U

Ubóstwo, ubogi 35c, 39c, 48c, 63h, 64fghim, 73m, 80a, 89gq, 90h, 91f, 94dn, 104g, 107tu, 109fk, 111d, 115fij, 119gk, 120a, 127f, 132b, 142b, 143c, 144be, 158h, 161j, 166l, 170b, 172gj, 182j, 183f, 187g, 188b, 210c, 212d, 214d, 225ah, 238c, 246f, 247e, 253k, 254i, 255e, 259a, 261d, 262i, 265h, 268e, 272f, 275g, 277bd, 279b, 284r, 291d, 298f, 301m, 304f, 322d, 330gC, 340j, 342c, 349i, 351af, 356b, 357n, 358m, 361bc, 363a, 369d, 372i, 373a, 379g, 380d, 381f, 382a, 387j, 388c, 395eg, 396j, 415ck, 416d, 418a, 421h, 428d, 429d, 435e, 438f, 439bcdg, 441a, 442cik, 443d, 451f, 452d, 454g, 458f, 464k, 467c, 468l, 471j, 476d, 479o, 484c, 489a, 490g, 492e, 499g, 503d, 510e, 511cf, 512c, 513efg, 515c, 516c, 522e, 532i, 537a, 541b, 551b, 557m, 559dpq, 561d, 563g, 570b, 575h, 583ei, 585dg, 586 l, 588dj, 591h, 599f, 603ac, 604is, zob. Biedny, Nędza, Nicość,

Ucisk 8b, 10cm, 23c, 28i, 31p, 81j, 118q, 170q, 182h, 183k, 191m, 211b, 220l, 236h, 238di, 240k, 242b, 247b, 267b, 272g, 273h, 281i, 283r, 316g, 370chi, 387m, 388j, 389f, 391e, 394f, 397c, 398m, 405b, 407p, 408g, 409b, 412b, 432e, 433a, 438d, 440h, 442h, 443b, 450c, 452h, 453b, 456f, 457b, 459b, 460dg, 461f, 462i, 463h, 465fi, 473c, 474p, 475e, 477c, 478bl, 480e, 482h, 483q, 487f, 489h, 492e, 493h, 494i, 496d, 499h, 501e, 503c, 506b, 510g, 516o, 518i, 519i, 523n, 524f, 525g, 527g, 528bn, 529d, 530d, 531b, 534d, 535m, 538f, 539ad, 545d, 547gn, 548o, 549cg, 551o, 552h, 553d, 556f, 557j, 560hk, 561s, 562i, 564g, 565f, 567j, 568r, 571f, 573i, 574d, 575f, 576c, 577b, 584i, 586c zob. Doświadczenie, Kara, Próba, Prześladowanie, Utrapienie,

Uczta eucharystyczna 406q, 485g, zob. Eucharystia,

Ufność, zaufanie, ufać, ufnie 5bf, 6c, 9j, 15e, 19c, 20a, 22m, 29mo, 32e, 35b, 37dg, 38b, 40d, 41bfg, 42h, 53g, 54a, 66b, 67j, 68e, 72k, 74r, 76e, 77a, 80f, 82i, 83my, 84i, 85p, 86o, 88v, 89p, 94h, 101j, 103bc, 104bcdefhk, 105av, 109f, 110m, 113ap, 114f, 116u, 122k, 123b, 128ajqw, 130h, 133i, 137a, 143b, 148u, 152j, 155f, 160j, 162ab, 165f, 167a, 168g, 171m, 172b, 173el, 176a, 178b, 179o, 181gj, 182g, 184l, 186bqr, 190ad, 191ael, 192a, 195o, 198abgi, 201bo, 204o, 206g, 207i, 208g, 209g, 215c, 216h, 218c, 220a, 229e, 232h, 233c, 236g, 237k, 240km, 241h, 244h, 245cekm, 248f, 249f, 250bc, 252k, 253a, 254i, 255a, 256l, 257af, 258n, 267j, 269aeo, 272i, 273f, 274g, 276b, 279d, 281a, 282k, 283r, 285*j, 286j, 288n, 289o, 294d, 296j, 297j, 298ch, 299e, 300bgik, 301c, 302dfp, 304i, 307j, 308cf, 309cdi, 311m, 316ae, 318g, 324g, 325d, 330C, 333bde, 336cfik, 339i, 340b, 343d, 346c, 350d, 355e, 356a, 358r, 359b, 360aB, 361c, 364f, 369ac, 370i, 371h, 373cd, 377f, 379d, 381fi, 386j, 389j, 391f, 393i, 396dm, 398r, 399d, 404a, 408de, 410a, 415g, 421i, 424e, 432h, 434b, 437n, 439g, 441ai, 453ag, 454i, 455g, 458fm, 460e, 463g, 464cgn, 466k, 472b, 474c, 478d, 485l, 486st, 487h, 488d, 492h, 495i, 496o, 498m, 499f, 500i, 502c, 503ab, 506ck, 507i, 508c, 509l, 511cdfgi, 520f, 524e, 525dh, 528n, 529an, 530h, 536i, 543dg, 548bo, 551b, 557t, 558ci, 559b, 560co, 561av, 562p, 563i, 567e, 568u, 569i, 570ag, 571ce, 572k, 575f, 579f, 580g, 581h, 583m, 586f, 596lm, 598a, 599aeg, 601h, 602k, 604i, zob. Nadzieja,

Ukoronowanie cierniem 52cd, 96b, 97b, 154o, 210f, 224i, 244c, 248h, 260np, 262o, 267k, 283i, 288b, 293b, 323c, 330A, 349ch, 360k, 378c, 380e, 402a, 422bf, 445ei, 470i, 491f, 493c, 542d, 569dh, 579a, 597e, zob. Męka Chrystusa,

Ukrycie, ukryci, ukryć 5ef, 49b, 63g, 84h, 141h, 164b, 165r, 172k, 173l, 187e, 196h, 203h, 212d, 230a, 253j, 254i, 288k, 302f, 308g, 315g, 326f, 336o, 356g, 365f, 385i, 403hj, 405d, 429d, 438f, 464h, 527a, 555q, zob. Pokora,

Ukrzyżowanie 591ej, 592b, 594m, 597e, 601bcdfgi,

Uległość, uległy 13k, 25e, 27f, 39h, 45d, 49a, 54d, 56b, 59f, 60e, 64jm, 67j, 73b, 75p, 91i, 93m, 96fg, 101k, 102abdj, 103f, 105s, 106q, 108kmF, 109jp, 113a, 124h, 125h, 126d, 128bt, 130eflp, 134f, 137e, 148fg, 152j, 153h, 156qr, 161p, 165q, 169efiq, 173n, 175g, 179go, 181co, 182j, 190d, 199a, 223a, 230c, 232b, 241f, 250g, 253b, 258n, 264d, 267c, 276e, 281m, 285ln, 287D, 291d, 295d, 304cm, 305dt, 306k, 314g, 322f, 327mo, 329ab, 331f, 334dhe, 335i, 336ah, 340a, 347g, 359bc, 360a, 361ad, 371d, 372a, 376e, 379d, 381h, 387h, 396de, 398abmr, 400c 410c, 415i, 416f, 417f, 419d, 427f, 429d, 442a, 452g, 470e, 476d, 478cm, 483k, 485ag, 486d, 487cj, 500bei, 505g, 512c, 513e, 515f, 516h, 519d, 532e,

Umartwienie 122c, 130i, 172j, 221h, 222bci, 260e, 264bcl, 269o, 282k, 289j, 292g, 294n, 306abd, 319i, 320h, 347ei, 357b, 368e, 372g, 374dh, 412cj, 451f, 461d, 487e, 494g, 500b, 522e,

Umiarkowanie 25p, 405gtB, 417j,

Umrzeć 6d, 65b, 81a, 97g, 113fl, 124cd, 170t, 174eghs, 193c, 197bl, 214dfh, 224i, 225h, 244f, 248b, 253h, 273ag, 281g, 284d, 322g, 330dj, 350a, 351d, 367d, 375d, 378a, 396j, 400d, 401gh, 409k, 412h, 422g, 432d, 441f, 443k, 464e, 470hj, 471fij, 472bh, 477ai, 481m, 482ej, 490g, 493i, 498j, 499f, 501i, 518f, 523q, zob. Śmierć,

Uniżenie 205e, 230d, zob. Męka Chrystusa, Pokora,

Upokorzenie, upokorzony, upokorzyć 124g, 144j, 162b, 205e, 250f, 275h, 308g, 324b, 388d, 402c, 445eg, zob. Męka Chrystusa,

Urząd Nauczycielski Kościoła 96gh, 106f, 168g, 292d, 294jm, 295g, 340f, 384e, 387gh, 407o, 420f, 464f, 529i, zob. Błąd, Nowa Ewangelizacja, Ojciec Święty, Kościół,

Uśmiech 4ab, 112e, 182k, 234b, 330b, 347h, 357a, 377i, 517g, 552c, 557a, zob. Radość, Szczęście,

Utrapienie 28c, 157e, 195o, 231b, 242f, 430f, 450c, 511i, 560d, zob. Doświadczenie, Próba, Prześladowanie, Ucisk,

Uwielbienie, uwielbiać 118r, 119a, 137g, 149i, 167b, 176f, 193bdh, 193n, 208e, 225g, 237jl, 241ef, 243e, 246g, 247d, 252h, 256f, 259h, 261u, 263bh, 265e, 266cq, 267rt, 269m, 270b, 279d, 287k, 295e, 304k, 310c, 314g, 324h, 330u, 339e, 355c, 357pst, 360G, 365h, 366a, 368f, 376c, 387l, 393f, 394e, 397e, 398s, 402c, 404dhil, 407a, 413c, 426ej, 427l, 429h, 436b, 438c, 443t, 453c, 466b, 470a, 482f, 483o, 486ef, 487bcej, 496l, 498f, 499a, 500e, 504c, 504c, 505e, 511b, 512e, 513g, 518k, 523c, 526f, 537c, 543c, 547a, 549b, 555e, 557p, 564b, 569n, 578g, 583e, 585d, 595kl, 597fl, 602b, 603b, 604e, zob. Cześć,