Historia Kapłańskiego Ruchu Maryjnego

8 maja 1972 roku włoski kapłan, ksiądz Stefano Gobbi, uczestniczył w piel­grzymce do Fatimy. Modlił się w małej kaplicy objawień za kilku kapłanów, któ­rym nie wystarczało, że zdradzili osobiście swoje powo­łanie, lecz usiłowali łączyć się w stowarzyszenia, buntujące się przeciw autorytetowi Koś­cio­ła. Wewnętrzna siła popychała go do zaufania mi­łości Ma­ryi. Matka Bo­ża - posługując się nim jako pokornym i ubo­gim narzę­dziem - zgro­madzić miała wszystkich kapłanów, którzy przyjmą zaproszenie do po­świę­ce­nia się Jej Niepokalanemu Sercu, do trwania w głębokiej jedności z Pa­pieżem i Kościołem z nim zjednoczonym, do prowadzenia wiernych do bezpiecz­nego schronienia się w Jej mat­czynym Sercu. W ten sposób zo­­­stał stworzony mocny zastęp, który rozszerzył się i nadal się rozszerza we wszystkich czę­ś­ciach świata. Nie rozwinął się on przy pomocy ludzkich środków pro­­pa­gandy, lecz dzię­ki nadprzyro­dzonej sile - płynącej z ciszy, mo­d­litwy, cierpienia i sta­łej wierności obowiązkom.

Ksiądz Stefano prosił wewnętrznie Matkę Bożą o mały znak, który słu­­żyłby jako potwierdzenie, ze to natchnienie jest prawdziwe. Został mu on dany przed końcem mie­sią­ca w Nazarecie w Sanktuarium Zwiastowania. Źródła Kapłań­skiego Ru­chu Maryjnego znajdują się w tym prostym, wewnętrznym natchnie­niu, ja­kie ks. Gobbi otrzymał na modlitwie w Fatimie.

Co jednak konkretnie miał zrobić? W październiku tego sa­mego roku podjął nieśmiałą próbę w czasie modlitewnego przy­ja­cie­lskiego spotkania trzech kapłanów w parafii w Gera Lario (w miej­s­co­wości Co­mo we Włoszech). Wiadomość o Ruchu umiesz­czo­no w li­cz­nych dziennikach i czasopismach katolickich.

W marcu 1973 liczba kapłanów zapisanych do Ruchu sięgała 40. We wrześniu 1973 w San Vittorino, niedaleko Rzymu, ma mie­j­s­ce pierw­sze narodowe spotkanie, w którym uczestniczy 25 kapła­nów - na 80 już zapisanych.

W 1974 rozpoczynają się pierwsze Wieczerniki modlitwy i brater­s­t­wa kapłanów i wiernych. Rozszerzają się one stopniowo w Europie i we wszystkich częściach świata. Do końca 1990 roku ks. Stefano Gob­bi odwiedził wielokrotnie pięć kontynentów, aby przewodniczyć Wie­czer­nikom regionalnym. Leciał więcej niż 600 razy samo­lotem, pod­jął liczne wyprawy samochodem i pociągiem. Wziął udział w 1446 Wie­czernikach, w tym w 693 w Europie, 485 w Ameryce, 97 w Afry­ce, 91 w Azji i 80 w Oceanii. Dowodzi to, że w ciągu 20 lat Kapłański Ruch Maryjny rozsze­rzył się w cudowny sposób po całym świecie.

Od 7 lipca 1973 ks. Gobbi zaczął systematycznie zapisywać wewnętrzne natchnienia - słowa Matki Bożej skierowane do tych, kórzy włączali się w Ruch. Notatki te kończą się 31 grudnia 1997.

Ks. Gobbi zmarł w 2011. Kapłański Ruch Maryjny trwa nadal i rozwija się na całym świecie.

Może się pojawić pytanie: dlaczego Najświętsza Panna chciała wybrać narzędzie tak małe i tak ograniczone? Odpowiedziała mu na te wątpliwości sama: (27.09.1973). W tym ukryty jest cały sekret - tajemnica samej Ewangelii. Jezus nie potępił ani uczonych, ani mądrych, lecz podziękował Ojcu Niebieskiemu, że zakrył przed nimi tajemnice Swojego Królestwa, a objawił je prostaczkom.

Każda osoba należąca do KRM - która chce żyć aktem poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi i wziąć udział w realizacji Jej macierzyńskiego planu zbawienia i miłosierdzia - ma obowiązek czytać i rozważać to, co obejmuje to bardzo małe, lecz drogocenne narzędzie, którym jest ta książka.

 

- Ks. Albert Roux G. - Kilka pytań i odpowiedzi w sprawie Kapłańskiego Ruchu Maryjnego ks. Stefano Gobbiego [plik pdf]