K

Kalwaria, Golgota 17m, 23n, 65c, 71ij, 78h, 87c, 88j, 97bs, 100l, 116l, 124ah, 140p, 151al, 158c, 170su, 174f, 181g, 191gi, 196r, 203cj, 205f, 209f, 222l, 224i, 227o, 238e, 240f, 244abdgh, 245k, 260mp, 261m, 262ms, 267kr, 268c, 271b, 288acf, 291i, 308c, 322g, 323c, 330ij, 345cg, 349acdefijk, 359de, 360e, 378ci, 393a, 399ch, 405f, 406e, 416d, 421f, 422cfg, 441de, 445j, 447ac, 459eh, 464j, 465d, 469o, 470c, 474l, 477e, 482d, 485g, 491ag, 493b, 499dg, 505c, 510g, 511d, 516h, 518h, 519ghi, 527a, 530g, 536h, 545i, 546f, 551o, 557h, 563h, 564b, 568s, 569a, zob. Męka Chrystusa,

Kapłan 4efh, 5gk, 6f, 8ad, 9fl, 10ejlm, 13fgi, 14h, 15abd, 16e, 18e, 19b, 21kqsv, 22jl, 23hlor, 24a, 25aegq, 26c, 27aeg, 28gl, 29hs, 30c, 31fj, 34bcefhilmnpqr, 35bcegh, 36ab 37f, 38f, 39afg, 40adf, 41df, 42fh, 44c, 45abh, 46efg, 47bc, 49il, 51b, 52fim, 53f, 54e, 55c, 56d, 57a, 58bf, 59b, 60e, 61d, 62d, 63bj, 64gi, 65f, 67cdfghi, 68bchjkl, 71bdij, 72cklo, 73jl, 74cehjmop, 75k, 76cf, 77m, 78deg, 79d, 80fg, 81k, 82g, 83jmw, 85agilmn, 86ahst, 88gst, 89jlq, 90fhij, 91chkl, 92c, 93g, 94aj, 96ci, 97ijpr, 98el, 99bghlm, 100d, 102cgijl, 103djm, 106adhou, 108ovB, 112hj, 113d, 115g, 116h, 118loq, 119abfi, 120w, 122abdh, 123g, 126bo, 127lr, 128k, 129dg, 131m, 136hj, 141cdgkm, 143d, 145j, 147b, 150p, 151fj, 153b, 154k, 157cg, 162d, 163beg, 165enpt, 167l, 169dim, 170m, 176b, 179h, 181o, 182b, 184a, 185f, 191a, 196q, 209d, 220f, 223f, 229f, 234a, 248e, 253cdi, 260o, 263b, 270j, 273d, 284m, 285i, 285*c, 287fBD, 291bde, 293o, 294aehk, 302b, 303a, 305t, 308bf, 309g, 310g, 317d, 321hi, 322f, 323j, 325h, 327t, 330afx, 332gh, 340ai, 352ad, 353a, 354b, 355b, 358b, 361g, 371bef, 374b, 375d, 376e, 376h, 377a, 377b, 377d, 377n, 384hi, 390d, 391a, 392cf, 393b, 394g, 396dk, 398n, 399e, 404b, 406fv, 411h, 412o, 416ch, 419d, 427k, 428g, 430g, 432dh, 434ae, 441e, 442a, 448f, 449ae, 454e, 455a, 456a, 457a, 459abe, 464fk, 467ef, 468n, 469cdnop, 473i, 474afps, 476cegi, 479a, 482j, 486n, 489cg, 490bd, 492f, 493i, 495ad, 496ae, 497a, 498ah, 499g, 502g, 503a, 505a, 506ak, 507a, 511e, 514a, 515dfh, 521e, 523a, 525b, 526a, 527f, 529mn, 532a, 533a, 534g, 535h, 536g, 537a, 538e, 539a, 540bc, 545c, 547abfl, 557agjo, 558a, 560np, 568b, 588e, 590fjkl, 594fo, 595a, 596aj, zob. Kapłaństwo, Pasterz, Sługa, Szafarz,

Kapłański Ruch Maryjny 2c, 4g, 5acdfgk, 9fgi, 11c, 13f, 14h, 15b, 16efg, 17cf, 18d, 19b, 20a, 21jqu, 22l, 23lo, 24a, 25ahq, 26b, 27a, 29hs, 30c, 31m, 32e, 34bcdef, 35ah, 36ab, 37bdef, 38f, 39a, 41d, 42cf, 45bd, 46g, 48ab, 49l, 50b, 51ab, 52f, 54c, 55cd, 57a, 59ade, 61d, 62d, 63bj, 65f, 66b, 67cg, 68b, 69d, 71b, 73j, 74aj, 75k, 77acdfm, 79d, 80f, 81k, 84ho, 86j, 90j, 91p, 97r, 98a, 99b, 130hn, 136j, 142a, 162d, 187e, 212b, 227p, 265j, 283h, 284mno, 285*f, 286k, 287b, 295f, 296a, 297abij, 310h, 311l, 312d, 340ap, 351j, 355c, 356d, 360tF, 371f, 381h, 385i, 389a, 391a, 392bk, 403i, 404b, 406sw, 408b, 416h, 419g, 420i, 425j, 427a, 432g, 438e, 440c, 449a, 456b, 457a, 459a, 468a, 473ci, 474as, 479a, 487j, 489bc, 495af, 496a, 497adeghijlm, 498a, 501a, 502g, 503ad, 505a, 506a, 507a, 522a, 522ia, 525b, 531a, 532a, 533a, 535n, 562f, 563ak, 565a, 567adf, 570c, 572ai, 573a, 575a, 576d, 577a, 578eh, 580a, 581ag, 584h, 589i, 594acelo, 595a, 596a, 604di, zob. Kapłan, Kapłaństwo, Sługa,

Kapłaństwo, kapłański 9g, 49m, 86d, 120u, 130a, 148c, 162c, 287z, 291f, 307c, 322aeg, 348bg, 377ac, 399a, 406fq, 421acj, 444ab, 469bci, 476f, 490a, 498g, 503b, 515ad, 541ad, 537d, 539a, 540df, 545j, 550n, 551o, 555n, 557giu, 558b, 560g, zob. Kapłan, Pasterz,

Kara 8b, 28j, 31i, 68j, 81s, 99d, 112n, 139g, 142g, 145f, 155d, 192g, 211h, 252e, 264h, 282m, 309f, 313k, 319h, 328bfi, 332f, 343f, 353b, 357ln, 362g, 368b, 375f, 386h, 391f, 394h, 406e, 409ln, 411l, 412bf, 425i, 437gk, 440e, 441i, 473hk, 477g, 478jkl, 482h, 483q, 489g, 495f, 501ij, 507e, 509h, 519h, 520f, 525g, 527i, 528d, 529e, 535k, 539ac, 542o, 575h, 576c, 577i, 579f, 582e, 584f, 598n, Kara wielka kara 539a, zob. Doświadczenie, Próba, Ucisk, Utrapienie,

Kardynał 170m, 332h, 579d, 580a

Katastrofy naturalne, kataklizmy 326d, 370e, 485e, 485i,

Katechizm 486m,

Kielich 12d, 70g, 87g, 110o, 123g, 131e, 146i, 174cd, 195d, 197b, 224b, 233e, 256h, 298h, 319f, 322c, 327w, 348d, 354e, 357l, 360s, 366f, 374a, 378e, 386f, 393c, 400a, 409l, 411c, 414h, 416b, 428e, 444ahlno, 469p, 478k, 490d, 491f, 495i,

Klęska, porażka szatana 25c, 53h, 73h, 76gi, 83d, 88m, 148s, 156e, 166h, 200d, 230d, 257e, 275h, 297h, 333c, 335e, 339e, 346b, 365g, 373d, 409n, 433g, 453f, 454d, 455d, 456de, 461b, 472b, 478hl, 479o, 480j, 544k, zob. Zwycięstwo,

Klucz 416i, 479eghl, 482e, 528h, zob. Zwycięstwo,

Kłamstwo 173o, 259d, 316d, 384c, 405q, 409m, 483p, 505e, 509h,

Kolebka 111b, 114g, 160j, 217hk, 378f, 469b,

Kompromis 165j, 168k, 171fi, 251f, 254dei, 265i, 285*c, 323k, 327m, 337d, 339f, 393de, 429d, 454d, 486n, 495d, 548g,

Komunia św. 176klmn, 180c, 294l, 330A, 340m, 367d, 379f, 405E, zob. Eucharystia,

Koniec czasów 421in, 485bgim, 520d, zob. Przyjście Chrystusa,

Konserwatyzm 293e, 469m,

Kontestowanie 97p, 150h, 169k, 302g, 327t, 336g, 406r, 419de, 464f, 497c, 501e, 540d, 565g, zob. Bunt, Odrzucanie, Spisek,

Korona 13l, 52fgik, 55c, 56c, 62c, 65df, 73m, 128n, 147b, 149n, 154r, 163c, 191m, 210f, 235d, 264f, 276de, 283i, 312a, 330D, 338a, 339ae, 374h, 414efgjkl, 455b, 475b, 481h, zob. Chwała,

Kościół 4j, 5j, 9l, 10fik, 13l, 14g, 17imn, 23bils, 25cl, 28g, 31gl, 34pq, 36a, 45ab, 47a, 48df, 49l, 53d, 56c, 58def, 62b, 63egj, 64dk, 66g, 67ghijl, 68ln, 71j, 72l, 74pq, 82jcilp, 85ckm, 86dfp, 87e, 88blnrstjk, 90hijq, 91eimq, 93jm, 95g, 96ghijno, 97hnors, 98j, 99gh, 100i, 102dhj, 103l, 104d, 105t, 106fgij, 108nt, 109g, 110jk, 112o, 113bhjkl, 114n, 116agjmr, 118abcdekpu, 119mn, 120d, 122ak, 123d, 126a, 127jo, 130m, 133l, 136g, 137gh, 138b, 139de, 140o, 141no, 143ab, 145a, 146j, 147dfg, 150fhjkmn, 151k, 153fg, 154ck, 157cdeg, 158abcdgjkl, 159ef, 160aghi, 161ghiq, 162cde, 164l, 165cdhjkor, 167hijnp, 168bcdefgmnopqr, 169gklmnor, 170ghijpstu, 171bcdefgilnp, 172deghm, 173pr, 174o, 176cehn, 177ikl, 178k, 179k, 181o, 182f, 183adeh, 184km, 188e, 191bfg, 197lp, 200gk, 201p, 203fl, 206e, 207eg, 209bcfg, 210cg, 213befgkl, 214c, 215ce, 220gk, 222a, 224jn, 226chi, 229bd, 231i, 235b, 239c, 240a, 242de, 243g, 244ghik, 245deil, 246acd, 247gh, 248cei, 250f, 251e, 252i, 253bdi, 254e, 257ag, 258a, 259g, 261s, 262q, 263d, 265cfgh, 266pr, 267fkpr, 270aehij, 271i, 272c, 273bcd, 274ap, 275m, 276k, 278bjk, 279f, 283d, 284knor, 285l, 285*cd, 287frACD, 290a, 292di, 293hijl, 294hjkmq, 295gi, 296ij, 297adeh, 301h, 302abceg, 304bhjn, 307gh, 309h, 310bd, 311bo, 313egi, 314j, 315ae, 316i, 317f, 320a, 321ghi, 322f, 323fglmo, 326j, 327jktuvw, 328h, 330uyzABC, 332gh, 333a, 334j, 336ghil, 337c, 339af, 340filmn, 343eh, 344gim, 345hj, 348cg, 349e, 350g, 352bcde, 355abcf, 356abdhi, 357fgmo, 359c, 360dqDE, 361f, 362ch, 363ace, 364g, 367ej, 368f, 370di, 371bc, 372b, 374e, 375cdh, 377fl, 381e, 383b, 384eij, 385begj, 386abcef, 387gh, 389a, 390ade, 392bk, 393eh, 394ag, 396k, 397a, 398o, 402e, 403b, 404bcdb, 405F, 406cfglmopqrtuvwx, 407dgopr, 408e, 409eo, 411cg, 412an, 414ghi, 416c, 419cde, 420f, 421blmf, 425c, 426cil, 427abl, 428cd, 429bcd, 431a, 432cde, 433ef, 434deh, 435b, 437hi, 438g, 440fh, 441df, 442h, 443bgrtv, 448efg, 449cde, 450acd, 451bh, 452ci, 454e, 455f, 459bdhjpq, 464ei, 466c, 467de, 468l, 469j, 471cej, 472e, 473bde, 474flmr, 475ehk, 476afg, 477dej, 478d, 481e, 482a, 483hno, 484m, 485f, 486deglmp, 487fh, 489def, 490a, 491f, 492a, 494a, 495d, 496ckm, 497cfm, 498k, 499d, 501ei, 503e, 504e, 506de, 507bfgi, 509ij, 510g, 511df, 514c, 517e, 518h, 519ag, 520cgh, 521d, 522d, 523hikm, 524ek, 526c, 527bef, 529ij, 530g, 532b, 533aef, 535fi, 536h, 537d, 538ef, 539b, 540cd, 542gp, 545bcg, 546dfg, 547jkmn, 548mo, 549abci, 550a, 551mno, 552g, 554h, 557egr, 558i, 560h, 561afgu, 562ln, 562s, 563h, 564ab, 565cdefghik, 566c, 568oru, 569n, 570c, 571e, 573dei, 574d, 575fghk, 576d, 577bd, 579d, 580dg, 581h, 583cdghl, 584gh, 585m, 586ckm, 591g, 593f, 594ijm, 595aghi, 596io, 598p, 599ai, 604hiv, zob. Ciało Mistyczne Chrystusa, Świątynia-Kościół, Oblubienica-Kościół, Owczarnia, Fałszywy Kościół, Jedność Kościoła, Miłość do Kościoła, Ojciec Święty, Urząd Nauczycielski Kościoła, Wiosna Kościoła,

Kotwica 248f, 252a, 326j,

Królestwo Boże, Chrystusa 5g, 56d, 63hj, 96e, 119l, 133m, 153k, 154l, 157g, 163j, 164k, 166hj, 168b, 172g, 174s, 176e, 181s, 185j, 188k, 203m, 212e, 214i, 227m, 230b, 234j, 235a, 236e, 237j, 242g, 243j, 246g, 254k, 255o, 266q, 267t, 269cd, 275p, 279l, 297g, 299h, 305u, 314h, 318e, 335j, 339cghi, 351k, 355f, 357oqr, 360vw, 365g, 383e, 387m, 397eij, 398t, 400j, 402f, 413g, 417l, 418e, 421mn, 424df, 427l, 428f, 430h, 431fj, 433g, 435ce, 436ce, 438i, 442ik, 443u, 446e, 447d, 450d, 452e, 453c, 458h, 461e, 467i, 468m, 470n, 472j, 480m, 482fj, 485f, 493eg, 500j, 505bcdefg, 512c, 514e, 516no, 518k, 526bi, 528k, 532j, 536g, 543f, 554l, 558ej, 561v, 565k, 571bh, 574d, 578e, 580c, 587mn, 597adgjl, 598h, 596l, 597k, 601h, 604p, zob. Przyjście Chrystusa,

Królestwo szatana, zła 134b, 269f, 326g, 335e, 336e, 351h, 363bc, 365a, 414d, 464l, 479dk, 480f, 486p, 495c, 528h,

Królowa 56c, 108abdfC, 157a, 167j, 179dp, 181am, 183h, 186v, 232b, 235a, 240b, 243e, 270bd, 276i, 281m, 295j, 296n, 297j, 298c, 302q, 320bh, 324h, 327z, 331g, 336a, 338c, 344k, 358bc, 382a, 391h, 392c, 397b, 409a, 413a, 414hi, 419df, 430aefh, 452e, 479g, 524c, 530b, 552g, 554ab, 555pr, 560lm, 561b, 576b, 598abi, 599c,

Krytyka 23i, 72i, 86q, 91an, 95h, 96o, 97p, 105k, 108uw, 118j, 121c, 124n, 138e, 148t, 150h, 222f, 227h, 245k, 327t, 347k, 381g, 384f, 390d, 419d, 464f, 469m, 491f, 494h, 497k, 527f, zob. Odrzucanie,

Krzyż, krzyż na niebie 516mo, 536dh, 542efqr, 545dj, 547k, 551cdejks, 553df, 557h, 563hij, 564a, 568r, 569aehkmn, 570bd, 575fg, 577b, 579d, 591defij, 592d, 596dh, 597e, 598m, 601f, zob. Znak, Męka

Kult zob. Cześć, Uwielbienie,

Kultura, kulturowy 127m, 215g, 270i, 307g, 476e, zob. Fałszywa interpretacja,

Kusić 77o, 128q, 133c, 195np, 295b, 327f, zob. Szatan,