1989 – «PRZYJDŹ, PANIE JEZU!»

Dongo (Como),1.01.1989, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

397 Przyjdź, Panie Jezu!

a Jestem waszą Niepokalaną Mamą, prowadzącą was do Jezusa i doprowadzającą was do Pokoju. Cały Kościół cieszy się dziś kontemplując niewypowiedzianą tajemnicę Mojego Boskiego i powszechnego macierzyństwa.

b Na początku tego nowego roku – który zaznaczy się następowaniem po sobie poważnych i znaczących wydarzeń – patrzycie szczególnie na Mnie jako na Matkę nadziei i Królową Pokoju.

c W czasie wielkiego ucisku, w jakim żyjecie, Moja matczyna obecność będzie stawała się coraz silniejsza i coraz wspanialsza. Im większe i bardziej powszechne będzie panowanie Mojego przeciwnika, czerwonego Smoka, tym większa i bardziej powszechna będzie także zwycięska obecność Niewiasty obleczonej w słońce.

d Weszliście właśnie w okres czasu naznaczony Moją silną obecnością wśród was. Stanie się ona jawna dla wszystkich – dzięki nadzwyczajnym wydarzeniom.

e Jestem waszą czułą Matką, której zadanie polega na prowadzeniu was do Jezusa, waszego Pana i Zbawiciela. W tych latach, dzielących was jeszcze od końca obecnego wieku, będę działać wszelkimi sposobami, aby mogło zostać ustanowione pomiędzy wami Królestwo Jezusa i aby wszyscy kochali i uwielbiali Pana Jezusa.

f – Przyjdź, Panie Jezu i wejdź w życie każdego człowieka poprzez Bożą łaskę, miłość i świętość. Zadziałam bardzo silnie, aby doprowadzić was wszystkich do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, do wielkiej świętości, aby Jezus mógł żyć, działać i jaśnieć coraz bardziej w waszym życiu.

g – Przyjdź, Panie Jezu do rodzin, by im pomóc odnaleźć życie wspólnotowe, obdarowywanie się we wzajemnej miłości, doskonałej jedności i całkowitej gotowości na przyjęcie daru życia.

h – Przyjdź, Panie Jezu do narodów, które muszą stać się na nowo wspólnotami otwartymi na dobro duchowe i materialne wszystkich – szczególnie małych, potrzebujących, chorych, biednych i ludzi z marginesu.

i Przygotowuje się dla was nadejście Królestwa Jezusa. On was wprowadzi w nową epokę wielkiego braterstwa i pokoju. Dlatego dziś, na początku bardzo ważnego okresu – ponieważ urzeczywistni się w nim plan przygotowany i realizowany przeze Mnie – zapraszam was wszystkich do włączenia się w modlitwę: Przyjdź, Panie Jezu!, którą wasza Niebieska Mama zanosi dziś do Ojca, zjednoczona z Duchem Świętym, Swym Boskim Oblubieńcem.

j Dopiero wtedy gdy Jezus ustanowi Swe Królestwo pomiędzy wami, cała ludzkość będzie mogła wreszcie cieszyć się wielkim darem Pokoju.

Mediolan, 2.02.1989, Święto Ofiarowania Pańskiego

398 Prowadzę was do Jezusa

a Najmilsi synowie, żyjcie radością tajemnicy ofiarowania Dzieciątka Jezus w Świątyni Jerozolimskiej. Pozwólcie Mi się z uległością nieść w Moich matczynych ramionach.

b W czterdzieści dni po narodzeniu, wypełniając przepisy Prawa, wchodzę do Świątyni z Moim najczystszym małżonkiem Józefem, aby ofiarować Panu Mojego pierworodnego Syna i złożyć przepisaną ofiarę dla Jego wykupienia. Z jak wielką miłością tulę Dzieciątko Jezus w Moich matczynych ramionach! Z wielką uległością i z ogromnym dziecięcym oddaniem Dzieciątko pozwala Mi się nieść, a Ja tulę Je z bezgraniczną czułością do Mojego Serca.

c Jezus – niesiony, oddany i ofiarowany przez Matkę – wchodzi do chwały Swojej Świątyni.

d Jezus wchodzi do Świątyni Jerozolimskiej, bo to dla Niego – Mesjasza, Pana i Odkupiciela – została ona zbudowana i Jemu poświęcona.

e Jezus wchodzi do wspaniałości Swej chwały i bierze w posiadanie Swą Boską siedzibę.

f Jezus ukazuje się w blasku Swej Światłości, aby objawić się wszystkim narodom.

g Jezus zapowiedziany jest jako znak sprzeciwu – dla zbawienia i na upadek wielu w Izraelu.

h Starzec Symeon bierze w ramiona Jezusa, oczekiwanego od wieków Mesjasza i Zbawiciela swego ludu.

i W tajemnicę Jego misji jest głęboko wszczepione wypełnienie Mojej macierzyńskiej funkcji: «Twoją duszę, o Matko, przeniknie miecz boleści». Na tym polega Moje zadanie Matki: dać wam Jezusa i doprowadzić was wszystkich do Jezusa. Ja jestem drogą, którą powinniście kroczyć, jeśli chcecie dojść do Pana i Zbawcy.

j Prowadzę was do Jezusa.

k – Prowadzę was do Jezusa, waszej Prawdy.

W tych czasach – w których wielu oddala się od wiary, aby podążać za błędami – działam przez Moje liczne i nadzwyczajne objawienia, aby was wszystkich doprowadzić do pełnej Prawdy Ewangelii. Bądźcie jedynie żywą Ewangelią, abyście i wy mogli przekazywać światło Prawdy.

l – Prowadzę was do Jezusa, waszego Życia.

Dziś, kiedy wielu wpada w ciemność grzechu i śmierci, Moją silną obecnością pośród was pomagam wam żyć w łasce Bożej, abyście i wy mogli uczestniczyć w życiu Pana Jezusa.

m Jeśli w tych mrocznych czasach wielkiego ucisku nie pozwolicie się nieść w Moich ramionach – z dziecięcym oddaniem i wielką uległością – trudno wam będzie uniknąć podstępnych zasadzek Mego przeciwnika. Jego zwodzenie stało się tak bardzo niebezpieczne i subtelne, że prawie nie udaje się go uniknąć. Narażacie się na wielkie niebezpieczeństwo poddania się oszustwu, którym posługuje się Mój przeciwnik, by was oddalić od Jezusa i ode Mnie.

n Wszyscy mogą wpaść w jego pułapkę. Wpadają w nią Kapłani, a nawet Biskupi. Wpadają w nią świeccy i osoby konsekrowane. Wpadają w nią prości a także uczeni. Wpadają w nią uczniowie, a nawet nauczyciele.

o Nigdy jednak nie wpadają w nią ci, którzy – jak małe dzieci – poświęcają się Mojemu Niepokalanemu Sercu i pozwalają się nieść w Moich matczynych ramionach. Teraz coraz bardziej widoczne będzie dla Kościoła i świata, że mała trzódka – która w tych latach wielkiego odstępstwa pozostanie wierna Jezusowi i Jego Ewangelii – zostanie całkowicie ustrzeżona w matczynej zagrodzie Mojego Niepokalanego Serca.

p – Prowadzę was do Jezusa, waszej Drogi.

Przez Niego zaś jesteście prowadzeni do waszego Ojca Niebieskiego. Jezus jest doskonałym Obrazem Ojca, Jego jedynym Synem, jest Jego współistotnym Słowem, Odbiciem Jego piękna i Objawieniem Jego Miłości.

q Jezus i Ojciec stanowią jedno. Ojciec przez Syna udziela wam Ducha Miłości, abyście i wy mogli wniknąć w to zadziwiające misterium Boskiej Jedności.

r Jeśli Jezus stanie się waszą Drogą, dojdziecie do Jego Ojca Niebieskiego i znajdziecie się w ramionach Tego, który jest też waszym Ojcem.

Pójdziecie z Jezusem, jeśli będziecie wypełniać w waszym życiu Bożą wolę z taką miłością i uległością, z jaką Jezus zawsze czynił wolę Ojca. Będziecie wtedy żyli ufnością i w oddaniu małych dzieci, które wszystkiego oczekują od swego Ojca Niebieskiego i wszystko przyjmują jako dar Jego miłości.

s Wtedy Ja, wasza Niebieska Mama, będę mogła nieść was każdego dnia – na ołtarzu Mojego Niepokalanego Serca – do Świątyni łaski i światłości Pana. W życiu będę mogła składać was w ofierze dla doskonałego uwielbienia Najświętszej Trójcy i za waszym pośrednictwem rozszerzę wszędzie Światło Jego Boskiego blasku.

t Kiedy ta Światłość oświetli i przemieni cały świat, Jezus przyjdzie do was w chwale, aby ustanowić Swoje Królestwo.

Dongo (Como), 23.03.1989, Wielki Czwartek

399 Jezus przychodzi

a Najmilsi synowie, dziś jest wasza Pascha. Przeżywajcie ją w głębokiej jedności życia z Jezusem, waszym Bratem, który włączył was osobiście w sprawowanie Jego najwyższego i wiecznego kapłaństwa. Żyjcie w miłości do Niego!

b Jak bardzo Jezus was umiłował!

«Umiłowawszy Swoich na świecie do końca ich umiłował». «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał».

c Jak bardzo Jezus was kocha! On odnawia każdego dnia dar Swej ostatniej Wieczerzy, Swej ofiary dokonanej na Kalwarii. Wy jesteście ważną częścią Jego planu Miłości.

d Gromadzicie się wokół waszych Biskupów, aby odnowić przyrzeczenia złożone w chwili przyjmowania waszych święceń kapłańskich. Odnówcie je z radością i ufnością. Odnówcie je z miłością, na znak głębokiej wdzięczności wobec Tego, który was wybrał.

e Każdego dnia Jezus przychodzi za pośrednictwem was – Swych Kapłanów i synów, których Ja szczególnie miłuję.

f Jezus przychodzi przez wasze słowo, powtarzające wszystkim ludziom we wszystkich językach słowa Jego Ewangelii zbawienia:

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu».

g Jezus przychodzi dzięki waszemu kapłańskiemu działaniu, bo wykonując je prowadzicie wszystkich do Niego, waszego Odkupiciela i Zbawiciela. «Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony».

h Jezus przychodzi przez Ofiarę Eucharystyczną. Odnawia ona Ofiarę złożoną przez Niego na Kalwarii, aby Jego Boską Krwią zmyć dzisiaj wszelki grzech i zło świata. «To czyńcie na Moją pamiątkę».

i Jezus przychodzi w sakramencie Pojednania, wprowadzającym wszystkich grzeszników do domu Jego Miłosiernej Miłości. «Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone».

j Jezus przychodzi w sakramentach, których jesteście szafarzami, i poprzez waszą osobę, która powinna odzwierciedlać światło Jego ustawicznej Obecności. «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

k W Wielki Czwartek, w wasz dzień, proszę każdego z was o udzielanie wszystkim radości płynącej z Jego Boskiej Obecności wśród was. Wtedy – w ogromnych ciemnościach ogarniających jeszcze wszystko – oświetlicie ziemię Światłem Jezusa Chrystusa, przychodzącego za waszym pośrednictwem.

Dongo (Como), 24.03.1989, Wielki Piątek

400 Pozostańcie z Jezusem na Krzyżu

a Jestem tu pod Krzyżem, na którym Jezus przeżywa właśnie krwawe godziny Swej okrutnej agonii. Stoję razem z Apostołem Janem, reprezentującym was wszystkich, Moi najmilsi synowie. Każdy jęk Jezusa jak miecz przeszywa Moją zbolałą duszę. W otwartym kielichu Mojego Niepokalanego Serca gromadzę każdą kroplę Jego cierpienia. Jestem tu i szukam odrobiny miłości oraz współczucia, które mogłabym ofiarować konającemu Jezusowi, by przynieść Mu ulgę w Jego wielkim pragnieniu.

b Proszę o tę odrobinę miłości, lecz wokół nas ujawnia się tylko nieludzka złośliwość, głęboka nienawiść. Krzyki i bluźnierstwa wychodzą z serc i ust tych, którzy biorą udział w zabijaniu Jezusa. Jeden z tych okrzyków szczególnie przenika Moje Serce, rani Je, powoduje Jego krwawienie, wywołuje niewypowiedziany ból. «Zejdź z Krzyża. Jeśli jesteś Synem Bożym, ocal samego Siebie. Zejdź z Krzyża, a uwierzymy w Ciebie.»

c A to przecież dla wywyższenia na Krzyżu Mój Syn urodził się i dorósł. Żył, aby stać się prawdziwym Barankiem – uległym i łagodnym, którego prowadzą na rzeź! On jest prawdziwym Barankiem Bożym, który gładzi wszystkie grzechy świata.

d Moją matczyną obecnością muszę Mu dziś pomóc pozostać na Krzyżu, aby wypełniła się wola Ojca i abyście mogli być przez Niego odkupieni i zbawieni. Pozostań, o Mój Synu, na Krzyżu! Jestem tu, aby Ci pomóc rozciągnąć się na Nim, cierpieć i umrzeć. Pozostań, o Mój Synu, na Krzyżu! Tylko w ten sposób nas zbawiasz. Tylko w ten sposób przyciągasz do Siebie cały świat.

e Po to przecież zstąpiłeś z łona Ojca w Moje dziewicze łono Matki.

f Po to nosiłam Cię przez dziewięć miesięcy w Moim łonie, dając Ci ciało i krew, przygotowując Twoje ludzkie narodziny.

g To po to narodziłeś się ze Mnie w Betlejem i wzrastałeś jak każdy człowiek w rytmie Swojego ludzkiego rozwoju.

h To po to otwierałeś się jak kwiat w okresie Twego dzieciństwa i wzrastały Twoje siły w młodości.

i To po to brałeś na Siebie ciężar codziennej pracy w biednym domu w Nazarecie, gdzie towarzyszyła Ci każdego dnia Twoja czuła Mama oraz cenna pomoc Twego prawnego ojca, Józefa.

j To po to przetrwałeś trzy męczące lata Twego życia publicznego, głosząc Ewangelię zbawienia, uzdrawiając chorych, przebaczając grzesznikom, otwierając bramy Królestwa biednym, małym, pokornym i prześladowanym.

k To po to zniosłeś sąd, skazanie Cię przez trybunał religijny, zatwierdzone przez Piłata, który wydał Cię na ukrzyżowanie.

Oto jesteś teraz rozciągnięty na tronie Twej chwały, przygotowanym przez Ojca Niebieskiego dla Ciebie, Jego Syna Jedynego – łagodnego i Boskiego Baranka, który gładzi wszelki grzech świata, usuwa zło, nienawiść, nieczystość i śmierć.

l Krzyżu drogocenny i przynoszący owoce, który nosisz na swych ramionach Zbawiciela świata! Słodkie i niosące zbawienie drzewo, na którym zawisła zapłata za nasze wyzwolenie! Krzyżu błogosławiony i uświęcony przez paschalną Ofiarę, złożoną dziś na tobie w jedynej Ofierze przynoszącej odkupienie i zbawienie wszystkim ludziom!

m Najmilsi synowie, w tym dniu Wielkiego Piątku pozwólcie Mi powtórzyć również i wam: Pozostańcie z Jezusem na Krzyżu. Nie ulegajcie podstępnym pokusom Mojego przeciwnika, zręcznemu zwodzeniu świata, głosom tych, którzy dziś jeszcze powtarzają wam: «Zejdźcie z Krzyża!»

n Nie! Wy także – jak Jezus – powinniście zrozumieć Boży plan dotyczący waszej osobistej kapłańskiej ofiary. Wy również powiedzcie TAK woli Ojca i otwórzcie się na słowa modlitwy i przebaczenia. Dziś również wy – jak Jezus – powinniście zostać złożeni w ofierze za zbawienie świata.

Dongo (Como), 25.03.1989, Wielka Sobota

401 W nowym grobie

a W nowym grobie ciało Mojego Syna Jezusa odpoczywa dziś w śmiertelnym śnie.

b W Moim dziewiczym łonie – w którym spoczęło Słowo Ojca, kiedy wypowiedziałam «tak» w chwili Zwiastowania – spoczywa Jego Duch. Czuję się jak Mama zbolała i radosna, zraniona i uspokojona, pogrążona w oceanie cierpienia i ogarnięta płaszczem pokoju, wstrząśnięta płaczem i zanurzona w głębokiej i Boskiej szczęśliwości.

c Wszystko już się wykonało.

d Obecnie czuwam w akcie nieustannej modlitwy, a Moje Serce otwiera się na pewność zmartwychwstania Mojego Syna Jezusa. Mój duch jest rozjaśniony światłem Jego proroctwa i cała Moja istota czeka w napięciu na tę chwalebną chwilę.

e To jest dzień Mojej matczynej samotności. To jest dzień Mojego ogromnego bólu. To jest dzień pełen Mojej niewzruszonej nadziei. To jest pierwszy dzień Mego nowego, duchowego macierzyństwa.

f Wejdźcie, synowie najmilsi, do kołyski Mego Niepokalanego Serca i przygotujcie się również i wy na nowe narodzenie.

g W nowym grobie – w którym w tym jedynym dniu leży umarłe ciało Mojego Syna Jezusa – złóżcie tego człowieka, który musi w was umrzeć: złóżcie człowieka grzechu i zepsucia, nienawiści i egoizmu, chciwości i rozwiązłości, zarozumialstwa i pychy, niezgody i niewierności.

h Niech umrze dziś w was wszystko, co odziedziczyliście po pierwszym człowieku!

i Niech ukaże się wreszcie nowy człowiek, rodzący się w nowym grobie, w którym Jezus zmartwychwstał – w pełnym chwały blasku Swej Boskości:

– nowy człowiek łaski i świętości;

– nowy człowiek miłości i wspólnoty;

– nowy człowiek miłosierdzia i czystości;

– nowy człowiek pokory i miłości;

– nowy człowiek uległości i posłuszeństwa;

– nowy człowiek światła i świętości;

– nowy człowiek, uformowany w nowym grobie, otrzymujący życie w radosnej chwili zmartwychwstania Chrystusa.

j Wasze nowe narodzenie dokonuje się w kołysce Mego Niepokalanego Serca – przy Mnie, waszej czułej Matce, zaczynającej w ten sposób nowe zadanie duchowego i powszechnego macierzyństwa.

k Jedynie ten nowy człowiek – rodzący się w paschalnej tajemnicy Jezusa – może otworzyć drzwi grobu, w którym leży cała ludzkość, martwa obecnie, aby ją wskrzesić do życia w nowej epoce łaski i świętości. Zmartwychwstały Chrystus przyniósł ją wam w chwili Swego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.

Dongo (Como), 26.03.1989, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

402 W oczekiwaniu na Jego chwalebny powrót

a Najmilsi synowie, przeżywajcie z radością Paschę Jezusa Chrystusa, który – ubiczowany, cierniem ukoronowany, wzgardzony, doprowadzony na ukrzyżowanie, przybity do krzyża i zabity jak złoczyńca – powstał z martwych. Mocą pochodzącą od Jego Boskiej Osoby i natury wezwał ze śmierci Swą ludzką naturę i wyszedł zwycięski z grobu, w blasku Swej chwały.

b Chrystus zmartwychwstały żyje pośród was. Nie lękajcie się. To On kieruje wydarzeniami ludzkiej historii, aby zrealizowała się wola Ojca Niebieskiego i Jego wielki plan zbawienia. Chrystus zmartwychwstały siedzi teraz w Niebie na Swoim tronie chwały po prawicy Ojca.

c Wszystko jest Mu poddane. Wszyscy Jego wrogowie zostaną upokorzeni i zwyciężeni u podnóżka stóp Jego. Od tego dnia historia ludzka otwiera się na pełne uwielbienie Chrystusa zmartwychwstałego. Ten zmartwychwstały Chrystus powróci do was na obłokach niebieskich, w pełnym blasku Swej chwały.

d Żyjcie dziś w oczekiwaniu na Jego powrót w chwale.

e Nie pozwólcie się zniechęcić chwilowym tryumfem zła i grzechu. Niech was nie zasmuca, że aktualnie zwycięża w świecie uporczywe odrzucanie Boga, bunt przeciw Jego Prawu miłości i tak powszechna bezbożność. Nie pozwalajcie, by ogarniało was zwątpienie i zniechęcenie na widok Kościoła tak zranionego i atakowanego, wciąganego w pułapkę i zdradzanego. Niech paschalna radość będzie większa niż wszelkie ludzkie obawy i smutki!

f Chrystus zmartwychwstały żyje pośród was. Zmartwychwstały Chrystus naznacza Swym zwycięstwem zmienne koleje świata i historii. Chrystus zmartwychwstały chce ustanowić wśród was Swe Królestwo, aby cały stworzony wszechświat oddał Mu chwałę.

g Żyjcie zawsze w radości i w niewzruszonej nadziei, oczekując na Jego powrót w chwale.

Sant'Omero (Teramo), 6.05.1989, Pierwsza sobota miesiąca

403 Dwa skrzydła wielkiego orła

a Moi najmilsi synowie, czcicie Mnie dziś w sposób szczególny w pierwszą sobotę maja – miesiąca, który Mi specjalnie poświęcacie. Gromadzicie się z waszą Niebieską Mamą w Wieczernikach braterstwa i modlitwy.

b Jaką pociechę przynosicie Mi w Moim głębokim bólu! Jakiej radości udzielacie Mojemu Niepokalanemu Sercu! Dzięki wam – którzy Mi odpowiedzieliście – okazywana Mi cześć rozkwita obecnie w całym Kościele.

c Przez to mogę w waszych czasach korzystać z wielkiej mocy udzielonej Mi przez Przenajświętszą Trójcę. Dzięki niej unieszkodliwiam atak, który Mój przeciwnik, czerwony Smok, rozpętał przeciw Mnie, wymiotując ze swej gardzieli wodę jak rzekę, aby Mnie zatopić. Tę rzekę tworzą wszystkie nowe doktryny teologiczne, usiłujące rzucić cień na postać waszej Niebieskiej Mamy, zaprzeczyć Moim przywilejom, zmniejszyć oddawaną Mi cześć, ośmieszyć wszystkich oddanych Mi. Z powodu tych ataków Smoka pobożność Maryjna zmniejszała się coraz bardziej w ostatnich latach u wielu Moich wiernych, a w niektórych miejscach nawet zupełnie zanikła.

d Pomocą jednak dla waszej Niebieskiej Mamy stały się dwa skrzydła wielkiego orła. Wielki orzeł to Słowo Boże, zwłaszcza Słowo zawarte w Ewangelii Mojego Syna Jezusa.

e Orzeł symbolizuje jedną z czterech Ewangelii: Ewangelię według świętego Jana, gdyż wznosi się wyżej niż inne i wchodzi w samo Serce Przenajświętszej Trójcy. Ewangelia ta głosi z mocą Boskość, odwieczność i współistotność Słowa a także – Bóstwo Jezusa Chrystusa.

f Dwa skrzydła orła – to Słowo Boże słuchane, kochane i zachowywane z wiarą; to Słowo Boże stosowane z miłością w życiu dzięki łasce. Dwa skrzydła wiary i miłości – czyli Słowo Boże, którego słuchałam i którym żyłam – pozwoliły Mi wznieść się ponad rzekę wszystkich ataków skierowanych przeciwko Mnie, ponieważ ukazały światu Moją prawdziwą wielkość.

g Następnie znalazłam schronienie na pustyni. Tą pustynią, na której wzniosłam Moją stałą siedzibę, są serca i dusze wszystkich Moich dzieci przyjmujących i słuchających Mnie, całkowicie powierzających Mi siebie, poświęcających się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Na tej pustyni, na której się znajduję, dokonuję dziś największych cudów. Czynię je w sercach i w duszach, to znaczy w życiu wszystkich Moich najmniejszych dzieci. Sprawiam, że idą za Mną drogą wiary i miłości. Przygotowuję je do przyjmowania, kochania i zachowywania Słowa Bożego. Pomagam im żyć nim każdego dnia konsekwentnie i odważnie.

h W ciszy i ukryciu – to znaczy na pustyni, na której się znajduję – działam z mocą, aby poświęceni Mi synowie wierzyli dziś w Ewangelię, pozwalali się prowadzić jedynie Mądrości Ewangelii i byli zawsze żywą Ewangelią.

i Przez Mój Kapłański Ruch Maryjny uformowałam we wszystkich częściach świata Mój zastęp. Jego zadanie polega na tym, by pozwolić się przenieść ze Mną na skrzydłach wielkiego orła, to znaczy na skrzydłach wiary i miłości, przyjmując w waszych czasach Słowo Boże z miłością i żyjąc tylko Nim.

j Wielkie cuda – jakich dokonuję dziś na pustyni, na której się znajduję – polegają na takiej zupełnej przemianie życia Moich małych dzieci, by stały się odważnymi świadkami wiary i przykładami jaśniejącymi świętością. W ten sposób każdego dnia w ciszy i ukryciu przygotowuję Moje wielkie zwycięstwo nad Smokiem – przez tryumf Mojego Niepokalanego serca w świecie.

Sanktuarium w Tindari (Sycylia), 14.05.1989 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

404 Ogromny czerwony Smok

a Najmilsi synowie, adorujecie dziś i wzywacie Ducha Świętego, który zstąpił w dniu Pięćdziesiątnicy na Apostołów i uczniów zjednoczonych ze Mną w Jerozolimskim Wieczerniku. Wzywacie Go obecnie z ufnością i wytrwałością, zjednoczeni ze Mną w Wieczernikach modlitwy, które rozszerzyły się już we wszystkich częściach świata.

b Za pośrednictwem Mego Kapłańskiego Ruchu Maryjnego zapraszam dziś wszystkie dzieci Kościoła do zgromadzenia się w stałym wieczerniku modlitwy ze Mną, waszą Niebieską Mamą. Zapraszam wszystkich Biskupów, Kapłanów, osoby zakonne i wiernych.

c Moje Niepokalane Serce jest miejscem nowego Wieczernika – duchowego i powszechnego. Powinniście wejść do tego Wieczernika przez wasz akt poświęcenia się, którym na zawsze powierzycie Mi siebie, abym mogła połączyć Mój głos z waszymi głosami dla wyproszenia daru drugiej Pięćdziesiątnicy dla Kościoła i dla całej ludzkości.

d Jedynie Duch Pański może doprowadzić ludzkość do doskonałego uwielbienia Boga. Tylko Duch Pański może odnowić Kościół wspaniałością Swej jedności i świętości. Jedynie Duch Pański może pokonać moc i zwycięską siłę ogromnego czerwonego Smoka, który w waszym wieku rozszalał się wszędzie w straszliwy sposób, aby zwieść i oszukać całą ludzkość.

e Ogromny czerwony Smok to ateistyczny komunizm, który wszędzie rozszerzył błąd negacji i uporczywego odrzucania Boga. Ogromny czerwony Smok to marksistowski ateizm. Ukazuje się on z dziesięcioma rogami, to znaczy z mocą swych środków przekazu, aby doprowadzić ludzkość do nieposłuszeństwa dziesięciu przykazaniom Bożym. Smok ma siedem głów, a każda nosi diadem – znak potęgi i władzy królewskiej. Jego ukoronowane głowy oznaczają narody, w których ateistyczny komunizm osiadł i panuje poprzez swoją ideologiczną, polityczną i wojskową potęgę.

f Ogrom Smoka ukazuje jasno wielki obszar ziemi znajdującej się pod absolutną władzą komunistycznego ateizmu. Smok jest czerwony, ponieważ poprzez wojny i przelewanie krwi dokonuje swych licznych podbojów.

g Ogromnemu czerwonemu Smokowi udało się w tych latach zdobyć ludzkość dla błędu ateizmu teoretycznego i praktycznego, który zwiódł obecnie wszystkie narody ziemi. Udało mu się w ten sposób zbudować nową cywilizację bez Boga – materialistyczną, egoistyczną, hedonistyczną, wyjałowioną, chłodną, noszącą w sobie ziarna zepsucia i śmierci.

h Diabelskie zadanie ogromnego czerwonego Smoka polega na wyrywaniu całej ludzkości spod władzy Boga. Odciąga on ją od uwielbiania Trójcy Przenajświętszej i od realizowania w pełni planu Ojca, który przez Syna urzeczywistnia go dla Swojej chwały.

i Pan przyoblekł Mnie Swoją Światłością, a Duch Święty – Swoją Boską mocą. Dzięki temu ukazuję się jako wielki znak na Niebie – Niewiasta obleczona w słońce. Powierzone Mi zostało zadanie wyrwania ludzkości spod władzy ogromnego czerwonego Smoka i doprowadzenia jej całej do doskonałego uwielbiania Przenajświętszej Trójcy.

j Dlatego też wszędzie na świecie formuję zastęp złożony z Moich najmniejszych dzieci. Proszę je o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Przez wiarę i miłość prowadzę je do życia jedynie dla chwały Bożej. Ja sama pielęgnuję je zazdrośnie w Moim niebiańskim ogrodzie.

k Każdego dnia staję w akcie głębokiej adoracji przez tronem Mojego Pana. Otwieram złotą bramę Mego Niepokalanego Serca i w Swoich ramionach składam w ofierze wszystkie dzieci mówiąc: «Przenajświętsza i Boska Trójco, w chwili powszechnego odrzucania Ciebie przynoszę Ci daninę Mojego macierzyńskiego wynagrodzenia: wszystkie Moje małe dzieci, które codziennie formuję dla Twojej największej chwały.»

l Dzięki temu również dziś Pan otrzymuje doskonałe uwielbienie – z ust dzieci i niemowląt.

Mediolan, 3.06.1989 Pierwsza sobota miesiąca. Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

405 Bestia podobna do pantery

a Najmilsi synowie, gromadzicie się dziś w Wieczernikach modlitwy, aby uczcić święto Niepokalanego Serca waszej Niebieskiej Mamy. Wzywam was na całym świecie do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Odpowiedzieliście Mi z synowskim oddaniem i wspaniałomyślnością. Uformowałam Sobie obecnie zastęp złożony z synów, którzy przyjęli Moje zaproszenie i posłuchali Mego głosu.

b Nadszedł czas, w którym Moje Niepokalane Serce powinno zostać otoczone czcią przez cały Kościół i całą ludzkość. W tych czasach odstępstwa, oczyszczenia i wielkiego ucisku Moje Niepokalane Serce jest bowiem jedynym schronieniem i drogą prowadzącą was do Boga zbawienia i pokoju. Moje Niepokalane Serce staje się dziś przede wszystkim znakiem Mego pewnego zwycięstwa w wielkiej walce, toczącej się pomiędzy zwolennikami ogromnego czerwonego Smoka, a uczniami Niewiasty obleczonej w słońce.

c W czasie tej straszliwej walki wyłania się z morza Bestia podobna do pantery, aby pomóc czerwonemu Smokowi.

d Czerwony Smok to ateizm marksistowski, natomiast czarna Bestia to masoneria. Smok ujawnia się w całej swej potędze, natomiast czarna Bestia działa w ukryciu. Chowa się i maskuje w taki sposób, by móc wszędzie wejść. Ma łapy jak u niedźwiedzia i paszczę lwa, to znaczy działa wszędzie przebiegle i poprzez środki społecznego przekazu – przez propagandę. Siedem głów oznacza różne loże masońskie, które działają wszędzie w sposób podstępny i niebezpieczny.

e Ta czarna Bestia ma dziesięć rogów, a na nich – dziesięć diademów oznaczających panowanie i władzę królewską. Masoneria panuje i rządzi na całym świecie za pomocą dziesięciu rogów. W świecie biblijnym róg był używany jako narzędzie wzmacniające, pozwalające lepiej słyszeć czyjś głos, jako potężny środek komunikacji.

f Bóg ogłosił Swą wolę Swojemu ludowi przy pomocy dziesięciu rogów, które pozwoliły poznać Jego Prawo: przy pomocy dziesięciu przykazań. Kto je przyjmuje i zachowuje, ten idzie w życiu drogą Bożej woli, radości i pokoju. Kto czyni wolę Ojca, ten przyjmuje Słowo Jego Syna i ma udział w dokonanym przez Niego Odkupieniu. Jezus udziela duszom życia samego Boga – poprzez łaskę, którą wysłużył nam Ofiarą dokonaną na Kalwarii.

g Łaska Odkupienia udzielana jest za pomocą siedmiu sakramentów. Przez łaskę wszczepiane są w dusze ziarna nadprzyrodzonego życia, którymi są cnoty. Najważniejszymi z nich są trzy cnoty teologalne i cztery kardynalne: wiara, nadzieja i miłość oraz roztropność, męstwo, sprawiedliwość i umiarkowanie. W Boskim słońcu siedmiu Darów Ducha Świętego cnoty te kiełkują, wzrastają, rozwijają się coraz bardziej i prowadzą dusze świetlaną drogą miłości i świętości.

h Działalność czarnej Bestii – to znaczy masonerii – polega na walczeniu w podstępny i uporczywy sposób o to, by uniemożliwić duszom kroczenie drogą wskazaną przez Ojca i Syna, a oświetloną Darami Ducha. Czerwony Smok usiłuje doprowadzić całą ludzkość do obywania się bez Boga, do odrzucenia Go, dlatego rozszerza błąd ateizmu. Celem natomiast masonerii nie jest odrzucanie Boga, lecz bluźnienie Mu. Bestia otwiera usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego Imieniu i Jego przybytkowi, i przeciw wszystkim mieszkańcom Nieba. Największym bluźnierstwem jest odrzucanie kultu należnego tylko Bogu, a oddawanie go stworzeniom i samemu szatanowi. Dlatego też obecnie – w ślad za deprawującym działaniem masonerii – rozszerzają się wszędzie czarne msze i kult szatana. Ponadto masoneria działa wszelkimi sposobami, aby przeszkodzić duszom w osiągnięciu zbawienia. Chce ona uczynić nieskutecznym dzieło Odkupienia dokonane przez Chrystusa.

i Za pośrednictwem dziesięciu przykazań Pan przekazał Swe Prawo, masoneria zaś – mocą swych dziesięciu rogów – szerzy wszędzie prawo pozostające w zupełnej sprzeczności z Prawem Bożym.

j Przeciwstawiając się przykazaniu Pańskiemu: «Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie», masoneria ustanawia fałszywe bożki, przed którymi wielu upada na twarz w adoracji.

k Przeciwstawia się przykazaniu: «Nie będziesz wzywał Imienia Pana nadaremno» – i bluźni Bogu i Jego Chrystusowi. Czyni to bardzo wieloma podstępnymi i diabelskimi sposobami. Wprowadza się nawet Jego Imię w niestosowne nazwy produktów handlowych i realizuje świętokradzkie filmy o Jego życiu i Boskiej Osobie.

l Wbrew przykazaniu: «Pamiętaj, abyś dzień święty święcił», masoneria przekształciła niedzielę w weekend, w dzień sportu, zabaw i rozrywek.

m Przykazaniu: «Czcij ojca swego i matkę swoją», przeciwstawia ona nowy model rodziny, polegający na współżyciu nawet homoseksualistów.

n Na przekór przykazaniu: «Nie zabijaj», masonerii udało się zalegalizować wszędzie aborcję, doprowadzić do przyjęcia eutanazji i sprawić, że prawie zanikł szacunek dla wartości ludzkiego życia.

o Przeciwstawiając się przykazaniu: «Nie popełniaj grzechów nieczystych», usprawiedliwia ona, wychwala i szerzy wszelkie formy nieczystości – usprawiedliwiając nawet akty przeciwne naturze.

p Wbrew przykazaniu: «Nie kradnij», masoneria pracuje nad tym, by coraz bardziej rozszerzały się kradzieże, przemoc, uprowadzenia i rabunek.

q Przeciwstawiając się przykazaniu: «Nie mów fałszywego świadectwa», stara się ona o coraz większe rozprzestrzenianie się i uprawomocnienie oszustwa, kłamstwa i obłudy.

r Na przekór przykazaniu: «Nie pożądaj żony bliźniego swego ani żadnej jego rzeczy», masoneria usiłuje zepsuć do głębi sumienie, oszukując umysł i ludzkie serce.

s I tak popycha się dusze na zepsutą i złą drogę nieposłuszeństwa wobec Prawa Pańskiego. Pogrążają się one w grzechu i uniemożliwia się im przyjęcie daru Łaski i Bożego Życia.

t Siedmiu cnotom teologicznym i kardynalnym – będącym owocem życia w łasce Bożej – masoneria przeciwstawia siedem grzechów głównych, które są owocem ciągłego życia w stanie grzechu. I tak wierze przeciwstawia pychę; nadziei – rozwiązłość; miłości – chciwość; roztropności – gniew; męstwu – lenistwo; sprawiedliwości – zazdrość; umiarkowaniu – łakomstwo.

u Człowiek stający się ofiarą siedmiu grzechów głównych stopniowo jest prowadzony do odrzucenia kultu należnego Bogu, by oddawać cześć fałszywym bożkom, będącym uosobieniem wszystkich tych wad. Na tym polega największe i najstraszniejsze bluźnierstwo. Dlatego właśnie na każdej głowie Bestii wypisane jest imię bluźniercze. Każda loża masońska ma za zadanie doprowadzenie do adorowania innego bożka.

v Pierwsza głowa nosi bluźniercze imię pychy. Wada ta przeciwstawia się cnocie wiary i prowadzi do oddawania czci bożkowi, którym staje się ludzki rozum, wyniosłość, technika i postęp.

w Druga głowa nosi bluźniercze imię rozwiązłości. Przeciwstawia się cnocie nadziei i prowadzi do adorowania bożka seksualności i nieczystości.

x Trzecia głowa nosi bluźniercze imię chciwości. Przeciwstawia się cnocie miłości i szerzy wszędzie kult boga pieniądza.

y Czwarta głowa nosi bluźniercze imię gniewu. Przeciwstawia się cnocie roztropności i prowadzi do oddawania czci bogu niezgody i podziału.

z Piąta głowa nosi bluźniercze imię lenistwa. Przeciwstawia się cnocie męstwa i szerzy kult bożka strachu, opinii publicznej i wyzysku.

A Szósta głowa nosi bluźniercze imię zazdrości. Przeciwstawia się cnocie sprawiedliwości i prowadzi do oddawania czci bożkowi przemocy i wojny.

B Siódma głowa nosi bluźniercze imię braku umiaru w jedzeniu i piciu. Przeciwstawia się cnocie umiarkowania i prowadzi do oddawania czci bożkowi tak wychwalanego hedonizmu, materializmu i przyjemności.

C Loże masońskie mają za zadanie działać przebiegle, aby wszędzie doprowadzić ludzi do pogardzania świętym Prawem Bożym, do otwartej opozycji wobec dziesięciu Przykazań. Dążą one do zniesienia kultu należnego samemu tylko Bogu, żeby oddawać go bogom fałszywym – wychwalanym i adorowanym przez bardzo wielu ludzi. Tymi bogami są: rozum, ciało, pieniądz, niezgoda, władza, przemoc, przyjemność. Dusze wpadają przez to w mroczną niewolę zła, wad i grzechów, a w chwili śmierci i sądu Bożego – w jezioro wiecznego ognia, którym jest Piekło.

D Teraz rozumiecie, dlaczego – w tych czasach straszliwego i przebiegłego ataku czarnej Bestii, to znaczy masonerii – Moje Niepokalane Serce staje się waszym schronieniem i pewną drogą prowadzącą do Boga. W Moim Niepokalanym Sercu powstaje plan taktyki, której wasza Niebieska Mama używa w walce, aby pokonać podstępne oszustwa czarnej Bestii.

E Oto dlaczego formuję wszystkie Moje dzieci do zachowywania dziesięciu przykazań Bożych, do życia dosłownie Ewangelią, do częstego przystępowania do sakramentów – zwłaszcza do sakramentu pokuty i Komunii eucharystycznej. Środki te są niezbędną pomocą, by trwać w łasce Bożej. Pomagam Moim dzieciom, aby mocno ćwiczyły się w cnotach i zawsze kroczyły drogą dobra, miłości, czystości i świętości.

F Posługuję się wami, Moje małe, poświęcone Mi dzieci, w demaskowaniu wszystkich podstępnych zasadzek zastawianych na was przez czarną Bestię. Dzięki wam pragnę ostatecznie udaremnić wielki atak masonerii, skierowany dziś przeciwko Chrystusowi i Jego Kościołowi. W jej największej klęsce ukaże się na końcu w całej swojej wspaniałości tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie.

Dongo (Como), 13.06.1989, Rocznica drugiego objawienia fatimskiego

406 Bestia podobna do baranka

a Najmilsi synowie, wspominacie dziś Moje drugie objawienie, które miało miejsce w biednej Cova da Iria w Fatimie 13 czerwca 1917 roku. Wtedy przepowiedziałam wam już to, co obecnie przeżywacie. Ogłosiłam wam wielką walkę pomiędzy Mną, Niewiastą obleczoną w słońce, a ogromnym czerwonym Smokiem, który doprowadził ludzkość do życia bez Boga.

b Przepowiedziałam wam również podstępne i mroczne działanie masonerii, która odwleka was od zachowywania Prawa Bożego i czyni przez to ofiarami grzechu i nałogów.

c Jako Mama chciałam was przede wszystkim ostrzec przed wielkim niebezpieczeństwem zagrażającym dziś Kościołowi z powodu licznych diabelskich ataków, usiłujących go zniszczyć.

d W tym celu – na pomoc czarnej Bestii, która wyszła z morza – wychodzi z ziemi Bestia o dwóch rogach, podobnych do rogów baranka.

e Baranek w Piśmie Świętym zawsze był symbolem ofiary. I tak w noc Wyjścia baranek zostaje złożony w ofierze, a odrzwia domów Hebrajczyków – pokropione jego krwią, dla uchronienia przed karą dotykającą wszystkich Egipcjan. Żydowska Pascha co roku przypomina ten fakt przez ofiarę z baranka, którego składa się w ofierze i spożywa.

Na Kalwarii Jezus Chrystus składa siebie w ofierze dla Odkupienia ludzkości. On sam staje się naszą Paschą i prawdziwym Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata.

f Bestia ma na głowie dwa rogi, podobne do rogów baranka. Z symbolem ofiary głęboko wiąże się symbol kapłaństwa: dwa rogi. W Starym Testamencie najwyższy kapłan nosił nakrycie głowy z dwoma rogami. W Kościele Biskupi noszą mitrę – z dwoma rogami – oznaczającą pełnię ich kapłaństwa.

g Czarna Bestia, podobna do pantery, oznacza masonerię. Bestia o dwóch rogach, podobna do baranka, oznacza masonerię, która wniknęła w łono Kościoła. Symbolizuje masonerię kościelną, która rozszerzyła się zwłaszcza wśród członków Hierarchii. To przeniknięcie masonerii do wnętrza Kościoła przepowiedziałam wam już w Fatimie ogłaszając, że szatan wejdzie na sam szczyt Kościoła.

Zadaniem masonerii jest prowadzenie dusz na zatracenie – przez doprowadzanie ich do kultu fałszywych bogów. Celem zaś masonerii kościelnej jest zniszczenie Chrystusa i Jego Kościoła, przez utworzenie nowego bożka, to znaczy fałszywego Chrystusa i fałszywego Kościoła.

h Jezus Chrystus jest Synem Boga żywego, wcielonym Słowem. Jest On prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, połączył bowiem naturę ludzką i naturę Boską w Swej Boskiej Osobie. Sam Jezus dał w Ewangelii najpełniejsze określenie Siebie mówiąc, że jest Prawdą, Drogą i Życiem.

i Jezus jest Prawdą, gdyż objawia wam Ojca. Daje nam Swoje ostateczne Słowo. Doprowadza do doskonałego wypełnienia całe Boże Objawienie.

j Jezus jest Życiem, ponieważ – dzięki łasce, którą wysłużył przez Odkupienie – obdarza was samym Bożym życiem. Ustanawia sakramenty jako skuteczne środki udzielania łaski.

k Jezus jest Drogą prowadzącą do Ojca za pomocą Ewangelii, którą nam dał jako drogę do przebycia, aby osiągnąć zbawienie.

l Jezus jest Prawdą, ponieważ jako Żywe Słowo, On sam jest źródłem i przypieczętowaniem całego Bożego Objawienia. Masoneria kościelna usiłuje więc zaciemnić Jego Boskie Słowo przez interpretacje naturalistyczne i racjonalistyczne. Poprzez próby uczynienia Go rzekomo bardziej zrozumiałym i lepiej słuchanym, pozbawia Je całej nadprzyrodzonej zawartości. Przez to szerzą się coraz bardziej błędy w Kościele katolickim. Z powodu rozpowszechniania się tych błędów wielu oddala się dziś od prawdziwej wiary, realizując w ten sposób proroctwo, które dałam wam w Fatimie:

«Przyjdą czasy, gdy wielu ludzi utraci prawdziwą wiarę.»

Utrata wiary to odstępstwo. Masoneria kościelna działa w podstępny i diabelski sposób, aby wszystkich ludzi doprowadzić do odstępstwa.

m Jezus jest Życiem, ponieważ daje Łaskę. Celem masonerii kościelnej jest usprawiedliwianie grzechu, przedstawianie go nie jako zła, lecz jako wartości i dobra. Doradza się popełnianie go jako sposób zaspokajania wymagań własnej natury i niszczy się przez to korzeń, z którego mogłaby wyrosnąć skrucha. Mówi się, że spowiedź nie jest już konieczna. Zgubny owoc tego przeklętego raka – który rozszerzył się w całym Kościele – to powszechny zanik spowiedzi indywidualnej. Dusze stale żyją w grzechu, odrzucając dar Życia, ofiarowanego nam przez Jezusa.

n Jezus jest Drogą prowadzącą do Ojca za pomocą Ewangelii. Masoneria kościelna popiera egzegezę, która – doszukując się w Ewangelii najróżniejszych gatunków literackich – daje wyjaśnienia racjonalistyczne i naturalistyczne. Przez to cała Ewangelia jest ciągle rozrywana. Dochodzi się w końcu do zaprzeczania historycznej rzeczywistości cudów i zmartwychwstania Chrystusa, a nawet poddaje się w wątpliwość samą Boskość Jezusa i Jego zbawczą misję.

o Po zniszczeniu Chrystusa historycznego Bestia o dwóch rogach, podobna do baranka, usiłuje zniszczyć Chrystusa Mistycznego, którym jest Kościół. Ten założony przez Chrystusa Kościół jest jedyny: to Kościół święty, powszechny, apostolski, jeden – zbudowany na Piotrze. Jak Jezus tak i Kościół – przez Niego założony i będący Jego Mistycznym Ciałem – jest prawdą, życiem i drogą.

p Kościół jest prawdą, gdyż to jedynie jemu Jezus powierzył strzeżenie całego nienaruszalnego depozytu wiary. Powierzył to Kościołowi hierarchicznemu, czyli Papieżowi i zjednoczonym z nim Biskupom. Masoneria kościelna usiłuje zniszczyć tę rzeczywistość przez fałszywy ekumenizm, skłaniający od przyjęcia wszystkich Kościołów chrześcijańskich jako posiadających część prawdy. Masoneria kościelna opracowuje plan założenia jednego powszechnego Kościoła ekumenicznego, utworzonego przez zmieszanie wszystkich wyznań chrześcijańskich – w tym i Kościoła katolickiego.

q Kościół jest życiem, ponieważ daje Łaskę i jedynie on posiada skuteczne środki udzielania łaski – siedem sakramentów. Jest on życiem zwłaszcza dlatego, że jedynie jemu została udzielona moc sprawowania Eucharystii – dzięki kapłaństwu służebnemu, hierarchicznemu. W Eucharystii Jezus Chrystus jest rzeczywiście obecny ze Swoim chwalebnym Ciałem i Swoim Bóstwem.

Masoneria kościelna usiłuje na wiele podstępnych sposobów zaatakować w Kościele kult sakramentu Eucharystii. Uznaje w niej jedynie aspekt Uczty, a usiłuje pomniejszyć jej wartość jako Ofiary i zanegować rzeczywistą i osobową obecność Jezusa w konsekrowanych Hostiach. W tym celu stopniowo zostały zniesione wszelkie zewnętrzne oznaki wyrażające wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii, np. przyklękanie, godziny publicznej adoracji, święty zwyczaj otaczania Tabernakulum światłami i kwiatami.

r Kościół jest drogą, ponieważ prowadzi do Ojca, przez Syna, w Duchu Świętym – drogą doskonałej jedności. Jak Ojciec i Syn są Jedno, tak wy powinniście stanowić ze sobą jedno. Jezus pragnął, by Jego Kościół był znakiem i narzędziem jedności całego rodzaju ludzkiego. Kościołowi udaje się zachować jedność, gdy opiera się na kamieniu węgielnym swej jedności: na Piotrze i na Papieżu, który dziedziczy charyzmat Piotra.

Masoneria usiłuje więc zniszczyć jedność Kościoła przez podstępny i zdradziecki atak na Papieża. Zawiązuje ona spisek opozycji i kontestacji wobec Papieża. Wspiera i wynagradza tych, którzy go lekceważą i są mu nieposłuszni. Szerzy głosy krytyczne oraz sprzeciwy Biskupów i teologów. Przez to burzy się sam fundament jedności Kościoła i staje się on coraz bardziej porozrywany i podzielony.

s Najmilsi synowie, proszę was o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu i o wejście do matczynego schronienia. Proszę o to, byście doznali opieki i obrony przed tą straszliwą zasadzką. Oto dlaczego proszę was o odrzucenie – w akcie poświęcenia Mojego Ruchu – wszelkich dążeń do zrobienia kariery. Unikniecie przez to najsilniejszej i najbardziej niebezpiecznej zasadzki, którą posługuje się masoneria, aby włączyć do swej tajemnej sekty wielu Moich najmilszych synów.

Prowadzę was do wielkiej miłości:

– do Jezusa-Prawdy, czyniąc z was odważnych świadków wiary;

– do Jezusa-Życia, doprowadzając was do wielkiej świętości;

– do Jezusa-Drogi, prosząc, byście żyli jedynie Ewangelią i głosili ją dosłownie.

t Prowadzę was także do coraz większej miłości do Kościoła.

u Każę wam kochać Kościół-Prawdę, czyniąc was mężnymi głosicielami wszystkich prawd wiary katolickiej, przeciwstawiającymi się z mocą i odwagą wszelkim błędom.

v Czynię was sługami Kościoła-Życia, pomagając wam być Kapłanami wiernymi i świętymi. Bądźcie zawsze gotowi zaspokajać potrzeby dusz. Oddawajcie się posłudze Pojednania, zapominając wspaniałomyślnie o sobie. Bądźcie gorejącymi płomieniami miłości i gorliwości wobec Jezusa obecnego w Eucharystii. Niech znów pojawią się w waszych kościołach częste godziny publicznej adoracji i wynagrodzenia przed Najświętszym Sakramentem Ołtarza.

w Przemieniam was w świadków Kościoła-Drogi i czynię was drogocennymi narzędziami jego jedności. Dlatego właśnie zachowywanie szczególnej jedności z Papieżem uczyniłam drugim zobowiązaniem w Moim Ruchu. Dzięki waszej miłości i waszej wierności Boży plan doskonałego zjednoczenia Kościoła zabłyśnie na nowo w całej swej wspaniałości.

x Tak więc mrocznej sile – którą posługuje się dziś masoneria kościelna dla zniszczenia Chrystusa i Jego Kościoła – przeciwstawiam silny blask Mego kapłańskiego i wiernego zastępu. Czynię to, aby Chrystus był kochany i słuchany, aby wszyscy szli za Nim i aby Jego Kościół był coraz bardziej kochany, broniony i uświęcany. Zwłaszcza w tym rozbłyśnie zwycięstwo Niewiasty obleczonej w słońce, a Moje Niepokalane Serce odniesie Swój tryumf pełen blasku.

Mediolan, 17.06.1989

407 Liczba Bestii: 666

a Najmilsi synowie, teraz rozumiecie plan waszej Niebieskiej Mamy, Niewiasty obleczonej w słońce. Walczy ona wraz ze Swoim zastępem w wielkiej bitwie przeciw wszystkim siłom zła, aby odnieść zwycięstwo w doskonałym uwielbieniu Przenajświętszej Trójcy.

b Wraz ze Mną, małe dzieci, walczcie ze Smokiem, który usiłuje zbuntować całą ludzkość przeciw Bogu.

c Walczcie wraz ze Mną, małe dzieci, przeciw czarnej Bestii, masonerii, pragnącej doprowadzić dusze do zatracenia.

d Walczcie wraz ze Mną, małe dzieci, przeciw Bestii podobnej do baranka – masonerii, która przeniknęła do głębi życie Kościoła, w celu zniszczenia i jego, i Chrystusa. Aby to osiągnąć, pragnie ona utworzyć nowego bożka, to znaczy fałszywego Chrystusa i fałszywy Kościół.

e Masoneria kościelna otrzymuje polecenia i władzę od różnych lóż masońskich i pracuje nad tym, aby wszystkich włączyć potajemnie do tych tajnych sekt. Ambitnych przyciąga perspektywą łatwej kariery. Napełnia dobrami spragnionych pieniędzy. Pomaga swym członkom w górowaniu nad innymi i w zajmowaniu najważniejszych stanowisk. Równocześnie – w podstępny, lecz zdecydowany sposób – odsuwa na bok tych wszystkich, którzy odmawiają uczestniczenia w jej planie. Bestia podobna do baranka posługuje się całą władzą pierwszej Bestii, w jej obecności. Zmusza wszystkich mieszkańców ziemi do oddawania pokłonu pierwszej Bestii.

f Ponadto masoneria kościelna wznosi posąg na cześć Bestii i zmusza wszystkich ludzi do oddawania mu pokłonu. Zgodnie jednak z pierwszym przykazaniem Świętego Prawa Pańskiego jedynie BOGU samemu można oddawać pokłon. Tylko Jemu samemu należy się wszelka forma kultu.

g I tak w miejsce BOGA stawia się BOŻKA, mocnego, silnego, władczego. Ten potężny bożek sprawia, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. Bożek ten, silny i władczy, sprawia, że wszyscy – mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy – otrzymują znak na prawej ręce i na czole. Nikt nie może kupić ani sprzedać bez posiadania tego znaku, to znaczy imienia Bestii lub liczby jej imienia. Jak już wam ujawniłam w poprzednim orędziu, ten wielki bożek – utworzony po to, aby wszyscy oddawali mu pokłon i służyli mu – to fałszywy Chrystus i fałszywy Kościół.

h A jakie jest jego imię?

i W trzynastym rozdziale Apokalipsy jest napisane: «Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: 666.» Dzięki rozumowi oświeconemu światłością Bożej Mądrości można odczytać z liczby 666 imię człowieka: imię wskazane przez tę cyfrę – to antychryst.

j Lucyfer, wąż starodawny, diabeł lub szatan, czerwony Smok, przeobraża się w tych ostatnich czasach w antychrysta. Apostoł Jan stwierdził już, iż antychrystem jest każdy, kto zaprzecza, iż Jezus Chrystus jest Bogiem. Antychrystem jest posąg czyli bożek wykonany na cześć Bestii, by wszyscy ludzie oddawali mu pokłon.

k Przeliczcie teraz jego liczbę 666 dla zrozumienia, w jaki sposób wskazuje ona na imię człowieka.

Liczba 333 oznacza Boskość. Lucyfer zaś – z powodu pychy – buntuje się przeciwko Bogu, ponieważ siebie chce wynieść ponad Boga. 333 to liczba wskazująca na tajemnicę Boga. Ten zaś, kto chce umieścić siebie ponad Bogiem, nosi znak 666. Liczba ta oznacza zatem Lucyfera, szatana, czyli tego, który powstaje przeciwko Chrystusowi – antychrysta.

l 333 wskazane jeden raz, czyli przez 1, wyraża tajemnicę jedności Boga. 333 ukazane dwa razy, czyli przez 2, oznacza dwie natury: naturę Boską i naturę ludzką – zjednoczone w Boskiej Osobie Jezusa Chrystusa. 333 wskazane trzy razy, to znaczy przez 3, oznacza tajemnicę Trzech Osób Boskich, czyli wyraża tajemnicę Przenajświętszej Trójcy.

Tak więc liczba 333 – przedstawiona jeden, dwa i trzy razy – wyraża podstawowe tajemnice wiary katolickiej: jedność i trójosobowość Boga oraz wcielenie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.

m Cyfra 333 oznacza Boskość, natomiast liczba 666 wskazuje zawsze na tego, kto chce siebie postawić ponad Bogiem.

n Liczba 666 ukazana jeden raz, czyli przez 1, wyraża rok 666. W tym okresie historycznym antychryst ukazuje się poprzez zjawisko islamu, który wprost neguje tajemnicę Boskiej Trójcy i Bóstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Islam – ze swą siłą militarną – szaleje wszędzie, niszcząc wszystkie dawne społeczności chrześcijańskie. Ogarnia Europę i jedynie dzięki Mojemu matczynemu i nadzwyczajnemu działaniu, wybłaganemu przez Ojca Świętego, nie udaje mu się całkowicie zniszczyć chrześcijaństwa.

o 666 wskazane dwa razy, to znaczy przez 2, oznacza rok 1332. W tym okresie historycznym antychryst ujawnia się poprzez zdecydowany atak na wiarę i Słowo Boże.

Poprzez filozofów – zaczynających przyznawać wartość wyłącznie nauce oraz rozumowi – zmierza się stopniowo do ustanowienia jedynego kryterium prawdy, którym ma być tylko ludzki rozum. Rodzą się więc wielkie błędy filozoficzne, trwające poprzez wieki aż do obecnych dni. Przesadne znaczenie nadawane rozumowi – jako wyłącznemu kryterium prawdy – prowadzi nieuchronnie do zniszczenia wiary w Słowo Boże.

W okresie protestanckiej reformacji odrzuca się Tradycję jako źródło Bożego Objawienia i akceptuje się tylko Pismo Święte. Ono jednak także musi być interpretowane przy pomocy rozumu, odrzuca się więc uporczywie autentyczny Urząd Nauczycielski Kościoła hierarchicznego, któremu Chrystus powierzył zadanie strzeżenia depozytu wiary. Każdy jest wolny, może więc czytać i przyjmować Pismo Święte zgodnie z własną osobistą interpretacją. Tak wiara w Słowo Boże ulega coraz większemu zniszczeniu.

W tym okresie historycznym dzieło antychrysta ujawnia się także w podziale Kościoła, w formowaniu się nowych i licznych wyznań chrześcijańskich, popychanych stopniowo do coraz głębszej utraty prawdziwej wiary w Słowo Boże.

p 666 ukazane trzy razy, czyli przez 3, wskazuje na rok 1998. W tym okresie historycznym uda się masonerii – wspomaganej przez masonerię kościelną – zrealizować swój wielki zamiar: utworzyć bożka – fałszywego Chrystusa i fałszywy Kościół – i umieścić go na miejscu Chrystusa i Jego Kościoła. Statua wzniesiona na cześć pierwszej Bestii jest więc posągiem antychrysta. Wszyscy mieszkańcy ziemi mają oddawać pokłon temu, który naznaczy swoją pieczęcią pragnących kupić lub sprzedać.

Dojdziecie w ten sposób do szczytu oczyszczenia, wielkiego ucisku i odstępstwa. Stanie się ono powszechne, ponieważ prawie wszyscy pójdą za fałszywym Chrystusem i fałszywym Kościołem. W ten sposób zostaną otwarte drzwi, aby mógł się ukazać człowiek czyli sama osoba antychrysta.

q Oto dlaczego, synowie najmilsi, chciałam wyjaśnić wam karty Apokalipsy odnoszące się do czasów, w których żyjecie. Chciałam was przygotować na najboleśniejszą i najbardziej decydującą część wielkiej walki – rozgrywającej się pomiędzy waszą Niebieską Mamą i wszystkimi siłami zła, które się rozszalały.

r Odwagi! Bądźcie silne, Moje małe dzieci! Wasze zadanie – to okazać w tych trudnych czasach wierność Chrystusowi i Jego Kościołowi, znosząc wrogość, walki i prześladowania. Jesteście najcenniejszą częścią małej trzódki, która ma za zadanie walczyć i na końcu pokonać potężną moc antychrysta.

s Wszystkich was formuję, bronię i błogosławię.

Valdragone (San Marino), 28.06.1989, Ćwiczenia duchowe w formie Wieczernika dla Kapłanów należących do K. R. M. z Ameryki i Europy

408 Miejcie świadectwo Jezusa

a Najmilsi synowie, z jak wielką miłością patrzę na was i jak bardzo wasz stały Wieczernik pociesza Moje Bolejące Serce! Powtarza on rzeczywistość Wieczernika Jerozolimskiego. Skupiacie się na stałej i intensywnej modlitwie ze Mną. Jak bardzo cenię modlitwę Liturgii Godzin, cały Różaniec, który odmawiacie, Adorację Eucharystyczną, uroczyste celebrowanie Mszy Świętej, stanowiącej serce całego Wieczernika!

b Jednoczycie się jak bracia, którzy się kochają, pomagają sobie, aby razem nieść ciężar napotykanych trudności. W różnych językach odnawiacie codziennie wasz akt poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu, jednocząc się w ten sposób rzeczywiście ze wszystkimi waszymi braćmi należącymi do Mojego Ruchu, rozsianymi po całym świecie. Stanowicie część Mojego zastępu. Jesteście najcenniejszą cząstką Mojego macierzyńskiego dziedzictwa.

c Macie świadectwo Jezusa i zachowujecie przykazania Boże.

d Szatan rozszalał się przeciwko wam, ponieważ stanowicie Moją piętę – najsłabszą i najbardziej wrażliwą część Mnie samej – i ponieważ jesteście Moim potomstwem. Dlatego wciąga was dziś siłą w zasadzki i rzuca się na was wszystkich, posługując się wszelkimi rodzajami pokus i prześladowań. Bądźcie pogodni. Miejcie we Mnie ufność. Przeżywacie czasy bitwy i powinniście walczyć dla Mojego zwycięstwa. Dlatego właśnie proszę, abyście wszyscy mieli dziś świadectwo Jezusa.

e Miejcie świadectwo Jezusa w tych czasach oczyszczenia, aby iść drogą wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi, drogą coraz większej świętości. Pozostaniecie wtedy bezpieczni – w pokoju, w ufności i dziecięcym oddaniu Mi siebie.

f Miejcie świadectwo Jezusa w tych czasach odstępstwa, aby być silnymi i odważnymi świadkami wiary. Oto dlaczego zapraszam was do coraz większej jedności z Papieżem, do podtrzymywania go waszą modlitwą i waszą miłością, do przyjmowania i rozpowszechniania jego nauczania. W ten sposób wskażecie duszom bezpieczną drogę do przejścia, aby pozostać w prawdziwej wierze.

g Zachowajcie świadectwo Jezusa w tych czasach wielkiego ucisku. Dni przepowiedziane przez Ewangelię i Apokalipsę nadeszły. Siły zła – zjednoczone z mocą tego, który sprzeciwia się Chrystusowi – będą czynić wielkie znaki na niebie i na ziemi, tak że zwiodą wielką część ludzkości. Pozostańcie niewzruszeni w waszym heroicznym dawaniu świadectwa o Jezusie i walczcie wraz ze Mną przeciw potężnej sile tego, kto ukazuje się jako wróg Chrystusa. Na koniec będziecie mogli oglądać z radością Moje wielkie zwycięstwo w chwalebnym tryumfie Chrystusa.

h Błogosławię was wszystkich i tych, którzy są wam drodzy. Błogosławię dusze wam powierzone, waszą kapłańską posługę. Biorę w Moje ręce wszystkie dobre intencje, które nosicie w swych sercach.

Rubbio (Vicenza), 15.08.1989 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

409 Musi się okazać wytrwałość świętych

a Wpatrujecie się dziś we Mnie, waszą Niebieską Mamę wchodzącą do chwały Raju z duszą i we wspaniałości Swego chwalebnego Ciała. Jestem Niewiastą obleczoną w słońce. Jestem waszym Niebieskim Wodzem. Jestem Królową wszystkich Świętych.

b Wpatrujcie się we Mnie – w znak waszej niewzruszonej nadziei i pociechy w tych czasach oczyszczenia, odstępstwa i wielkiego ucisku. Nadeszły czasy walki i wielkich podbojów dokonywanych przez Smoka, Bestię wychodzącą z ziemi i Bestię wychodzącą z morza.

c Są to czasy, w których buduje się cywilizację bez Boga i prowadzi się całą ludzkość do życia bez Niego.

d Są to czasy, w których coraz więcej ludzi oddaje cześć szatanowi i jego diabelskim mocom. Szerzy się kult szatana, sekty i czarne msze.

e Są to czasy, w których tworzy się bożka, aby go postawić w miejsce prawdziwego Boga i prawdziwego Kościoła. Bożkiem tym jest fałszywy Chrystus i fałszywy Kościół.

f Są to czasy, w których wszyscy idący za tym bożkiem przyjmują jego pieczęć na czole i na ręce.

g W tych czasach wierni uczniowie Baranka są odsuwani na bok, prześladowani, więzieni i wydawani na śmierć.

h Są to zatem czasy waszej wytrwałości.

i Musi się tu ukazać wytrwałość świętych.

j Musi się tu ukazać wytrwałość należących do Pana, wypełniających przykazania Boże i wiernych Jezusowi.

k Musi się tu ukazać wytrwałość tych, którzy będą prześladowani i prowadzeni na męczeństwo. Błogosławieni, którzy w Panu umierają i odpoczywają od swoich trudów. Wraz z nimi idą ich czyny.

l Musi się tu ukazać wytrwałość tych, którzy nie adorują Bestii i nie pozwalają się oznaczyć jej diabelską pieczęcią. Ci zaś, którzy wielbią Bestię i obraz jej, i biorą znamię na czoło swe lub rękę, będą pić wino zapalczywości Boga, wylane z kielicha Jego straszliwej kary. Będą katowani ogniem i siarką w obecności Baranka i świętych aniołów.

m Musi się tu ukazać wytrwałość tych, którzy noszą wypisane na czołach imię Baranka i imię Jego Ojca, ponieważ nie zdradzili Boga i w ich ustach kłamstwa nigdy nie znaleziono, a dokądkolwiek idzie Baranek, podążają za nim.

n Musi się tu ukazać wytrwałość wszystkich Moich małych dzieci, które wzywam do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, aby przeżywały ze Mną decydujące chwile walki i upadku Babilonu, kiedy zostanie obrana z gron winorośl ziemi i kiedy wrzuci się je do kadzi tłoczni, przedstawiającej wielką karę Bożą.

o Zapraszam was wszystkich do wpatrywania się dziś we wspaniałość chwalebnego ciała waszej Niebieskiej Mamy, aby Moja światłość oświetliła was, Moje Niepokalane Serce przygarnęło was, Moja matczyna miłość podtrzymała i pomogła wam być w tych czasach odważnymi i wytrwałymi świadkami wobec Kościoła i całej ludzkości.

Dongo (Como), 8.09.1989, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

410 Znamię na czole i na ręce

a Dziś jest święto narodzenia waszej Niebieskiej Mamy, Moi umiłowani i synowie poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu. Przeżywajcie je w radości i pokoju, w ciszy i na modlitwie, w ufności i w dziecięcym oddaniu.

b Jesteście małymi dziećmi waszej Mamy – Dziecka. Jesteście częścią Mojego potomstwa i mocnym punktem Mojego zwycięskiego planu. Formujecie drogocenny wieniec czystości, miłości i pokory wokół kołyski, w której jestem położona.

c Pozwólcie, żebym was karmiła i wychowywała. Pozwólcie Mi się ulegle prowadzić. Pozwólcie Mi się oznaczyć Moją matczyną pieczęcią.

d To są czasy, w których zwolennicy tego, który sprzeciwia się Chrystusowi są znaczeni jego znamieniem na czole i na ręce.

e Znamię na czole i na ręce wyraża całkowitą zależność tego, kto je nosi. Znak ten wskazuje wroga Chrystusa, czyli antychrysta. Noszenie jego znamienia oznacza całkowitą przynależność oznaczonej osoby do zastępu tego, który sprzeciwia się Chrystusowi i walczy z Jego Boskim i królewskim panowaniem.

f Znamię wyciśnięte jest na czole i na ręce.

g Czoło oznacza inteligencję, umysł, siedzibę ludzkiego rozumu.

h Ręka oznacza ludzkie działanie, gdyż rękami człowiek tworzy i pracuje.

i Tak więc osoba oznaczona jest znamieniem antychrysta w swoim umyśle i w swojej woli.

j Człowiek pozwalający się oznaczyć znamieniem na czole prowadzony jest do przyjęcia doktryny negującej Boga i odrzucającej Jego Prawa, do przyjęcia ateizmu, który w obecnych czasach coraz bardziej się szerzy i upowszechnia. Człowiek ten jest więc popychany do podążania za dzisiejszymi, modnymi ideologiami, aby stał się głosicielem wszelkich błędów.

k Ten, kto pozwala się oznaczyć znamieniem na ręce, zmuszany jest do działania w sposób autonomiczny i niezależny od Boga – podporządkowując swą własną aktywność poszukiwaniu dobra jedynie materialnego i ziemskiego. Odłącza więc swą działalność od planu Ojca, który chce ją oświecać i podtrzymywać Swoją Bożą Opatrznością. Człowiek ten ucieka w swym działaniu przed miłością Syna, który z wysiłku ludzkiego czyni cenny środek odkupienia i uświęcenia. Jego aktywność pozbawiona jest mocy Ducha, który wszędzie działa, by odnowić wewnętrznie każde stworzenie.

l Człowiek oznaczony pieczęcią na ręce pracuje jedynie dla siebie, aby zgromadzić dobra materialne. Czyni z pieniądza swego boga i staje się ofiarą materializmu.

m Ten, kto jest oznaczony pieczęcią na ręce, pracuje jedynie dla zaspokojenia własnych zmysłowych pragnień. Poszukuje dobrobytu i przyjemności, pełnego zadowolenia wszystkich swych namiętności, zwłaszcza nieczystości, i staje się ofiarą hedonizmu.

n Ten, kto przyjmuje znamię na ręce, czyni z własnego «ja» centrum wszelkiego działania. Patrzy na innych jak na przedmioty użycia i wyzysku dla własnego interesu. Staje się ofiarą niepohamowanego egoizmu i braku miłości.

o Ponieważ Mój przeciwnik oznacza swym znamieniem wszystkich swych zwolenników, nadszedł i dla Mnie – waszego Niebieskiego Wodza – czas oznaczenia Moją matczyną pieczęcią wszystkich tych, którzy poświęcili się Mojemu Niepokalanemu Sercu i stanowią część Mojego zastępu.

p Wyciskam Moją pieczęć na waszych czołach najświętszym znakiem Krzyża Mojego Syna Jezusa. Otwieram w ten sposób ludzki umysł na przyjęcie Jego Bożego Słowa, na miłowanie go, życie nim. Prowadzę was do powierzenia się w pełni Jezusowi, który wam je objawił. Czynię was dziś odważnymi świadkami wiary. Tym, którzy oznaczeni są na czołach bluźnierczym znamieniem, przeciwstawiam Moich synów – oznaczonych Krzyżem Jezusa Chrystusa.

q Następnie porządkuję całe wasze działanie, aby przynosiło najdoskonalszą chwałę Trójcy Przenajświętszej. W tym celu wyciskam na waszych rękach Moją pieczęć, którą jest znak Ojca, Syna i Ducha Świętego.

– Przez znak Ojca wasze ludzkie działanie podporządkowuje się i całkowicie współpracuje z planem Bożej Opatrzności, która i dzisiaj przygotowuje wszystko dla waszego dobra.

– Przez znak Syna wszystko, co czynicie, zostaje głęboko włączone w tajemnicę Jego Boskiego Odkupienia.

– Przez znak Ducha Świętego cała wasza działalność otwiera się na Jego potężną moc Uświęcenia – tchnącą wszędzie jak potężny Ogień, aby odnowić od podstaw cały świat.

r Moi najmilsi synowie – w tym dniu, w którym zgromadzeni z miłością wokół Mojej kołyski świętujecie dzień ziemskiego narodzenia waszej Niebieskiej Mamy – pozwólcie się wszyscy oznaczyć na czołach i na rękach Moją matczyną pieczęcią.

Fatima (Portugalia), 15.09.1989 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

411 Wielki jest Mój ból

a Uczestniczcie, synowie, w Moim bólu. Jestem waszą Matką Bolesną. Moje Niepokalane Serce przeszywają liczne i bolesne ciernie.

b Z dnia na dzień wzrasta panowanie Mojego przeciwnika i jego moc rozciąga się w sercach i duszach. Gęsta ciemność zstąpiła właśnie na świat. Jest to ciemność uporczywego odrzucania Boga. Jest to ciemność grzechu – popełnianego, usprawiedliwianego i już nie wyznawanego. Jest to ciemność rozwiązłości i nieczystości, ciemność niepohamowanego egoizmu i nienawiści, podziału i wojny. To ciemność utraty wiary i odstępstwa.

c W kielichu Mojego Niepokalanego Serca zbieram również dziś całą boleść Mojego Syna Jezusa – ponownie mistycznie przeżywającego krwawe godziny agonii. Nowym Getsemani dla Jezusa jest dziś widok Jego Kościoła, tak sprofanowanego i opustoszałego. Większa część jego Pasterzy zasypia w obojętności i letniości. Inni zaś powtarzają gest Judasza i zdradzają Jezusa – z powodu pragnienia władzy i pieniędzy.

d Smok nie posiada się z radości widząc wielkość swej zdobyczy, osiągniętej z pomocą czarnej Bestii oraz Bestii podobnej do baranka. W tych dniach diabeł rozszalał się przeciw wam wiedząc, że niewiele pozostaje mu czasu. Dlatego właśnie nadeszły dni Mojego wielkiego bólu.

e Wielki jest Mój ból na widok Mego Syna Jezusa, wciąż pogardzanego i biczowanego w Jego Słowie – odrzucanym z powodu pychy i rozszarpywanym przez ludzkie i racjonalistyczne interpretacje.

f Wielki jest Mój ból, kiedy widzę, że Jezus prawdziwie obecny w Eucharystii jest coraz bardziej zapominany, porzucany, obrażany i deptany.

g Wielki ból sprawia Mi widok Mojego Kościoła podzielonego, zdradzonego, obnażonego i ukrzyżowanego.

h Boleję bardzo na widok Mojego Papieża. Chwieje się on pod ciężarem bardzo ciężkiego krzyża, a otacza go wielka obojętność ze strony Biskupów, Kapłanów i wiernych.

i Wielki jest Mój ból z powodu coraz większej liczby Moich biednych dzieci kroczących drogą zła i grzechu, nałogu i nieczystości, egoizmu i nienawiści; z powodu wszystkich, którym grozi wielkie niebezpieczeństwo wiecznego zatracenia się w piekle.

j Was, synów poświęconych Mojemu Niepokalanemu Sercu, pytam dziś o to, o co pytałam w tym miejscu troje Moich dzieci, którym się objawiłam: Łucję, Hiacyntę i Franciszka:

k Czy chcecie – na ołtarzu Mojego Niepokalanego Serca – złożyć siebie Panu w ofierze dla zbawienia wszystkich Moich biednych dzieci grzeszników? Jeśli zechcecie przyjąć Moją prośbę, będziecie musieli zrobić to, o co was teraz proszę:

– Modlić się więcej, odmawiając szczególnie Różaniec Święty;

– Organizować częste godziny adoracji i wynagrodzenia eucharystycznego;

– Przyjmować z miłością wszelkie cierpienia, które zsyła wam Pan;

– Szerzyć odważnie Moje orędzia, które wam daję jako Niebieska Prorokini tych ostatnich czasów.

l Gdybyście wiedzieli, jaka czeka was kara, jeśli zamkniecie drzwi waszych serc na zatrwożony głos waszej Niebieskiej Mamy! Boskie Serce Mojego Syna Jezusa powierzyło bowiem Mojemu Niepokalanemu Sercu ostatnią próbę doprowadzenia was do ocalenia.

Dongo (Como), 13.10.1989, Rocznica ostatniego objawienia fatimskiego

412 Anioł pierwszej plagi

a Wspominacie dziś Moje ostatnie objawienie, które miało miejsce w Fatimie 13 października 1917 i zostało potwierdzone cudem słońca. Wpatrujcie się coraz bardziej w Niewiastę obleczoną w słońce, która ma za zadanie przygotować Kościół i ludzkość na przyjście wielkiego dnia Pańskiego.

b Nadeszły czasy decydującej bitwy. Przyszła na świat godzina wielkiego ucisku, ponieważ Aniołowie Pana zostali wysłani ze swymi plagami na ziemię, aby ją ukarać.

c Ileż razy zapraszałam was do kroczenia drogą umartwiania zmysłów, do opanowywania waszych namiętności, do skromności, do dawania dobrego przykładu, do czystości i świętości! Ludzkość jednak nie przyjęła Mojego zaproszenia i nadal była nieposłuszna szóstemu przykazaniu Prawa Pańskiego, zakazującemu popełniania czynów nieczystych.

d Co więcej, celowo wychwala się takie przekroczenia i proponuje się je jako osiąganie ludzkiej wartości i nowy sposób doświadczania osobistej wolności. I tak doszło dziś do zalegalizowania wszelkich grzechów nieczystych – jako dobrych. Zaczęto niszczyć sumienia dzieci i młodzieży, prowadząc je do przekonania, że czyny nieczyste popełniane w samotności nie są już grzechem, że współżycie seksualne narzeczonych przed ślubem jest dozwolone i dobre, że rodziny mogą żyć swobodnie i uciekać się również do środków uniemożliwiających zrodzenie dzieci. Człowiek doszedł do usprawiedliwiania i pochwalania czynów nieczystych przeciwnych naturze i do ustanawiania praw, które stawiają na równi życie rodzinne i wspólne życie homoseksualistów.

e Nigdy niemoralność, nieczystość i rozpusta nie były w takim stopniu przedmiotem stałego rozpowszechniania – poprzez prasę i wszelkie środki społecznego przekazu – w jakim dzieje się to dzisiaj. Zwłaszcza telewizja stała się zdeprawowanym narzędziem codziennego bombardowania niemoralnymi scenami, mającymi na celu zniszczenie czystości umysłów i serc wszystkich. W miejscach rozrywek – szczególnie w kinach i dyskotekach – stale profanuje się publicznie godność ludzką i chrześcijańską.

f Jest to czas, w którym Pan, nasz Bóg, jest stale i publicznie znieważany przez grzechy cielesne. Pismo Święte już was ostrzegło, że człowiek popełniający grzechy cielesne znajduje w swoim ciele sprawiedliwą karę. Z powodu tego wszystkiego nadszedł czas, w którym Anioł pierwszej plagi przechodzi przez świat, aby go ukarać zgodnie z wolą Bożą.

g Anioł pierwszej plagi wyciska wrzód złośliwy i bolesny na ciele tych, którzy pozwolili sobie oznaczyć czoło i ręce znamieniem potwora, i na ciele tych, którzy wielbili jego obraz. Wrzód ten prowadzi do krzyku rozpaczy ludzi nim dotkniętych. Symbolizuje on boleści fizyczne, dotykające ciało z powodu poważnych i nieuleczalnych chorób. Wrzód bolesny i złośliwy jest plagą dla całej dzisiejszej zepsutej ludzkości. Stworzyła sobie ona cywilizację ateistyczną i materialistyczną. Poszukiwanie przyjemności stanowi w niej najwyższy cel ludzkiego życia. Niektóre Moje biedne dzieci zostały dotknięte plagą z powodu swoich grzechów nieczystych i nieporządku moralnego. Noszą one w sobie ciężar popełnionego grzechu. Jednak dotknięte są nią także dzieci dobre i niewinne. Ich cierpienia służą zbawieniu wielu złych – dzięki łączącej was wszystkich solidarności.

h Pierwszą plagą są złośliwe guzy i wszelkie rodzaje raka, wobec których nauka jest bezsilna, pomimo postępu we wszystkich dziedzinach. Choroby szerzą się coraz bardziej i atakują ludzkie ciało, niszcząc je przez bardzo bolesne i złośliwe rany. Najmilsi synowie, pomyślcie o tych szerzących się wszędzie na świecie nieuleczalnych chorobach! Pomyślcie o milionach umierających z ich powodu ludzi!

i Pierwszą plagą jest również nowa choroba – AIDS. Dotyka ona Moje biedne dzieci – zwłaszcza ofiary narkotyków, nałogów i grzechów przeciwko naturze.

j W tych czasach, w których pierwsza plaga dotyka ludzkości, wasza Niebieska Mama pragnie być dla wszystkich pomocą, wsparciem, umocnieniem i nadzieją. Dlatego właśnie wzywam was do kroczenia drogą postu, umartwienia i pokuty.

k Proszę małe dzieci o wzrastanie w cnocie czystości. Pragnę, aby na tej trudnej drodze wspomagali je rodzice i nauczyciele.

l Młodzież proszę o ćwiczenie się w opanowywaniu namiętności – poprzez modlitwę i życie w jedności ze Mną. Niech młodzi rezygnują z kina i dyskotek, w których istnieje poważne i stałe niebezpieczeństwo znieważenia cnoty tak drogiej Memu Niepokalanemu Sercu.

m Narzeczonych proszę o powstrzymywanie się od wszelkiego współżycia przed ślubem.

n Chrześcijańskie rodziny proszę o życie w czystości małżeńskiej oraz o to, by – zgodnie z nauczaniem Chrystusa – nie stosowały nigdy sztucznych środków zapobiegania życiu. Kościół – kierując się natchnioną mądrością – proponuje także dziś to nauczanie.

o Bardzo pragnę, aby Kapłani skrupulatnie zachowywali celibat, a osoby zakonne – wiernie i rygorystycznie żyły ślubem czystości!

p Moim biednym dzieciom – dotkniętym pierwszą plagą bolesnych i złośliwych ran – ukazuję się jako miłosierna Mama, która przynosi ulgę i umocnienie, prowadzi do nadziei i pokoju. Proszę je o ofiarowanie Mi swoich cierpień w duchu wynagrodzenia, oczyszczenia i uświęcenia. Zwłaszcza dla nich Moje Niepokalane Serce staje się najbardziej gościnnym schronieniem i pewną drogą prowadzącą do Boga zbawienia i radości.

q W Moim Niebiańskim ogrodzie wszyscy zostaną pocieszeni i umocnieni. Ja Sama troszczę się o nich z miłością, aby im przynieść ulgę w cierpieniu i ofiarować dar uzdrowienia, jeśli taka jest wola Pana.

r Tak więc w czasach, kiedy ludzkość dotknęła pierwsza plaga, zapraszam was wszystkich do wpatrywania się we Mnie, waszą Niebieską Mamę, dla otrzymania pociechy i pomocy.

Dongo (Como), 1.11.1989, Uroczystość Wszystkich Świętych

413 Nowe Jeruzalem

a Dziś jest święto wszystkich świętych, a jutro będziecie wspominać tych wszystkich, którzy mają zapewnione zbawienie, lecz są jeszcze zanurzeni w oczyszczającym cierpieniu Czyśćca. W tych czasach wielkiego oczyszczenia powinniście silnie przeżywać Obcowanie Świętych. Jestem Królową wszystkich świętych. Jestem Wodzem niezwykłego zastępu.

b Aniołom Pana powierzyłam zadanie reagowania – z mocą i siłą – na wszystkie zasadzki zastawiane na was każdego dnia przez Smoka, czarną Bestię, Bestię podobną do baranka oraz przez złe duchy.

c Bardzo wielka jest dziś niebiańska moc Aniołów, ponieważ zostali przeze Mnie wysłani, by zniweczyć taktykę Mojego przeciwnika. Polega ona na odciąganiu wielu Moich dzieci od adoracji należnej samemu Bogu, na szerzeniu coraz większego kultu szatana i czarnych mszy! Na to nikczemne i bluźniercze działanie demonów Aniołowie odpowiadają aktem swej stałej, głębokiej i nieprzerwanej adoracji i uwielbienia Pana.

d W tych czasach źli narażają was na niebezpieczeństwa. Usiłują wznosić przeszkody, utrudnienia, podstępne zapory na drodze, którą musicie przejść. Na to wszystko święci z Raju odpowiadają swoim potężnym wsparciem i wstawiennictwem.

Masoneria w sposób ukryty i mroczny spiskuje przeciw wam, abyście wpadli w jej sieci. Święci jednak odkrywają je i niszczą. Sprawiają, że z Raju zstępuje silne światło, aby całe wasze życie okryć i nasycić zapachem wiary, nadziei, miłości, czystości i świętości.

e Wspólnota życia ze świętymi z Raju jest lekarstwem, które wam daję przeciw obecnym, podstępnym i bardzo zdradzieckim zagrożeniom ze strony czarnej Bestii – masonerii.

f Bestia podobna do baranka naraża was, Moi synowie najmilsi, na trudności, szyderstwa, usunięcie na margines. W tej sytuacji szukajcie więc stałej łączności modlitewnej ze świętymi duszami w Czyśćcu. Ta modlitewna wspólnota z duszami czyśćcowymi daje im światło, umocnienie i skraca ich czas oczyszczenia, wam zaś pozwala bezpiecznie i odważnie realizować w życiu Mój plan. Polega on na pomaganiu wam w wypełnianiu w każdej chwili Boskiej woli Pana.

g Spoglądam dziś z radością na was, zjednoczonych wspólnie w niebiańskim ogrodzie Mego Niepokalanego Serca, aby przeżywać zadziwiającą rzeczywistość Obcowania świętych. Jednoczy was ono, pomaga wam, wciąga wszystkich do walki o pełny tryumf Chrystusa, który nastąpi w przyjściu na świat Jego chwalebnego królestwa miłości, świętości, sprawiedliwości i pokoju.

h Bierzecie już udział w budowaniu nowego Jeruzalem, miasta, świętego, zstępującego z Nieba jak małżonka przystrojona dla swego męża. Tworzycie przybytek Boga pomiędzy ludźmi, aby wszyscy stali się Jego ludem. Każda łza zostanie otarta z ich oczu. I śmierci już odtąd nie będzie ani żałoby, ani krzyku, ani trudu, ponieważ przeminą pierwsze rzeczy.

Rubbio (Vicenza), 8.12.1989 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

414 Korona z gwiazd dwunastu

a Najmilsi synowie, rozważacie dziś niepokalaną piękność waszej Niebieskiej Mamy. Jestem Niepokalanym Poczęciem. Jestem jedynym stworzeniem wolnym od wszelkiej zmazy grzechu – nawet grzechu pierworodnego. Jestem cała piękna, tota pulchra.

b Pozwólcie się okryć Moim płaszczem piękna, abyście i wy zostali oświetleni Moim niebiańskim blaskiem, Moim niepokalanym światłem. Jestem cała piękna, ponieważ zostałam powołana na Matkę Syna Bożego – dla uformowania dziewiczego Pączka, z którego zrodził się Boski Kwiat. Powierzone Mi zadanie wpisane jest w najgłębszą tajemnicę waszego zbawienia.

c Zostałam od początku zapowiedziana jako nieprzyjaciółka szatana, która odniesie nad nim całkowite zwycięstwo: «Wprowadzę nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a Niewiastę, pomiędzy jej potomstwo i twoje. Ono zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na jej piętę.»

d Jestem także ukazana jako Niewiasta obleczona w słońce, która ma za zadanie walczyć z czerwonym Smokiem i jego potężną armią, zwyciężyć go, związać i wtrącić do jego królestwa śmierci, aby na świecie mógł panować tylko Chrystus.

e W Piśmie Świętym jestem przedstawiona w blasku Mojej matczynej władzy królewskiej: «A oto inny znak ukazał się na Niebie: Niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie korona z gwiazd dwunastu

f Wokół Mojej głowy jest korona z gwiazd dwunastu. Korona to znak władzy królewskiej. Tworzy ją dwanaście gwiazd. Stanowi ona symbol Mojej matczynej i królewskiej obecności w samym sercu ludu Bożego.

g Dwanaście gwiazd symbolizuje dwanaście pokoleń Izraela, tworzących naród wybrany, wyróżniony i powołany przez Pana, aby przygotować przyjście na świat Syna Bożego, Odkupiciela. Ponieważ zostałam powołana na Matkę Mesjasza, dlatego uczestniczę w spełnianiu się obietnic. Jestem dziewiczym pączkiem, chlubą i chwałą całego narodu izraelskiego. Kościół wysławia Mnie słowami: «Tyś chwałą Jeruzalem! Tyś radością Izraela! Tyś chlubą naszego narodu!» Tak więc dwanaście pokoleń Izraela tworzy dwanaście drogocennych pereł diademu, który koronuje Moją głowę i ukazuje Moją matczyną władzę królewską.

h Dwanaście gwiazd oznacza także dwunastu Apostołów będących fundamentem, na którym Chrystus zbudował Swój Kościół. Podczas trzech lat publicznej misji Jezusa często przebywałam z nimi, dodawałam im odwagi, by szli za Nim i wierzyli w Niego. Zajęłam z Janem ich miejsce pod Krzyżem w chwili ukrzyżowania, agonii i śmierci Mojego Syna Jezusa. Z nimi brałam udział w radości Jego zmartwychwstania; z nimi modliłam się i uczestniczyłam w chwalebnej chwili Pięćdziesiątnicy. Podczas Mojego ziemskiego życia pozostawałam przy nich, przez modlitwę i Moją macierzyńską obecność, aby udzielać im pomocy, formować ich, zachęcać i doprowadzić do wypicia kielicha, który Ojciec Niebieski im przygotował. Dzięki temu jestem Matką i Królową Apostołów, którzy tworzą wokół Mojej głowy dwanaście lśniących gwiazd Mojej matczynej władzy królewskiej.

i Jestem Matką i Królową całego Kościoła.

j Dwanaście gwiazd oznacza jeszcze jedną nową rzeczywistość. Apokalipsa ukazuje Mnie jako wielki znak na Niebie, Niewiastę obleczoną w słońce, walczącą ze Smokiem i jego potężną armią zła. Gwiazdy wokół Mojej głowy oznaczają tych, którzy poświęcają się Memu Niepokalanemu Sercu, stanowią część Mojego zwycięskiego zastępu, pozwalają Mi się prowadzić do walki w tej bitwie dla osiągnięcia na koniec naszego największego zwycięstwa. Wszyscy Moi najmilsi synowie i dzieci poświęcone Niepokalanemu Sercu są dziś wezwane, by stać się apostołami czasów ostatnich, i stanowią najjaśniejsze gwiazdy Mojej królewskiej korony.

k Tak więc dwanaście gwiazd, formujących jaśniejącą koronę Mojej matczynej władzy królewskiej, to pokolenia Izraela, pierwsi Apostołowie oraz apostołowie tych ostatnich czasów.

l W dniu święta Mojego Niepokalanego Poczęcia proszę was wszystkich, byście utworzyli najcenniejszą część Mojej korony i stali się lśniącymi gwiazdami, szerzącymi po całym świecie łaskę, świętość, piękno i chwałę waszej Niebieskiej Mamy.

Dongo (Como), 24.12.1989, Święta Noc

415 Czas się dopełnił

a Najmilsi synowie, przeżyjcie ze Mną – na nieustannej modlitwie i w głębokim skupieniu – godziny Świętej Nocy.

b Czas się dopełnił. Od setek lat czekano na to wydarzenie. Głosy proroków i wysłanników Boga podtrzymywały płomień pochodni nadziei i oczekiwania. Cały bieg czasu i historii skierowany był ku tej wspaniałej chwili.

c W tę Świętą Noc wszystko znalazło swoje spełnienie. Ja, Dziewica i Matka, wydaję na świat Mojego Boskiego Syna. Mój najczystszy małżonek Józef jest przy Mnie, a w jego osobie są obecni wszyscy ubodzy Izraela. Prosta grota staje się salą królewską dla Syna Dawida, wezwanego, by zasiąść na królewskim tronie. Pasterze śpieszą, by oddać hołd prostych i ubogich w duchu. Chór Aniołów śpiewa i przynosi niewinne światło dzieci, maluczkich i czystego serca.

d Z jakąż niewysłowioną miłością i delikatną czułością kładę w biednym żłobie Mojego Boskiego Syna, Pierworodnego nowego ludu Izraela, jedynego Syna Ojca, Mesjasza obiecanego i oczekiwanego od wieków!

e W tę Świętą Noc wypełniły się proroctwa, wszystko znalazło swe doskonałe wypełnienie.

f Czas się dopełnił.

g Przeżywajcie z miłością, ufnością i wielką nadzieją to święto Bożego Narodzenia. To jest Boże Narodzenie roku 1989. To jest Boże Narodzenie roku, który był bardzo ważny.

h Przeżyjcie to święto ze Mną, Matką rodzącą was każdego dnia do życia, które Moje Dzieciątko dało wam dzięki Swojemu przyjściu do was.

i Przeżywajcie je z Moim małżonkiem Józefem, pokornie i ulegle współpracując z planem waszego Niebieskiego Ojca.

j Przeżyjcie to święto z pasterzami, którzy śpieszą w świątecznym nastroju. Cieszcie się, że i wy jesteście świadkami orędzia, które także dziś głosi pokój i zbawienie wszystkim ludziom.

k Przeżyjcie to święto z małymi, prostymi, ubogimi, tworzącymi królewski tron dla panowania Mojego Syna Jezusa.

l Przeżyjcie je z Aniołami, śpiewającymi Boskie melodie i ofiarowującymi miłość tej biednej ziemi, która nigdy nie była tak zagrożona i tak zraniona.

m Przeżyjcie w duchu głębokiej radości to święto Bożego Narodzenia, ponieważ czas się dopełnił.

n Wchodzicie teraz w wydarzenia, które przygotowują was na drugie Boże Narodzenie. Zbliżacie się do chwili chwalebnego powrotu Chrystusa. Nie pozwólcie więc, by ogarniał was lęk lub smutek, próżna ciekawość lub bezużyteczne niepokoje.

o W Moim Niepokalanym Sercu przeżywajcie z prostotą małych dzieci każdą chwilę tego nowego Adwentu i usiłujcie gorliwie otwierać drzwi ludów i narodów przychodzącemu Chrystusowi. Otwórzcie wasze serca na nadzieję i przyjmijcie z radością to, co wam dziś zapowiadam: dopełnia się właśnie czas Jego chwalebnego powrotu.

Rubbio (Vicenza), 31.12.1989, Ostatnia noc roku

416 Otwórzcie wasze serca

a Zgromadźcie się ze wszystkich części świata w Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca na gorącej i stałej modlitwie, aby przeżyć ze Mną ostatnie godziny dobiegającego końca roku. To był bardzo ważny rok.

b W Moich matczynych dłoniach zamknęłam modlitwy i cierpienia wszystkich Moich dzieci i włożyłam je do otwartego kielicha Boskiego i miłosiernego Serca Mojego Syna Jezusa. Mogłam w ten sposób spełnić z mocą Moje dzieło pośrednictwa między wami i Moim Synem. Jako wasza bolejąca i miłosierna Mama wstawiałam się za wszystkimi u Niego.

c Uzyskałam wiele łask dla Moich synów Kapłanów, by im dopomóc w kroczeniu drogą dawania świadectwa życiem coraz doskonalszym, zgodnym z planem Jezusa i odpowiadającym na wielkie potrzeby dzisiejszego Kościoła.

d Stanęłam przy Moich dzieciach poświęconych przez śluby zakonne. Dodawałam im odwagi i entuzjazmu, by kroczyły za Jezusem czystym, ubogim i posłusznym aż do Kalwarii.

e Modliłam się za wszystkie Moje biedne grzeszne dzieci – ofiary namiętności, nałogów, grzechów, nieczystości, egoizmu, nienawiści i odrzucania Boga. W Moim Niepokalanym Sercu przygotowałam im pomoc, jakiej potrzebują, aby powrócić w objęcia Ojca Niebieskiego. On czeka na wszystkich, aby ich związać ze Sobą więzami Swej Boskiej i miłosiernej miłości.

f Modliłam się za chorych, aby otrzymali dar przyjęcia z uległością i spokojem krzyża swej choroby. Modliłam się za rodziny rozbite, za opuszczoną młodzież, za narody przytłoczone jarzmem niewolnictwa, za wszystkie ludy ziemi. Modliłam się o otrzymanie dla całej ludzkości daru Pokoju.

g Wy, Moje małe dzieci – dzięki waszej modlitwie – dałyście waszej Niebieskiej Mamie wielką moc w Jej dziele wstawiennictwa przed obliczem Swojego Syna Jezusa.

h Dziękuję wam za waszą wspaniałomyślną odpowiedź na Moje pragnienia i powtarzane prośby. Dzięki Memu Kapłańskiemu Ruchowi Maryjnemu mogłam otrzymać ze wszystkich stron świata wielką odpowiedź Kapłanów i wiernych na Moją prośbę o poświęcenie Mi się i o modlitwę. Wszędzie rozszerzyły się Wieczerniki, o które prosiłam was w Moim orędziu z 17 stycznia 1974.

i Wasza Niebieska Mama może obecnie posługiwać się wielką mocą. Mam teraz w rękach drogocenny klucz, który pozwala Mi otworzyć złotą bramę Boskiego Serca Jezusa, aby mogło Ono wylać na świat ocean Swego Miłosierdzia. Woda tryskająca z Najświętszego Serca Jezusa obmyje, oczyści cały świat i przygotuje go na przeżywanie nowej epoki łaski i świętości. Na epokę tę wszyscy czekają.

j W tych latach ujrzycie spełnienie się wielkiego cudu Bożego Miłosierdzia.

k Otwórzcie wasze serca. Otwórzcie serca wszystkich ludzi, aby mogli przyjąć Chrystusa. Przychodzi On w blasku Swej Światłości, aby wszystko odnowić.