1993 – CZASY WIELKIEJ PRÓBY

Rubbio (Vicenza), 1.01.1993, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

486 Czasy wielkiej próby

a Najmilsi synowie, poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu, przeżyjcie dzisiejszy dzień duchowo zjednoczeni w świętowaniu liturgicznej uroczystości Mojego Boskiego macierzyństwa.

b Jestem prawdziwą Matką Boga. Słowo Ojca przyjęło naturę ludzką w Moim dziewiczym łonie i stało się waszym Bratem.

c Na Krzyżu – kilka chwil przed śmiercią – Jezus powierzył Mi ludzkość odkupioną i zbawioną przez Niego. I tak stałam się Matką całej ludzkości.

d Dzięki Mojej funkcji Matki Boga i ludzkości działam w waszym życiu: w życiu Kościoła i ludzkości. Chcę wam w ten sposób pomóc w zrealizowaniu planu Ojca Niebieskiego. Czynicie to, gdy odpowiadacie na dar udzielony wam przez Mojego Syna Jezusa i współpracujecie ulegle z działaniem Ducha Świętego.

e Jako Mama jestem zawsze blisko was. Jestem blisko Kościoła i ludzkości, aby wprowadzić was na drogę wypełniania woli Ojca, naśladowania Syna i jedności z Duchem Miłości – dla coraz większego uwielbienia Trójcy Przenajświętszej.

f W doskonałym uwielbieniu Przenajświętszej Trójcy znajduje się źródło waszej radości i pokoju. Pokój jest darem Ojca, głoszonym przez Syna i udzielanym wam przez Ducha Świętego. Tak bowiem Ojciec umiłował świat, że dał mu Swego Jedynego Syna. Ten Syn jest Pokojem udzielonym światu. Duch Święty prowadzi was do miłości. Jedynie ona może dać pokój.

g Zły, szatan, wąż starodawny, ogromny Smok zawsze działał i pracował wszelkimi sposobami, aby odebrać wam, Kościołowi i ludzkości drogocenne dobro pokoju.

h Moja macierzyńska funkcja polega więc na doprowadzeniu was wszystkich do wielkiej wspólnoty życia z Bogiem, abyście mogli dojść do słodkiego doświadczenia miłości i pokoju. Nigdy tak jak dziś pokój nie był zagrożony. Walka Mojego przeciwnika z Bogiem staje się coraz silniejsza, bardziej podstępna, stała i powszechniejsza. Weszliście więc w czasy wielkiej próby.

i – Nadeszły dla was wszystkich czasy wielkiej próby, Moi biedni synowie, tak zagrożeni przez szatana i tak atakowani przez złe duchy. Grożące wam niebezpieczeństwo to utrata łaski i jedności życia z Bogiem. Otrzymał ją dla was Mój Syn Jezus przez Odkupienie, kiedy wyswobodził was z niewoli Złego i uwolnił was od grzechu.

Obecnie nie uważa się już grzechu za zło. Przeciwnie, często się go wychwala jako wartość i dobro. Pod zgubnym wpływem środków społecznego przekazu stopniowo dochodzi się do utraty świadomości grzechu jako zła. Przez to popełnia się go coraz częściej, usprawiedliwia i już nie wyznaje.

j Jeśli żyjecie w grzechu, wpadacie na nowo w niewolę szatana – poddani jego diabelskiej mocy. Wtedy dar Odkupienia dokonanego dla was przez Jezusa staje się bezużyteczny. Znika też pokój z waszych serc, z waszych dusz i z waszego życia. Moje dzieci, tak zagrożone i tak chore, przyjmijcie Moje macierzyńskie zaproszenie do powrotu do Pana – drogą nawrócenia i pokuty.

k Uznajcie grzech za największe zło, za źródło wszystkich osobistych i społecznych nieszczęść. Nigdy nie żyjcie w grzechu. Jeśli zdarzy się wam go popełnić – z powodu waszej ludzkiej słabości lub z powodu podstępnych pokus Złego – natychmiast biegnijcie do spowiedzi. Częstej spowiedzi używajcie jako lekarstwa przeciw szerzeniu się grzechu i zła. Będziecie wtedy żyć w wielkiej wspólnocie miłości i życia z Przenajświętszą Trójcą, ustanawiającą w was Swoją siedzibę. Będzie w was Ona coraz bardziej otaczana chwałą.

l – Nadeszły czasy wielkiej próby dla Kościoła, tak bardzo atakowanego przez duchy zła, tak rozbitego i zaciemnionego w świętości. Popatrzcie, jak szerzy się w nim błąd, który doprowadził go do utraty prawdziwej wiary. Wszędzie rozszerza się odstępstwo.

m Katechizm Kościoła Katolickiego jest szczególnym darem Mojego Niepokalanego Serca na czasy, w których żyjecie. Mój Papież zechciał go ogłosić niemal jako swój testament, pełen blasku i ostateczny.

n Iluż jest jednak Pasterzy, którzy chodzą po omacku, w ciemności – niemych z powodu lęku lub kompromisów, nie broniących już owczarni przed drapieżnymi wilkami! Życie wielu Kapłanów i osób konsekrowanych wyschło z powodu nieczystości, zwiedzenia przyjemnościami oraz z powodu poszukiwania komfortu i dobrobytu.

o Wierni wciągani są w zasadzki świata, który stał się pogański, lub pociągają ich niezliczone, coraz bardziej szerzące się sekty.

p Zwłaszcza dla Kościoła nadeszła godzina wielkiej próby. Wstrząśnie nim brak wiary, zaciemni go odstępstwo, zranią zdrady, zostanie opuszczony przez swe dzieci, podzielony z powodu schizm. Masoneria weźmie go w posiadanie i zdominuje. Stanie się on podatną glebą, na której wyrośnie drzewo zła złoczyńcy – Antychrysta. Ustanowi on swe królestwo w jego wnętrzu.

q – Nadeszły czasy wielkiej próby dla całej ludzkości. Rozrywa ją nacierająca przemoc i niszcząca nienawiść, szerzą się groźne wojny, poważne choroby, których nie udaje się wyleczyć. U progu tego nowego roku zagrożenie straszliwą trzecią wojną światową staje się coraz silniejsze i niepokojące. Iluż będzie musiało znieść plagę głodu, niedostatku, niezgody, walk bratobójczych, które rozleją wiele krwi na waszych drogach.

r Ponieważ nadszedł czas wielkiej próby, nadeszła również chwila, kiedy wszyscy powinni udać się do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca.

s Nie traćcie odwagi! Niech was umacnia ufność i nadzieja.

t Przepowiedziałam wam czekające was czasy: czasy bolesne i trudne. Uczyniłam to szczególnie po to, aby wam pomóc żyć nadzieją i w wielkiej ufności do waszej Niebieskiej Mamy.

u Im bardziej będziecie wchodzić w czas wielkiej próby, tym bardziej będziecie doświadczać w nadzwyczajny sposób Mojej matczynej obecności przy was. Jestem blisko, aby udzielać wam pomocy, bronić, ochraniać, pocieszać, przygotowywać was na nowe dni w ciszy i pokoju.

v Na koniec, po okresie wielkiej próby, czeka was czas wielkiego pokoju, wielkiej radości, wielkiej świętości, wielkiego tryumfu Boga pośród was.

w Módlcie się ze Mną w tym dniu Mi poświęconym i żyjcie w oczekiwaniu, które łagodzi gorycz waszego codziennego cierpienia.

x Rozpościeram dziś nad wami Mój płaszcz, aby chronić was tak, jak ptak chroni swe pisklęta. Błogosławię was wszystkich w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Jauru (Brazylia), 2.02.1993, Święto Ofiarowania Pańskiego

487 W Świątyni Mojego Niepokalanego Serca

a Synowie najmilsi, pozwólcie się zanieść w Moich matczynych ramionach, jak dzieci właśnie narodzone, do duchowej Świątyni Mojego Niepokalanego Serca.

b – W Świątyni Mojego Niepokalanego Serca składam was w ofierze dla doskonałego uwielbienia Najświętszej i Boskiej Trójcy.

c Ofiarowuję was na chwałę Ojca. On ma w was Swe upodobanie. W każdej chwili życia uczę was wypełniać Jego Boską wolę z miłością, uległością i dziecięcym oddaniem. Dzięki temu Ojciec Niebieski jest otoczony chwałą na tej ziemi tak jak w Niebie, a Jego Imię święci się i doznaje uwielbienia.

d Składam was w ofierze na chwałę Syna. On wylewa na was rzekę Swego Boskiego Miłosierdzia, aby zmyć z waszych dusz wszelki cień zła i grzechu. On odzwierciedla w was Swój Obraz Jedynego Syna Ojca i napełnia was Swym Boskim Blaskiem, żeby was uczynić Światłością objawienia skierowanego do wszystkich ludzi.

Prowadzę was łagodnie i zdecydowanie po drodze wiary i czystości, nadziei i umartwienia, miłości i coraz większej świętości.

e Składam was w ofierze na chwałę Duchowi Świętemu. On udziela się wam z niewyczerpaną obfitością, aby was wprowadzić w samo serce Swego planu Miłości do Ojca i Syna, aby was uczynić gorliwymi świadkami Jego Boskiej Miłości.

Wypraszam dla was Jego Siedem Świętych Darów. Dają wam one siłę i stałość, odwagę i męstwo, gorliwość i wytrwałość w wypełnianiu powierzonej wam misji. W świątyni stworzonego świata Bóg jest negowany, atakowany i bluźni Mu się. W Świątyni Mojego Niepokalanego Serca natomiast Przenajświętsza i Boska Trójca otrzymuje dziś – z ust Moich małych dzieci – Swe uwielbienie i doskonałą chwałę.

f – W Świątyni Mojego Niepokalanego Serca formuję was dla największego blasku Kościoła, nowego Izraela Bożego.

W czasie wielkiej próby jesteście dla Kościoła pomocą żarliwie przez niego oczekiwaną, której udziela mu Moje Niepokalane Serce na krwawe chwile wielkiego ucisku.

g Prowadzę was do dawania heroicznego świadectwa Chrystusowi i Jego Ewangelii. Czynię was odważnymi głosicielami wszystkich prawd wiary katolickiej, by oświetlić waszym światłem głęboką ciemność obecnych czasów wielkiego odstępstwa.

h Za waszym pośrednictwem Kościół będzie coraz bardziej jaśniał. Odnajdzie ufność i siłę do wypełnienia zadania drugiej ewangelizacji, do której silnie pobudza go Duch Święty.

i – W Świątyni Mego Niepokalanego Serca daję całej ludzkości schronienie, przyzywane i oczekiwane w czasach wielkiej próby, która właśnie nadeszła. W tych latach zobaczycie wiele Moich dzieci zagłodzonych i zrozpaczonych, podeptanych i zranionych, szukających ochrony i ocalenia w Świątyni Mego Niepokalanego Serca.

j Pragnę, by zadanie powierzone Memu Kapłańskiemu Ruchowi Maryjnemu zostało możliwie jak najszybciej doprowadzone do końca. Pragnę, by wszyscy jak najszybciej poświęcili się Memu Niepokalanemu Sercu. Proszę o to poświęcenie w tych dniach wielkiej próby. Dlatego właśnie dziś, Mój mały synu, znajdujesz się w tak oddalonym miejscu. Otaczają Mnie tu chwałą, a Jezusa uwielbia wielka liczba Moich małych dzieci: biednych, pokornych, szczerych, wiernych i uległych wobec próśb waszej Niebieskiej Mamy.

k Wzniosę Moją siedzibę w sercach wszystkich Moich małych dzieci, w których się chronię, aby znaleźć pociechę waszej czułej dziecięcej miłości i doznać wielkiego wynagrodzenia. Proszę was o nie i bardzo go potrzebuję dla skrócenia wielkich cierpień waszych dni.

Sao Paulo (Brazylia), 11.02.1993 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

488 Zagrażające wam niebezpieczeństwa

a Popatrzcie dziś na blask waszej Niebieskiej Mamy, która objawiła się w Lourdes jako Niepokalane Poczęcie. Objawiłam się, aby wam zapowiedzieć, że weszliście w czas Mego pełnego ukazania się. Objawiłam się dla wskazania wam drogi, którą powinniście iść w tych ostatnich czasach. Objawiłam się dla wypełnienia zadania Mamy wobec was, Moich dzieci, na które Mój i wasz przeciwnik zastawia bardzo wiele zasadzek. W czasie wielkiej próby ukazuję zagrażające wam niebezpieczeństwa.

b – Najpoważniejsze zagrożenie to uleganie pokusom świata, w którym żyjecie, niebezpieczeństwo stania się ofiarą grzechu i zła, wpadnięcia ponownie w niewolę szatana i jego diabelskiej władzy.

Objawiłam się wam jako Niepokalane Poczęcie, to znaczy jako jedyne stworzenie, które nigdy nie znało cienia grzechu – nawet grzechu pierworodnego, który każdy zaciąga w chwili swego poczęcia. Zwróciłam się do was z Moim matczynym zaproszeniem do kroczenia drogą dobra i łaski, czystości i pokory, miłości i coraz większej świętości. Prosiłam was również o posługiwanie się środkami niezbędnymi do kroczenia tą trudną drogą: pokutą i sakramentem pojednania.

c – Innym zagrażającym wam niebezpieczeństwem jest to, że pozwalacie się pochłonąć nieuporządkowanemu działaniu. Zapomnieliście, że modlitwa posiada potężną moc wypraszania łaski nawrócenia dla wielu Moich grzesznych dzieci. Dlatego zapraszałam was do częstej modlitwy o nawrócenie grzeszników. Ukazałam wam – za pośrednictwem Mojej małej córki Bernadety – że najskuteczniejszą modlitwą, którą najbardziej lubię, jest Różaniec Święty.

d – Wreszcie stale zagraża wam niebezpieczeństwo choroby, poddawania się zniechęceniu i brak ufności, co doprowadza was do prawdziwej duchowej niemocy.

Chciałam się wtedy ukazać jako lekarstwo na wasze choroby, jako pomoc w waszych potrzebach, wsparcie w waszej ludzkiej słabości. Poprosiłam was, byście przychodzili obmyć się w źródle wodą, która – za Moją przyczyną – cudownie wytrysnęła ze skały, na której się ukazałam.

e Obecnie, gdy nadszedł czas wielkiej próby, powtarzam wam Moje matczyne zaproszenie do kroczenia za Mną drogą łaski i czystości, pokuty i modlitwy, abyście otrzymali dar uzdrowienia i zbawienia.

Fatima (Portugalia), 15.03.1993

489 Chciałam, abyś tu był

a Zapraszam was dziś do duchowego przybycia tutaj, Moi najmilsi synowie, do ubogiej Cova da Iria w Fatimie. Ukazałam się tu, aby być światłem na waszej drodze w czasach, które właśnie przeżywacie.

b Chciałam, abyś tu był, Mój mały synu, u Moich stóp, w tym samym miejscu, w którym za Moją przyczyną zrodziło się wielkie dzieło miłości – Mój Kapłański Ruch Maryjny.

c Chciałam, abyś tu był, aby przyjąć z twoich rąk Moje Dzieło, które rozszerzyło się już po całym świecie. Dzięki niemu płynie do Mnie ze wszystkich stron hołd Moich najmilszych Kapłanów i dzieci poświęconych Mojemu Niepokalanemu Sercu. Ta wspaniałomyślna odpowiedź – jaką otrzymuję szczególnie od małych, biednych, prostych, pokornych – sprawia bardzo wielką radość Mojemu matczynemu Sercu i uśmierza Mój wielki ból.

d Chciałam, abyś tu był. Pragnę ci powiedzieć, że musicie teraz wszyscy jak najszybciej wejść do bezpiecznego schronienia Mojego Niepokalanego Serca. Jak Noe w imię Pana zaprosił do wejścia do arki tych, którzy mieli być ocaleni od potopu, tak i ty teraz, Mój najmniejszy synu, w imię twojej Niebieskiej Mamy powinieneś zaprosić do wejścia do schronienia Mego Niepokalanego Serca tych, którzy mają być ocaleni, ochronieni i wybawieni od wielkiej próby, jaka właśnie przyszła na Kościół i całą ludzkość.

e Chciałam, abyś tu był, ponieważ powinieneś przekazać wszystkim, że obecnie, począwszy od tego roku, rozpoczynają się wydarzenia przepowiedziane wam przeze Mnie i zawarte w trzeciej części tajemnicy, która jeszcze nie została ujawniona. Obecnie stanie się ona jawna poprzez same wydarzenia, które właśnie mają nadejść w Kościele i na świecie.

f Mój Kościół zostanie wstrząśnięty przez gwałtowny wiatr odstępstwa i niewiary. Ten, który sprzeciwia się Chrystusowi, wejdzie do Kościoła, wprowadzając ohydę spustoszenia, którą przepowiedziało wam Pismo Święte.

g Ludzkość pozna krwawą godzinę kary. Zostanie ona uderzona biczem epidemii, głodu i ognia. Wiele krwi rozleje się na waszych drogach. Wszędzie rozszerzą się wojny, powodując niezmierne zniszczenie świata. Wy wszyscy, Moi biedni synowie, będziecie musieli nieść ciężar wielkich cierpień i niewypowiedzianych boleści. Wszystkim ujawni się wielki cud Bożej Sprawiedliwości i Miłosierdzia. Dziś, w Moim Sanktuarium w Fatimie, ponawiam Moje naglące zaproszenie do schronienia się we Mnie poprzez wasze poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu i mnożenie wszędzie – wśród Kapłanów, dzieci, młodzieży i w rodzinach – Wieczerników modlitwy, o które was prosiłam. Nie lękajcie się. Nie pozwólcie się ogarnąć zniechęceniu. Ja zawsze jestem z wami.

h Chciałam, abyś tu był, ponieważ musisz ogłosić wszystkim, że nadszedł czas Mojego ujawnienia się w nadzwyczajny sposób tym, którzy Mi się poświęcili i stanowią część Mego zwycięskiego zastępu. Z tego miejsca – w którym objawiłam się jako Niewiasta obleczona w słońce, aby być waszym Światłem w tych mrocznych latach wielkiego ucisku – błogosławię was wszystkich w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Rubbio (Vicenza), 8.04.1993, Wielki Czwartek

490 Służba miłości

a Umiłowani synowie, to wasze święto, wasza Pascha. Wspominacie dziś ustanowienie w czasie Ostatniej Wieczerzy nowej Ofiary i nowego Kapłaństwa. Zgromadzeni wokół Biskupów na celebrowaniu Mszy Świętej odnawiacie wasze przyrzeczenia wierności Jezusowi i Kościołowi. Jesteście Jego szafarzami i sługami. Niech wasza kapłańska posługa stanie się służbą miłości.

b Kochajcie Jezusa, który was wybrał, powołał i obdarzył darem święceń, aby utrwalić w czasie Swoją Ofiarę, dokonaną na Krzyżu dla zbawienia świata. Was, Swych Kapłanów, Jezus prosi jedynie o to, byście Go kochali. On prosi was o to z niepokojem spragnionego, który jęcząc czeka na kroplę wody; z pragnieniem zgłodniałego, który wyciąga rękę, aby otrzymać kawałek chleba; z żarliwością zakochanego, który pragnie miłości kochanej osoby.

c Moi najmilsi synowie, otwórzcie wasze kapłańskie serca na doskonałą miłość do Mojego Syna Jezusa. Wasza miłość jest dla Jego Serca balsamem. Łagodzi ona gorycz spowodowaną odczuciem tak małej miłości w obecnych czasach, ponieważ serca ludzi stały się lodowate, zimne, zamknięte z powodu egoizmu i oschłości.

d Dziś Miłość jest mniej kochana niż kiedykolwiek. Wy, Jego Kapłani, kochajcie Jezusa otoczonego tak wielkim chłodem i powszechną obojętnością. Niech wasza kapłańska posługa stanie się służbą miłości do Niego. Dotknijcie czule Jego twarzy, tak często zniekształcanej. Opatrzcie Jego głowę przeszytą wielkimi cierniami. Ucałujcie Jego wargi, by zakosztować goryczy Jego kielicha. Wylejcie balsam na Jego ciało pokryte potem i krwią. Wynagradzajcie waszą obecnością niezliczone i powtarzające się formy opuszczenia. Oddajcie Mu wasze życie w pełnym miłości wynagrodzeniu za trwające nadal zdrady.

e Wejdźcie z Jezusem do Getsemani i przeżyjcie z Nim bolesne godziny Jego wewnętrznej agonii.

f Jego Boską miłością, pełną nieskończonej delikatności, kochajcie Jego braci, którzy są też waszymi braćmi. Uczcie się od Jezusa, który jest łagodny i pokornego Serca. Uczcie się od Jezusa miłości. Przepaszcie się i wy płótnem, aby oddać się służbie bliźniemu.

g Niech wasza kapłańska posługa będzie służbą miłości do wszystkich. Pozwólcie samemu Jezusowi kochać w was. Dawajcie biednym Jego bogactwo, a bogatym – Jego ubóstwo; dobrze się czującym – Jego słabość, a chorym – Jego siłę; grzesznikom – Jego zbawienie, umierającym – Jego Raj; głodnym – Jego Ciało, a spragnionym – Jego Krew; słabym – Jego wsparcie, małym – Jego obronę; wszystkim – Jego Boską pieszczotę.

h W dniu Wielkiego Czwartku, najmilsi synowie, nauczcie się od Jezusa kochać. Dlatego proszę was wszystkich o wejście do Getsemani Jego Boskiej miłości i o to, byście już nigdy stamtąd nie wychodzili.

Rubbio (Vicenza), 9.04.1993, Wielki Piątek

491 Odnawia się Jego bolesna męka

a Najmilsi synowie, wejdźcie ze Mną na Kalwarię, aby przeżyć bolesne godziny męki i śmierci Mojego Syna Jezusa. Z jak wielkim trudem przemierza On drogę na Golgotę, niosąc na zranionych ramionach ciężar Swego Krzyża.

b Jakże odległe są głosy Jego tryumfu: «Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie». Oto włócznie rzymskich żołnierzy – zamiast gałązek palmowych i oliwnych; zgiełk i owacje tłumu – zastąpione okrzykami i zniewagami oprawców; w miejsce radosnego śpiewu dzieci – płacz wiernych niewiast. Jego dostojny i królewski wjazd zamienił się w powolne kroczenie z Krzyżem ciążącym na Jego ramionach.

c Nie ma tu tłumów nakarmionych przez Jezusa Jego chlebem, uzdrowionych przez Niego chorych, grzeszników sprowadzonych na dobrą drogę, apostołów wybranych na Jego świadków. Jest tam jednak Jego Matka, a u Jej boku – Jan, umiłowany uczeń, reprezentujący was wszystkich, Moi najmilsi synowie.

d Ucałujmy razem Jego rany. Zbierzmy Jego krew. Zamknijmy Jego głębokie rany. Sprawmy, że odżyją Jego włosy skąpane we krwi. Otrzyjmy Jego twarz z plwocin i uderzeń. Obmyjmy Jego umęczone i znieważone Ciało. Wypijmy krew i wodę wypływającą z Jego przeszytego Serca. Wciąż przeżywajmy w duszy Jego bolesną mękę.

e Jego bolesna męka odnawia się w tych ostatnich czasach, w których przyszła na was wszystkich wielka próba.

f Jego bolesna męka odnawia się dla Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. Również Kościół jest wezwany do wejścia do Getsemani swej agonii. On również doświadcza pocałunku zdrady, zaparcia się i opuszczenia przez swoich. On także musi zakosztować całej goryczy swego kielicha. On również jest atakowany, biczowany, koronowany cierniem. On też jest skazywany i krytykowany przez wielu. Jest krzyżowany i składany w ofierze, aby wypełnił się plan Ojca Niebieskiego.

g Jego bolesna męka odnawia się dla was, Moi najmilsi synowie. Dlatego od tak dawna prosiłam was o wejście – przez wasze poświęcenie się – do Getsemani Mego Niepokalanego Serca. Zróbcie to, aby przygotować się do waszej kapłańskiej ofiary i otrzymać siłę wstępowania bez lęku na Kalwarię waszego męczeństwa, u boku waszej Bolejącej Matki. Zrodziłam was pod Krzyżem, na którym został zabity Mój Syn Jezus.

h Nadszedł obecnie czas waszej bolesnej męki! Wy również będziecie prześladowani i bici, odrzucani i skazywani, więzieni i zabijani.

i Nie pozwalajcie się jednak owładnąć obawie lub lękowi. Jestem tak blisko was, jak byłam pod Krzyżem. Jestem przy was w godzinach bolesnej męki, odnawiającej się dla was, Moi najmilsi. Także dziś – właśnie pod waszym krzyżem – wypełniam Moje zadanie Matki nowych czasów, rodzących się z waszego bolesnego cierpienia.

Rubbio (Vicenza), 10.04.1993, Wielka Sobota

492 Przy każdym grobie

a Trwajcie ze Mną na modlitwie, w ciszy i oczekiwaniu przy grobie, w którym spoczywa martwe Ciało Mojego Syna Jezusa. Najmilsi synowie, pozostańcie blisko Mnie w dniu Mego nieskalanego bólu. To dzień Mojego nowego i duchowego macierzyństwa. To jedyny dzień, w którym pozostałam bez Mojego Syna. To jest pierwszy dzień, w którym poczułam się powołana do spełniania zadania Mamy wobec was, Kościoła i całej ludzkości.

b Począwszy od tego dnia jako Mama jestem przy każdym grobie, w którym składane jest każde Moje nowe dziecko.

c Jestem przy grobie, w którym spoczywają miliony niewinnych dzieci, nigdy nie narodzonych, zabitych w łonach swych matek. Widzę niezliczone groby, zgromadzone w nowym grobie, w którym złożone jest Ciało Mojego Syna, i obfite łzy płyną po twarzy Mamy. Płacze Ona nad tymi wszystkimi dziećmi, zabitymi w tak nieludzki i okrutny sposób.

d Jestem przy grobie, w którym leżą ofiary nienawiści, przemocy i wojny – złożone we wspólnych mogiłach, bez żadnego przejawu ludzkiej litości.

e Jestem przy grobie, w którym spoczywają – w śmiertelnym śnie – wszystkie Moje grzeszne dzieci, ubodzy, chorzy, odrzuceni, prześladowani, uciskani i podeptani.

f Jestem przy grobie, w którym zgromadzone są śmiertelne szczątki Moich synów Kapłanów, osób zakonnych oraz tych, którzy poświęcili życie na służbę Mojemu Synowi Jezusowi.

g Przy każdym grobie chcę dziś czuwać razem z wami, Moi umiłowani, w bólu i na modlitwie. Od tej Wielkiej Soboty każdego dnia obfite łzy płyną z Moich matczynych i miłosiernych oczu. Płaczę nad każdym Moim nowym dzieckiem składanym do grobu.

h Przede wszystkim jednak czuwam przy każdym grobie w nadziei i oczekiwaniu. Od chwili gdy Mój Syn Jezus wyszedł z grobu jako żyjący Zwycięzca śmierci i piekła, czekam z ufnością na chwilę, kiedy również wszystkie Moje dzieci wyjdą ze swoich grobów, aby mieć na zawsze udział w nieśmiertelnym życiu, które Jezus otrzymał dla was przez Swą śmierć i zmartwychwstanie.

Rubbio (Vicenza), 11.04.1993, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

493 Pascha nowych czasów

a Najmilsi synowie, cieszcie się ze Mną, Matką radującą się Zmartwychwstaniem.

b Niech wasze serca dzieci, które dopiero co się narodziły – jak małe, białe kwiatki rozwinięte w czasie krwawej burzy Kalwarii – wyśpiewują najczystszą radość paschalną.

c Jezus oskarżony, ubiczowany, ukoronowany cierniem, skazany na śmierć, ukrzyżowany, zabity i pogrzebany wychodzi dziś zwycięski ze Swego grobu w blasku Swej Boskiej chwały. Jezus żyje! Jezus jest Święty! Jezus jest nieśmiertelny! Jezus jest Bogiem! Światłem Swego zmartwychwstałego Ciała Jezus Chrystus rozszerza na świat i na cały wszechświat blask Ojca, odbicie Jego chwały, ślad Jego Boskiej Istoty.

d Pokój zstępuje w wasze dusze wyzwolone z niewoli szatana i grzechu, w wasze serca oczyszczone siłą Jego miłości, w wasz rozum otwarty na dar Jego Słowa życia; w wasze umysły, na których spoczywa Jego łagodny Duch; na wasze oczy, które powinny odbijać Jego najżywsze Światło; na wasze ciała, powołane do przeżycia nowego doświadczenia Bożej nieśmiertelności.

e Tak, Jezus Chrystus zwyciężył śmierć. Szatana, starodawnego przeciwnika, uczynił Swoim niewolnikiem. Jezus bierze was za rękę i prowadzi do wspaniałego królestwa Jego wolności!

f Niech nie zasmuca was godzina, którą właśnie przeżywa ludzkość – godzina nowego Getsemani. Niech was nie zniechęca ogrom zła w dzisiejszym świecie. Niech was nie przeraża szatan, który doszedł do szczytu swego diabelskiego panowania.

g Ludzkość – umęczona gwałtownym wichrem przemocy i nienawiści – leży obecnie w grobie śmierci, grzechu, nieczystości. Również i ona wyjdzie szybko ze swego ogromnego grobu, aby przeżyć Paschę nowych czasów, kiedy Jezus powróci w chwale, aby ustanowić Królestwo miłości i życia.

h Przygotujcie się do przeżycia Paschy nowych czasów. To jest Pascha przygotowana dla was. To Pascha czekająca was na końcu mrocznego okresu oczyszczenia i wielkiego ucisku, w jakim właśnie teraz żyjecie. W wielkiej nadziei i w pewnym oczekiwaniu powinniście przeżywać czas wielkiej próby, która właśnie nadeszła dla was wszystkich.

i W tę Wielkanoc 1993 roku zapraszam was wszystkich do spojrzenia na Jezusa Chrystusa – Świadka Wiernego, Pierworodnego spośród umarłych i Władcę królów ziemi. Jezus Chrystus nas miłuje i wyzwolił nas przez ofiarę ze Swego życia. Pozwolił nam panować wraz z Sobą jako kapłanom na służbie Boga i Jego Ojca. Jemu chwała i moc na wieki wieków!

j Oto nadchodzi Jezus Chrystus wśród obłoków i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go zabili. I wszystkie ludy ziemi będą Go opłakiwać. Tak: Amen.

Najmilsi synowie, w paschalnej radości tej zapowiedzi – prowadzącej was do pokoju z Moim zmartwychwstałym Synem – błogosławię dziś was wszystkich w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Saint'Omero (Teramo), 1.05.1993, Pierwsza sobota miesiąca

494 Moja matczyna obecność

a Najmilsi synowie, proszę was dziś, abyście szczególnie gorliwie żyli waszym poświęceniem się Mojemu Niepokalanemu Sercu. To jest najlepszy sposób ofiarowania Mi tego miesiąca maja, który Kościół poświęca Mojej szczególnej czci.

b Jestem wam w tym miesiącu szczególnie bliska. Pragnę dać odczuć każdemu z was Moją matczyną obecność.

c Odczuwacie Moją matczyną obecność przy sobie, jeśli – jak małe dzieci – przyzwyczajacie się do robienia wszystkiego ze Mną. Módlcie się ze Mną, pracujcie ze Mną, kochajcie ze Mną, cierpcie ze Mną, uciszajcie się ze Mną.

d Cisza powinna stać się dla was znakiem Mojej matczynej obecności.

e Niech wasza cisza będzie ciszą zewnętrzną, chroniącą was od ogłuszającego hałasu głosów i od obrazów wypełniających bez przerwy wasze dni. Wystrzegajcie się łatwego zwodzenia przez prasę i telewizję. To straszliwe środki używane przez Mojego przeciwnika, aby oddalić was ode Mnie i od Mojego Syna Jezusa.

f Niech wasza cisza będzie ciszą wewnętrzną, prowadzącą do słuchania – z miłością i wiarą – jedynie Słowa Bożego. Wnikajcie w głęboką tajemnicę prawdy i piękna odkrywanego przed wami w Ewangelii. Niech Ewangelia Jezusa będzie jedynym słowem życia, poszukiwanym, przyjmowanym, kochanym i przeżywanym przez was. Niech wasza wewnętrzna cisza prowadzi was do kontemplacji i modlitwy. Niech wasza modlitwa stanie się bardziej intensywna. Niech będzie prawdziwą modlitwą serca, zanoszoną ze Mną i za Moim pośrednictwem. Niech Wieczerniki modlitwy, o które was prosiłam, zakwitną wszędzie jak pachnące kwiaty, rozkwitające na pustyni wielkiej oschłości i powszechnych rozproszeń.

g Umartwiajcie wasze zmysły.

h Używajcie waszego języka jedynie do wypowiadania słów mądrości i dobroci. Niech wasze usta zamkną się na osądy, krytykę, zniewagi, szemranie, oszczerstwa, dwulicowość, nieszczerość.

i Niech wasze oczy otworzą się, by zobaczyć głębokie rany chorych, biednych, małych, opuszczonych, bitych, prześladowanych, uciskanych, zabijanych. Odrzućcie nieczystość i złośliwość, zło i złość, zwodzenie i bezbożność.

j Otwórzcie wasze ręce, aby nieść wszystkim waszą pomoc. Chodźcie po drogach wyboistych i zakrwawionych, szukając Moich biednych zagubionych dzieci. Ofiarujcie Mi wasze serca, abym mogła kochać w was i za waszym pośrednictwem i aby wszyscy mogli otrzymać pociechę Mojej matczynej obecności.

k Najmilsi synowie, oto kwiaty, o które was proszę. Dajcie Mi je dla umilenia rozpoczynającego się dziś miesiąca maja. Dzięki temu odczujecie Mnie blisko siebie i będziecie rozsiewać wokół was dar Mojej matczynej obecności. Dzięki temu będziecie odzwierciedlać Moje światło miłości i nadziei. Dzięki temu będziecie żyć uczynionym Mi poświęceniem się. Dzięki waszemu pośrednictwu Niebieska Mama jest coraz bardziej przyzywana, przyjmowana, słuchana, żyje się z Nią, a Moje Niepokalane Serce odnosi największy tryumf.

Sanktuarium w Caravaggio, 13.05.1993 Rocznica pierwszego objawienia fatimskiego

495 Krwawe lata bitwy

a W tym czczonym sanktuarium wy, Kapłani należący do Mego Ruchu w regionie Lombardii, wspominacie dziś przez cały dzień trwającego Wieczernika rocznicę Mojego pierwszego objawienia, które miało miejsce w Fatimie, w biednej Cova da Iria.

b Żyjecie jeszcze w czasach związanych z tym objawieniem. Znajdujecie się w samym sercu tego przesłania.

c W tych latach walka pomiędzy Niewiastą obleczoną w słońce a czerwonym Smokiem osiąga swój punkt szczytowy. Szatan ustanowił swe królestwo na świecie. Panuje w nim obecnie pewny swojego zwycięstwa. Siły – które kierują i wpływają na ludzkie wydarzenia zgodnie ze swymi nikczemnymi planami – to mroczne i diabelskie moce Zła. Udało się im doprowadzić całą ludzkość do życia bez Boga. Rozszerzyły błąd ateizmu teoretycznego i praktycznego. Utworzyły nowe bożki, przed którymi ludzkość pada na twarz w adoracji. Są nimi przyjemność, pieniądz, pycha, nieczystość, panowanie i bezbożność. Dlatego w tych latach przemoc coraz bardziej się rozszerzała. Egoizm uczynił twardymi i niewrażliwymi ludzkie serca. Nienawiść zapłonęła jak ogień gorejący. Wojny wybuchły we wszystkich częściach świata. Żyjecie obecnie w zagrożeniu nową, straszliwą wojną światową, która doprowadzi do zniszczenia ludów i narodów – a nikt nie wyjdzie z niej jako zwycięzca.

d Szatanowi udało się wejść do Kościoła, nowego Izraela Bożego. Wszedł do niego z oparami błędu i grzechu, utraty wiary i odstępstwa, kompromisu ze światem i poszukiwania przyjemności. W tych latach udało mu się zwieść Biskupów i Kapłanów, osoby zakonne i wiernych. Siły masońskie weszły do Kościoła w sposób podstępny i ukryty. Wzniosły swą twierdzę w tym samym miejscu, w którym żyje i pracuje Wikariusz Mojego Syna Jezusa.

e Żyjecie w krwawych latach walki. Dla was wszystkich nadeszła właśnie wielka próba. Wszystko, co zawiera się w trzeciej – jeszcze nie ujawnionej – części Mojego przesłania, właśnie się realizuje. Staje się ona odtąd jawna poprzez wydarzenia, które właśnie przeżywacie.

f Aby was przygotować na te wydarzenia, sprawiam, że we wszystkich częściach świata rodzi się Moje Dzieło Kapłańskiego Ruchu Maryjnego. Wybrałam Moje najmniejsze i najbiedniejsze dziecko i zaprowadziłam je wszędzie jako narzędzie Mojego matczynego planu ocalenia i miłosierdzia. Za jego pośrednictwem wzywałam was wszędzie do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, do wejścia do bezpiecznego schronienia, jakie przygotowała dla was Niebieska Mama, do mnożenia Wieczerników modlitwy, które jak piorunochrony ocalą was od ognia kary.

g Iluż z was odpowiedziało Mi z synowską miłością i wielką wspaniałomyślnością!

h Mój plan właśnie się wypełnia. Także zadanie powierzone Memu małemu synowi ma się właśnie wypełnić. Patrzę dziś na was ze szczególną życzliwością Mamy, pocieszanej przez was i otaczanej chwałą.

i Zapraszam was do przeżywania bez lęku, w wielkiej ufności i nadziei obecnych krwawych lat bitwy. Z kielicha cierpień nigdy dotąd nie odczuwanych wyłoni się Boskie słońce nowej epoki, jakiej ludzkość nigdy nie znała – epoki łaski i świętości, miłości i sprawiedliwości, radości i pokoju.

Notre-Dame de Laus (Gap, Francja), 30.05.1993 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

496 W waszych łzach – pocieszenie

a W tym czczonym sanktuarium zakończysz dziś podróż po całej Francji. W ciągu piętnastu dni poprowadziłeś dwadzieścia Wieczerników, w których wzięli udział Biskupi, Kapłani i tak wielka liczba wiernych należących do Mojego Ruchu.

b Wszędzie zgromadziliście się na modlitwie ze Mną – przed Jezusem Eucharystycznym, wystawionym uroczyście na ołtarzu – i odnowiliście wasze poświęcenie się Memu Niepokalanemu Sercu. Wszędzie podziwiałeś cuda miłości, łaski i miłosierdzia Niebieskiej Mamy.

c Kończysz dziś tę wspaniałą podróż, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. To znak dany ci przeze Mnie, abyś zrozumiał, że w ogrodzie Mego Niepokalanego Serca jest już gotowy do narodzenia się nowy Kościół i nowa ludzkość – oczyszczona, uświęcona i całkowicie odnowiona przez Ducha Świętego.

d Końcowy okres oczyszczenia i wielkiego ucisku jest czasem Ducha Świętego.

e Ponawiam więc również dziś Moje zaproszenie do mnożenia Wieczerników modlitwy. Proszę o nie z bardzo wielkim matczynym naleganiem. Niech szerzą się Wieczerniki wśród Kapłanów, Moich umiłowanych synów.

f Powierzcie Mi wasze troski i wasze liczne zajęcia. Nie ulegajcie łatwym pokusom świata. Powróćcie do ducha prostoty, pokory, małości. Zgromadźcie się na modlitwie w Wieczerniku Mego Niepokalanego Serca, a będziecie mogli zobaczyć własnymi oczyma cud drugiej Pięćdziesiątnicy.

g Niech dzieci zgromadzą się w Wieczernikach, ponieważ ich niewinna modlitwa – połączona z Moją – posiada dziś wielką moc wstawienniczą i wynagradzającą. Ileż nieszczęść jest wam ciągle oszczędzanych dzięki modlitwie Moich małych dzieci.

h Pragnę, aby młodzież gromadziła się w Wieczernikach dla odczuwania Mojej obecności Mamy, która ją kocha, chroni od wielkich niebezpieczeństw – na jakie jest narażona – i prowadzi z łagodną stanowczością drogą dobra, miłości, czystości i świętości.

i Wieczerniki, o które proszę rodziny, są dla nich drogocennym darem. Pozwalają im odczuć radość Mojej obecności, umocnienie Moim wsparciem, pomoc ofiarowaną w poważnych nieszczęściach, zagrażających ich życiu.

j W tych Wieczernikach Duch Święty zstąpi, aby was poprowadzić ku drugiej Pięćdziesiątnicy.

k Zachodzi szczególna potrzeba, by w tych ostatnich czasach i Kościół, i cała ludzkość przemieniła się w stały Wieczernik modlitwy zanoszonej ze Mną i za Moim pośrednictwem. Wtedy zstąpi Duch Święty jako pociecha na pełne łez dni wielkiej próby.

l Na ludzkość płaczącą bez Boga zstąpi pociecha Ducha Świętego. Doprowadzi On cały świat do doskonałego uwielbienia Ojca Niebieskiego. Dokona nowych zaślubin miłości pomiędzy odnowioną ludzkością a jej Panem, który ją stworzył, odkupił i zbawił.

m W Kościele płaczącym, podzielonym, zaciemnionym i zranionym odczuje się pociechę Ducha Świętego. On w taki sposób okryje go mocą i mądrością, łaską i świętością, miłością i światłem, że będzie mógł dawać doskonałe świadectwo Jezusowi, który żyje w nim aż do skończenia świata.

n Na dusze płaczące – które stały się niewolnikami szatana i zanurzyły w cieniu grzechu i śmierci – zstąpi pociecha Ducha Świętego. Udzieli On światła Bożej obecności, życia Bożej łaski, ognia miłości, tak że Przenajświętsza i Boska Trójca będzie mogła na zawsze w nich zamieszkać.

o W płaczu wielkiej próby zstąpi pociecha Bożej obecności Ducha Pańskiego. On poprowadzi was do przeżywania wydarzeń, na które czekacie, z ufnością, odwagą, nadzieją, spokojem i miłością. W ogniu odczujecie Jego orzeźwienie, w chłodzie – Jego ciepło, w ciemnościach – Jego światło, we łzach – Jego pocieszenie, w lęku – Jego odwagę, w słabości – Jego siłę, w wielkim cierpieniu – Jego Boską ulgę. Zapraszam was dziś do połączenia waszej modlitwy z Moją, by Duch Pański mógł zstąpić na was ze wszystkimi Swymi darami.

p Przyjdź, Duchu Święty! Przyjdź odmienić oblicze tej ziemi! Przyjdź szybko! Przyjdź w tych ostatnich czasach! Przyjdź teraz, gdy nadeszła wielka próba! Przyjdź przynieść nam drugą Pięćdziesiątnicę, aby nasze oczy mogły kontemplować Twój największy cud nowych niebios i nowej ziemi!

Klasztor w Bouveret (Valais, Szwajcaria), 19.06.1993 Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

497 Moje Dzieło

a Świętujecie dziś liturgiczne wspomnienie Mojego Niepokalanego Serca w wielkim Wieczerniku Kapłanów i wiernych należących do Mojego Ruchu w Szwajcarii francuskojęzycznej.

b Kończysz podróż po całej Szwajcarii, którą tak podstępnie atakuje i uderza Mój przeciwnik, a którą wasza Niebieska Mama tak kocha i broni.

c Działam silnie, aby rozszerzyć Moje wielkie Dzieło miłości i zbawienia tu, gdzie Mój przeciwnik sprawuje swoją wielką władzę przez hedonizm, zezwalającą na wszystko moralność i nieczystość; tu gdzie zaciemnił blask Mojego Kościoła przez podział, rozszerzanie błędów oddalających wielu od prawdziwej wiary, przez nieposłuszeństwo i kontestację Papieża.

d To jest Moje Dzieło. W tych ostatnich czasach prowadzę je do końca we wszystkich częściach świata.

e To jest Moje Dzieło. Wszędzie wzbudzam je dla tryumfu Mojego Niepokalanego Serca.

f To jest Moje Dzieło. Właśnie Sama go dokonuję, aby zgromadzić ze wszystkich stron małą resztę, która pozostanie wierna Jezusowi i Jego Ewangelii, Papieżowi i Kościołowi z nim zjednoczonemu.

g To jest Moje Dzieło, bo Sama je tworzę i rozszerzam w sposób ukryty i cichy.

Szatan i wszelkie diabelskie duchy nic nie mogą uczynić temu Dziełu. Pan zakazał im mu szkodzić. Nic nie mogą mu uczynić potęgi zła, ciemne i szatańskie siły ani okultystyczne moce masonerii, ponieważ Ja je chronię, zachowuję i bronię.

h To jest Moje Dzieło. Właśnie tworzę je we wszystkich częściach świata, aby pokonać szatana w wielkiej bitwie przeciw złym duchom. Na koniec Moje Niepokalane Serce zwycięży.

i To jest Moje Dzieło. Dokonuję go dla rozszerzenia Prawdy w tych czasach wielkiego odstępstwa; dla doprowadzenia was do największej jedności z Papieżem w tych dniach podziału i ogromnego buntu; dla poprowadzenia was drogą łaski i świętości pośród powszechnego rozprzestrzeniania się grzechu i nieczystości.

j To jest Moje Dzieło. Dokonuję go za pośrednictwem Mojego Kapłańskiego Ruchu Maryjnego. W tym celu wybrałam Mojego małego syna i uczyniłam z niego narzędzie Moich największych cudów we wszystkich częściach świata.

k Szatan usiłował go zniszczyć na wiele sposobów, wzbudzając przeciw niemu sprzeciwy i krytykę, prześladowania i przeszkody, podstępne zasadzki ze strony fałszywych wizjonerów i fałszywych przesłań, którymi udało się zwieść wielką liczbę Moich biednych dzieci.

l Ja jednak działałam osobiście i w nadzwyczajny sposób, aby przeszkodzić w zniszczeniu Mojego Dzieła. Jestem bowiem o nie zazdrosna – zazdrością samego Boga. Przez to Dzieło doprowadzam do tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w świecie.

m Obecnie, kiedy nadeszła wielka próba, Dzieło to powinno jaśnieć coraz silniejszym światłem. Nadeszły bowiem czasy, w których Moje Niepokalane Serce ma być otoczone chwałą przez cały Kościół i przez całą ludzkość.

Valdragone (San Marino), 1.07.1993 Wieczernik z Biskupami i Kapłanami z K. R. M. z Ameryki i Europy

498 Misja powierzona wam przeze Mnie

a Jakiej radości dostarczacie w tych dniach Mojemu Niepokalanemu Sercu, umiłowani synowie, i jaką pociechę przynosicie Mi w bólu! Przybyliście z odległych krajów Ameryki oraz całej Europy. Obecnie wy, Biskupi i Kapłani należący do Mojego Ruchu, jesteście zjednoczeni w stałym Wieczerniku. Wasza Niebieska Mama jest w nim obecna w nadzwyczajny sposób, aby modlić się z wami i sprawiać, że wzrastacie w miłości i jedności; jest w nim, aby otrzymać dla was dar Ducha Świętego. On utwierdza was w waszym powołaniu, udziela odwagi w waszym apostolstwie, przynosi radość i pokój waszemu sercu.

b W was wasza Niebieska Mama jest otaczana chwałą. Za waszym pośrednictwem dokonuje się tryumf Mego Niepokalanego Serca.

c Wezwałam was jeszcze jeden raz na tę górę, a wy odpowiedzieliście z wielką wspaniałomyślnością. Silnie posłużyłam się Moim matczynym działaniem w waszych sercach i duszach, teraz bowiem powinniście trwać w gotowości do spełnienia powierzonej wam przeze Mnie misji.

d – Powierzona wam misja polega na tym, byście nieśli światło Prawdy w czasach, kiedy ciemność błędu wszędzie się rozszerzyła. Popatrzcie, jak rozszerza się brak wiary, jak odstępstwo zwiększa się z każdym dniem! Bądźcie światłem zapalonym w nocy, bądźcie apostołami wiernymi Ewangelii! Powinniście nią żyć i głosić ją dosłownie.

e Nie pozwólcie się zwieść tak licznym dziś, fałszywym nauczycielom. Nie pozwólcie się skusić nowymi doktrynami, nawet jeśli idzie się za nimi powszechnie. Chrystus – jak i Jego Prawda – jest wciąż ten sam: wczoraj, dziś i zawsze.

f Wasze światło rozbłyśnie w tych dniach przed ludźmi, którzy uwielbią Ojca Niebieskiego. Wskażecie drogę, którą należy iść w tej nowej ewangelizacji, i staniecie się apostołami ostatnich czasów.

g – Powierzona wam przeze Mnie misja polega na tym, byście szli wszędzie, niosąc zbawienie Chrystusa ludzkości, która – po prawie dwóch tysiącach lat od pierwszego ogłoszenia Ewangelii – stała się pogańska. Dajcie dzisiejszemu światu Jezusa - jedynego Odkupiciela, jedynego Zbawiciela. Dajcie Go poprzez wierne wypełnienie waszego kapłaństwa, którym służycie duszom; przez udzielanie sakramentów, jakie zostały wam powierzone.

h Bądźcie szczególnie gorliwi w modlitwie; zatroskani – w waszym apostolstwie; płonący miłością – w czasie celebracji Eucharystii; wytrwali i stale gotowi służyć w sakramencie pojednania, tak dziś zaniedbanym przez wielką liczbę Moich synów Kapłanów. Pomożecie w ten sposób powierzonym wam wiernym iść drogą świętości, łaski Bożej, miłości, czystości, praktykowania wszelkich cnót.

i – Powierzona wam przeze Mnie misja polega na tym, byście nieśli ogień miłości całej ludzkości, wysuszonej przez egoizm, zaciemnionej przez nienawiść, zranionej przez przemoc, zagrożonej wojną. Zobaczcie, ile Moich biednych dzieci upada każdego dnia pod ciężarem rozpowszechnionej niezdolności do kochania.

j Obecnie, gdy nadeszła wielka próba, idźcie na cały świat, aby szukać Moich zagubionych dzieci. Weźcie je wszystkie w wasze kapłańskie ramiona i zanieście do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca. Podtrzymujcie słabych, umacniajcie zalęknionych, nawracajcie grzeszników, przyprowadźcie oddalonych do domu Ojca, uzdrawiajcie chorych, pocieszajcie umierających, dajcie wszystkim niebiańską rosę Mojej matczynej i miłosiernej miłości.

k Obecnie – począwszy od tego roku – pogorszy się sytuacja Kościoła i świata. Weszliście bowiem w czasy przepowiedziane przeze Mnie w nie ujawnionym jeszcze przesłaniu danym wam w Fatimie. Teraz jednak stanie się ono jawne przez same wydarzenia, które właśnie przeżywacie.

l Powierzona wam przeze Mnie misja polega na tym, byście wszędzie nieśli światło Prawdy, zbawienie Jezusa, czułość Mojej macierzyńskiej miłości. Stajecie się w ten sposób narzędziami tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w świecie.

m Opuśćcie ten Wieczernik w radości. Niech pokój serca będzie znakiem Mojej codziennej obecności blisko was. Żyjcie w ufności i w wielkiej nadziei. Stańcie się znakiem pocieszenia dla wszystkich, których spotkacie na waszej drodze. Błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego was oraz wszystkich wam drogich jak i tych, którzy zostali wam powierzeni.

Rubbio (Vicenza), 15.08.1993 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

499 Blisko was wszystkich

a Najmilsi synowie, popatrzcie dziś z radością na blask Mojego Chwalebnego Ciała wziętego do chwały Raju. Przenajświętsza i Boska Trójca jest dziś uwielbiona przez waszą Niebieską Mamę.

Ojciec kontempluje we Mnie arcydzieło Swego stworzenia i cieszy się, widząc Mnie otoczoną blaskiem Swej chwały i Boskiej mocy.

Syn z radością patrzy na Mnie, znajdującą się przy Nim, i daje Mi udział w Swej królewskiej władzy nad całym światem.

Duch Święty jest uwielbiony przez Swą Oblubienicę wyniesioną ponad wszelkie stworzenia ziemskie i niebieskie.

b Dziś zsyłam na was promienie Mojego blasku i proszę was o kroczenie w światłości Mej matczynej obecności przy was wszystkich.

c Dzięki przywilejowi wzięcia Mnie z ciałem do Nieba mogę dziś być przy was wszystkich, Moje biedne dzieci, pielgrzymujące jeszcze po tej ziemi.

d Jestem przy Moim Kościele cierpiącym i podzielonym, ukrzyżowanym i złożonym w ofierze, przeżywającym bolesne godziny swego męczeństwa i swojej Kalwarii.

e Jestem blisko całej ludzkości odkupionej przez Jezusa, a tak bardzo oddalonej obecnie od swego Pana, idącej niewłaściwymi drogami zła i grzechu, nienawiści i nieprawości.

f Znajduję się blisko Moich zagubionych dzieci, aby je poprowadzić drogą nawrócenia i powrotu do Pana; blisko chorych, aby im udzielić umocnienia i uzdrowienia; blisko wszystkich oddalonych, aby ich doprowadzić do domu Ojca Niebieskiego, który czeka na nich z tak wielką miłością; blisko zrozpaczonych, by im dać nadzieję i ufność; blisko umierających, aby im otworzyć bramę wiecznego szczęścia.

g Jestem szczególnie blisko:

Mego Papieża, którego prowadzę, kieruję nim i składam w ofierze;

Biskupów i Kapłanów, aby im dodać odwagi i siły do kroczenia drogą heroicznego świadczenia o Jezusie i Jego Ewangelii;

osób zakonnych, aby im pomóc dojść aż na Kalwarię, za Jezusem posłusznym, ubogim i czystym;

wszystkich wiernych, aby im udzielić łaski dochowania przyrzeczeń chrzcielnych we wszystkich okolicznościach życia.

h Obecnie, kiedy nadeszła wielka próba, odczujecie Mnie w nadzwyczajny sposób blisko siebie. Jestem wielkim znakiem pocieszenia i niezawodnej nadziei w tych ostatnich czasach oczyszczenia i wielkiego ucisku.

Beppu-Oita (Japonia), 8.09.1993 Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

500 Na drodze pokory

a Najmilsi synowie, popatrzcie dziś na waszą Mamę - Dziecko i ułóżcie wieniec pachnący miłością i pokorą wokół Jej kołyski. Czcicie Mnie w chwili Mojego narodzenia na ziemi.

b Jestem waszą Mamą – prowadzącą was drogą pokory i małości, uległości i posłuszeństwa, umartwienia i czystości.

c Idźcie za Mną codziennie drogą pokory. Jesteście wezwani do oglądania w tych ostatnich czasach największych cudów Pana. Jak Pan spojrzał na pokorę Swojej Służebnicy, tak patrzy dzisiaj na waszą pokorę, Moje małe dzieci.

d Na drodze pokory nauczcie się być mali.

Dziś, kiedy Mojemu przeciwnikowi udało się zwieść cały świat duchem pychy i zarozumialstwa, pozostajecie zawsze w Prawdzie i głosicie ją odważnie w Jej pełni. Dzięki temu w tych czasach wielkiej ciemności dajecie wszystkim światło Ewangelii. Stajecie się więc głosem samego Boga, mówiącego wciąż za waszym pośrednictwem i odnoszącego – przy pomocy milczenia Moich małych dzieci – Swe największe zwycięstwo nad mocnymi i nad Swymi wielkimi przeciwnikami.

e Na drodze pokory uczcie się uległości.

W tych czasach, kiedy Mojemu przeciwnikowi udało się zwieść wielu złym duchem zadowolenia z siebie i buntu, wy dajecie dobry przykład pokornego i odważnego posłuszeństwa. Bądźcie posłuszni Papieżowi i Biskupom z nim zjednoczonym. Bądźcie posłuszni wszelkim normom regulującym wasze kapłańskie życie. Bądźcie posłuszni woli Bożej, która staje się dla was coraz bardziej jawna. Niech wasz Ojciec, który jest w Niebie, doznaje w was uwielbienia każdego dnia poprzez doskonałe wypełnianie Jego Boskiej woli.

f Na drodze pokory nauczcie się być czyści.

W tych dniach, w których Mojemu przeciwnikowi udało się zwieść cały świat ciemnością grzechu i nieczystości, trwajcie w czystości i dawajcie dobry przykład kapłańskiego życia – świętego i bez zarzutu. Dajcie zwłaszcza świadectwo radosnej wierności waszemu przyrzeczeniu celibatu. Wasze kapłańskie ciało powinno być ciałem ukrzyżowanym dla świata i wszelkich jego pokus.

g Moje małe dziecko, w dniu Mojego Narodzenia prowadzę cię do tego tak odległego, wielkiego kraju. Popatrz na dziesiątki milionów twoich braci, którzy żyją pogrążeni jeszcze w ciemności pogaństwa i oczekują chwili wejścia do jedynej owczarni, aby wreszcie poznać pocieszający głos Dobrego Pasterza.

h Dziś ogłaszam wam, że ten wielki cud będzie miał wkrótce miejsce. W chwili tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w świecie cały ten wielki naród – obecnie pogański – wejdzie do owczarni, której Dobrym Pasterzem jest Jezus Chrystus.

i Przygotujcie się na tę chwilę w pokorze i ufności, słuchając ulegle głosu waszej Niebieskiej Mamy.

j Błogosławię was dziś i biorę za rękę, aby was prowadzić w chwilach przeżywania bolesnych godzin wielkiej próby. Nadeszła ona właśnie, aby przygotować świat na spotkanie z Panem, który przychodzi w blasku Swego chwalebnego Królestwa.

Tokio (Japonia), 15.09.1993 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

501 Przyczyna Mojej wielkiej boleści

a Widzę was, umiłowani synowie należący do Mojego Kapłańskiego Ruchu Maryjnego w Japonii, zjednoczonych dziś tu w Wieczerniku modlitwy i braterstwa. Uśmierzacie Mój wielki ból.

b Wszyscy Moi biedni synowie – którzy żyją jeszcze pogrążeni w ciemności pogaństwa i nie znają Prawdy Ewangelii – są przyczyną Mojej wielkiej boleści.

c W tym wielkim narodzie prawie wszyscy znajdują się jeszcze daleko od wiary w Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, aby być waszym jedynym Zbawicielem i waszym jedynym Odkupicielem.

d Jestem Mamą również dla wszystkich pogan – zatroskaną i zaniepokojoną o ich zbawienie. Troszczę się o kiełki życia i dobroci w ich sercach; pomagam im zachować Prawo, które Pan wyrył w głębinach serca każdego człowieka. Pobudzam ich umysły do pragnienia Prawdy i w ten sposób łagodnie prowadzę ich na spotkanie z Moim Synem Jezusem. Ich pełne i całkowite przylgnięcie do Ewangelii będzie nadzwyczajnym dziełem Mojego Niepokalanego Serca.

e Mój Kościół jest przyczyną Mojej wielkiej boleści. We wszystkich częściach świata przechodzi on przez bolesne i krwawe Getsemani wielkiego ucisku. Widziałeś, Mój mały synu, że i tu w Japonii Kościołowi zagraża utrata wiary. Dzieje się tak z powodu coraz powszechniejszego i bardziej podstępnego szerzenia się błędów. Jego jedność jest rozrywana przez kontestację i opozycję wobec Papieża i jego powszechnej posługi Nauczycielskiej. Szerzące się grzechy i świętokradztwa zaciemniają świętość Kościoła. Z tego powodu jest on jakby sparaliżowany i osłabiony w porywie ewangelizacyjnym.

f Zatwardziałość waszych serc i niezdolność do przyjęcia wszystkiego, o co wasza Niebieska Mama was prosi, jest przyczyną Mej wielkiej boleści. Ileż razy mówiłam, a nie słuchano Mnie. Dawałam niezwykłe znaki Mojej matczynej ingerencji, a nie wierzono Mi. Iluż zamknęło przede Mną drzwi swego serca i nie chciało Mnie przyjąć w swoim życiu jako Mamy! Właśnie w tym narodzie dałam niezwykły znak sprawiając, że ponad 100 razy popłynęły obficie łzy z oczu jednej z Moich figur – przedstawiającej Mnie jako Matkę Siedmiu Boleści pod Krzyżem Mojego Syna Jezusa.

g Dałam wam także trzy orędzia dla ostrzeżenia was przed wielkimi niebezpieczeństwami, na jakie się narażacie.

h Ogłaszam wam obecnie, że nadszedł czas wielkiej próby, gdyż w tych latach wszystko, co wam przepowiedziałam, zrealizuje się.

i Odstępstwo i wielka schizma w Kościele mają się właśnie dokonać, a wielka kara – jaką wam w tym miejscu przepowiedziałam – znajduje się już u waszych drzwi. Ogień z Nieba zstąpi i wielka część ludzkości zostanie zniszczona. Ci, którzy przeżyją, będą zazdrościć umarłym, bo wszędzie pojawi się zniszczenie, śmierć i ruina.

j Dlatego też jeszcze jeden raz chciałam, abyś tu był, Mój mały synu. Musisz powiedzieć wszystkim, że godzina kary nadeszła i że powinniście jak najszybciej wejść do bezpiecznego schronienia Mojego Niepokalanego Serca, aby się uchronić i ocalić.

k Powróćcie do domów, umiłowani synowie, i zanieście wszystkim Moje orędzie, będące ważnym wezwaniem waszej Niebieskiej Mamy, skierowanym do wszystkich, których gromadzę pod Moim płaszczem dla ich pociechy i obrony w czasie bolesnych doświadczeń tych waszych ostatnich czasów.

Mediolan, 2.10.1993 Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów, pierwsza sobota miesiąca

502 Zadanie Aniołów Stróżów

a Najmilsi synowie, w tę pierwszą sobotę miesiąca gromadzicie się w Wieczernikach dla odnowienia poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu i dla uczczenia liturgicznego wspomnienia waszych Aniołów Stróżów.

b W czasach wielkiej próby zapraszam was do umocnienia więzów łączących was z waszymi Aniołami Stróżami. Mają oni szczególne i ważne zadanie do wypełnienia wobec was – zwłaszcza w ostatnich czasach.

c Dni, w których żyjecie, naznaczone są wielką ciemnością. Zwiększa się ona stale i pogłębia. Jest to ciemność błędów. Okrywają one umysły ludzi i czynią ich ofiarami wielkiego odstępstwa. To ciemność grzechów zaciemniających piękno i świętość waszych dusz. To ciemność nieczystości, niszczącej blask waszego ciała i poniżającej je – a przecież jest ono powołane do odbijania chwały Boga żywego. Z tego powodu bardzo wiele Moich biednych dzieci żyje dziś jak cienie, pogrążając się w ciemnościach błędu, grzechu i nieczystości.

Waszym Aniołom Stróżom powierzone jest zadanie ochraniania was przed wielką, otaczającą was ciemnością. Mają wam pomóc zawsze kroczyć w świetle prawdy, świętości i czystości, pokory, ufności i miłości.

d Aniołowie Stróżowie mają też za zadanie bronić waszego życia. Jak liczne i podstępne są zasadzki zastawiane każdego dnia na was przez złe duchy, demony. Rozeszły się one po świecie i działają wszędzie, by doprowadzić dusze do wiecznego potępienia. Ich działanie stało się obecnie mocne. Zjednoczyło się ono z siłą posiadaną przez środki społecznego przekazu, takie jak prasa i telewizja. Podstępnie i przebiegle propaguje się zło pod pozorem dobra; grzech – jako doświadczanie osobistej wolności; przekraczanie Prawa Bożego – jako nową zdobycz biednej, zepsutej ludzkości. Jakże silne i stałe są ataki złych duchów. Usiłują one zadać wam cios, godząc nawet w wasze życie fizyczne przez wypadki, nieszczęścia, zamachy, choroby, klęski, wybuchy przemocy, wojny i rewolucje.

Waszym Aniołom Stróżom zostało powierzone zadanie chronienia was we wszystkich tych nieszczęściach, strzeżenia was od tych zasadzek oraz doprowadzenia do życia – dzięki ich niezawodnej i mocnej opiece.

e – Aniołowie Stróżowie mają za zadanie walczyć razem z wami w tej samej bitwie, abyście odnieśli zwycięstwo. W wielkiej próbie, która właśnie nadeszła, jeszcze silniejsza i bardziej krwawa staje się wielka walka pomiędzy Niewiastą obleczoną w słońce a czerwonym Smokiem, pomiędzy siłami dobra i zła, pomiędzy Chrystusem i Antychrystem. Ta bitwa rozgrywa się przede wszystkim na płaszczyźnie duchów: duchy dobre – przeciw duchom złym; Aniołowie – przeciw demonom; święty Michał Archanioł – przeciw Lucyferowi.

f Jesteście uwikłani w wielką walkę, która was nieskończenie przekracza. Powinniście więc być szczególnie złączeni z Aniołami. Oni są wam bliscy w tej wielkiej walce i posiadają ogromną moc w tej bitwie. Pomagają wam walczyć i prowadzą was do pewnego zwycięstwa.

g Mój najmniejszy synu, powierz szczególnej opiece twoich Aniołów Stróżów długą i męczącą podróż, którą za kilka dni masz odbyć do Malezji, Indonezji, Australii, na Wyspy Fidżi i do Nowej Zelandii, aby wszędzie wziąć udział w Wieczernikach Kapłanów i wiernych należących do Mojego Ruchu.

h Zapraszam dziś wszystkich do bardziej wytrwałej modlitwy, do umacniania więzów i pogłębiania miłości do Aniołów Światłości, których Pan wam daje, aby was strzegli i opiekowali się wami. Razem z nimi błogosławię was wszystkich w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Jakarta-Cisarua (Indonezja), 21.10.1993 Wieczernik z Kapłanami należącymi do K. R. M. w Indonezji

503 Miejcie ufność i wielką nadzieję

a Jakże jestem radosna, widząc tu zgromadzonych – w stałym Wieczerniku modlitwy i braterstwa – was, Kapłanów należących do Mego Ruchu, przybyłych ze wszystkich stron Indonezji. Przyłączam się do waszej modlitwy. Pomagam wam wzrastać w braterstwie. Wypraszam dla was u Pana łaski, które czynią waszą posługę owocną i świętą. Chcę dać wam dziś orędzie ufności i nadziei, aby towarzyszyło wam na waszej trudnej drodze.

b – Pokładajcie ufność w waszej Niebieskiej Mamie. Ona jest zawsze blisko was, aby być waszą ucieczką i pocieszeniem w waszym Kapłaństwie. Widzę wasze niezliczone trudności. Przyjmuję wszystkie wasze wezwania. Jestem blisko, aby umocnić was w samotności. Udzielam wam radości i pociechy pośród tak wielu goryczy. Nie czujcie się osamotnieni. Nigdy się nie zniechęcajcie, nawet jeśli pole waszego apostołowania jest czasami suche i trudne; nawet jeśli otaczająca atmosfera przeszkadza wam na waszej kapłańskiej drodze. Nie zniechęcajcie się, nawet jeśli czasami wydaje się, że przygniata was ciężar waszej ludzkiej słabości. Jako dobra i wyrozumiała Mama jestem zawsze blisko was. Podtrzymuję was, prowadzę, pocieszam, dodaję odwagi, zbieram wasze łzy jak drogocenne kamienie i zachowuję wszystkie wasze trudy w głębi Mojego Niepokalanego Serca.

c – Miejcie wielką nadzieję na pełny tryumf Boga w tej biednej ludzkości, tak chorej i tak oddalonej od Niego.

Przeżywacie właśnie bolesne lata wielkiego ucisku. Cierpienia z każdym dniem wzrastają dla wszystkich. Spędźcie obecne chwile w Getsemani Mojego Niepokalanego Serca. Przygotujcie się, by wypełniać z miłością wolę waszego Ojca Niebieskiego. Bądźcie świadkami wiary w czasach wielkiego odstępstwa. Bądźcie świadkami świętości w dniach wielkiego zepsucia. Bądźcie świadkami miłości w świecie, który stał się nieczuły i niewrażliwy. Pożera go i wysusza egoizm, nienawiść, przemoc i wojny.

d Nieście wszędzie balsam Mojej matczynej i miłosiernej miłości. Weźcie w swoje kapłańskie ramiona Moje dzieci zagubione, oddalone, ubogie, słabe, chore, grzeszne. Zanieście je wszystkie do bezpiecznej owczarni Mojego Niepokalanego Serca.

Wyjdźcie z tego Wieczernika radośni. Powróćcie do waszych domów w pokoju i stańcie się apostołami Mojego Ruchu we wszystkich częściach tego wielkiego narodu.

e Błogosławię dziś was, wszystkie drogie wam osoby, powierzonych wam wiernych, całą Indonezję i Kościół, który tu żyje, cierpi i działa, aby Mój Syn Jezus mógł wszystkim przynieść dar Swojej Miłości, Życia i Pokoju.

Suva (Wyspy Fidżi), 12.11.1993, Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika

504 W sercach małych

a Dziś, Mój mały synu, znajdujesz się tu, na tej wielkiej wyspie Pacyfiku, aby wziąć udział w Wieczernikach z Moimi umiłowanymi i z wiernymi, przybyłymi z najbardziej oddalonych wysp. Mój głos dotarł także tutaj. Otrzymuję wspaniałomyślną odpowiedź. Zobacz, jak Mi odpowiadają – zwłaszcza najmniejsi, prości, najbiedniejsi. Popatrz, jak potrafią zrozumieć Mój głos, słuchać Mojego Słowa, okazywać posłuszeństwo Moim prośbom, modlić się wytrwale, poświęcać się z radością Mojemu Niepokalanemu Sercu.

b – To w sercach małych odczuwam największe umocnienie. Iluż wielkich, iluż Moich umiłowanych odrzuca Moje zaproszenie i zamyka drzwi serca na Moją matczyną obecność! To uporczywe odrzucanie jest przyczyną Mojego głębokiego bólu. Pociesza Mnie jednak wspaniałomyślna odpowiedź ze strony małych. Oni są balsamem dawanym Mi przez Ojca Niebieskiego. Spływa on na każdą nową ranę, otwierającą się w Moim matczynym Sercu.

c – To w sercach małych znajduję Moją największą radość. Odzwierciedlam w nich Moją Światłość i widzę, jak odbija się w nich Mój obraz. Z powodu Mojej małości spodobałam się Najwyższemu.

To jedynie w sercach małych Ojciec ma upodobanie, Syn doznaje uwielbienia, a Duch Święty ustanawia Swą stałą siedzibę.

Za pośrednictwem serc małych Niepokalane Serce waszej Niebieskiej Mamy może powtarzać Swój odwieczny hymn Magnificat, kantyk adoracji i uwielbienia Przenajświętszej i Boskiej Trójcy.

d – To w sercach małych znajduję radość, ponieważ mogę w nich całkowicie wypełniać funkcję Mamy. Mogę ich żywić, ubierać, wychowywać, prowadzić łagodnie drogą czystości, miłości i świętości.

e – To w sercach małych Moje Niepokalane Serce odnosi już Swój tryumf. Za ich pośrednictwem mogę wypełnić Moje wielkie dzieło miłości i miłosierdzia – dla zbawienia świata i dla największej odnowy całego Kościoła.

f – To w sercach małych również i ty znajdujesz swój odpoczynek.

W czasie uciążliwej podróży – pośród trudów tak wielkich, że wydają się po ludzku nie do zniesienia – wypocznij w Sercu twojej Niebieskiej Mamy. Ciesz się odpowiedzią dawaną wszędzie przez Moje najmniejsze dzieci.

Sydney (Australia), 21.11.1993 Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

505 Chwalebne Królestwo Chrystusa

a Najmilsi synowie, świętujecie dziś uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Czynicie to w wielkim Wieczerniku, który tworzą Kapłani i wierni z Mojego Ruchu, przybyli także z innych miast tego wielkiego narodu.

b Wasza Niebieska Mama chce was dziś wszystkich strzec zazdrośnie w bezpiecznym schronieniu Niepokalanego Serca. Pragnie was ochronić w tym czasie wielkiej próby i przygotować na przyjęcie Jezusa. On właśnie ma nadejść dla ustanowienia wśród was Swego Chwalebnego Królestwa.

c – Chwalebne Królestwo Chrystusa zostanie najpierw ustanowione w sercach i duszach. To serca i dusze stanowią najcenniejszą część Boskiego Królestwa Jezusa. W tym celu Słowo stało się Człowiekiem i zamieszkało między nami. W tym celu Syn stał się posłuszny Ojcu aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dzięki Odkupieniu – dokonanemu przez Jezusa na Kalwarii – zostaliście wyrwani spod władzy szatana, uwolnieni od grzechu, który jest jarzmem jego niewolnictwa. Staliście się dziećmi Boga, ponieważ On udzielił wam Swej Miłości i Życia. Serca odnowione Miłością, dusze uświęcone łaską tworzą najcenniejszą część Bożego Królestwa Jezusa.

d – Chwalebne Królestwo Chrystusa będzie się łączyć z powszechnym rozkwitem świętości i czystości, miłości i sprawiedliwości, radości i pokoju. Serca ludzi zostaną bowiem przemienione potężną mocą Ducha Świętego, który pochyli się nad nimi poprzez cud Swej drugiej Pięćdziesiątnicy. Dusze zostaną rozjaśnione obecnością Najświętszej Trójcy, która doprowadzi w nich do nadzwyczajnego rozkwitu wszystkich cnót.

e – Chwalebne Królestwo Chrystusa rozbłyśnie również nową formą życia wszystkich, ponieważ zostaniecie doprowadzeni do życia wyłącznie na chwałę Pana. Pan zaś dozna uwielbienia, kiedy Jego Boska wola będzie doskonale wypełniana przez każdego z was.

W chwalebnym Królestwie Chrystusa wola Boga będzie doskonale wypełniana przez wszystkie Jego stworzenia. Dzięki temu na tej ziemi będzie tak, jak jest w Niebie. Stanie się to jednak możliwe dopiero wtedy, gdy zostanie zwyciężony szatan – zwodziciel i duch kłamstwa. On zawsze wkraczał w historię ludzką, żeby skłaniać człowieka do buntu wobec Pana i do nieposłuszeństwa Jego Prawu.

f – Chwalebne Królestwo Chrystusa zostanie ustanowione po zupełnej klęsce szatana i wszystkich duchów zła, po zniszczeniu jego diabelskiej władzy. Zostanie on wtedy związany i wrzucony do piekła. Brama czeluści zostanie zamknięta, aby nie mógł już wyjść dla szkodzenia światu. Chrystus będzie panował na świecie.

g – Chwalebne Królestwo Chrystusa zbiegnie się z tryumfem Eucharystycznego Królestwa Jezusa. W świecie oczyszczonym i uświęconym, zupełnie odnowionym Miłością, ukaże się Jezus – przede wszystkim w tajemnicy Swej eucharystycznej obecności. Eucharystia rozszerzy wszędzie Swoją Boską Moc i stanie się nowym słońcem, odbijającym Swe świetliste promienie w sercach i duszach, a następnie w życiu jednostek, rodzin i narodów. Uczyni ze wszystkich jedną owczarnię, uległą i spokojną, której Jedynym Pasterzem będzie Jezus.

h Wasza Niebieska Mama prowadzi was ku tym nowym niebiosom i nowej ziemi. Gromadzi was dziś ze wszystkich stron świata, aby was przygotować na przyjęcie Pana, który przychodzi.

Sydney (Australia), 23.11.1993 Wieczernik z Kapłanami należącymi do K. R. M. w Oceanii

506 Wasze światło zabłyśnie

a Jakże jestem radosna, Kapłani należący do Mego Ruchu w Australii, widząc was tu zgromadzonych w stałym Wieczerniku modlitwy i braterstwa.

b Wzrastajcie we wzajemnej miłości. Przeżywajcie te dni z radością braci, którzy spotykają się, znają, kochają, pomagają sobie wzajemnie iść razem po bolesnej drodze tych czasów wielkiego ucisku.

c Módlcie się wytrwale i z ufnością. Przyłączam się do waszej modlitwy. Jestem blisko was, aby dodać siły i mocy waszej modlitwie. Jestem, aby w tym Wieczerniku Duch Święty mógł zstąpić ze Swymi darami i uzdolnić was do wypełnienia czekającej was misji.

d Oświetlajcie ziemię w tych dniach wielkiej ciemności. Bądźcie umocnieniem i pocieszeniem dla całego Kościoła w tych czasach wielkiej pustki. Wasze światło będzie coraz bardziej promieniować i rozszerzy się po całej Oceanii, tak zdradziecko atakowanej i zawładniętej przez Mojego i waszego przeciwnika.

e – Wasze światło zabłyśnie dzięki waszemu kapłańskiemu świadectwu wiary. Popatrzcie, jak odstępstwo wszędzie się rozszerza, jak naucza się błędów i je propaguje, jak wzrasta brak dyscypliny i zamęt. Iluż Pasterzy nie czuwa już nad powierzonym im stadem. Dlatego też wiele drapieżnych wilków – przebranych za baranki – weszło do owczarni Mego Syna Jezusa, aby ją pustoszyć.

Bądźcie zapalonym światłem, postawionym na świeczniku, przyciągającym na drogę Prawdy wiele Moich biednych dzieci kroczących w ciemnościach błędu i utraty prawdziwej wiary. Będziecie przez to wiernymi sługami Ewangelii i za waszym pośrednictwem Kościół – po bolesnej próbie, jaką obecnie przeżywa – rozszerzy na nowo blask Światła Chrystusa i Jego Prawdy.

f – Wasze światło zabłyśnie poprzez wasze kapłańskie świadectwo świętości. Popatrzcie, jak materializm i hedonizm zagrażają temu wielkiemu narodowi. Poszukiwanie przyjemności, pieniędzy, dobrobytu, rozrywek, nieczystości stało się dla wielu jedynym ideałem w ich życiu.

g Przez to sprowadza się małych na drogi zła. Młodzi popadają w nałogi i narkomanię. Niszczy się rodziny przez rozwody i egoistyczne odrzucanie daru życia.

h Przyprowadźcie do domu Ojca Moje biedne zagubione dzieci. Dlatego też bądźcie wiernymi szafarzami łaski i świętości, udzielając sakramentów, które Jezus wam powierzył – zwłaszcza sakramentu Pojednania.

i Oddajcie się do dyspozycji wiernym, aby wprowadzić ich na drogę dobra i miłości, czystości i łaski, pokoju i zbawienia.

j – Wasze światło zabłyśnie dzięki waszemu kapłańskiemu świadectwu miłości. Kochajcie wszystkich ludzi Boskim Sercem Jezusa i czułością Mojej matczynej miłości. Popatrzcie, świat stał się dziś pustynią bez miłości! Panuje niepohamowany egoizm. Szerzy się przemoc i nienawiść. Obojętność bierze górę w wielu sercach, które stały się zimne i niewrażliwe na najbardziej potrzebujących.

k Wy, Kapłani poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu, stańcie się słodkim balsamem spływającym na każdą otwartą i krwawiącą ranę. Weźcie za rękę małych. Podtrzymajcie słabych. Poprowadźcie wahających się. Umocnijcie chorych. Ocalcie zagubionych. Nawracajcie grzeszników. Dajcie ufność zrozpaczonym. Idźcie na spotkanie oddalonych i przynieście ich w kapłańskich ramionach do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca. Staniecie się przez to narzędziami tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w świecie.

l Wyjdźcie z tego Wieczernika i idźcie na wszystkie strony tego ogromnego kontynentu. Oświetlajcie ziemię światłem waszej wiary, waszej świętości i miłości.

m Ja zawsze jestem z wami. Jako Mama zawsze towarzyszę wam w drodze, jestem całkiem blisko was, aby dać wam schronienie i umocnienie.

n Błogosławię was, osoby wam drogie i wszystkich wam powierzonych w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Perth (Australia), 8.12.1993 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

507 Lata Mojego tryumfu

a Dziś kończysz tu długą, trwającą dwa miesiące podróż do wielu narodów Azji i Oceanii. Wziąłeś udział w siedemdziesięciu trzech Wieczernikach, w których uczestniczyli Biskupi, Kapłani i wierni należący do Mojego Ruchu. Widziałeś, Mój mały synu, którego kocham i tak bardzo chronię, wielkie cuda Mojego Niepokalanego Serca we wszystkich częściach tego ogromnego kontynentu.

b To są lata, w których właśnie formuję Sobie nowy Kościół i nową ludzkość w niebiańskim ogrodzie Mojego Niepokalanego Serca.

c To są lata Mojego tryumfu.

d Szatan zwiódł całą biedną ludzkość. Odciągnął ją bardzo daleko od Boga i utworzył dla niej bożki zepsucia: przyjemność, pieniądze, pychę, egoizm, rozrywki i nieczystość. Dlatego też ludzkość jest dziś bardzo zagrożona przez przemoc, nienawiść, bunt i wojnę.

e Zobaczycie w tych latach wielką karę, przez którą Boża Sprawiedliwość oczyści ten świat. Stał się on tysiąc razy gorszy niż w czasie potopu. Tak bardzo opanowały go duchy zła!

Gromadzę więc ze wszystkich stron ziemi Moje małe dzieci, strzegę je zazdrośnie w bezpiecznym schronieniu Mego Niepokalanego Serca. Chcę je ochronić i ocalić w chwili wielkiej próby, która właśnie dla was wszystkich nadeszła.

W latach tryumfu szatana, prowadzącego ludzkość drogą zniszczenia samej siebie, tryumfuje również Moje matczyne Serce, które prowadzi Moje małe dzieci drogą zbawienia i pokoju.

f Szatan wszedł do wnętrza Kościoła i udało mu się zaciemnić jego blask. Przyćmił blask jego świętości ciemnością grzechu. Przy pomocy plagi podziału targnął się na siłę jego jedności. Uderzył w głoszenie Prawdy, szerząc błędy. Moje biedne Dziecko - Kościół jest tak bardzo chore!

g Ze wszystkich stron wzywam więc Moje maleństwa do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, do powierzenia Mi siebie jak dzieci.

W ogrodzie Mojego Niepokalanego Serca formuję Sobie każdego dnia Nowy Kościół: święty, zjednoczony, wiernie głoszący Ewangelię, dający doskonałe świadectwo Jezusowi.

h W obecnych latach szatan panuje pewny swego zwycięstwa, jednak są to również lata Mojego tryumfu. W miarę jak będziecie wchodzić w decydujące momenty bitwy, Moje światło będzie się stawać coraz silniejsze.

i Zwycięstwo będzie na koniec należało do waszej Niepokalanej Mamy, która Swymi dziewiczymi stopami zmiażdży głowę węża, a Swoimi rękoma zwiąże wielkiego Smoka. Stanie się on przez to bezsilny i nie będzie mógł już szkodzić w świecie.

Ludzkość i Kościół poznają nową epokę. Oczekujecie jej obecnie z ufnością i na modlitwie, w cierpieniu i z nadzieją. Od dziś będziecie widzieć, że Moje światło – jak ukazująca się jutrzenka – będzie stawać się coraz silniejsze, aż okryje całą ziemię, gotową już do otwarcia się na nowy dzień. Rozpocznie się on tryumfem Mojego Niepokalanego Serca w świecie.

Dongo (Como), 24.12.1993, Święta Noc

508 Ta Święta Noc

a Zgromadźcie się ze Mną w ciszy i w oczekiwaniu. Zapomnijcie dziś o waszych troskach i niech was ogarnie spokój modlitwy. Przeżyjcie razem ze Mną drogocenne chwile poprzedzające narodzenie się Mojego Boskiego Dzieciątka.

b To jest noc Miłości i Światłości. To noc Pojednania i Pokoju. To jest Święta Noc.

c Bierzcie udział w radości waszej Niebieskiej Mamy. Czuje Ona, że właśnie nadszedł moment Jej dziewiczego macierzyństwa. Wszystko, co Mnie otacza, jakby się ode Mnie oddalało: zmęczenie podróżą do Betlejem, hałas długiej karawany, niespokojne poszukiwanie miejsca, by spędzić noc, bolesne zaskoczenie przed każdymi zamykającymi się drzwiami, spokój i ufność przed otwierającą się biedną grotą.

d Delikatna i serdeczna opieka Mojego najczystszego małżonka Józefa otacza Mnie jak pieszczota. To on usiłuje uczynić to miejsce bardziej przytulnym. To on przygotowuje kołyskę we wnętrzu ciepłego żłobu. To on szuka schronienia przed surowością zimna. To on jest przy Mnie i łączy się z Moją wielką modlitwą. To on widzi, jak otwiera się Niebo. To on, zaskoczony, kontempluje cud, słyszy kantyk Aniołów i Pokój zstępujący z Nieba. To on otwiera drzwi biednym i małym, przyjmuje skromne podarunki pasterzy.

e Jestem w głębokiej ekstazie. Odsłania się przede Mną oblicze Ojca i kontempluję Boską tajemnicę Jego miłosiernej Miłości. Słowo, które w Moim dziewiczym łonie przybrało ludzką naturę, staje się obecne w Moich matczynych ramionach jako nowo narodzone Dziecko. Okrywam je pocałunkami i łzami. Duch Święty z upodobaniem kontempluje Swój owoc.

f Synowie najmilsi, w tę Świętą Noc przeżyjcie ze Mną tę głęboką ekstazę.

g To Miłość rodzi się w świecie pochłoniętym nienawiścią.

To Światło pojawia się po długim okresie głębokich ciemności.

Przychodzi oczekiwane Pojednanie pomiędzy zagubioną ludzkością a Jej Panem, który ją kocha i zbawia.

To Pokój zstępuje z Nieba na wszystkich ludzi dobrej woli.

h Wejdźcie ze Mną w tajemnicę tej Świętej Nocy. Uczyńcie to, gdyż:

– nadeszła właśnie wielka próba dla was wszystkich;

– przemoc i ogień nienawiści przynoszą światu śmierć;

– głęboka ciemność okrywa ludzkość, która nie dostrzega już światła;

– przymierze zostało na nowo zerwane przez ludzi, którzy zbuntowali się przeciw swemu Bogu;

– wojny, bunty, zniszczenia napełniają łzami i krwią wasze drogi.

i Nadszedł dla was czas wielkiej próby. Dlatego też jeszcze jeden raz proszę was, abyście Mi się pozwolili wprowadzić w tajemnicę tej Świętej Nocy.

j Zadajcie więc sobie trud – jak Józef – i bądźcie zatroskani o to, by otworzyć dusze i serca ludzi na przyjęcie Jezusa w czasie Jego drugiego przyjścia. Nie pozwólcie się pochłonąć przez próżne i zbędne zajęcia. Czuwajcie ze Mną na modlitwie, czekając na Jego bliskie już przyjście w chwale.

Mediolan, 31.12.1993, Ostatnia noc roku

509 Wielka jest Moja troska

a Najmilsi synowie, spędźcie ze Mną ostatnie godziny tego kończącego się roku na modlitwie, w skupieniu. Nie pozwólcie, by ogarnęło was rozproszenie, zgiełk i rozrywki, na których większość Moich biednych dzieci spędza obecne godziny. Odczytujcie w ciszy znaki waszego czasu i dzielcie Moją wielką troskę spowodowaną tym, co was czeka.

b – Wielka jest Moja troska, ponieważ ludzkość, tak bardzo chora, nadal trwa w uporczywym odrzucaniu Boga i Jego Prawa miłości.

c W tym roku interweniowałam na wiele różnych sposobów, poprzez wiele znaków i nadzwyczajnych działań, aby zaprosić ludzkość do nawrócenia i powrotu do Pana.

d Jednak nie posłuchano Mnie.

e Znieważa się Imię Pana, a Jego dzień jest coraz bardziej profanowany.

f Egoizm dusi ludzkie serca. Stały się one zimne i zamknięte z powodu wielkiej niezdolności do kochania.

g Lekceważy się wartość życia. Wzrasta przemoc i morderstwa. Ludzie uciekają się do wszelkich środków zapobiegających narodzeniu się dzieci. Szerzą się wszędzie dobrowolne aborcje. Te straszliwe przestępstwa wołają dniem i nocą o pomstę do Boga. Nieczystość rozszerza się jak unoszący wszystko zalew błota.

h Kielich Bożej Sprawiedliwości jest pełny i przelewa się. Widzę karę, przez którą Miłosierdzie Boże chce oczyścić i ocalić tę biedną grzeszną ludzkość. Jakże liczne i wielkie czekają was cierpienia, Moje biedne dzieci, tak podstępnie atakowane i zwodzone przez szatana – ducha kłamstwa, który was zwodzi i prowadzi na śmierć!

i – Wielka jest Moja troska, bo Mój Kościół zdany jest na łaskę mocy zła. Zagrażają mu one i próbują go zniszczyć od wewnątrz.

j Masoneria ze swą diabelską mocą ustanowiła swoje centrum w samym sercu Kościoła, w którym przebywa Wikariusz Mojego Syna Jezusa. Stamtąd rozszerza swój zgubny wpływ na wszystkie części świata. Kościół znowu zostanie zdradzony przez swoich, będzie okrutnie prześladowany i zaprowadzony na miejsce stracenia. Widzę, że jego krwawe prześladowanie znajduje się już u waszych drzwi. Iluż z was zostanie rozproszonych gwałtownym powiewem tego straszliwego huraganu!

k Dzielcie w tych godzinach Moją wielką troskę i przyłączcie się wszyscy do Mojej modlitwy wstawienniczej i wynagradzającej. Mnóżcie wszędzie Wieczerniki modlitwy, o które was prosiłam – bezpieczne miejsca schronienia, w których będziecie strzeżeni przed straszliwą czekającą was udręką.

l W Wieczernikach odczujecie Moją niezwykłą obecność. Tam będziecie doświadczać bezpieczeństwa i pokoju, udzielanego wam przez waszą Niebieską Mamę. W Wieczernikach zostaniecie zachowani od nieszczęść i ochronieni przed wielkimi grożącymi wam niebezpieczeństwami. Tam wychowam was do ufności i wielkiej nadziei. Wieczernik jest miejscem waszego ocalenia, przygotowanym wam przez waszą Niebieską Mamę na ostatnie czasy, w których nadeszła dla was wszystkich wielka próba.