Jemu samemu należy się wszelka forma kultu. I tak w miejsce BOGA stawia się BOŻKA, mocnego, silnego, władczego. Ten potężny bożek sprawia, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii... Jak już wam ujawniłam, ten wielki bożek -  utworzony po to, aby wszyscy oddawali mu pokłon i służyli mu – to fałszywy Chrystus i fałszywy Kościół.» (407)

ATAK MASONERII NA KOŚCIÓŁ MA DOPROWADZIĆ DO OSIĄGNIĘCIA NASTĘPUJĄCYCH CELÓW:

- zaprzeczyć istnieniu Boga i doprowadzić ludzkość do buntu przeciw Bogu

«Ateizm marksistowski i masoneria stoją na czele zastępu zgromadzonego po to, aby całą ludzkość doprowadzić do zaprzeczenia istnieniu Boga i do buntu przeciw Niemu. Na czele tego zastępu stoi sam Lucyfer, powtarzający dziś wyzwanie skierowane przeciwko Panu, aby samemu otrzymać cześć należną Bogu. Walczą po jego stronie wszystkie demony, które obecnie rozeszły się z piekła po ziemi, by jak największą liczbę dusz doprowadzić do potępienia. Przyłączają się do nich wszystkie duchy potępionych i tych, którzy w życiu kroczą odrzucając Boga. Obrażają Go, bluźnią Mu, idą drogą egoizmu i nienawiści, zła i nieczystości. Ich jedynym celem jest poszukiwanie przyjemności, zaspokajanie wszystkich swoich namiętności. Walczą o zwycięstwo nienawiści, zła, nieczystości.» (314)

- usprawiedliwić grzech

«Celem masonerii kościelnej jest usprawiedliwianie grzechu, przedstawianie go nie jako zła, lecz jako wartości i dobra. Doradza się popełnianie go jako sposób zaspokajania wymagań własnej natury i niszczy się przez to korzeń, z którego mogłaby wyrosnąć skrucha. Mówi się, że spowiedź nie jest już konieczna. Zgubny owoc tego przeklętego raka – który rozszerzył się w całym Kościele – to powszechny zanik spowiedzi indywidualnej. Dusze stale żyją w grzechu, odrzucając dar Życia, ofiarowanego przez Jezusa.» (406)

- zniszczyć Ewangelię

«Jezus jest Drogą prowadzącą do Ojca za pomocą Ewangelii. Masoneria kościelna popiera egzegezę, która – doszukując się w Ewangelii najróżniejszych gatunków literackich – daje wyjaśnienia racjonalistyczne i naturalistyczne. Przez to cała Ewangelia jest ciągle rozrywana. Dochodzi się w końcu do zaprzeczania historycznej rzeczywistości cudów i zmartwychwstania Chrystusa, a nawet poddaje się w wątpliwość samą Boskość Jezusa i Jego zbawczą misję.» (406)

- zniszczyć Eucharystię

«Kościół jest życiem, bo daje Łaskę i jedynie on posiada skuteczne środki udzielania łaski – siedem sakramentów... Masoneria kościelna usiłuje na wiele podstępnych sposobów zaatakować w Kościele kult sakramentu Eucharystii. Uznaje w niej jedynie aspekt Uczty, a usiłuje pomniejszyć jej wartość jako Ofiary i zanegować rzeczywistą i osobową obecność Jezusa w konsekrowanych Hostiach. W tym celu stopniowo zostały zniesione wszelkie zewnętrzne oznaki wyrażające wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii, np. przyklękanie, godziny publicznej adoracji, święty zwyczaj otaczania Tabernakulum światłami i kwiatami.» (406)

- zniszczyć wiarę w Chrystusa

«Celem masonerii kościelnej jest zniszczenie Chrystusa i Jego Kościoła, przez utworzenie nowego bożka, to znaczy fałszywego Chrystusa i fałszywego Kościoła. Jezus Chrystus jest Synem Boga żywego, wcielonym Słowem. Jest On prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, bo połączył naturę ludzką i naturę Boską w Swej Boskiej Osobie. Sam Jezus dał w Ewangelii najpełniejsze określenie Siebie mówiąc, że jest Prawdą, Drogą i Życiem. ...Masoneria kościelna usiłuje więc zaciemnić Jego Boskie Słowo przez interpretacje naturalistyczne i racjonalistyczne. Poprzez próby uczynienia Go rzekomo bardziej zrozumiałym i lepiej słuchanym, pozbawia Je całej nadprzyrodzonej zawartości. Przez to szerzą się coraz bardziej błędy w Kościele katolickim. Z powodu rozpowszechniania się tych błędów wielu oddala się dziś od prawdziwej wiary, realizując w ten sposób proroctwo, które dałam wam w Fatimie: "Przyjdą czasy, gdy wielu ludzi utraci prawdziwą wiarę." Utrata wiary to odstępstwo. Masoneria kościelna działa w podstępny i diabelski sposób, aby wszystkich ludzi doprowadzić do odstępstwa.» (406)

- zniszczyć Mistyczne Ciało Chrystusa, czyli Kościół

«Po zniszczeniu Chrystusa historycznego Bestia o dwóch rogach, podobna do baranka, usiłuje zniszczyć Chrystusa Mistycznego, którym jest Kościół...» (406)

- osłabić autorytet Papieża

Jednym ze sposobów zaatakowania Kościoła jest także odebranie autorytetu Papieżowi: «Biskupi zachowują dziwne milczenie i nie reagują. Kiedy Mój Papież mówi odważnie i ponownie potwierdza z mocą Prawdy wiary katolickiej, odmawia się słuchania go. Więcej nawet – publicznie krytykuje się go i wyśmiewa. Istnieje subtelna, diabelska taktyka – uknuta potajemnie przez masonerię – używana dziś wobec Ojca Świętego dla ośmieszania jego osoby i jego działania, dla udaremniania jego posługi.» (384) «...Kościołowi udaje się zachować jedność, gdy opiera się na kamieniu węgielnym swej jedności: na Piotrze i na Papieżu, który dziedziczy charyzmat Piotra. Masoneria usiłuje więc zniszczyć jedność Kościoła przez podstępny i zdradziecki atak na Papieża. Zawiązuje ona spisek opozycji i kontestacji wobec Papieża. Wspiera i wynagradza tych, którzy go lekceważą i są mu nieposłuszni. Szerzy głosy krytyczne oraz sprzeciwy Biskupów i teologów. Przez to burzy się sam fundament jedności Kościoła i staje się on coraz bardziej porozrywany i podzielony.» (406)

- rozbić jedność Kościoła

«Brak jedności, podziały, walki i antagonizmy pojawiły się w Kościele. Siły ateizmu i masonerii, które przeniknęły do jego łona, doprowadziły do zniszczenia wewnętrznej jedności i zaciemnienia wspaniałości jego świętości. Są to czasy przeze Mnie zapowiedziane, kiedy Kardynałowie sprzeciwiają się Kardynałom, Biskupi – Biskupom, Kapłani – Kapłanom. Owczarnię Chrystusową rozrywają drapieżne wilki, które weszły do niej w szatach pozornie nieszkodliwych i łagodnych baranków. Znajdują się one pomiędzy tymi, którzy zajmują najbardziej odpowiedzialne stanowiska. Z powodu nich szatanowi udało się wejść i działać nawet na samym szczycie Kościoła. Biskupi i Kapłani Świętego Kościoła Bożego, jakże wielka jest dziś wasza odpowiedzialność!» (332)

- wprowadzić fałszywy ekumenizm przez wymieszanie religii

«Kościół jest prawdą, ponieważ to jedynie jemu Jezus powierzył strzeżenie całego nienaruszalnego depozytu wiary. Powierzył to Kościołowi hierarchicznemu, czyli Papieżowi i zjednoczonym z nim Biskupom. Masoneria kościelna usiłuje zniszczyć tę rzeczywistość przez fałszywy ekumenizm, skłaniający do przyjęcia wszystkich Kościołów chrześcijańskich jako posiadających część prawdy. Masoneria kościelna opracowuje plan założenia jednego powszechnego Kościoła ekumenicznego, utworzonego przez zmieszanie wszystkich wyznań chrześcijańskich – w tym i Kościoła katolickiego.» (406)

- przygotować grunt dla ukazania się Antychrysta

Szczytem działalności masonerii w Kościele i w świecie będzie opanowanie go na jakiś czas przez Antychrysta. Obecne działanie masonerii zmierza w kierunku przygotowania jego ukazania się. Wydarzenie to zapowiada Pismo Święte (por. Dn 8,11-12; 2 Tes 2,8). Również Katechizm Kościoła Katolickiego określa je jako "ostatnią próbę Kościoła" (pkt 675). «Zwłaszcza dla Kościoła nadeszła godzina wielkiej próby. Zostanie on wstrząśnięty – ostrzega Maryja 1 stycznia 1993 – brakiem wiary, zaciemniony odstępstwem, zraniony zdradami, opuszczony przez swoje dzieci, podzielony z powodu schizm. Zostanie wzięty w posiadanie i zdominowany przez masonerię. Stanie się podatną glebą, na której wyrośnie drzewo zła złoczyńcy – Antychrysta. Ustanowi on swe królestwo w jego wnętrzu.» Maryja ostrzega nas z naciskiem, że chwila ta jest już bliska: «Kielich Bożej Sprawiedliwości jest pełny i przelewa się. Widzę karę, przez którą Miłosierdzie Boże chce oczyścić i ocalić tę biedną grzeszną ludzkość. Jakże liczne i wielkie czekają was cierpienia, Moje biedne dzieci, tak podstępnie atakowane i zwodzone przez szatana – ducha kłamstwa, który was zwodzi i prowadzi na śmierć! Wielka jest Moja troska, bowiem Mój Kościół zdany jest na łaskę mocy zła. Zagrażają mu one i próbują go zniszczyć od wewnątrz. Masoneria ze swą diabelską mocą ustanowiła swoje centrum w samym sercu Kościoła, w którym przebywa Wikariusz Mojego Syna Jezusa. Stamtąd rozszerza swój zgubny wpływ na wszystkie części świata. Kościół znowu zostanie zdradzony przez swoich, będzie okrutnie prześladowany i zaprowadzony na miejsce stracenia. Widzę, że jego krwawe prześladowanie znajduje się już u waszych drzwi. » (509)

NASZE ZADANIA W ZWYCIĘSKIM ZASTĘPIE MARYI

Matka Boża nie ogranicza się do przedstawienia mrocznej rzeczywistości, w której żyjemy. Chce ukazać nam w Swoich Orędziach, jak walczyć za złem, dopomóc nam w pokonaniu go. Sama staje na czele przyjaciół Boga, zapowiadając od pierwszych Orędzi, iż po czasie próby, prześladowań i cierpienia, Bóg odniesie zwycięstwo w ludzkości, która na nowo zwróci się ku Niemu. Szatan zostanie pokonany.

Maryja napełniona Bożą Mądrością, stojąca na czele walczących z przeciwnikiem Boga zastępów, zdaje sobie doskonale sprawę z jego taktyki. Wie, jak ją pokonać, dlatego mówi: «Teraz rozumiecie, dlaczego – w tych czasach straszliwego i przebiegłego ataku czarnej Bestii, to znaczy masonerii – Moje Niepokalane Serce staje się waszym schronieniem i pewną drogą prowadzącą do Boga. W Moim Niepokalanym Sercu powstaje plan taktyki, której wasza Niebieska Mama używa w walce, aby pokonać podstępne oszustwa czarnej Bestii.» (405)

Matka Boża przychodzi do nas ze Swym dziełem Kapłańskiego Ruchu Maryjnego ze słowami nadziei, pociechy, wskazując drogę, wiodącą do Boga. Uczy, jak postępować, by wśród podstępnych ataków masonerii, która działa w świecie i Kościele, nie zagubić się i razem z Nią – Niewiastą obleczoną w słońce – odnieść zwycięstwo Smokiem, wspomaganym przez Bestie. Maryja przeciwstawia zastępom Przeciwnika Swój zastęp. Tak o nim mówi: «Oddział, który Sama prowadzę, uformowany jest z wszystkich aniołów i świętych Raju. Dowodzi nimi święty Michał Archanioł, stojący na czele niebieskich zastępów.» (314)

Maryja chce i nas także widzieć w Swoim zastępie: «Wraz ze Mną, małe dzieci, walczcie ze Smokiem, który usiłuje zbuntować całą ludzkość przeciw Bogu. Walczcie wraz ze Mną, małe dzieci, przeciw czarnej Bestii, masonerii, pragnącej doprowadzić dusze do zatracenia. Walczcie wraz ze Mną, małe dzieci, przeciw Bestii podobnej do baranka – masonerii, która przeniknęła do głębi życie Kościoła, w celu zniszczenia i jego, i Chrystusa. Aby to osiągnąć, pragnie ona utworzyć nowego bożka, to znaczy fałszywego Chrystusa i fałszywy Kościół.» (407)

«Mrocznej sile - którą posługuje się dziś masoneria kościelna dla zniszczenia Chrystusa i Jego Kościoła – przeciwstawiam silny blask Mego kapłańskiego i wiernego zastępu. Czynię to, aby Chrystus był kochany i słuchany, aby wszyscy szli za Nim i aby Jego Kościół był coraz bardziej kochany, broniony i uświęcany.» (406)

Aby należeć do zastępu Maryi i skutecznie przeciwstawić się złu należy:

- włączyć się do walki duchowej, słuchając wskazań Maryi

Maryja tak mówi o tej walce 13 października 1985: «To wielka bitwa. Toczy się ona przede wszystkim w sferze duchów. Na tej ziemi Mój zastęp tworzą ci wszyscy, którzy – zgodnie z łaską otrzymaną na Chrzcie Świętym – żyją w miłości, uwielbiają Boga i idą pewną drogą doskonałego zachowywania przykazań Pana. Są oni pokorni, ulegli, mali, miłosierni. Omijają zasadzki demona i nie ulegają łatwym pokusom przyjemności. Idą drogą miłości, czystości i świętości. Mój zastęp uformował się ze wszystkich Moich małych dzieci, dających Mi odpowiedź we wszystkich częściach świata i idących dziś za Mną drogą, którą im wyznaczyłam przez te lata.» (314)

- nawrócić się

Pierwszym warunkiem przynależności do zastępu Maryi jest nawrócenie i głoszenie nawrócenia: «Idźcie głosić konieczność pokuty i nawrócenia, powrotu do Pana drogą modlitwy i nawrócenia, odrzucenia szatana i jego pokus, zła i panowania nad namiętnościami. Powróćcie jak syn marnotrawny w ramiona Ojca Niebieskiego, który czeka z miłością, aby móc ustanowić nowe, głębokie i powszechne pojednanie pomiędzy Bogiem i ludzkością. Sami bądźcie narzędziami tego powszechnego powrotu. Bądźcie Apostołami drugiej ewangelizacji, o którą tak prosi Mój Papież. Dzięki wam Moje Niepokalane Serce zatryumfuje.» (523)

- odrzucić dążenia do kariery

«Najmilsi synowie, proszę was o poświęcenie się Memu Niepokalanemu Sercu i o wejście do matczynego schronienia. Proszę po to, byście doznali opieki i obrony przed tą straszliwą zasadzką... proszę was o odrzucenie – w akcie poświęcenia Mojego Ruchu – wszelkich dążeń do zrobienia kariery. Unikniecie przez to najsilniejszej i najbardziej niebezpiecznej zasadzki, którą posługuje się masoneria, aby włączyć do swej tajemnej sekty wielu Moich najmilszych synów.» (406)

- kochać Jezusa i Kościół

«Prowadzę was do wielkiej miłości: do Jezusa-Prawdy, czyniąc z was odważnych świadków wiary; do Jezusa-Życia, doprowadzając was do wielkiej świętości; do Jezusa-Drogi, prosząc, byście żyli jedynie Ewangelią i głosili ją dosłownie. Prowadzę was także do coraz większej miłości do Kościoła. Każę wam kochać Kościół-Prawdę, czyniąc was mężnymi głosicielami wszystkich prawd wiary katolickiej, przeciwstawiającymi się z mocą i odwagą wszelkim błędom.» (406)

- służyć Kościołowi

«Czynię was sługami Kościoła-Życia, pomagając wam być Kapłanami wiernymi i świętymi. Bądźcie zawsze gotowi zaspokajać potrzeby dusz. Oddawajcie się posłudze Pojednania, zapominając wspaniałomyślnie o sobie. Bądźcie gorejącymi płomieniami miłości i gorliwości wobec Jezusa obecnego w Eucharystii. Niech znów pojawią się w waszych kościołach częste godziny publicznej adoracji i wynagrodzenia przed Najświętszym Sakramentem Ołtarza.» (406)

- dawać świadectwo jedności z Papieżem

«Przemieniam was w świadków Kościoła-Drogi i czynię was drogocennymi narzędziami jego jedności. Dlatego właśnie zachowywanie szczególnej jedności z Papieżem uczyniłam drugim zobowiązaniem w Moim Ruchu. Dzięki waszej miłości i waszej wierności Boży plan doskonałego zjednoczenia Kościoła zabłyśnie na nowo w całej swej wspaniałości.» (406)

- schronić się w Sercu Maryi

«Ponieważ nadszedł czas wielkiej próby, nadeszła również chwila, gdy wszyscy powinni udać się do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca. Nie traćcie odwagi! Niech was umacnia ufność i nadzieja. (...) Im bardziej będziecie wchodzić w czas wielkiej próby, tym bardziej będziecie doświadczać w nadzwyczajny sposób Mojej matczynej obecności przy was. Jestem blisko, aby udzielać wam pomocy, bronić, ochraniać, pocieszać, przygotowywać was na nowe dni w ciszy i pokoju.» (486)

- odnawiać ofiarowanie się Jej Sercu

«Jak usilnie pracuje masoneria i komunizm, aby w sposób ukryty niszczyć Mój Kościół, który zawsze był wspaniały i silny w waszych krajach!... Zapewnijcie wszystkim bezpieczeństwo, które wam przygotowałam na czekające was krwawe dni: schronienie Mego Niepokalanego Serca.» «Odnawiajcie każdego dnia wasze poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Przez ten akt dajecie Mi możliwość wejścia w wasze życie jako Mamie i prowadzenia was do doskonałego wypełnienia planu, jaki Pan ma w stosunku do każdego z was.» (519)

- przystępować do sakramentów i zachowywać przykazania

«...formuję wszystkie Moje dzieci do zachowywania dziesięciu przykazań Bożych, do życia dosłownie Ewangelią, do częstego przystępowania do sakramentów – zwłaszcza do sakramentu pokuty i Komunii eucharystycznej. Środki te są niezbędną pomocą, by trwać w łasce Bożej. Pomagam Moim dzieciom, aby mocno ćwiczyły się w cnotach i zawsze kroczyły drogą dobra, miłości, czystości i świętości. Posługuję się wami, Moje małe, poświęcone Mi dzieci, w demaskowaniu wszystkich podstępnych zasadzek zastawianych na was przez czarną Bestię. Dzięki wam pragnę ostatecznie udaremnić wielki atak masonerii, skierowany dziś przeciwko Chrystusowi i Jego Kościołowi.» (405)

- przyjąć cierpienie i ofiarować je Maryi

«Przygotujcie się na przeżywanie niewymownego cierpienia opuszczenia przez najwierniejszych, wystawienia na pośmiewisko przez współbraci, odsunięcia na bok przez przełożonych, zwalczania przez przyjaciół, prześladowania przez tych, którzy poszli na kompromis ze światem i przyłączyli się do tajemnego zastępu masonerii.» (393)

«...proszę was o ofiarowanie Mi pachnącego i drogocennego kwiatu waszego cierpienia. Na ołtarzu Mego Niepokalanego Serca chcę wszystkie Moje dzieci składać w akcie nieustannej ofiary i wynagrodzenia. Jedynie dzięki cierpieniu Moich najmniejszych dzieci mogę przyśpieszyć czas tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w świecie. Nawet Mego Papieża Jana Pawła II... poprosiłam o większe cierpienie. Godzina Kalwarii nadeszła dla Kościoła. Jest on wezwany do złożenia siebie w ofierze całopalnej, ma być złożony w ofierze na Krzyżu krwawego męczeństwa.» (519)

- odważnie dawać świadectwo

«Nie pozwólcie, by ogarnęło was zniechęcenie. To są czasy odwagi i świadectwa. Wasz głos powinien przekazywać coraz silniej Słowo Ewangelii i wszystkie prawdy wiary katolickiej. Musicie demaskować błędy - jakiekolwiek by nie były - pokonywać podstępne zasadzki, odrzucać wszelki kompromis z duchem świata, dawać wszystkim przykład wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi.» (393)

- modlić się - odmawiać Różaniec

«Walczcie przy pomocy modlitwy i pokuty! Niech Różaniec stanie się waszą zwycięską bronią.» (295)

«Odpowiadajcie modlitwą Różańca Świętego na szerzące się panowanie szatana, niewolnictwo grzechu, który więzi tak wiele Moich dzieci; na zło, które wlewa swą truciznę w serca; na podstępne i niebezpieczne zasadzki szatana, na potężną siłę masonerii, której udaje się wszędzie wśliznąć; na szerzący się kult szatana. To jest Moja modlitwa, to jest wasza modlitwa.» (519)

«Dzielcie w tych godzinach Moją wielką troskę i przyłączcie się wszyscy do Mojej modlitwy wstawienniczej i wynagradzającej. Mnóżcie wszędzie Wieczerniki modlitwy, o które was prosiłam: bezpieczne miejsca schronienia, w których będziecie strzeżeni przed straszliwą czekającą was udręką.» (509)

- żyć we wspólnocie z duszami czyśćcowymi i ze świętymi

«Masoneria w sposób ukryty i mroczny spiskuje przeciw wam, abyście wpadli w jej sieci. Święci jednak odkrywają je i niszczą. Sprawiają, że z Raju zstępuje silne światło, aby całe wasze życie okryć i nasycić zapachem wiary, nadziei, miłości, czystości i świętości. Wspólnota życia ze świętymi z Raju jest lekarstwem, które wam daję przeciw obecnym, podstępnym i bardzo zdradzieckim zagrożeniom ze strony czarnej Bestii – masonerii. Bestia podobna do baranka naraża was, Moi synowie najmilsi, na trudności, szyderstwa, usunięcie na margines. W tej sytuacji szukajcie więc stałej łączności modlitewnej ze świętymi duszami w Czyśćcu. Ta modlitewna wspólnota z duszami czyśćcowymi daje im światło, umocnienie i skraca ich czas oczyszczenia, wam zaś pozwala bezpiecznie i odważnie realizować w życiu Mój plan. Polega on na pomaganiu wam w wypełnianiu w każdej chwili Boskiej woli Pana.» (413)

- przyjąć pełnię prawd wiary zawartych w nowym “Katechizmie”

«Katechizm Kościoła Katolickiego jest szczególnym darem Mojego Niepokalanego Serca na czasy, w których żyjecie. Mój Papież zechciał go ogłosić niemal jako swój testament, pełen blasku i ostateczny.» (486)

- włączyć się w dzieło Maryi i żyć jego zasadami, pod Jej opieką

Jednym ze sposobów obrony przed złem jest pozwolenie na to, by prowadziła nas przez życie Matka Boża. Dla udzielenia nam pomocy w trudnym czasie doprowadziła – za pośrednictwem ks. Gobbiego – do powstania Ruchu Maryjnego, który objął kapłanów i świeckich na całym świecie, którzy decydują się na ofiarowanie siebie Niepokalanemu Sercu Maryi, na odmawianie Różańca oraz całkowitą wierność Ojcu Świętemu. Maryja tak o tym mówi 19.06.1993:

«To jest Moje Dzieło. W tych ostatnich czasach prowadzę je do końca we wszystkich częściach świata. Wszędzie wzbudzam je dla tryumfu Mojego Niepokalanego Serca. Właśnie Sama go dokonuję, aby zgromadzić ze wszystkich stron małą resztę, która pozostanie wierna Jezusowi i Jego Ewangelii, Papieżowi i Kościołowi z nim zjednoczonemu. To jest Moje Dzieło, ponieważ Sama je tworzę i rozszerzam w sposób ukryty i cichy. Szatan i wszelkie diabelskie duchy nic nie mogą uczynić temu Dziełu. Pan zakazał im mu szkodzić. Nic nie mogą mu uczynić potęgi zła, ciemne i szatańskie siły ani okultystyczne moce masonerii, ponieważ Ja je chronię, zachowuję i bronię. Właśnie tworzę je we wszystkich częściach świata, aby pokonać szatana w wielkiej bitwie przeciw złym duchom... Dokonuję go dla rozszerzenia Prawdy w tych czasach wielkiego odstępstwa; dla doprowadzenia was do największej jedności z Papieżem w tych dniach podziału i ogromnego buntu; dla poprowadzenia was drogą łaski i świętości pośród powszechnego rozprzestrzeniania się grzechu i nieczystości. (...) Przez to Dzieło doprowadzam do tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w świecie. Obecnie, kiedy nadeszła wielka próba, Dzieło to powinno jaśnieć coraz silniejszym światłem.» (497)

 

ZWYCIĘSTWO BOGA I MARYI BLISKIE I PEWNE!

Wszystkie orędzia Maryi, dane ks. Gobbiemu, przepełnia nadzieja i pociecha. Matka Boża nieustannie powtarza: “Moje Serce zwycięży”, a dzięki temu nadejdzie “tryumf Najświętszego Serca Jezusa”.

«W imię Maryi zostanie doprowadzone do końca Moje Dzieło i klęskę poniesie masoneria, wszelka diabelska moc, materializm i praktyczny ateizm. Cała ludzkość będzie się mogła przygotować na spotkanie z Panem, zostanie oczyszczona i całkowicie odnowiona. Moje Niepokalane Serce odniesie tryumf w świecie.» (456)

«Wznieście wasze oczy ponad epokę, w której właśnie żyjecie: epokę bolesnego oczyszczenia i wielkiego ucisku – zachęca Matka Boża 13 października 1992 – Wasze czasy są złe, ponieważ złe stały się ludzkie serca: zamknięte, zimne, twarde i ogarnięte wielką oschłością. Nad waszym światem, nad ludzkością szatan ustanowił, w tych czasach, swe królestwo i panuje jako pewny władca. Moce Zła – przy pomocy mrocznych potęg ateizmu i masonerii – osiągnęły zwycięstwo. Co powinnyście robić wy, Moje biedne dzieci, wystawione na wielkie niebezpieczeństwa, lecz tak bardzo kochane i ochraniane przez waszą niebieską Mamę? Podnieście oczy ku Niebu, ponieważ wasze wyzwolenie jest bliskie. Z Nieba zstąpi na was nowa epoka światłości i świętości. Z Nieba przyjdzie ostateczna klęska szatana i całej jego potężnej armii zła. Z Nieba zstąpi do was Chrystus w blasku Swojej chwały, na białym koniu Swej Boskiej mocy. (...) Zapraszam was wszystkich do podniesienia oczu ku Niebu. Ukazuje się «niebo otwarte: i oto – biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto ze sprawiedliwością sądzi i walczy. Oczy Jego jak płomień ognia, a wiele diademów na Jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boga. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach – wszyscy odziani w biały, czysty bisior. A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu wszechmocnego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.»

«Na koniec, po czasie wielkiej próby, czeka was czas wielkiego pokoju, wielkiej radości, wielkiej świętości, wielkiego tryumfu Boga pośród was.» (486)

«Moje Niepokalane Serce zatryumfuje w Moim Kościele cierpiącym i podzielonym, rozdzieranym przez duchy zła i branym w posiadanie w sposób coraz silniejszy przez mroczną władzę masonerii.» (523)

«Dla was, apostołów tych ostatnich czasów, nadeszła godzina odważnej walki pod rozkazami waszego Niebieskiego Wodza.» (267)

I wreszcie pocieszające słowa z 5 grudnia 1994:

«Potwierdzam ci, że poprzez wielki jubileusz roku 2000 nadejdzie tryumf Mego Niepokalanego Serca, który przepowiedziałam wam w Fatimie. Nastąpi on równocześnie z powrotem Jezusa w chwale dla ustanowienia Jego Królestwa na świecie. I tak ujrzycie wreszcie na własne oczy nowe niebiosa i nową ziemię.»