D

Dar 13d, 22g, 29m., 42f, 49bf, 52d, 75h, 80c, 90, 92a, 101a, 110u, 114il, 131ek, 144d, 147d, 178b, 179g, 189d, 205e, 208e, 236f, 240bg, 250b, 258l, 261j, 265c, 269o, 279b, 284, 287z, 288l, 291f, 293c, 294d, 295b, 304il, 310b, 311efl, 313i, 316b, 318b, 320a, 322e, 327lo, 334dhi, 336k, 342d, 343dg, 347c, 350g, 355eg, 360a, 371a, 373e, 375dh, 376c, 377c, 378af, 381e, 387b, 392g, 396d, 398r, 399c, 406m., 412q, 416f, 417d, 418d, 426a, 428c, 434h, 440g, 444b, 448cf, 459, 461c, 474j, 476, 484c, 486dj, 488e, 493d, 494k, 498a, 503e, 511, 513ef, 514a, 515d, 522e, 523b, 527h, 531g, 533j, 537a, 541de, 542h, 544i, 561adf, 563c, 564a, 566d, 569g, 570d, 573fi, 574bdh, 575k, 580bcd, 581hl, 585kn, 586ghn, 589b, 590h, 591d, 594i, 596ehm,

Demon 5k, 21oq, 26b, 28d, 112i, 232c, 314cg, 335ce, 364d, 413c, 433e, 478ch, 502de, 553i, 548m, 573i, 575f, 581f, 589d, zob. Szatan,

Diabeł, diabelski 92l, 274n, 364d, 384f, 405k, 406cl, 407j, 409dl, 411d, 456e, 477g, 478h, 479k, 486j, 488b, 493f, 495c, 497g, 505f, 509j, 522f, 523o, zob. Szatan,

Dobrobyt 358m, 366d, 387j, 410m, 469k, 486n, 506f, 513f, 523d, 527d, 545e, zob. Chciwość,

Dobro, Dobroć 9f, 99n, 188b, 222e, 225a, 254k, 257g, 261o, 286j, 296g, 298d, 351f, 365e, 377i, 380h, 441g, 494h, 501d, 513f, 558i, 560k, 561c, 562p, 577g, 580f, 581g, 569l, 585g, 587l, 588f, 592h, 596n, 599fh,

Docenienie, uznanie 49f, 67k, 78f, 93l, 115h, 283e, zob. Szacunek,

Doskonałość, doskonalić 22e, 34h, 37c, 41gi, 54c, 70e, 80gh, 81e, 93abq, 94ad, 105b, 109p, 117f, 118t, 120mp, 128mo, 130n, 132e, 133m, 138de, 139a, 149i, 151d, 152hk, 161p, 162e, 163g, 167b, 169eqr, 170f, 173fghm, 176j, 177c, 178h, 179an, 181dnopr, 183g, 185adem, 186w, 191d, 193bdfin, 195aj, 196dj, 198c, 200k, 201m, 202ik, 203dei, 204k, 205f, 206g, 208e, 212e, 213fh, 221j, 222k, 223ak, 226e, 227bp, 237ejl, 241ef, 243de, 246f, 247d, 248n, 252h, 253bg, 254ai, 256f, 258o, 259gj, 260fhr, 261g, 262gikp, 266chij, 267f, 268ak, 269n, 271h, 274ci, 275p, 282k, 284g, 285d, 286d, 287ik, 291d, 295c, 299bd, 303k, 304dkl, 305deglmp, 310de, 311ik, 314g, 315cd, 321cek, 322efh, 325e, 327n, 328a, 329a, 330dr, 334fh, 338bce, 339f, 345eg, 347h, 348cf, 355f, 357t, 358fgho, 365h, 368a, 369d, 372e, 376a, 377ik, 381c, 388l, 394be, 395dg, 397g, 398ps, 404dil, 406irw, 407a, 410q, 415e, 416c, 419c, 426eh, 427hl, 429dhi, 436bce, 438c, 441c, 444fk, 445m, 448g, 450bd, 452b, 453bcde, 460g, 465g, 466i, 468n, 470kn, 472j, 473f, 481cd, 482fg, 483o, 486f, 487be, 490c, 496lm, 500e, 505e, 507g, 510f, 511ab, 513g, 514f, 515d, 517j, 518k, 519d, 521i, 522de, 526e, 530cd, 534f, 537cd, 546g, 548ac, 549bf, 554g, 558dg, 559b, 564b, 574d, 575d, 578f, 580e, 585c, 586gh, 587c, 588h, 589b, 592i, 595b, 596ek, 597ak, 598r, 602bj, zob. Cnota, Miłość, Naśladowanie, Świętość,

Doświadczenie, doświadczyć 29k, 42c, 68o, 74b, 87i, 121g, 148r, 160g, 171k, 185i, 195o, 241eh, 246d, 249f, 258j, 260t, 272e, 273f, 281n, 284ak, 295e, 298j, 299g, 300b, 302kl, 305s, 307f, 309c, 311p, 315b, 322h, 323gm, 327a, 334i, 336l, 351f, 353b, 360aA, 377g, 380dg, 381f, 382e, 388j, 395bd, 412d, 418a, 425h, 428c, 430g, 436bc, 442h, 453ec, 461d, 466c, 477i, 481en, 482h, 486hu, 491f, 493d, 501k, 502d, 509l, 522e, 523p, 534d, 536g, 556h, 562r, 563hj, 572f, 575f, 580b, 584fi, 594j, 597j, 599d, 600g, zob. Cierpienie,

Droga Krzyżowa 71be, 91m, 100l, 260r, zob. Męka Chrystusa,

Druga ewangelizacja 443y, 451h, 454f, 455f, 467hi, 468bcio, 474t, 487h, 498f, 514a, 522h, 523g, 525e, 533j, 557n, zob. Ewangelizacja,

Druga Pięćdziesiątnica 139d, 172n, 213l, 220k, 226i, 244k, 246a, 266r, 284p, 294q, 302e, 310bg, 316i, 327r, 330B, 336il, 343d, 355b, 357s, 381e, 383a, 386b, 404ac, 414h, 426bl, 427l, 428bcdf, 431j, 434h, 448f, 450ac, 496cfjp, 505d, 521ackr, 536g, 546ckm, 558h, 562s, 573ij, 574bcdefgh, 584h, 586h, 573b, 573c, 574a, 594i, 595al, 604w, zob. Odnowa, Druga Wielkanoc zob. Wielkanoc, Odnowa; Drugi Adwent zob. Adwent, Odnowa; Drugie Boże Narodzenie zob. Boże Narodzenie, Odnowa; Drugie Przyjście Chrystusa zob. Przyjście Chrystusa, Odnowa,

Duch, duchy, duchowy 21o, 28, 67i, 85g, 93m, 118g, 130h, 148j, 200d, 226k, 230c, 254e, 266a, 266a, 257p, 284q, 288o, 306e, 327, 401bd, 404d, 428c, 434h, 443f, 450ab, 484c, 505e, 539a, 544k, 546h, 553ghi, 554b, 557c, 564bcdeh, 568n, 570d, 573fghij, 574bc, 590d, 591l, 594i, 595a, 598p, 600ai, Duch Miłości 161p, 170e, 213m, 226abj, 246c, 270b, 284qrs, 294q, 398q, 457g, 426bc, 486e, 536gl, 546l, Duch świata 394g, 459e, 540b,

Duch Święty 22k, 31k, 47e, 65ef, 67g, 84r, 94b, 108b, 111b, 112j, 117cf, 119cmo, 121f, 126k, 129e, 131gil, 133gm, 139d, 148j, 152de, 158al, 161p, 164k, 168u, 170de, 185c, 188f, 193jkln, 195h, 198c, 200hk, 202i, 204bdi, 208c, 213m, 215e, 220i, 221j, 226abdhjk, 227eims, 230bc, 233j, 236f, 237i, 243dfi, 244k, 245n, 246abch, 247g, 248mo, 252l, 253h, 256bdm, 257j, 261flu, 263h, 265cefgh, 266ako, 267ltu, 270b, 275q, 276l, 284pqrs, 285*ak, 287ku, 290c, 293c, 294q, 295bj, 296bi, 299h, 302r, 303bj, 304g, 305knA, 306k, 309d, 310acdefg, 311q, 314j, 315d, 324h, 327bnz, 329b, 330hpvD, 333b, 336kl, 337b, 340p, 343dh, 344bn, 352g, 355bfg, 357ostx, 360H, 372e, 376c, 383abcde, 386b, 387b, 394b, 397i, 398q, 401b, 404adi, 405gh, 406r, 410kq, 417e, 426abcdefghijkl, 427l, 428dh, 429ch, 430b, 437o, 439b, 441m, 442cg, 450abcdf, 451h, 452dj, 453cd, 454i, 459es, 463fgh, 465d, 467ij, 468ap, 473f, 474etv, 482fm, 483ci, 484bm, 486defx, 487eh, 489h, 493dj, 496cdjklmnop, 498am, 502h, 504c, 505d, 506cn, 508e, 510c, 511b, 513g, 514ag, 521abfjknopq, 522h, 523bv, 524h, 526f, 529o, 531r, 536i, 537ac, 538d, 540d, 543bf, 546begj, 547oq, 551q, 557cu, 558h, 560q, 561mw, 562s, 563cdl, 564b, 567k, 572g, 573cfgh, 574adeh, 575m, 576b, 581i, 583o, 584d, 585n, 586hi, 587s, 588e, 589bj, 595bcfgijm, 596kmp, 597l, 598a, 602b, 604wx, zob. Trójca Przenajświętsza, Oblubienica Ducha,

Dusza 10ei, 13cgk, 16bdf, 21jknpqu, 28egjk, 31ejk, 39a, 41c, 43c, 44e, 45b, 46bc, 52i, 63i, 65a, 67n, 68k, 69c, 73fi, 74e, 77dg, 80h, 83c, 85bhij, 89o, 90l, 91c, 92cg, 95g, 96f, 97np, 98in, 99be, 103d, 107adf, 108x, 113d, 116kp, 117cf, 118k, 119g, 120lmo, 121ef, 125l, 126j, 127pqr, 128n, 129e, 130gj, 132e, 133k, 134c, 136g, 137ik, 141f, 147d, 148h, 154o, 158i, 164no, 173do, 174h, 176cdjl, 179h, 180ef, 185ch, 186cfm, 188k, 189j, 195q, 196bckmn, 198g, 200hk, 201hkl, 202eg, 204d, 205cf, 206fgij, 207c, 209d, 210c, 216b, 217d, 219f, 220g, 222d, 224ei, 228g, 236d, 249fghi, 252d, 253hi, 255j, 257f, 258h, 260lp, 262dgl, 266o, 267be, 269b, 270gi, 273e, 275b, 276gl, 278h, 279h, 280e, 282be, 283o, 285aijlmo, 288gi, 289j, 290e, 292f, 294hkp, 296b, 299b, 303b, 304il, 305hjklpsxz, 306jk, 308b, 309c, 311de, 313e, 314c, 318d, 319f, 321i, 322fgi, 323n, 324e, 326c, 327mnqy, 330rv, 331d, 333b, 336an, 338cd, 339bc, 342d, 345j, 346c, 537a, 538cd, 540c, 547c, 549a, 550a, 551cq, 552k, 554fg, 556a, 557b, 558h, 563d, 574cf, 576ad, 579a, 580c, 581e, 584d, 586j, 588e, 591j, 595m, 596bm, 597f, 598a, 599c, 600f, 601b, 602egi, zob. Czyściec, Niebo, Raj,

Działanie Maryi: Jest zawsze obecna przy każdym (zob. Obecność Maryi) i działa 3c, 6c, 12e, 19c, 20ab, 31j, 37e, 41i, 48g, 54a, 56ab, 59d, 61ac, 63ghj, 67f, 69g, 73h, 77dej, 78a, 81n, 84m, 85k, 86i, 88u, 90k, 94i, 103cg, 104c, 127h, 128qs, 130eflnp, 137l, 145ak, 152fg, 153gj, 158hk, 164ghjm, 165fpr, 167c, 173r, 175d, 176b, 178k, 179i, 184cf, 187e, 190d, 199c, 201n, 202b, 203k, 204p, 242de, 250f, 251e, 266d, 277bh, 287D, 291l, 297i, 300f, 301l, 303i, 312e, 322b, 339defg, 345j, 355h, 365f, 374k, 398k, 403h, 417bf, 419e, 420i, 432h, 438fh, 479m, 486d, 498c, 527d, Adoruje (zob. Adoracja), Błogosławi 4gk, 11d, 18d, 26e, 31p, 46g, 50g, 59g, 67c, 73n, 75p, 80j, 89q, 129i, 162g, 165t, 177l, 182bk, 188l, 191o, 201p, 207i, 214i, 215l, 216j, 237m, 240m, 245n, 247h, 248o, 250c, 252l, 256m, 263h, 267u, 268c, 269q, 276l, 285*k, 286l, 287e, 293mo, 295j, 296io, 298j, 302r, 305aA, 311q, 314j, 315g, 324h, 327yz, 330D, 340p, 341h, 344n, 352g, 358s, 360H, 361i, 362b, 373f, 376h, 386k, 389ak, 391h, 392k, 407s, 408h, 419h, 428j, 437c, 441m, 443y, 452j, 454i, 455bh, 456g, 467j, 468p, 478n, 479p, 482m, 486x, 489h, 493j, 498m, 502h, 522l, 526j, 532aj, Broni nas 17im, 23r, 26ac, 72h, 99k, 116b, 133ad, 146l, 148b, 157a, 178fg, 184jk, 192d, 216a, 225g, 229i, 236a, 247b, 264j, 270l, 285*j, 293m, 326h, 337e, 346a, 358b, 406s, 407s, 434g, 441e, 486u, 497g, 501k, (zob. Broń), Buduje wspólnotę (zob. Braterstwo), Chroni, daje schronienie 26c, 28b, 33abefh, 64n, 72h, 74n, 85n, 86cx, 87d, 88prs, 114g, 127q, 131c, 146dl, 147c, 149a, 154jkm, 162b, 171ao, 177ak, 178h, 183d, 184l, 187d, 191a, 192d, 194k, 199c, 211j, 214a, 216a, 225l, 228d, 229g, 233h, 236a, 240m, 245l, 247ac, 252ef, 264j, 265a, 282b, 285*g, 287f, 288g, 295i, 298bj, 302l, 311ab, 312e, 315a, 316h, 326abfj, 328d, 341b, 351k, 352e, 353c, 355a, 357gn, 358b, 368b, 373c, 405bD, 406s, 412p, 417k, 431i, 432g, 434h, 438d, 441j, 443b, 449g, 455b, 464k, 474j, 477j, 481k, 485k, 486rux, 487i, 489dg, 495f, 497g, 498j, 501j, 505b, 506km, 507ae, 509k, 520f, 522bcefghj, 526h, 527i, 528e, 531l, 532a, 535n, zob. Niepokalane Serce Maryi, Przystań Serca Maryi, Cierpi zob. Ból, Cierpienie, Czuwa 157a, 160h, 285f, 323o, 358cik, 379c, 401d, 446a, 471b, 481k, 492gh, 517d, zob. Czuwanie, Daje nadzieję zob. Nadzieja, Daje pokój i troszczy się o pokój zob. Pokój, Docenia zob. Docenianie, Dodaje odwagi, otuchy 65b, 101d, 174f, 177l, 240m, 241g, 253m, 269q, 271f, 284c, 286l, 304c, 312b, 331c, 352g, 358as, 365b, 414h, 416d, 428e, 503b, 515h, 516c, Dowodzi zwycięskimi zastępami zob. Wódz, Formuje 5ef, 15b, 17e, 26d, 41h, 54e, 61a, 84l, 130ce, 151o, 181k, 253a, 282d, 285n, 291j, 297i, 305f, 307j, 309b, 310a, 334e, 359b, 378j, 380b, 382a, 385i, 391c, 395c, 403i, 404jk, 405aE, 407s, 414bh, 417bcde, 420i, 427c, 428de, 439g, 442gk, 449g, 451i, 452d, 454d, 464h, 467i, 470h, 474r, 487f, 507bg, 512e, 513bh, 526c, 533j, Gromadzi 14h, 59b, 60e, 63c, 68c, 83m, 93n, 103j, 119o, 145e, 148a, 149k, 150p, 153a, 166l, 177a, 179p, 180a, 183f, 188g, 211j, 216af, 216j, 240m, 245l, 267f, 342l, 355g, 358b, 379e, 393i, 420i, 442i, 460f, 481a, 501k, 511a, 522h, Jest wdzięczna zob. Dziękczynienie, Karmi, odżywia, daje pokarm 5g, 34h, 35e, 45f, 53a, 59b, 61d, 85j, 103g, 109n, 148g, 149j, 152k, 160e, 177f, 179g, 190c, 194j, 197e, 258h, 287v, 360g, 410c, 470h, 504d, zob. Pokarm, Kocha zob. Miłość, Niepokalane Serce Maryi, Kształtuje 5ei, 29h, 39f, 54e, 61a, 94j, 131c, 148d, 151o, 153d, 161c, 167i, 177cf, 179g, 186t, 258n, 266km, 282i, 290f, 296d, 304fg, 304h, 346a, 358gd, 417fl, 452d, 455h, 468b, 512e, 522d, 533j, Leczy 164e, 194j, 207d, 249f, 271f, 417c, zob. Choroba, Rana, Modli się zob. Modlitwa, Wstawiennictwo, Wynagrodzenie, Niesie ulgę 158c, 184f, 353c, 400a, 412pq, 520f, 523m, Objawia się zob. Akita, Cud, Fatima, Łzy, Medziugorje, Objawienie, Orędzie, Płacz, Prorok, Trzecia tajemnica fatimska, Znak, Ocala 21gi, 24d, 42h, 47b, 60e, 63g, 74m, 82e, 86b, 88r, 99j, 127qs, 199f, 210d, 216ae, 225em, 241d, 248f, 249i, 252e, 253m, 270l, 271f, 272i, 285*dk, 289i, 290h, 301e, 302p, 328df, 329a, 346d, 347g, 351ac, 352e, 357j, 386g, 411l, 419e, 467g, 468n, 487i, 489d, 495f, 501j, 507e, 509hl, 527gi, 529mn, Okazuje czułość zob. Czułość, Opiekuje się 17l, 26e, 116b, 157a, 180d, 183k, 187d, 229i, 231d, 240a, 264k, 284o, 285*j, 293m, 297a, 312e, 363a, 391e, 406s, 449b, 456g, 512f, 514g, 529n, Osłania 216a, Ostrzega 72c, 128h, 231c, 406c, 472g, 501g, zob. Cud, Fatima, Ostrzeżenie, Trzecia tajemnica fatimska, Znak, Oznacza pieczęcią zob. Pieczęć, Płacze 362 zob. Płacz, Łzy, Akita, Pociesza 3d, 17l, 33g, 57b, 85b, 90q, 97d, 99k, 101j, 121df, 123cf, 131c, 149k, 157a, 171p, 180i, 225e, 227r, 228h, 237m, 240klm, 241gh, 253m, 257g, 270l, 271f, 273gh, 281l, 284acd, 285g, 296n, 298e, 302ijlp, 304acm, 312b, 323o, 325f, 326ij, 327cegnrsz, 328j, 331cd, 333ade, 334e, 336h, 340b, 353ac, 357v, 358aq, 365b, 392c, 394acfi, 409b, 412qr, 422d, 428h, 429a, 430i, 444k, 452h, 453ah, 459hik, 475f, 479p, 486u, 494j, 499h, 501k, 503b, 512d, 514f, 515h, 516c, 520f, 524k, 526h, 527i, 529a, 530h, Podtrzymuje 23d, 160e, 197k, 225g, 288f, 443y, 503b, 526h, Pomaga 9k, 12e, 16b, 21g, 23r, 34h, 40f, 60d, 63j, 69h, 74j, 78d, 86g, 106t, 108z, 110f, 117g, 120f, 121de, 123c, 129c, 131c, 137k, 140g, 142f, 149j, 164h, 165l, 174ghs, 175f, 177c, 178fg, 182g, 191gh, 195r, 197k, 199e, 202h, 203gj, 213ij, 214g, 215i, 223c, 225g, 227bnr, 228b, 229b, 241d, 244i, 248e, 253m, 258e, 262q, 266de, 267efr, 271df, 273g, 277g, 281l, 283g, 285f, 288f, 289m, 301c, 302n, 303fh, 311hn, 312be, 328f, 333d, 334eh, 336h, 345fghj, 350i, 352e, 356f, 358jn, 360g, 365b, 377c, 378gi, 387b, 392b, 398l, 400d, 403g, 405E, 412jr, 414h, 416e, 419c, 420i, 422gi, 428e, 430cf, 441c, 444o, 448c, 452b, 454b, 455e, 459ho, 470h, 474b, 485b, 486dtu, 488d, 496i, 499g, 501d, 502c, 503a, 514af, 515h, 526h, 529a, 531b, Pomaga nam w osiągnięciu doskonałości, świętości zob. Doskonałość, Świętość, w pozbywaniu się egoizmu zob. Egoizm, Pośredniczy zob. Pośredniczka, Powołuje zob. Powołanie, Prosi 1b, 25h, 41i, 42h, 45g, 64i, 67e, 68d, 69d, 70c, 73k, 77eh, 84fhq, 85op, 87c, 94gh, 95l, 98g, 99ab, 101a, 110no, 119p, 121e, 125r, 127h, 135a, 144h, 145bijk, 146a, 148eo, 162b, 179u, 181c, 184i, 222bi, 245e, 258k, 259l, 264h, 266b, 275dlr, 277g, 279j, 283t, 285*a, 287abcdgpyE, 289mn, 292j, 293l, 298c, 300f, 301eh, 305r, 306dkl, 308g, 311f, 321h, 322h, 328c, 334h, 343c, 345e, 347begim, 350h, 351c, 355c, 356cd, 358d, 364e, 368e, 371e, 374fhij, 375g, 376af, 377n, 379bhi, 382g, 383e, 384a, 389bci, 390f, 391g, 399k, 404j, 406s, 408d, 411k, 412lmnp, 414l, 416h, 417fik, 418bd, 419g, 420i, 421k, 427k, 428c, 430i, 431i, 441i, 443hv, 448ef, 450ce, 454e, 457g, 460ef, 467f, 468n, 469o, 473f, 474s, 479c, 487jk, 488b, 489g, 490h, 491g, 494afk, 496ei, 499b, 501f, 508i, 509k, 511ai, 512f, 515h, 516k, 519be, 521dq, 523g, 526h, 527g, 529m, 531ik, 532ei, Prowadzi 6ac, 13j, 15b, 17o, 25e, 29b, 31o, 33ag, 39h, 41bg, 42a, 44ab, 45g, 48c, 49a, 52j, 53a, 54ce, 55d, 57a, 60a, 64j, 70ab, 71bf, 73g, 91m, 98p, 103f, 106b, 110f, 112a, 113a, 116b, 124a, 126d, 127a, 128at, 130dek, 135c, 136b, 137k, 140p, 148g, 149c, 152k, 154l, 160e, 162d, 170u, 173np, 179gno, 181cgk, 182b, 183b, 185m, 187a, 192c, 194fj, 195ego, 199a, 204o, 205e, 206i, 207cd, 210e, 221b, 223f, 227b, 228dh, 232b, 237l, 241f, 254a, 260bv, 266m, 276e, 281m, 283r, 285l, 288f, 299d, 301l, 303f, 304c, 311h, 312e, 313k, 314e, 317g, 321cfk, 322b, 327n, 328a, 335gi, 336a, 338e, 339e, 341d, 345f, 346a, 347o, 351j, 353c, 355g, 358afg, 359bc, 361g, 364c, 370c, 372a, 377bf, 382de, 387f, 398klp, 404j, 410cp, 412p, 414j, 417ej, 425j, 427f, 430c, 441e, 443cd, 448g, 458f, 466f, 467chi, 468p, 474u, 475l, 482i, 497d, 499g, 500gj, 501d, 503b, 504d, 505h, 511a, 515h, 519i, 526degh, 532e, Prowadzi nas do pełnego oddania się Bogu zob. Oddanie się Bogu, Przestrzega przed karą, którą można odwrócić lub zmniejszyć zob. Kara, Przestrzega przed szerzącymi się błędami i złem Kościele zob. Błąd, Bunt, Ewangelia, Fałszywa interpretacja, Fałszywe nauki, Fałszywe przesłania, Fałszywe zjawiska, Fałszywi bogowie, Fałszywi nauczyciele, Fałszywi prorocy, Fałszywi wizjonerzy, Fałszywy Chrystus, Fałszywy duch, Fałszywy ekumenizm, Fałszywy kościół, Uczta eucharystyczna, Kultura, Odstępstwo, Ohyda spustoszenia, Opary, Spisek, Teolog, Teologia, Urząd Nauczycielski Kościoła, Zamęt, Przyczynia się do klęski szatana zob. Klęska, Klucz, Łańcuch, Nieprzyjaciółka szatana, Nieprzyjaźń, Niewiasta-Maryja, Niewiasta obleczona w słońce, Pięta, Zmiażdżenie głowy szatana, Związanie szatana, Przygotowuje nas i wszystko dla nas 1c, 5j, 7c, 9m, 15b, 16f, 23p, 24e, 26d, 28k, 29eh, 33g, 34q, 39f, 45b, 46f, 47h, 52ao, 61e, 67m, 70e, 71k, 72co, 75o, 77d, 87c, 101b, 105r, 113n, 122jk, 123h, 129d, 136b, 140p, 151m, 156b, 157g, 158g, 161fg, 163g, 164m, 167i, 171o, 180i, 181kns, 182f, 183d, 185m, 186t, 190c, 191h, 195s, 199c, 202h, 205a, 208c, 221a, 227k, 229g, 233c, 247ae, 248n, 252ae, 262q, 283r, 284a, 285p, 291kl, 295i, 304m, 311l, 324h, 336h, 342f, 367e, 371g, 373e, 379i, 380a, 395c, 403g, 407q, 412a, 417f, 425fj, 439g, 452e, 460df, 466j, 485i, 495f, 505bh, 511h, Przygotowuje świat na odnowę i bliskie przyjście Chrystusa zob. Adwent, Bliskość nadchodzących wydarzeń, Czasy ostateczne, Drugie Boże Narodzenie, Druga Pięćdziesiątnica, Druga Wielkanoc, Dzień Pana, Jubileusz i odnowa 2000, Kara, Koniec czasów, Królestwo Boże, Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia, Oczyszczenie, Odrodzenie, Ostatnie dziesięciolecie, Prześladowanie, Przyjście Chrystusa, Sąd Boży, Sąd w pomniejszeniu, Ucisk, Utrapienie, Próba, Wiosna Kościoła, Przyodziewa, ubiera 30a, 35e, 108mF, 109n, 111c, 120f, 148g, 149j, 152kl, 181p, 190c, 194j, 237l, 240m, 258h, 305a, 312e, 481d, 504d, Przyśpiesza zwycięstwo nad złem zob. Przyśpieszenie zwycięstwa, Ratuje przed piekłem zob. Piekło, Rodzi Jezusa zob. Boże Narodzenie, Wcielenie, Strzeże 18d, 24c, 26e, 30a, 99k, 202l, 210g, 237m, 437j, 505b, 507e, 522c, Towarzyszy 10c, 118s, 158c, 194b, 269m, 283r, 285f, 288f, 291d, 327z, 357d, 396e, 400i, 417b, 419h, 443y, 444k, 454a, 470h, 503a, 506m, 516c, Troszczy się 7abc, 21e, 27a, 35cde, 38bc, 44a, 53f, 82g, 90o, 103bj, 115b, 126f, 136b, 140p, 149j, 154j, 160i, 177k, 192d, 284de, 287z, 297eh, 300e, 303g, 314h, 412q, 459o, 501d, Troszczy się o ewangelizację zob. Druga ewangelizacja, Ewangelizacja, o trwanie w jedności z papieżem zob. Jan Paweł II, Jedność z papieżem, Miłość do papieża, Odrzucanie papieża, Ojciec Święty, o nasz wypoczynek zob. Wypoczynek, o szacunek wobec Eucharystii zob. Adoracja, Eucharystia, Komunia św., Msza św. Obecność eucharystyczna, Ofiara eucharystyczna, Tabernakulum, Tworzy Kapłański Ruch Maryjny 539a zob. Kapłański Ruch Maryjny, Uczy 9dk, 86r, 117g, 124bfj, 140n, 148o, 152j, 156b, 170u, 173m, 223a, 227lp, 250b, 259fg, 282i, 283o, 287z, 294bg, 297c, 311dg, 325e, 334eh, 345f, 380b, 485ai, 487c, 521a, Umacnia 71f, 73g, 99k, 101d, 133h, 149j, 157a, 175c, 180i, 183b, 190c, 191g, 195r, 216j, 221c, 227be, 252e, 255l, 257g, 267cr, 274k, 290f, 302ijl, 304l, 311p, 333d, 334i, 336h, 345f, 346a, 357v, 358bf, 364c, 365d, 392c, 412jpq, 428eh, 444o, 467a, 475l, 496i, 506m, 524d, Walczy zob. Walka, Wspiera 345c, 412j, 459o, 488d, 496i, Współcierpi z Jezusem zob. Agonia, Droga Krzyżowa, Getsemani, Kalwaria, Męka Chrystusa, Oplwanie Jezusa, Oskarżenie, Pogarda, Pojmanie Jezusa, Sąd nad Jezusem, Skazanie Jezusa, Ukoronowanie cierniem, Upokorzenie, Wyszydzenie, Wyśmianie, Zaparcie się, Wstawia się 29s, 34j, 35h, 142g, 184g, 211h, 222l, 226k, 240b, 245c, 256b, 265c, 267l, 294c, 345f, 355c, 371f, 374j, 387b, 396bcdl, 416bg, 418b, 426a, 440h, 441i, 456c, 473j, 496g, 509k, 521ajp, zob. Wstawiennictwo, Wybiera zob. Wybór, Wychowuje 5egj, 15d, 17o, 22m, 25r, 26d, 27c, 34h, 39h, 40b, 41h, 59b, 101k, 104k, 105r, 117d, 130d, 133f, 136b, 137k, 148g, 160e, 170u, 173nq, 180i, 190i, 192d, 194j, 203ai, 217m, 222i, 225j, 245c, 265b, 266c, 275q, 283r, 285l, 294g, 297c, 304cf, 311d, 315g, 377b, 380b, 388l, 410c, 460c, 470h, 473d, 504d, 509l, 511a, Wylewa kojący balsam 118t, 133i, 194j, 202h, 214f, 227b, 244j, 304m, 305b, 336h, 345c, 357c, 432h, 448c, 454g, 457c, 475f, 503d, 511f, 516d, 529a, 531j, 531m, Wynagradza 92a, 141q, 180i, 217l, 294c, 295b, 303j, 306d, 330nD, 374j, 396fl, 396m, 440h, 509k, zob. Wynagrodzenie, Wyzwala z różnych form niewolnictwa zob. Zniewolenie, Wyzwolenie, Wzywa zob. Wezwanie, Zachęca 129bc, 207i, 240m, 274q, 292d, 294d, 414h, 522l, 526h, 529a, Zapewnia bezpieczeństwo, bezpieczne schronienie 28b, 70h, 72h, 88p, 113c, 116b, 130a, 133a, 146bc, 171o, 178f, 180e, 187d, 194c, 218e, 227j, 229g, 233h, 240km, 247c, 252e, 257k, 279d, 285*g, 287f, 295i, 297e, 302hl, 326fj, 328d, 341b, 357n, 358bo, 368b, 379e, 408ef, 432g, 438d, 443b, 459p, 464k, 466j, 474j, 475a, 477j, 481k, 485k, 486r, 489d, 495f, 498j, 501j, 503d, 505b, 506k, 507e, 509kl, Zaprasza nas 21a, 116u, 140m, 226jk, 228df, 235a, 239e, 249f, 260r, 269q, 271h, 275dj, 277j, 278k, 292agj, 295d, 301cen, 310b, 317g, 320h, 326f, 328cf, 336f, 342l, 345k, 350i, 351j, 355g, 361ai, 363d, 368b, 369a, 373d, 374e, 379f, 381ah, 382c, 383a, 384j, 385d, 386j, 396m, 397i, 404b, 408f, 412cr, 417i, 429i, 433a, 442gk, 443b, 446b, 449d, 453g, 458cem, 460g, 465j, 466j, 467i, 473d, 478m, 480l, 481n, 482j, 488c, 493i, 496o, 502b, 519j, 528n, 529k, dała nam Jezusa 536c, 559u, przepowiada ostatnie wydarzenia 536f, udziela łaski przemiany serca i życia 536g, zaprasza 536i, 541g, 543g, 546m, 547b, 556h, 560gi, prosi nas 538bf, objawia się jako Niewiasta obleczona w słońce 539a, wyznacza drogę 540e, daje znaki 542n, daje orędzia 545b, 560f, udzieliła nam w darze papieża 545d, udziela łask 547o, pomaga uwolnić się od grzechu i kroczyć drogą dobra 548d, wyjaśnia Apokalipsę 548l, ujawnia diabelskie zasadzki 548m, ochrania Kościół 549c, pomaga ludzkości powrócić do Pana 549d, pomaga przekroczyć próg nadziei 549i, udziela nam światłości Syna 550d, daje nam miłość Swojego Syna 550f, wprowadza nas do domu Najświętszego Serca Jezusa 550m, zachęca 551s, wybiera 552d, dopomaga w niesieniu krzyża 553f, interweniuje 553g, powierza nas obronie Archaniołów i Aniołów Stróżów 553k, otwiera serca na czystość miłości 554e, pomaga walczyć i zwyciężać grzech 554f, oświeca i pociesza Kościół 554h, otwiera Panu nowe drogi na Jego powrót 554k, wzywa Swe dzieci, by stały się narzędziami zbawienia 554l, modli się z nami i dodaje naszej modlitwie mocy 557b, kocha 557e, wyraża wdzięczność 557o, ofiarowuje nam bezpieczne schronienie 560h, wzywa nas do naśladowania Jej 560k, pomaga być w świecie, a nie być ze świata 560o, sprawia, że z Jej wizerunków płyną łzy 542m, łagodzi rany Swoich dzieci 549h, przyczynia się do skrócenia czasu wielkiej próby 553b, do zwycięstwa 554c, przepowiedziała wydarzenia 536f, powierza misje 556a, zabiega o powstanie Wieczerników 560m,

Dziecko, dzieciństwo, dziecięcy 1c, 4c, 5f, 6ac, 7d, 9dj, 10hkm, 13c, 16b, 17do, 21bfikn, 22m, 25j, 25r, 27af, 28df, 29fmn, 31f, 32c, 33e, 35ef, 36c, 39cefgi, 40adeg, 41g, 42dg, 44e, 45h, 46a, 47df, 48c, 49bc, 52m, 53aefh, 54a, 56a, 58ce, 61df, 63afh, 64hi, 65ab, 66d, 67h, 69fh, 70e, 71e, 72gh, 73afjo, 74mr, 75bcdinp, 76hi, 77n, 78dg, 79e, 81dhjors, 83fsvz, 84k, 85begjr, 86egp, 87f, 88bqw, 89dfhjkoq, 90cd, 91bdlm, 92c, 94gj, 95g, 98k, 99imn, 100b, 102e, 103ej, 104a, 105e, 106it, 109ah, 110t, 114egq, 116p, 118cfp, 119abcgq, 120c, 124e, 125lp, 127rsu, 128pw, 129d, 132b, 134jkm, 136d, 137i, 138d, 139b, 141ij, 142g, 143c, 145h, 146ab, 150j, 152o, 153j, 154bdegs, 155be, 158cj, 159b, 160cj, 165efhim, 166a, 167hl, 169aejq, 170j, 171ip, 172io, 173efl, 174pq, 178f, 179i, 180df, 182ck, 183g, 184cgk, 185hp, 186a, 187bdf, 188jl, 189ah, 191i, 192jn, 193cf, 196kt, 197kmo, 198g, 199ce, 201hl, 202g, 203g, 204ijkn, 205h, 206i, 207chi, 208f, 209c, 211g, 213agjk, 214adfghi, 215dhl, 217ghlm, 219fg, 220a, 221ej, 223fl, 225afkm, 227b, 228dfg, 229eg, 230ad, 231d, 233g, 234d, 237il, 238dfh, 239c, 240ij, 241dg, 242ae, 243i, 244i, 245dk, 248ce, 249ef, 250adf, 251abdh, 252b, 253m, 255efn, 256acij, 257gj, 258gikmnop, 259c, 261jpqr, 262ij, 264ck, 267r, 268h, 270afghj, 271d, 272acdgij, 273gh, 274m, 275g, 276e, 277d, 278hjk, 279b, 280h, 281c, 282bdn, 283dgkp, 284d, 285aeijl, 285*b, 286bkl, 287vx, 289g, 290f, 291d, 292acf, 293cl, 294a, 295h, 296ilmo, 297h, 298hj, 300ace, 301cim, 302o, 303acg, 304bfi, 305nosA, 306bl, 307j, 308d, 309cdei, 311ef, 314g, 315abeg, 316bd, 318g, 319acfg, 321b, 325bd, 327msuv, 328cfij, 329b, 330av, 331a, 336f, 338b, 339c, 340cem, 341b, 342fl, 345abcjk, 346c, 347cd, 349i, 350e, 351j, 352e, 354ac, 355ad, 356f, 357dnw, 358gjn, 359c, 360adiG, 361ah, 362bil, 363ab, 365bcf, 366e, 369ej, 371a, 372ab, 374e, 375ag, 377fk, 379g, 380c, 381fhi, 386f, 388j, 389hj, 390f, 391f, 394e, 395abdeg, 396dehl, 398abmor, 400h, 403gj, 404bjkl, 405EF, 407bcdr, 408e, 409n, 410ab, 411ijk, 412dgikp, 413c, 414j, 415cho, 416bdeg, 417ij, 418abdf, 419g, 420egi, 422i, 425g, 427k, 428g, 430h, 431ij, 432c, 433g, 434bcf, 435e, 437ef, 438b, 439a, 440f, 441df, 442ak, 443gjy, 445i, 448fg, 449c, 451j, 452dh, 454f, 456d, 457d, 458e, 459blno, 460d, 462bf, 464cek, 465bej, 466bcf, 467cd, 468gn, 470h, 471h, 473aij, 474fj, 476bci, 477dij, 479j, 480g, 481bjkn, 482dim, 483k, 484bce, 485i, 486jp, 487aceijk, 488ac, 489cg, 491b, 492bcegh, 493b, 494cj, 495f, 496g, 497k, 498ij, 499cf, 500acdg, 502c, 503d, 506eh, 507efg, 508ae, 509agh, 510gh, 512abd, 513cdh, 515c, 518gi, 519ace, 521p, 522bgj, 523inp, 524k, 526degh, 527aeg, 528gj, 529jmn, 530c, 531jlo, 532i, 534e, 535fmn, 536gi, 537d, 538a, 539a, 540cef, 541b, 542jmo, 545d, 546fh, 547j, 548bo, 549gh, 550adko, 551bcp, 552cef, 553bc, 554bdgl, 555acfhlo, 556ad, 557ego, 558bcegi, 559jlu, 560d, 561d, 570c, 579f, 585bego, 561der, 562agjptv, 563fk, 564aeh, 565ghi, 566b, 567c, 568o, 570d, 571f, 572g, 573g, 575cgh, 576d, 577b, 578cefgh, 579ac, 580bcf, 581g, 582df, 583in, 584ij, 585ko, 586egl, 587h, 588cefgjl, 594a, 596l, 597e, 599e, 600ch 602d, 603aj, 604jm,

Dzień Pana 252l, 301l, 341c, 344l, 345j, 362l, 431h, 510j, 582g zob. Odnowa,

Dziewictwo, Dziewica, dziewiczy 64d, 89b, 107d, 114i, 160b, 166i, 173fh, 180f, 189d, 196hjs, 198c, 204ag, 217f, 223k, 237f, 240f, 255e, 261cfj, 262h, 278c, 286i, 287asu, 289m, 290d, 291c, 293a, 304d, 305bdemnop, 308g, 316e, 318b, 327i, 330cfi, 333b, 334bd, 342d, 344bcef, 345c, 348a, 360g, 379cg, 380a, 387fik, 388b, 394b, 395cdegk, 400e, 401b, 414bg, 415c, 438afj, 439c, 441a, 461a, 462b, 470h, 479b, 484c, 486b, 507i, 508e, 510bc, 515b, 521o, 534i, 536b, 541b, 543b, 559eju, 561h, 561n, 584cd, 585cn, 588l, 589b, 591b, 596d, 597d, 598j, 602c, 603b, zob. Celibat, Czystość,

Dziękczynienie, wdzięczność, dziękczynny, wdzięczny, dziękować 66b, 75h, 80j, 88l, 93c, 103h, 176f, 256b, 277c, 287e, 303bgk, 311q, 319b, 326a, 327c, 330anD, 356d, 357ac, 360uG, 371b, 373e, 377g, 378k, 387l, 399d, 463ch, 469p, 470al, 516a, 526g, 541d, 543b, 555km, 557o, 559u, 568e, 569n, 585o, 567k, 568cm, 569hm, 587k, 590hk, 594o, 603d,