List ks. Stefano Gobbi na rok 2007 do wszystkich członków duchownych i świeckich Kapłańskiego Ruchu Maryjnego na świecie

Mediolan, 1 stycznia 2007

Ave Maria! Najdrożsi!

Jestem duchowo blisko was, z moimi życzeniami pokoju i świętości u progu tego nowego roku, kiedy wspominać będziemy dziewięćdziesiątą rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Sanktuarium w Fatimie ogłosiło, że będzie świętować ten rok jako rok Miłosierdzia. Dlaczego? Ponieważ Boże Miłosierdzie zstępuje na Kościół i na ludzkość poprzez Niepokalane Serce Tej, która jest Matką Miłosierdzia.

Z tego powodu triumf Niepokalanego Serca Maryi zbiegnie się z triumfem Miłosiernej Miłości Jezusa.

Nam, należącym do Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, jako małym dzieciom Maryi i Apostołom ostatnich czasów zostało powierzone zadanie ogłoszenia tego triumfu.

"Kroczcie, synowie najmilsi, ze Mną – niosącą w ramionach Dzie­ciątko Jezus do Świątyni Jego Światłości i Chwały! Pozwólcie się rów­nież nieść w Moich matczynych ramionach, z pokorą, uleg­ło­ś­cią i łagodnością. Wiodę was do Świątyni Pańskiej. Prowadzę was do pełnego ujawnienia się Jego Światłości i Chwały. To są czasy waszego pełnego ujawnienia się. Nadeszła godzina wa­szego publicznego świadectwa. W tych ostatnich czasach ukazujcie się wszystkim jako małe dzieci Mnie poświęcone i jako wielcy apo­s­to­łowie waszej Niebieskiej Mamy." (Do kapłanów..., 2 lutego 1988, 372 a-b).

W roku 2006 było mi dane uczestniczyć w regionalnych wieczernikach w czternastu państwach, do których należą: Brazylia, Argentyna, Urugwaj, Paragwaj, Boliwia, Peru, Republika Dominikany, Włochy, Wielka Brytania, Słowenia, Belgia, Francja, Hiszpania i Portugalia.

Odwiedziłem 90 miast, 55 razy leciałem samolotem i przewodniczyłem 110 wieczernikom, w których wzięło udział 70 biskupów, 1750 duchownych, i 450.000 wiernych świeckich.

W Rekolekcjach, jakie się odbyły w Collevalenza, w formie stałego Wieczernika, wzięło udział 2 kardynałów, 23 arcybiskupów i biskupów i około 300 duchownych z pięciu kontynentów.

Czuję serdeczną duchową bliskość z tymi, którzy niosą krzyż wielkiego cierpienia, gdyż wielu członków naszego Ruchu zostało ugodzonych ciężkimi i bolesnymi chorobami. Widać, że Matka Boża pragnie z nami, swymi umiłowanymi synami, podzielić ból swego Niepokalanego Serca, gdyż nadeszła już godzina wielkiej próby.

Powierzam Woli Pana i zamiarom Niepokalanego Serca Maryi wypełnienie programu wieczerników, jaki przygotowałem na ten rok.

REKOLEKCJE

Odbędą się w Collevalenza, od 24 do 30 czerwca, przy sanktuarium Miłości Miłosiernej. Są przeznaczone dla biskupów i kapłanów Kapłańskiego Ruchu Maryjnego Europy, Ameryki, Afryki, Azji i Oceanii.

Informuję, że:

- Wszyscy będą w tym samym domu. Dopuszczam uczestnictwo niewielkiej ilości osób świeckich i tylko tych, które są współodpowiedzialne za KRM.

- Zachęcam kapłanów, aby przywieźli wolne intencje mszy św., aby w ten sposób zaofiarować pomoc braterską temu, kto znajduje się w trudnej sytuacji, aby mógł pokryć koszty.

- Po wszystkie informacje można się zwracać jak zwykle, szczególnie, celem zapisania się, do P. Florio Quercia S. J. | Via Fagiuoli, 1 | 57125 - Livorno | Tel./fax: (0039) 0586 211082 | Tel. komórkowy (0039) 333 6322248 | E-mail: querciaflorio@tiscali.it

Regionalne wieczerniki za granicą 

Z powodu mojego stanu zdrowia, roztropność odradza mi zbytnie przeciążanie się programem wieczerników. Tym niemniej zamierzam udać się, od 11 stycznia do 27 marca do Brazylii, Argentyny, Urugwaju, Boliwii, Peru, Kolumbii i Wenezueli; 23 czerwca będę w Słowenii; od 14 do 18 września w Austrii; od 19 września do 4 października w Niemczech.

Okręgowe wieczerniki we Włoszech

19 kwietnia Bolonia, Emilia Romania | 24 kwietnia Florencja, Toskania | 26 kwietnia do Collevalenza, Umbria | 30 kwietnia San Gabriele, Abruzzo | 2 maja Rzym, Lacjum | 3 maja Neapol, Kampania | 8 maja do Bari, Apulia | 14 maja do Caravaggio, Lombardia | 17 maja Genua, Liguria | 22 maja Turyn, Piemont | 29 maja San Vito, Friuli Ven-Giulia | 31 maja Padwa, Wenecja Euganejska | 14 czerwca Loreto, Marchia | od 17 do 23 października Sardynia | od 23 do 30 października Sycylia

Programy wieczerników są ogłoszone w internecie na stronie Kapłańskiego Ruch Maryjnego: www.msm-mmp.org.

CHWAŁA MARYI

Zadanie, które zostało powierzone Kapłańskiemu Ruchowi Maryjnemu, w tym czasie oczyszczenia i wielkiego utrapienia, to ogłoszenie Kościołowi i całej ludzkości chwały Maryi.

Chwała Maryi w świetle wiary

«Doznaję w was chwały, jeśli idziecie ze Mną, w światłości wiary. Przyjmijcie z pokorą Boże Słowo, rozmyślajcie nad nim waszym u­mysłem, zachowujcie je w sercu, żyjcie nim w waszym codziennym życiu. Niech Boskie Pismo, zwłaszcza Ewangelia Jezusa, będzie je­dy­­nym światłem oświecającym was w tych czasach ciemności! Wie­rz­cie w Ewangelię, żyjcie Ewangelią, głoście Ewangelię w jej pełni!

Wobec rozszerzających się błędów, w obliczu wielkiej zdrady, któ­rej dopuścili się liczni Moi synowie – którzy porozdzierali Jezusową Ewangelię interpretacjami ludzkimi, racjonalistycznymi i natura­lis­ty­cz­nymi – bądźcie dziś wy, Moi umiłowani, Ewangelią żywą i gło­szo­ną dosłownie. W ten sposób, za waszym pośrednictwem, roz­bły­ś­­nie na nowo światło wiary i zostanę w was otoczona czcią.» (2 lutego 1988, 372c-d)

Chwała Maryi w świetle Miłości

«372e  – Doznaję w was chwały, jeśli idziecie ze Mną w światłości miłości. Kochajcie Przenajświętszą i Boską Trójcę uderzeniami Mojego Nie­po­kalanego Serca.

372e    Kochajcie Ojca, który otacza was Swą czułością, niesie was w ra­mio­nach i towarzyszy wam zawsze poprzez Swą O­patrzność.

372e    Ko­chajcie Syna, który stał się waszym Bra­tem i dał wam no­we ser­ce i nowego ducha, abyście mogli wy sami stać się żywym wy­razem Je­go Boskiej miłości. Jezus oczekuje od was jedynie mi­ło­ś­ci.

372e    Kochajcie Ducha Świętego. On mieszka w was, aby was do­pro­wa­dzić do doskonałej miłości, i udziela wam Swoich siedmiu Świę­tych Darów, abyście mogli się dziś stać wyraźnym świa­dectwem mi­łości.

372f    Sercem Jezusa kochajcie również wszystkich waszych braci – zwła­sz­­cza najbiedniejszych, grzeszników, oddalonych, chorych, zranio­nych, przygnębionych, z marginesu, słabych, najmniejszych. Spra­w­cie, by w tych dniach przemocy i nienawiści, niepo­hamo­wa­ne­go e­go­izmu i jałowości zstąpiła na ogromną pustynię świata nie­biań­ska rosa Boskiego miłosierdzia.

372f    W ten sposób za waszym po­śre­d­nic­t­wem błyszczy na nowo światło miłości, a Ja jestem w was ota­cza­na chwałą.» (2 lutego 1988, 372e-f)

Chwała Maryi w świetle świętości

«372g  – Doznaję w was chwały, jeśli idziecie ze Mną w światłości świę­to­ś­ci. Chodźcie drogą pogardy dla świata i dla samych siebie, drogą nie­ustannej modlitwy, umartwienia zmysłów i pokuty. Przeciwsta­wcie się duchowi świata, który wszędzie szerzy tolerancję moralną, zaspokajanie wszelkich namiętności, pragnienie przy­je­m­ności i dą­że­­­nie do niej, grzech – popełniany dobrowolnie i z jawną pogardą dla świętego Prawa Pańskiego.

372h    Rozsiewajcie zapach świętości w tych dniach bezbożności i bardzo wielkiej niemoralności. Za waszym pośrednictwem zalśni na nowo światło czystości i Bożej łaski, a Ja zostanę w was otoczona chwałą.

372i     Otaczacie Mnie chwałą, kiedy jesteście pokorni, ubodzy, mali, czy­ś­ci i miłosierni. Doznaję w was chwały, kiedy postępujecie w świa­t­ło­ści wiary, miłości i świętości; wtedy szerzycie Moją chwa­łę, u­przedzacie Mój tryumf, stajecie się promieniami światłości, któ­ra zstę­puje z Mojego Niepokalanego Serca dla oświetlenia ziemi w tych dniach nieprzeniknionej ciemności.» (2 lutego 1988, 372,g-i)

Chwała Maryi w świetle Eucharystii

Ogłaszamy chwałę Maryi przede wszystkim otaczającej chwałą swego Syna Jezusa rzeczywiście obecnego w Eucharystii.

«W Tabernakulum – ukryty pod eucharystyczną zasłoną – obecny jest ten sam Jezus Zmartwychwstały, który siedzi po prawicy Oj­ca w chwale Swego uwielbionego Ciała i Swego Bóstwa. On z mi­łości ku wam ukrywa się po białą postacią konsekrowanego chleba. Najmilsi synowie, musicie dziś bardziej wierzyć w Jego obecność po­mię­dzy wami. Odważnie i z mocą musicie szerzyć wasze kapłań­s­kie zaproszenie do powrotu wszystkich do jednej, silnej i potwier­dza­­nej świadectwem wiary w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystu­sa w Eucharystii. » (21 sierpnia 1987, 360p-q)

«Jako Matka jestem zawsze obok Mojego Syna. Byłam przy Nim na tej ziemi i jestem obok Niego teraz w Raju, dzięki przywilejowi wzię­­cia Mnie z ciałem do Nieba. Jestem tam, gdzie Jezus jest obec­ny – przy wszystkich Tabernakulach ziemi.

Moje Niepokalane Serce ofiarowuje Mu Tabernakulum żywe, go­re­jące i matczyne – Tabernakulum miłości, adoracji, dziękczynienia i nie­­ustannego wynagradzania.» (8 sierpnia 1986, 330 l, n)

«Kościele pielgrzymujący i cierpiący, którego jestem Matką, Koś­cie­le, rodzino wszystkich Moich dzieci, arko Nowego Przymierza, lu­du Boży, musisz zrozumieć, że to Tabernakulum jest centrum twe­go życia, zdrojem łaski, źródłem twego światła i zasadą działalności a­postolskiej. W nim prawdziwie jest obecny Jezus, by uczyć cię wzra­stania i pomagać ci chodzić, by udzielać ci siły do dawania świa­­dectwa i odwagi – do ewangelizowania, by podtrzymywać cię we wszystkich twych cierpieniach.

Kościele pielgrzymujący i cierpiący w obecnych czasach, wezwany do przeżywania konania w Getsemani i krwawej godziny swej Kal­wa­rii, chcę cię tu dziś przynieść. Pragnę, abyś ze Mną – upadającą na twarz przed każdym Tabernakulum w akcie nieprzerwanej ado­ra­­­cji i wynagrodzenia – mógł powtórzyć gest wykonywany ciągle przez twoją Niebieską Mamę.» (21 sierpnia 1987, 360 d-e)

«360r   Proszę, żeby powrócono wszędzie do organizowania godzin adora­cji przed Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Pra­gnę, żeby wzrósł hołd miłości wobec Eucharystii i aby ujawnił się w dostrzegalnych i wymownych znakach waszej pobożności. O­ta­czaj­cie kwiatami i światłami Jezusa Eucharystycznego. Poświęćcie Mu pełną czułości uwagę. Podchodźcie do Niego z głęboką czcią, przy­klę­­ka­jąc i adorując Go.» (21 sierpnia 1987, 360r)

«Umiłowani synowie poświęceni Mojemu Sercu, bądźcie dziś po­tę­ż­nym wołaniem o pełny powrót całego Kościoła walczącego do Je­zu­­­sa obecnego w Eucharystii, ponieważ tylko tam znajduje się źród­ło wo­dy żywej! Oczyści ona Kościół, usunie jego suszę i odnowi pu­­­s­­ty­nię, w którą się zamienił. Jedynie tam znajduje się tajemnica Życia, które otworzy dla niego drugą Pięćdziesiątnicę łaski i światła. Jedy­nie tam znajduje się zdrój odnowionej świętości – Jezus w Eu­cha­­ry­s­tii!» (8 sierpnia 1986, 330B)

«To nie wasze duszpasterskie plany ani dyskusje, to nie ludz­kie śro­d­ki – które dają wam tyle nadziei i pewności – lecz jedynie Je­zus w Eucharystii da całemu Kościołowi siłę do całkowitej odno­wy. Uczy­ni go ubogim, ewangelicznym, czystym, pozbawionym wsze­­l­kiego o­­­par­cia, w którym pokładałby swą ufność; uczyni go świę­tym, pię­­k­nym, bez skazy i bez zmarszczki – na podobieństwo wa­szej Nie­­bie­s­kiej Mamy.» (8 sierpnia 1986, 330C).

Ogłaszajmy chwałę Maryi w Eucharystii, a Niebieska Mama zaniesie do Jezusa « coraz większą liczbę Swych dzieci. Są to bowiem czasy, kiedy Jezus Eucharystyczny powinien być przez wszystkich adoro­wa­ny, kochany, otoczony wdzięcznością i uwielbieniem.» (21 sierpnia 1987, 360G)

Chwała Maryi w świetle chwalebnego powrotu Jezusa

Chwała Maryi dopełni się wraz z powrotem Jej Syna Jezusa w chwale.

« Jak miłość Mojego matczynego Serca była najcen­niej­szą ko­­­­łyską w czasie Jego pierwszego Narodzenia, tak tryumf Me­go Nie­­­pokalanego Serca stanie się kołyską Jego chwalebnego po­w­ro­tu.» (24 grudnia 1986, 342k)

«Moje Niepokalane Serca odniesie tryumf w największym tryumfie Jezusa, który przyniesie temu światu swe chwalebne królestwo miłości, sprawiedliwości, pokoju i wszystko uczyni nowe. Otwórzcie serca na nadzieję. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, którzy przychodzi do was w chwale. Żyjecie w wywołującej drżenie godzinie tego drugiego przyjścia» (31 grudnia 1997).

«Kierując wzrok w przyszłość, oczekujmy z ufnością poranka nowego dnia (...) Wszyscy, którzy są przednią strażą Kościoła, są strażnikami na murach Bożego Miasta, którym zadajemy pytanie: „Strażnicy, jak długo jeszcze potrwa noc?” Na to pytanie otrzymamy odpowiedź: „Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon (Iz 52,8). Maryjo, Gwiazdo Poranka, wspomóż nas, byśmy zawsze z nowym zapałem powtarzali FIAT dla planów Ojca, by wszystkie narody i języki mogły zobaczyć Jego chwałę.» Jan Paweł II, 23 maja 1999

W Niepokalanym Sercu Maryi wypowiadamy z zapałem nasze TAK dla ocalających planów Ojca, które urzeczywistniają się w Jego Jednorodzonym Synu, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał, bo On jest Żywym, jest Bogiem wśród nas, jedynym naszym Odkupicielem, On tylko jest naszym Zbawcą. Nie ma innych zbawicieli.

Wobec Sanhedrynu bardziej powszechnego i ukrytego, podstępnego i niebezpiecznego, z odwagą i siłą naszego świadectwa aż po męczeństwo musimy dziś głosić to, co św. Piotr powiedział przed Sanhedrynem w Jerozolimie:

„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, jak tylko Jezus Chrystus!” (Dz 4,12).

Jezus Chrystus jest Pierwszym i Ostatnim, Początkiem i Końcem, Alfą i Omegą, Gwiazdą Poranną, jest Tym, który prowadzi nas do przeżycia nowego oczekiwanego dnia, który poprzedzany jest przez cierpienie.

«360v  W Eucharystii Jezus jest rzeczywiście obecny. Pozostaje zawsze z wa­mi i ta obecność będzie coraz mocniejsza, zajaśnieje nad światem jak słońce i zaznaczy początek nowej epoki. Przyjście chwalebnego Kró­­lestwa Chrystusa zbiegnie się z największą wspaniałością Eucha­rystii. Chrystus urzeczywistni Swoje wspaniałe Królestwo w pow­sze­­chnym tryumfie Swego Królestwa Eucharystycznego, które roz­wi­­­nie się z całą mocą i będzie miało możność zmieniać serca, dusze, osoby, rodziny, społeczeństwo, a nawet strukturę świata.

360w   Po przywróceniu Swego Eucharystycznego Królestwa Jezus dopro­wa­dzi was do cieszenia się Jego stałą obecnością: odczujecie ją w no­wy i nadzwyczajny sposób. Doprowadzi was do przeżywania dru­­giego, odnowionego i piękniejszego ziemskiego Raju.» (21 sierpnia 1987, 360v-w)

«„Posłuchajmy przede wszystkim Najświętszej Dziewicy Maryi, w której tajemnica Eucharystii jawi się bardziej niż w kimkolwiek innym jako tajemnica światła. Patrząc na Nią, poznajemy przemieniającą moc, jaką posiada Eucharystia. W Niej dostrzegamy świat odnowiony w miłości. Kontemplując Ją wziętą do Nieba z duszą i ciałem, dostrzegamy skrawek «nowych niebios» i «nowej ziemi», które otworzą się przed naszymi oczyma wraz z powtórnym przyjściem Chrystusa. Tu na ziemi Eucharystia stanowi ich «rękojmię» i, w pewnym sensie, antycypację: Veni, Domine Iesu! (Ap 22, 20).” (Ecclesia de Eucharystia, 62)

«Jako Apostołowie ostatnich czasów powinniście ogłaszać bliskość chwalebnego powrotu Jezusa. Wprowadzi On ludzkość w nowe cza­sy, w których ukażą się wreszcie nowe niebiosa i nowa ziemia. Głoście wszystkim Jego bliski powrót. «Maranatha. Przyjdź, Panie Je­zu!» (8 grudnia 1994, 533n).

««Istota Liturgii zawiera się w modlitwie przekazanej przez św. Pawła i w Didache: marana tha: Przyjdź, o Panie. W liturgii wypełnia się już teraz Paruzja, rozciąga się ku Panu, który przychodzi i poucza nas, by wołać: Przyjdź, Panie Jezu! I jeszcze dziś dostrzega się jego odpowiedź i w niej ukazuje się prawda: Tak, przyjdę niebawem!» (Ap 22,17-20) (Il Timone, nr 22, pkt 40, kard. J. Ratzinger, obecnie: papież Benedykt XVI)

«Powiedział: Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska. (...) Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta. Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna. A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź!» (Ap 22,10.12-17)

Powierzam wam, odpowiedzialnym za Kapłański Ruch Maryjny, wypełnienie zadania dotarcia z tym listem do jego członków. Niech zostanie przeczytany i dobrze rozważony. Niech też do wszystkich dojdzie moje serdeczne pozdrowienie i kapłańskie błogosławieństwo.

Czekam na wasze odpowiedzi i uwagi.

W Niepokalanym Sercu Maryi, Wasz mały brat, don Stefano Gobbi